Algemene verordening Recreatieschap Voorne-Putten 2021

Geldend van 20-02-2024 t/m heden

Intitulé

Algemene verordening Recreatieschap Voorne-Putten 2021

Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Voorne-Putten

gelezen de voordracht van het Dagelijks Bestuur van 12 mei 2021.

Gelet op artikel 23, 24 en 25 van de Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Voorne-Putten;

Overwegende dat in verband met de uittreding van de gemeente Rotterdam, het recreatieschap thans de naam ‘recreatieschap Voorne-Putten’ voert en een wijziging van de titel van de onderhavige verordening alsmede wijziging van de naam aanduiding noodzakelijk is;

Overwegende dat in verband met de uitbreiding van het werkingsgebied van het recreatieschap Voorne-Putten, een wijziging van de kaart met het werkingsgebied noodzakelijk is;

Overwegende dat de onderhavige verordening geactualiseerd dient te worden door een veranderd en toenemend maatschappelijk gebruik van de gebieden;

Gelet op het bepaalde in artikel 23, juncto artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling van het recreatieschap Voorne-Putten- waarin respectievelijk:

 • a.

  de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur is aangegeven om ten behoeve van de uitoefening van de taak van het recreatieschap verordeningen vast te stellen, waarin voorschriften worden gegeven, al dan niet met straf of bestuursdwang te handhaven;

 • b.

  bepaald is dat de verordening van het recreatieschap, voor zover deze voorziet in het zelfde onderwerp als de verordeningen van de deelnemers, de eerstgenoemde verordening in de plaats kan treden van die van de deelnemers voor het gehele gebied, dan wel voor een gedeelte daarvan;

Besluit:

 • a.

  De Algemene Verordening van het Recreatieschap Voorne-Putten (inclusief de gewaarmerkte kaart) vastgesteld op 22 december 2006 en welke 2016 laatstelijk gewijzigd in werking is getreden, in te trekken;

 • b.

  De Algemene Verordening van het Recreatieschap Voorne-Putten (inclusief de gewaarmerkte kaart) als volgt vast te stellen:

Algemene verordening Recreatieschap VOORNE-PUTTEN 2021

Inhoudsopgave:

I.Algemene bepalingen: begripsomschrijvingen en procedureregels voor het verkrijgen van vergunningen of ontheffingen

Artikel I.1 Begripsomschrijvingen

Artikel I.2 Indiening aanvraag en de hierbij te overleggen informatie

Artikel I.3 Mogelijkheid Dagelijks Bestuur om voorwaarden en beperkingen te stellen

Artikel I.4 Persoonlijk karakter van vergunning, ontheffing of toestemming

Artikel I.5 Intrekking of wijziging van vergunning, ontheffing of toestemming

Artikel I.6 Regelend optreden door of namens het Dagelijks Bestuur

II.Algemene en bijzondere bepalingen over het gebruik van openbare terreinen en openbare wateren

A.Algemene bepalingen over het gebruik van openbare terreinen en wateren

Artikel II.1 Gebruik van groen- en recreatieve voorzieningen en bouwwerken

Artikel II.2 Geluidsinstrumenten en geluids-toestellen

Artikel II.3 Gebruik van vuur

Artikel II.4 Rijdieren en vee

Artikel II.5 Honden

Artikel II.6 Modelsport

B.Bijzondere bepalingen over het gebruik van openbare terreinen

Paragraaf 1 Parkeerexcessen

Artikel II.7 Begripsomschrijvingen

Artikel II.8 Te koop aanbieden van voertuigen

Artikel II.9 Defecte voertuigen

Artikel II.10 Voertuigenwrakken

Artikel II.11 Aanhangwagens

Artikel II.12 Parkeren van reclamevoertuigen

Artikel II.13 Parkeren van grote voertuigen

Artikel II.14 Overlastgevend parkeren van voertuigen

Artikel II.15 Overlastgevend stallen van (brom-)fietsen

Paragraaf 2 Andere bijzondere bepalingen over het gebruik van openbare terreinen

Artikel II.16 Gebruik duingebied

Artikel II.17 Graven in openbare terreinen

Artikel II.18 Rijden met voertuigen op openbare terreinen

Artikel II.19 Vissen vanaf het strand

C.Bijzondere bepalingen over het gebruik van openbare wateren

Artikel II.20 Zaaksgebonden ontheffing Artikel II.21 Toegang openbare wateren

Artikel II.22 Gebruik motorvaartuigen Artikel II.23 Zeilvaartuigen

Artikel II.24 Losmaken van gemeerde vaartuigen

Artikel II.25 Het verbod om met vaartuigen in de nabijheid van zwemplaatsen te zijn

Artikel II.26 Ligplaats hebben met vaartuigen

Artikel II.27 Verbod ligplaats in te nemen met vaartuigen langer dan 16 meter

Artikel II.28 Driedagenregeling

Artikel II.29 Aanwijzing ligplaats

Artikel II.30 (Proef-) draaien van motoren

Artikel II.31 Repareren en bouwen van vaartuigen

Artikel II.32 Skivliegen

Artikel II.33 Zeil- en kitesurfplanken

Artikel II.34 Voorzieningen

Artikel II.35 Veiligheid op het ijs

III.Openbare gezondheid en zedelijkheid

Artikel III.1 Verontreiniging Artikel III.2 Zedelijkheid

IV.Andere zaken van openbaar belang

Artikel IV.1 Venten

Artikel IV.2 Standplaats innemen

V.Bepalingen ter bescherming van het landschap en de natuur

Artikel V.1 Handelsreclame en opschriften

Artikel V.2 Opslagplaatsen

Artikel V.3 Demping van wateren

VI.Straf-, handhavings-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel VI.1 Strafbepalingen

Artikel VI.2 Handhavingsbepalingen

Artikel VI.3 Overgangsbepalingen

Artikel VI.4 Inwerkingtreding

Artikel VI.5 Citeerartikel

Toelichting en kaart

I. Algemene bepalingen: begripsomschrijvingen en procedureregels voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen

Artikel I.1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkingsgebied:: het gehele gebied waarvoor de gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap Voome-Putten van toepassing is met uitzondering van het badstrand en het gemeentelijke duinterrein, een en ander zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart

 • b.

  Openbare terrein:

 • elk terrein dat - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijk is en dat ligt in het werkingsgebied van het recreatieschap Voorne-Putten. Zie hiervoor de bij deze verordening behorende kaart.

 • c.

  Openbare wateren:

 • Alle wateren die - al dan niet met enige beperking - voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn en die liggen in het werkingsgebied van het recreatieschap Voorne-Putten. Zie hiervoor de bij deze verordening behorende kaart.

 • d.

  Duingebied:

 • Het gebied bestaande uit duinen, bossen, graslanden en daarin gelegen wateren. Zie hiervoor de bij deze verordening behorende kaart.

 • e.

  Strand:

 • het strand met daarbij de droog liggende banken.

 • f.

  Badseizoen:

 • de periode van 1 april tot 1 oktober van enig jaar.

 • g.

  Voertuigen:

 • alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1, onder a en al, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van kruiwagens, kinderwagens en dergelijke kleine voertuigen.

 • h.

