Toewijzingsbeleid ligplaatsen Plaspoelhaven Leidschendam-Voorburg

Geldend van 17-02-2024 t/m heden

Intitulé

Toewijzingsbeleid ligplaatsen Plaspoelhaven Leidschendam-Voorburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

Overwegende dat het college bevoegd is om ligplaatsen in de Plaspoelhaven te verhuren en het college de wijze waarop zij dit wil doen, vast wil leggen in deze beleidsregels;

Gezien het collegebesluit van 13 februari 2024 (nummer 3648);

Gelet op artikel 160 lid 1 