  Kampeermiddelen:

 • alle middelen zoals een tent, tentwagen, kampeerauto, caravan dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelten daarvan die geen bouwwerken zijn waarvoor een bouwvergunning of een meldingsplicht vereist is en die terstond verwijderd kunnen worden.

 • i.

  Bouwwerk:

 • elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

 • j.

  Vaartuigen:

 • alle vaartuigen, daaronder mede verstaan drijvende werktuigen, alsmede woonschepen, glijboten en ponten.

 • k.

  Bedrijfsvaartuig:

 • elk vaartuig, waarin of waarop uitsluitend of hoofdzakelijk een beroep, bedrijf of dienst wordt uitgeoefend dan wel dat door zijn constructie, afmetingen en inrichting uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd of geschikt is om daarin een beroep, bedrijf of dienst uit te oefenen.

 • l.

  Woonschip:

 • elk vaartuig, dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt als woning of recreatieverblijf dan wel door zijn constructie, afmetingen en inrichting uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd of geschikt is om te worden gebruikt als woning of recreatieverblijf.

 • m.

  Jachthaven:

 • een deel van het water met de daarbij behorende grond waar - al dan niet onder toezicht - overwegend gelegenheid wordt gegeven voor het aanleggen, afmeren of afgemeerd houden van pleziervaartuigen aan de daarvoor aangebrachte voorzieningen, zoals aanlegsteigers en meerpalen.

 • n.

  Rietkraag:

 • Een van een water of oever deel uitmakende oppervlakte van ten minste 1 m2, welke is begroeid met riet, biezen, lisdodden en/of halofyten en alle land, water of moeras binnen 5 meter afstand hiervan.

 • o.

  Zwemplaatsen:

 • die gedeelten van de openbare wateren, welke door middel van palen, drijvers of ander wijze van het openbaar water zijn afgescheiden, dan wel als zodanig zijn aangeduid.

 • p.

  Dagelijks Bestuur:

 • het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap Voorne-Putte

 • q.

  Toezichthouder:

 • Buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142 Wetboek van Strafvordering, die door of namens het Dagelijks Bestuur is belast met toezicht, naleving van enige bepaling van deze verordening alsmede de opsporing van overtredingen in het werkings-gebied van het recreatieschap.

Artikel I.1.r Begripsomschrijvingen

 • 1. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, is de kapitein, de schipper of de bestuurder verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening

 • 2. Bij afwezigheid van een kapitein, een schipper of een bestuurder is de exploitant verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

 • 3. Bij afwezigheid van een exploitant, is de gebruiker - geen exploitant zijnde - verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

 • 4. Bij afwezigheid van een gebruiker - geen exploitant zijnde, is de eigenaar verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Artikel I.2 Indiening aanvraag en de hierbij te overleggen informatie

 • 1. Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, kan door of namens het Dagelijks Bestuur besloten worden de aanvraag niet in behandeling te nemen.

 • 2. Door of namens het Dagelijks Bestuur kan besloten worden om de in het eerste lid genoemde termijn voor een vergunning of ontheffing te verlengen tot maximaal acht weken.

 • 3. Uit de aanvraag dient onder andere duidelijk te blijken:

  • a.

   voor wie of namens welke organisatie, instelling deze aanvraag wordt ingediend;

  • b.

   wat de strekking van de aanvraag is en voor welk tijdstip of periode deze aanvraag is.

Artikel I.3 Mogelijkheid Dagelijks Bestuur om voorwaarden en beperkingen te stellen

 • 1. Aan een op grond van deze verordening verleende vergunning of ontheffing kunnen voorwaarden en beperkingen worden verbonden. Deze voorwaarden en beperkingen mogen slechts strekken tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist. In voorkomende gevallen kunnen zonder meer eisen gesteld worden naar aard, omvang en deskundigheid. Waar het gaat om het verbod gesteld in artikel IV.1 kan een aanvraag om een ontheffing of vergunning niet worden geweigerd op grond van de inhoud van de handelsreclame.

 • 2. Onverminderd het gestelde in het eerste lid vindt - waar nodig - overleg plaats met de betreffende overheden en/of beherende instanties in het gebied van het recreatieschap. In ieder geval wordt een besluit voor opslagplaatsen en dempingen zoals bedoeld in de artikel V.2 en V.3 niet eerder genomen dan na overleg met de betreffende gemeente en/of het Waterschap Hollandse Delta.

 • 3. Degene aan wie op grond van deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht om de daaraan verbonden voorwaarden en beperkingen na te komen.

 • 4. Een vergunning of ontheffing wordt, tenzij anders bepaald in deze verordening, zonder meer geweigerd in het belang van de orde, veiligheid en zedelijkheid zoals nader uitgewerkt in de hoofdstukken II en III van deze verordening en voor zover in strijd met de Wet Natuurbescherming en daaraan te relateren (Europese) richtlijnen.

Artikel I.4 Persoonlijk karakter van vergunning, ontheffing of toestemming

De vergunning, ontheffing of toestemming is persoonsgebonden, tenzij anders aangegeven in deze verordening.

Artikel I.5 Intrekking of wijziging van vergunning, ontheffing of toestemming

Met inachtneming van het gestelde in artikel I.4 kan een vergunning of ontheffing om de volgende redenen ingetrokken of gewijzigd worden als:

 • a.

  de houder hierom verzoekt;

 • b.

  er onjuiste of onvolledige gegevens bij de aanvraag zijn verstrekt;

 • c.

  op grond van veranderde omstandigheden of inzichten, de intrekking of wijziging van een verleende vergunning of ontheffing op grond van de doelstelling van het recreatieschap en de daaraan verbonden belangen van de (andere) bezoekers, recreanten en gebruikers van het gebied gevorderd moet worden;

 • d.

  de voorwaarden en beperkingen zoals bedoeld in artikel I.3 niet worden nagekomen;

 • e.

  van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of binnen een redelijke termijn als er geen termijn is gesteld.

Artikel I.6 Regelend optreden door of namens het Dagelijks Bestuur

 • 1. Indien dit voor het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze verordening nodig is, kan door of namens het Dagelijks Bestuur te allen tijde regelend worden opgetreden ten aanzien van onder andere natuurlijke en/of privaatrechtelijke rechtspersonen, vaartuigen, voertuigen, werken, voorzieningen en andere voorwerpen van houderschap, bezit en eigendom alsmede rij-, trek- en andere dieren. De natuurlijke en privaatrechtelijke rechtspersonen moeten voldoen aan de bevelen, welke hen door of namens het Dagelijks Bestuur worden gegeven.

 • 2. Indien geen eigenaar, houder of begeleider aanwezig is, kan in spoedeisende gevallen door of namens het Dagelijks Bestuur tot het direct weghalen of het doen weghalen van de in het eerste lid genoemde zaken worden overgegaan.

 • 3. In gevallen anders dan bedoeld in het tweede lid wordt niet eerder tot het weghalen of het doen weghalen overgegaan dan nadat onder andere een redelijke termijn – zo nodig - inclusief de termijn van publicatie in acht is genomen.

 • 4. Het Dagelijks Bestuur kan de kosten van het weghalen of het doen weghalen bij de overtreder(s) verhalen.

II. Algemene en bijzondere bepalingen over het gebruik van openbare terreinen en openbare wateren

A. Algemene bepalingen over het gebruik van openbare terreinen en openbare wateren

Artikel II.1 Gebruik van groen- en recreatieve voorzieningen en bouwwerken

 • 1. Het is verboden op openbare terreinen:

  • a.

   zich in of op kunstwerken of bouwwerken en overige niet voor dit specifieke doel bestemde eigendommen van het recreatieschap te bevinden;

  • b.

   bomen, struiken, riet of andere planten, bouwwerken en goederen zodanig te gebruiken waardoor de hiervoor genoemde zaken geheel of gedeeltelijk verloren gaan danwel op een zodanige wijze beschadigd worden dat onder andere het belang van de bezoeker, recreant en gebruiker wordt geschaad;

  • c.

   sport- of andere activiteiten te beoefenen die in strijd met het doel zijn;

  • d.

   vaartuigen neer te leggen, te laten liggen, te water te laten of tegen de oever op te trekken;

  • e.

   voertuigen, die niet of kennelijk niet rijklaar zijn langer dan vier achtereenvolgende dagen te laten staan;

  • f.

   de als zodanig aangeduide vissteigers te gebruiken anders dan voor het doel waarvoor deze bestemd zijn;

  • g.

   zich op het strand te gedragen op zodanige wijze dat schade, gevaar of hinder veroorzaakt wordt of kan worden veroorzaakt aan personen, dieren of goederen;

  • h.

   te overnachten en/of voor dat doel van zonsondergang tot zonsopkomst onder andere kampeermiddelen te laten staan, met uitzondering van kampeermiddelen ten behoeve van het uitoefenen van de vissport, met een afmeting van 3,20x 3,20m.

 • 2. Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing voor die voorzieningen waarvan het Algemeen Bestuur de bestemming en het gebruik in beheer- en inrichtingsplannen heeft vastgesteld of waarvoor vergunning, ontheffing of toestemming is afgegeven.

 • 3. Het in het eerste lid onder c, d en h bedoelde verbod geldt niet voor de daarvoor door het Dagelijks Bestuur aangewezen plaatsen. Het duingebied is daarvan uitgezonderd.

Artikel II.2 Geluidsinstrumenten en geluidstoestellen

Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het verboden op de openbare terreinen en openbare wateren door middel van een geluids-instrument en/of een toestel, bestemd tot het weergeven van muziek of van de menselijke stem, hinderlijk geluid te maken. Voor het duingebied wordt geen ontheffing verleend.

Artikel II.3 Gebruik van vuur

 • 1. Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer op de openbare terreinen en openbare wateren of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 • 2. Het in het eerste lid van dit artikel gestelde verbod geldt niet voor zover het betreft:

  • a.

   verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

  • b.

   sfeervuren zoals terrashaarden en vuur-korven, indien geen afvalstoffen worden verbrand en voor zover er niet vanaf de grond vuur wordt aangelegd;

 • 3. vuur voor koken, bakken en braden, voor zover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert en voor zover er niet vanaf de grond vuur wordt aangelegd.

 • 4. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel II.4 Rijdieren en vee

 • 1. Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het verboden de openbare terreinen en openbare wateren te doen betreden door rijdieren, trekdieren of vee.

 • 2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op de door het Dagelijks Bestuur. aangewezen ruiterpaden, ruiterroutes of ruiterterreinen.

Artikel II.5 Honden

 • 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond in het werkingsgebied te laten lopen of verblijven:

  • a.

   zonder een halsband, een identificatie-kenmerk of een ander onderscheidingsteken, dat de eigenaar van een hond duidelijk doet kennen; en

  • b.

   zonder dat die hond kort is aangelijnd, met een lijn waarvan de lengte, gemeten van hand tot halsband, niet meer dan 1,50 meter bedraagt.

 • 2. De eigenaar of houder van een hond draagt er zorg voor, dat dit dier geen:

  • a.

   overlast veroorzaakt aan anderen;

  • b.

   uitwerpselen achterlaat (opruimplicht).

 • 3. Het Dagelijks Bestuur kan gebieden en tijdstippen aanwijzen waar het verboden is zich met een hond te bevinden.

 • 4. Het Dagelijks Bestuur kan gebieden aanwijzen waar de aanlijning van een hond en/of de op-ruimplicht niet gelden.

 • 5. Dit artikel geldt niet voor zover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is.

Artikel II.6 Modelsport

Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het verboden de modelsport te beoefenen met miniatuurvoer-, vaar-, of vliegtuigen en/of drones welke al dan niet voorzien zijn van verbrandings- en elektromotoren, met uitzondering van elektronische miniatuur voerboten ten behoeve van de hengelsport.

B. Bijzondere bepalingen over het gebruik van openbare terreinen

Paragraaf 1 Parkeer excessen

Artikel II.7 Begripsomschrijvingen

 • 1. wegen: de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • 2. voertuigen: alle voertuigen met uitzondering van:

  • a.

   tweewielige fietsen, - bromfietsen, - snorfietsen en - scooters;

  • b.

   invalidenvoertuigen in de zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • c.

   kruiwagens, rolstoelen, kinderwagens en dergelijke kleine voertuigen;

 • 3. parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.

Artikel II.8 Te koop aanbieden van voertuigen

Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het verboden op door het Dagelijks Bestuur aangewezen wegen of weggedeelten een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

Artikel II.9 Defecte voertuigen

 • 1. Het is verboden een voertuig waarmede als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden (defect voertuig), langer dan op vier achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder een defect voertuig mede begrepen een niet van een kenteken voorzien voertuig, voor zover voor het rijden met het betrokken voertuig het voeren van een zodanig kenteken wettelijk verplicht is.

Artikel II.10 Voertuigwrakken

 • 1. Het is verboden een voertuigwrak op de weg te plaatsen of te hebben.

 • 2. Onder voertuigwrak wordt verstaan: een voertuig of chassis dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

 • 3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel II.11 Aanhangwagens ca

 • 1. Het is verboden een magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd:

  • a.

   langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te doen of laten staan;

  • b.

   op een door het Dagelijks Bestuur aangewezen plaats te doen of laten staan, waar dit naar hun oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van het recreatieschap.

 • 2. Het Dagelijks Bestuur kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod.

 • 3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wegenverordening Zuid-Holland.

Artikel II.12 Parkeren van reclamevoertuigen

Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

Artikel II.13 Parkeren van grote voertuigen

 • 1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, te parkeren. Dit verbod geldt ook voor zogenoemde campers.

 • 2. Het Dagelijks Bestuur kan gebieden aanwijzen waar het verbod zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, niet van toepassing is.

 • 3. Het Dagelijks Bestuur kan een ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Artikel II.14 Overlastgevend parkeren van voertuigen

 • 1. Het is verboden een voertuig te parkeren daar, waar bewoners of gebruikers van nabijgelegen gebouwen of terreinen daarvan geluidshinder of stankoverlast ondervinden.

 • 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel II.15 Overlastgevend stallen van (brom)fietsen

Het Dagelijks Bestuur kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van het recreatieschap, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is twee- of driewielige fietsen of twee- of driewielige bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

Paragraaf 2 Overige bijzondere bepalingen over het gebruik van openbare terreinen

Artikel II.16 Gebruik duingebied

 • 1. Voor zover in het geregelde onderwerp niet wordt voorzien door artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht, is het met inachtneming van het gestelde in het tweede tot en met het vijfde lid van artikel II.5 verboden zich op de openbare terreinen in het duingebied te bevinden:

  • a.

   tussen zonsondergang en zonsopgang;

  • b.

   buiten de als zodanig aangegeven wegen en paden;

  • c.

   met kampeermiddelen met het oogmerk daar te kamperen.

 • 2. Voor zover in het geregelde onderwerp niet wordt voorzien door artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht, is het onverminderd het bepaalde in artikel II.3, eerste en derde lid, verboden op de openbare terreinen in het duingebied vuur te maken, te onderhouden en mee te nemen.

 • 3. Het Dagelijks Bestuur kan een ontheffing verlenen van het verbod zoals aangegeven in het eerste lid van dit artikel.

Artikel II.17 Graven in openbare terreinen

 • 1. Het is verboden:

  • a.

   putten of kuilen te graven of de vegetatie op een andere manier te verwijderen of te beschadigen;

  • b.

   puin dan wel ander kunstmatig of natuurlijk gesteente te verwijderen van oevers of anderszins beschadiging toe te brengen aan oeververdedigingswerken.

 • 2. Het in het eerste lid, onder a bedoelde verbod geldt niet voor het strand.

Artikel II.18 Rijden of zich bevinden met voertuigen op openbare terreinen

 • 1. Het is verboden om met voertuigen te rijden of zich te bevinden in het duingebied, op het strand en de ligweiden, alsook in bossen en andere groengebieden.

 • 2. Het Dagelijks Bestuur kan van het verbod in het eerste lid, ontheffing verlenen. Deze ontheffing geldt slechts voor de door het Dagelijks Bestuur nader te aan te wijzen delen van openbare terreinen en de in dat kader nader te bepalen voertuigen. Het zal om een incidenteel te verlenen ontheffing gaan.

 • 3. Het Dagelijks Bestuur kan gebieden en voertuigen aanwijzen waarvoor het verbod in het eerste lid niet geldt.

Artikel II.19 Vissen vanaf het strand

 • 1. Het is verboden om gedurende het badseizoen op of aan het strand tussen de Rijk strandpalen 11.600 en 13.200:

  • a.

   visnetten, fuiken en dergelijke vistuigen in zee te plaatsen of te hebben op een afstand minder dan vijfhonderd meter gemeten uit de zomerhoogwaterlijn;

  • b.

   te vissen tussen 08.00 en 18.00 uur.

 • 2. Degene die buiten de periode van het badseizoen en waarvoor het verbod onder a niet geldt, visnetten, fuiken of dergelijke vistuigen in zee plaatst, is verplicht er voor te zorgen dat alle palen, stekken of andere obstakels, welke voor het bevestigen hiervan hebben gediend, of kunnen dienen, vóór de aanvang van het badseizoen volledig zijn verwijderd.

C. Bijzondere bepalingen over het gebruik van openbare wateren

Artikel II.20 Zaak gebonden ontheffing

De ontheffing voor de in hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn zaak gebonden.

Artikel II.21 Toegang tot openbare wateren

 • 1. Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het verboden met vaartuigen langer dan twintig meter de in het gebied gelegen openbare wateren, met uitzondering van de zee, binnen te varen of zich hiermede op de openbare wateren te bevinden.

 • 2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op bedrijfsvaartuigen waarvoor aangetoond kan worden dat uitsluitend voor het laden, of lossen van vracht het noodzakelijk is om het gebied in of uit te varen, dan wel zich daarin te bevinden.

Artikel II.22 Gebruik motorvaartuigen

 • 1. Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het verboden in de openbare wateren aan, op of in vaartuigen motoren te hebben.

 • 2. Het verbod als gesteld in het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a.

   de Brielse Meer;

  • b.

   het Scheepvaart- en Voedingskanaal;

  • c.

   het openbaar water van de Bernisse gelegen tussen het Scheepvaart- en Voedingskanaal en de keersluis in de Toldijk,

  • d.

   de zee, buiten een afstand van tweehonderd meter van de zomerlaagwaterlijn; en

  • e.

   het gedeelte van de zee, binnen de afstand van tweehonderd meter van de zomerlaag-waterlijn, dat nodig is om vanaf het strand,

 • met uitzondering van het strand tussen de rijksstrandpalen 11.600 en 13.200, in een directe lijn het onder d genoemde gedeelte van de zee te bereiken, dan wel het onder d genoemde gedeelte te verlaten.

 • 3. Het verbod als gesteld in het eerste lid is evenmin van toepassing op de niet genoemde delen van de Bernisse, voor zover er gevaren wordt met elektrische motoren.

Artikel II.23 Zeilvaartuigen

Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het verboden zonder daartoe bevoegd te zijn gedurende het badseizoen zich met een zeilvaartuig te bevinden op het strand tussen de rijks-strandpalen 11.600 en 13.200 of op zee binnen een afstand van 100 meter vanaf de zomerlaagwaterlijn nabij dit strand.

Artikel II.24 Losmaken van gemeerde vaartuigen

Het is anderen dan de rechthebbende(-n) of degene(-n) die handelt respectievelijk handelen met diens toestemming verboden:

 • a.

  een in openbare wateren gemeerd liggend vaartuig geheel of gedeeltelijk te ontmeren;

 • b.

  zich aan boord van een vaartuig te bevinden.

Artikel II.25 Het verbod om met vaartuigen in de nabijheid van zwemplaatsen te zijn

Het is verboden zich met een vaartuig te varen en/of te bevinden binnen een afstand van vijf meter van een zwemplaats.

Artikel II.26 Ligplaats hebben met vaartuigen

 • 1. Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het verboden in de openbare wateren vaartuigen te laten liggen tussen zonsondergang en zonsopgang.

 • 2. Het verbod als gesteld in het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a.

   de Brielse Meer, in de periode 1 maart t/m 1 november aan de openbare recreatiesteigers of op de openbare wateren;

  • b.

   het Scheepvaart- en Voedingskanaal;

  • c.

   het openbaar water van de Bernisse gelegen tussen het Scheepvaart- en voedingskanaal en de keersluis in de Toldijk, in de periode 1 maart t/m 1 november aan de openbare recreatiesteigers of op de openbare wateren.

 • 3. Het is verboden zonder daartoe bevoegd te zijn in de openbare wateren:

  • a.

   vaartuigen af te meren anders dan aan de daartoe bestemde meerpalen, remmings-palen en dergelijke kennelijk speciaal voor dit doel bestemde meerconstructies;

  • b.

   eigenmachtig palen te slaan teneinde daaraan vaartuigen te kunnen afmeren;

  • c.

   met vaartuigen ligplaats in te nemen in de vóór de oever gelegen rietkraag,

  • d.

   in de in dit lid, onder c genoemde rietkraag dan wel in de oever te ankeren;

 • e. zich met een vaartuig te bevinden binnen een afstand van dertig meter van een als zodanig aangeduide vissteiger (met) vaartuigen die niet of kennelijk niet vaarklaar zijn of kennelijk aangemerkt kunnen worden als wrak langer dan vier achtereenvolgende dagen af te meren, te ankeren of ligplaats te nemen.

Artikel II.27 Verbod ligplaats in te nemen met vaartuigen langer dan zestien meter

Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur en onverminderd het bepaalde in artikel II.28 is het verboden met vaartuigen langer dan zestien meter ligplaats te kiezen in, langer dan zestien meter in de haventjes en kreken en aan steigers, welke in eigendom, en beheer van het schap zijn.

Artikel II.28 Driedagenregeling

 • 1. Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur en onverminderd het bepaalde in artikel II.26, eerste lid is het verboden in de openbare wateren:

  • a.

   met enig vaartuig langer dan drie achtereenvolgende dagen of gedeelten daarvan op dezelfde plaats ligplaats te hebben;

  • b.

   met een vaartuig binnen vijf dagen nadat het is verplaatst op dezelfde plaats opnieuw een ligplaats in te nemen;

  • c.

   een vaartuig langer dan acht achtereenvolgende uren onbemand te laten. Een vaartuig wordt geacht gedurende acht achtereenvolgende uren onbemand te zijn, indien dat vaartuig gedurende acht opeenvolgende uren op tenminste vier tijdstippen met tussenpozen van tenminste twee uren onbemand is aangetroffen.

 • 2. Wanneer een vaartuig wordt verplaatst naar een plaats, liggende op minder dan vijfhonderd meter hemelsbreed gemeten van de oude ligplaats, wordt het geacht op dezelfde plaats te zijn blijven liggen.

 • 3. Het in het eerste lid van dit artikel gestelde verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   vaartuigen welke zijn gelegen in/aan door het Dagelijks Bestuur aangewezen (jacht-) havens en particuliere steigers;

  • b.

   veerboten van de exploitant van het veer te Brielle, die bestemd zijn voor dit veer.

Artikel II.29 Aanwijzing ligplaats

In afwijking van het bepaalde in artikel II.28 dienen bedrijfsvaartuigen langer dan twintig meter ligplaats in te nemen op een door het Dagelijks Bestuur aangewezen ligplaats.

Artikel II.30 (Proef-) draaien van motoren

 • 1. Het is een ieder verboden van motorvaartuigen de motor(en) te laten (proef)draaien met ingeschakelde schroef (schroeven) op een zodanige wijze, dat dit aanleiding kan geven tot:

  • a.

   beschadiging van oevervoorzieningen, onderwaterbodems en -taluds, steigers of andere werken in de openbare wateren;

  • b.

   overlast in het gebied en voor de bezoekers, recreanten of de andere gebruikers van het gebied.

 • 2. Het in het eerste lid aangegeven verbod geldt eveneens voor het laten draaien van motoren ter opwekking van elektriciteit.

 • 3. Het in het tweede lid aangegeven verbod is niet van toepassing op het verrichten van het noodzakelijk onderhoud aan de in het eerste lid, onder a genoemde voorzieningen.

Artikel II.31 Repareren en bouwen van vaartuigen

Het is verboden reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan vaartuigen uit te voeren of te laten uitvoeren, dan wel vaartuigen te bouwen of af te bouwen in, respectievelijk aan, de in eigendom en beheer van het recreatieschap zijnde haventjes, kreken en steigers in de openbare wateren, behoudens voor zover het noodreparaties betreft.

Artikel II.32 Skivliegen

Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het de bestuurder van een motorvaar-tuig verboden zijn vaartuig in de openbare wateren te gebruiken voor het voorttrekken van één of meer personen, die zich, direct of indirect verbonden met dit vaartuig, voortbewegen door de lucht aan een parachute, een vlieger of een soortgelijk voorwerp.

Artikel II.33 Instructie kitesurfplanken

 • 1. Het is verboden om zonder vergunning kitesurfinstructies te geven binnen het werkingsgebied van deze verordening.

 • 2. Het geven van kitesurfinstructies is slechts toegestaan op de Slikken van Voorne, Noordzijde Badstrand Rockanje en Zuidzijde Badstrand Rockanje

 • 3. Vergunningen worden verstrekt voor zover in het geregelde onderwerp niet wordt voorzien door de Scheepvaartverkeerswet en het Binnenvaartpolitiereglement en zijn geldig voor de duur van maximaal drie jaren.

 • 4. Jaarlijks kan per 1 december een aanvraag worden ingediend voor een vergunning

 • 5. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd hiervoor nadere regels te stellen.

 • 6. Overtreding van de vergunningsvoorwaarden kan leiden tot intrekking van de verleende vergunning door het Dagelijkse Bestuur.

Artikel II.34 Voorzieningen

 • 1. Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het verboden in de openbare wateren één of meer aanleggelegenheden, steigers, vlonders, plankieren, verharde terrassen, palen, beschoeiingen, oeververdedigingen, golfbrekers, hijsmasten, hijskranen, vloten, bruggen, botenhuizen, bergruimten, optrekjes, onderkomens, windschermen en erf-afscheidingen - voor zover die erfafscheidingen hoger zijn dan 1 meter boven het maaiveld - te maken of te hebben.

 • 2. Het is de eigenaar, de andere zakelijk gerechtigde, de bezitter, de houder of de gebruiker van een onroerende zaak in de openbare wateren verboden de in het eerste lid bedoelde werken toe te laten of te gedogen op die onroerende zaak.

 • 3. Het is verboden in de openbare wateren één of meer havens te maken of te hebben, boezemland te doorgraven, terreinen op te hogen, wateren geheel of gedeeltelijk te dempen of te verondiepen dan wel oevers aan te plempen.

 • 4. Het is de eigenaar, de andere zakelijk gerechtigde, de bezitter, de houder of de gebruiker van een onroerende zaak in de openbare wateren verboden de in het eerste lid bedoelde havens, doorgravingen, ophogingen, dempingen, verondiepingen of aanplempingen toe te laten of te gedogen op die onroerende zaak.

 • 5. De in het eerste tot en met vierde lid vervatte verboden zijn - voorzover niet anders bepaald in deze verordening - niet van toepassing:

  • a.

   voor zover in het geregelde onderwerp niet wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming of de Wet Natuurbescherming ;

  • b.

   op ten hoogste drie door een agrarisch productiebedrijf voor agrarische doeleinden gebruikte aanleggelegenheden, waarvan de gezamenlijke oppervlakte niet meer dan zes m2 bedraagt en welke zijn gelegen op of aan het tot dat bedrijf behorende terrein en in goede staat van onderhoud verkeren.

 • 6. Een ontheffing van het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid kan worden geweigerd:

  • a.

   ter bescherming van terreinen of wateren van ecologische, natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische, archeologische, recreatieve of toeristische waarden;

  • b.

   op grond van gehele of gedeeltelijke on-bruikbaar maken van een watergebied voor de ecologische infrastructuur of de recreatie;

  • c.

   op grond van belemmering van de recreatie op, in en bij het water;

  • d.

   op grond van belemmering van het in goede banen leiden van vormen van recreatie op, in en bij het water.

Artikel II.35 Veiligheid op het ijs

 • 1. Het is verboden:

  • a.

   voor het publiek toegankelijke ijsvlakten in het gebied te beschadigen, te verontreini-gen, te versperren of het verkeer daarop op enige ander wijze te belemmeren of in gevaar te brengen;

  • b.

   bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst op de onder a bedoelde ijsvlakten, te verplaatsen, weg te nemen, te beschadigen of op enige andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen of te belemmeren.

 • 2. Een ieder is verplicht onmiddellijk het ijs te verlaten wanneer hem dit, ter voorkoming van gevaar voor personen of goederen, door de met toezicht belaste ambtenaren wordt bevolen.

III. Openbare gezondheid en zedelijkheid

Artikel III.1 Verontreiniging

Voor zover in het geregelde onderwerp niet wordt voorzien door de Wet milieubeheer, is het verboden in het gebied:

 • a.

  op de openbare terreinen en wegen en in de openbare wateren afval of resten van levensmiddelen, papier, blikken, flessen of andere materialen te werpen, neer te leggen, of achter te laten, anders dan in de kennelijk daartoe bestemde inrichtingen;

 • b.

  zich van oliën, chemicaliën of andere stoffen, welke tot vervuiling- van land, water of lucht aanleiding kunnen geven, dan wel schadelijk moeten worden geacht voor het publiek of voor flora en fauna, te ontdoen anders dan in de kennelijk daartoe bestemde inrichtingen.

Artikel III.2 Zedelijkheid

 • 1. Het Algemeen Bestuur kan gebieden aanwijzen waar het toegestaan is zich ongekleed te bevinden.

 • 2. Het is verboden zich op de openbare terreinen of openbare wateren op te houden met de kennelijke bedoeling zich aldaar bevindende personen heimelijk gade te slaan.

 • 3. Het is verboden zich op een openbare plaats of vandaar af zichtbaar te bevinden in een houding, toestand of kleding, die uit een oogpunt van openbare zedelijkheid kennelijk kwetsend is of redelijkerwijs kwetsend kan worden geacht.

 • 4. Het bepaalde in het derde lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien, door het Wetboek van Strafrecht.

IV. Andere zaken van openbaar belang

Artikel IV.1 Venten

 • 1. Behoudens een vergunning van het Dagelijks Bestuur is het verboden in de uitoefening van de handel op of aan de openbare terreinen en/of openbare wateren goederen te koop aan te bieden, te verkopen, te venten of af te geven dan wel diensten aan te bieden.

 • 2. Onder venten wordt mede verstaan goederen in het klein voor de verkoop medevoeren met het kennelijke doel om voor die goederen kopers te zoeken.

 • 3. Het in het eerste lid aangegeven verbod geldt niet voor het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen op een standplaats als bedoeld in artikel IV.2.

 • 4. Voor zover het gestelde in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 niets bepaald heeft, kan een in het eerste lid bedoelde vergunning - onverminderd het bepaalde in artikelen I.2 tot en I.4 - worden geweigerd in het belang van de verkeersveiligheid.

 • 5. Het Dagelijks Bestuur stelt het maximale aantal per branche te verlenen ontheffingen vast.

Artikel IV.2 Standplaats innemen

 • 1. Behoudens een vergunning van het Dagelijks Bestuur is het verboden op of aan de openbare terreinen en/of openbare wateren dan wel op een ander voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats een standplaats of ligplaats in te nemen met de bedoeling goederen of waren aan te bieden, te verkopen of te verhuren dan wel diensten aan te bieden.

 • 2. Een in het eerste lid bedoelde vergunning kan - onverminderd het bepaalde in artikel I.2 tot en met I.4 - worden geweigerd:

  • a.

   in het belang van de verkeersveiligheid, voor zover het gestelde in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 niets bepaald heeft;

  • b.

   in het belang van de zorg voor het uiterlijk aanzien van het gebied.

 • 3. Het Dagelijks Bestuur stelt het maximale aantal per branche te verlenen vergunningen vast.

V. Bepalingen ter bescherming van het landschap en de natuur

Artikel V.1 Handelsreclame en opschriften

 • 1. Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het verboden in het gebied zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart opschriften, aankondigingen, afbeeldingen of constructies met het oogmerk om handelsreclame te uiten, te plaatsen, welke zichtbaar zijn vanaf een openbare weg, een openbaar vaarwater, een spoorweg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats.

 • 2. Het is de eigenaar, andere zakelijk gerechtigde of gebruiker van enige onroerende zaak in het gebied verboden deze zaak geheel of ten dele, al dan niet door middel van enige daarop aanwezige roerende zaak aan te wenden of de aanwending daarvan te gedogen voor opschriften, aankondigingen, afbeeldingen of constructies met oogmerk handelsreclamedoeleinden te uiten, welke zichtbaar zijn vanaf een openbare weg, een openbaar vaarwater, een spoorweg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats.

 • 3. Het in het eerste en het tweede lid vervatte verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   opschriften, aankondigingen of afbeeldingen in het inwendig gedeelte van een onroerende zaak, die niet kennelijk gericht zijn op zichtbaarheid vanaf een openbare weg, een openbaar vaarwater, een spoorweg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats;

  • b.

   opschriften, aankondigingen of afbeeldingen op of aan onroerende zaken, daartoe aangewezen door de overheid;

  • c.

   opschriften, aankondigingen of afbeeldingen kleiner dan 0,5 m2 en langste zijde korter dan 1 meter die betrekking hebbend op:

   • 1.

    een openbare verkoping of een aanbieding ter verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak, zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;

   • 2.

    het beroep, de dienst of het bedrijf, dat in of op de onroerende zaak wordt uitgeoefend of waarvoor die zaak is bestemd;

  • d.

   aankondigingen van tijdelijke aard ten behoeve van een niet vaker dan eenmaal per jaar in het gebied waarin de aankondiging is aangebracht, te houden openbare wedstrijd of evenement, welke niet behoort tot de gebruikelijke commerciële uitoefening van een beroep, bedrijf of dienst, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben, doch voor niet langer dan drie maanden en mits:

   • niet meer dan twee aankondigingen per openbare wedstrijd of evenement worden aangebracht;

   • de aankondigingen niet vaker dan eenmaal per jaar worden aangebracht en

   • de tijdelijke aard blijkt uit een datum-aanduiding in de aankondigingen.

  • e.

   tijdelijke opschriften, aankondigingen of afbeeldingen die betrekking hebben op een werk in uitvoering, waarvoor van overheidswege opdracht is gegeven, mits zij onmiddellijk bij het werk zijn geplaats niet

  • f.

   langer aanwezig zijn dan de uitvoering van dat werk duurt;

  • g.

   opschriften, aankondigingen of afbeeldingen, welke dienen tot het openbaren van gedachten of gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet;

  • g.

   opschriften, aankondigingen of afbeeldingen, waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer;

  • h.

   op constructies ten behoeve van de onder a tot en met g bedoelde opschriften, aankondigingen of afbeeldingen.

 • 4. Onverminderd het bepaalde in artikel I.3 kan een ontheffing worden geweigerd:

  • a.

   op grond van storing of ontsiering van het landschap;

  • b.

   op grond van aantasting van het type, het karakter of de schaal van het landschap;

  • c.

   op grond van aantasting van het natuurlijk milieu, of

  • d.

   ter bescherming van terreinen of wateren, die ecologische, cultuur-historische, archeologische, geomorfologische, recreatieve of toeristische waarden hebben.

Artikel V.2 Opslagplaatsen

 • 1. Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het verboden om afvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer en andere roerende zaken die het aanzicht van het landschap kunnen schaden in het werkingsgebied op te slaan.

 • 2. Het is de eigenaar, andere zakelijk gerechtigde of gebruiker van enige onroerende zaak in het werkingsgebied verboden op deze zaak een opslagplaats te hebben of te gedogen, dat deze daarop aanwezig is.

 • 3. Het in het eerste en tweede lid vervatte verbod is niet van toepassing:

  • a.

   op opslagplaatsen, die gebouwen zijn in de zin van artikel 1 van de Woningwet, of die zich daarin bevinden;

  • b.

   op een tijdelijke opslag van materialen en/of materieel ten behoeve van de uitvoering of het onderhoud van openbare werken uitsluitend gedurende die uitvoering of dat onderhoud, doch ten hoogste gedurende één jaar, mits die opslag is gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de plaats, waar die uitvoering of dat onderhoud plaatsvindt;

  • c.

   op een opslag van nieuwe bouwmaterialen en van afbraak, puin en andere oude bouwmaterialen, op of in een onroerende zaak, waarop, waaraan of waarin onderhouds-, herstel-, bouw- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd, mits deze zaken voor de uit te voeren werken nodig of van het bouwwerk, dat hersteld of gesloopt wordt, afkomstig zijn;

  • d.

   voor zover in het geregelde onderwerp niet voorzien wordt door de Wet milieubeheer.

 • 4. Een blijvende opslagplaats van materialen en/of materieel ten behoeve van de uitvoering of het onderhoud van openbare werken, die toebehoort aan een overheidsdienst of een overheidsbedrijf, wordt geacht met een ontheffing als bedoeld in artikel I.3 van deze verordening aanwezig te zijn. Het Dagelijks Bestuur kan aan een zodanige ontheffing voorwaarden en beperkingen verbinden, welke slechts mogen strekken ter bescherming van de in artikel V.1, vierde lid bedoelde belangen.

Artikel V.3 Demping van wateren

 • 1. Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het de eigenaar, andere zakelijk gerechtigde of gebruiker van enige onroerende zaak in de door het Dagelijks Bestuur aangewezen delen van het werkingsgebied verboden wateren of drassige terreinen, hoe ook genaamd, geheel of gedeeltelijk te dempen of te gedogen, dat deze geheel of gedeeltelijk worden gedempt.

 • 2. Het in het eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing, voor zover in het geregelde onderwerp niet voorzien wordt door de Wet milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren of de Natuurbeschermingswet.

  • e.

   Aan een ontheffing van het in het eerste lid bedoelde verbod kunnen slechts voorwaarden en beperkingen worden verbonden ter bescherming van de in artikel V.1, vierde lid bedoelde belangen.

VI. Straf-, handhavings-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel VI.1 Strafbepalingen

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op grond van artikel I.4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel VI.2 Handhavingsbepalingen

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast: de buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142 Wetboek van Strafvordering, die door of namens het Dagelijks Bestuur is belast met toezicht, naleving en opsporing, de buitengewoon opsporingsambtenaar van de deelnemende gemeenten, de overige in artikel 141 Wetboek van Strafvordering genoemde ambtenaren, de opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer.

 • 2. Het Dagelijks Bestuur kan andere personen aanwijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

 • 3. Bij de uitvoering van de in lid 1 genoemde werkzaamheden is het gestelde in artikel I.6 van toepassing.

Artikel VI.2 Overgangsbepalingen

 • 1. Vergunningen en ontheffingen in de zin van deze verordening, welke op grond van de eerdere Algemene verordening voor het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg 2007 (gewijzigd in werking getreden op 26 februari 2016) zijn verleend, worden geacht te zijn verleend op grond van deze verordening tenzij anders is bepaald in de betreffende vergunning en ontheffing.

 • 2. Aanvragen om vergunning en ontheffing in de zin van deze verordening, welke zijn ingediend bij het Dagelijks Bestuur op grond vorige verordening en waarop nog niet is beslist, worden geacht aanvragen op grond van deze verordening te zijn.

Artikel VI.4 Inwerkingtreding

Deze verordening wordt aangehaald als Algemene verordening voor het Recreatieschap Voorne-Putten 2022. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van de publicatie.

Artikel VI.5 Citeerartikel

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2021.

De secretaris,

De voorzitter,

Registratienummer: Z21-4748 / D21-27959

Bijlage 1 kaart werkingsgebied

afbeelding binnen de regeling

Toelichting:

De op 1 maart 1993 in werking getreden Algemene Verordening van het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg is reeds in 2006 op maatschappelijke en juridische waarden bezien. In dat kader is de leesbaarheid, de overzichtelijkheid en in feite de toepasbaarheid van het geheel nadrukkelijk bezien.

Vervolgens heeft het Algemeen Bestuur 9 juli 2019 een besluit genomen om de onderhavige verordening op enkele punten te wijzigen. De verordening is daarmee op 30 juni 2021 in gewijzigde vorm in werking getreden.

De huidige wijzigingen van de Algemene Verordening zullen hieronder waar nodig worden toegelicht.

Bijlage bij de verordening

De thans geldende kaart met het werkingsgebied van het recreatieschap wordt ingetrokken en de bij deze gewijzigde verordening behorende kaart met het werkingsgebied van het recreatieschap wordt daarvoor in de plaats gesteld, in verband met de uitbreiding van het werkingsgebied van het recreatieschap Voorne-Putten.

Algemeen:

In de verordening is een combinatie van artikelen gemaakt die duidelijke raakvlakken met elkaar hebben. Dit heeft geleid tot een indeling van algemene naar bijzondere bepalingen toegespitst op de functies van openbare terreinen, openbare wateren, het landschap en de natuur in het rechts-gebied van het recreatieschap.

Overigens zult u constateren dat er door de gehele verordening heen ook rekening is gehouden met de wet- en regelgeving van de rijksoverheid. Zoals bekend zal zijn, kan/mag het schap niet treden in hetgeen op rijksniveau bepaald is. Dit geldt eveneens voor sommige bevoegdheden die niet rechtstreeks overgedragen kunnen worden aan het schapsbestuur (juridische wegbeheer). Bij het onderdeel “parkeerexcessen” wordt aangegeven waarom dit onderdeel desondanks is opgenomen. Bovendien heeft het schap rekening te houden met (Europese) regelgeving ten aanzien van de flora en fauna.

Artikel II 1 Gebruik van groen- en recreatieve voorzieningen en bouwwerken

In Artikel II 1 sub h wordt voor het beoefenen van de vissport een uitzondering gemaakt op het verbod om te overnachten en/of voor dat doel van zonsondergang tot zonsopkomst onder andere kampeermiddelen te laten staan als neergelegd in dit artikel. De in de verordening genoemde afmetingen van 3,20x 3,20m, zijn die van zogenoemde buvvy’s die als zodanig veel in de vissport worden gebruikt. De verordening sluit hiermee nauw aan bij de praktijk.

In artikel II.2 wordt aangegeven dat het verwekte geluid uitsluitend in de onmiddellijke nabijheid van het instrument hoorbaar mag zijn. Met andere woorden het geluid van bijvoorbeeld een radio mag niet leiden tot hinder of overlast. Op het moment dat activiteiten een dermate omvang krijgen (een evenement), zal de burgemeester van een deelnemende gemeente in het kader van de openbare orde en veiligheid, het bevoegde gezag zijn voor het wel of niet verlenen van een vergunning of ontheffing. Het schap dient wel een privaatrechtelijke toestemming te geven op het moment een burgemeester overweegt een vergunning te verlenen.

In artikel II.3, tweede lid, is bepaald dat het verbod om vuur aan te leggen enzovoorts niet geldt voor onder andere barbecueën. Dit gebruik van vuur is niet zoals bij andere schappen in Zuid-Holland gerelateerd tot een aantal personen (bijvoorbeeld tot 30 personen). Met de aanduidingen “geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving” wordt meer mogelijkheden geboden tot stroomlijnen c.q. handhaving in relatie tot de activiteiten en de uitstraling/effecten daarvan voor de omgeving.

Artikel II 4 Rijdieren en vee

Het tweede lid is verwijderd om het artikel aan te passen aan de huidige situatie waarin er thans in het werking gebied van deze verordening niet langer sprake is van een vergunningenstelsel.

Artikel II.5 Honden

Lid 3 van dit artikel ziet op de bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur om gebieden en tijdstippen aan te wijzen waarin en waarop het verboden is honden in het werkingsgebied te laten lopen of verblijven. Dit gebeurt via een aanwijzingsbesluit. Daarbij kan tevens besloten worden om hieraan periodes en tijden te koppelen. Een koppeling van het verbod aan het broedseizoen is hiervan één mogelijkheid. Ten aanzien van commerciële uitlaatbedrijven en hondentrainingsscholen (inclusief jachttrainingen) kan ook per gebied een aanwijzingsbesluit genomen worden. Indien het bestuur dit wenst, kan er ten aanzien van dit artikel nadere beleidsregels opgesteld worden.

Artikel II.6 Modelsport

In artikel 6 is een verbod op drones toegevoegd. In het artikel wordt de mogelijkheid tot een ontheffing genoemd. Echter, een ontheffing verlenen voor het beoefenen van de modelsport door middel van het vliegen van drones is gelet op het voor (een deel van) het schapsgebied bestaande vliegverbod in hogere wetgeving niet toegestaan. Het is wel aan te raden het vliegen met drones zekerheidshalve op te nemen als niet toegestaan in de Algemene verordening.

Artikelen II.7 tot en met II.15

Betreft verbodsbepalingen ten aanzien van onder andere parkeren van voertuigen in bermen, het laten staan van (brom-)fietsen op toegangswegen naar het strand en rondrijden met voertuigen die voorzien van reclame. Eerder is in de toelichting aangegeven dat het schap geen juridisch wegbeheerder kan zijn. De wet biedt de provincie en de gemeenten wel de mogelijkheid om verordeningen vast te stellen welke de parkeerexcessen regelen. In het kader van verlengd lokaal bestuur kan deze bevoegdheid overgedragen worden aan het schap. De opname van deze bepalingen in de algemene verordening van het schap biedt het schapsbestuur de mogelijkheid om op te treden tegen parkeeroverlast in het werkingsgebied.

Artikel II.16 Gebruik duingebied

Ten aanzien van 3 geldt dat de te verlenen ontheffing gerelateerd dient te zijn aan educatieve doeleinden zoals natuur- en milieu.

Artikel II.18 Rijden of zich bevinden met voertuigen op openbare terreinen

Het is in artikel 18 geregeld dat het verboden is om met voertuigen te rijden of zich te bevinden in het duingebied, op het strand en de ligweiden, alsook in bossen en andere groengebieden.

Artikel II.22 Gebruik motorvaartuigen

Het aanwijzingsbesluit over elektrisch varen op de Bernisse is verwerkt in deze bepaling van de Algemene Verordening.

Artikel II.26 Ligplaats hebben met vaartuigen

In dit artikel is het aanwijzingsbesluit over de winterregeling ligplaatsen boten verwerkt en is de redactie van het artikel aangepast.

Artikel II.29 Aanwijzing ligplaats

Het Dagelijks Bestuur heeft een zogenaamd uitsterfbeleid ten aanzien van ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen langer dan twintig meter. Dat betekent dat geen ligplaatsen meer worden aangewezen.

II.33 Instructie kitesurfplanken

Het geven van kitesurfinstructies is, gelet op het commerciële oogmerk daarvan, in deze Algemene Verordening gereguleerd. Dit betekent dat kitesurfinstructiescholen voor het geven van kitesurfinstructies een vergunning dienen aan te vragen. Deze vergunning kan voor maximaal drie jaar worden verleend, waardoor een meerjarige vergunningverlening mogelijk is. Indien men zich niet houdt aan de vergunningsvoorwaarden zoals opgenomen in de vergunning, kan de vergunning worden ingetrokken.

III.2 Zedelijkheid

Het “oude” artikel over de openbare zedelijkheid is, door toevoeging van het bepaalde in lid 3 en 4 aangepast, vanuit de politieke - en bestuurlijk wens om aan diverse maatschappelijke zedelijkheidskwesties aandacht te geven.

De bevoegdheid van het Algemeen Bestuur in het eerste lid van dit artikel om gebieden aan te wijzen waar ongekleed mag worden gerecreëerd, het ongekleed recreëren in niet daartoe aangewezen gebieden niet tegen kan gaan. Op basis van vaste jurisprudentie is ongekleed recreëren op niet daarvoor aangewezen gebieden toegestaan, zolang dit niet aanstootgevend is. De aanwijzingsbevoegdheid van het Algemeen Bestuur heeft dus geen regulerend effect, anders dan aan te geven welke gebieden het Algemeen Bestuur wel of niet geschikt acht voor ongeklede recreatie.

Het verbod in het tweede lid van dit artikel, het gade slaan van personen die zich in openbare gebieden of wateren bevinden, is in beginsel moeilijk handhaafbaar, omdat de intentie waarom personen zich in een bepaald gebied ophouden in de regel niet eenvoudig vast te stellen is.

Artikelen IV.1 en IV.2 Venten en Standplaats innemen

Voor wat betreft de aanvraag voor een vergunning is een koppeling gemaakt met de artikelen I.2 tot en met I.4. Tevens zijn de aanvullende toetsingscriteria voor de vergunningverlening inzichtelijk. Voor wat betreft de verkeersveiligheid, is een koppeling met bevoegdheden ingevolge de wetten over het gebruik van openbare wegen. Ingeval dit laatste speelt, zal het schapsbestuur in overleg moet treden met gemeente, waterschap of provincie.

Artikelen VI.1 tot en met VI.3 Straf-, handhavings-, overgangs- en slotbepalingen

Het Algemeen Bestuur van het schap stelt de kaders vast waarbinnen het Dagelijks Bestuur kan en moet handelen. Enerzijds is duidelijk wat de rol/functie van de toezichthouders is. Anderzijds kunnen de overgangsbepalingen beperkt worden tot het aangeven hoe om te gaan met reeds verleende vergunningen en ontheffingen danwel aanvragen hiervoor die in het kader van de "oude" schapsverordening zijn ingekomen.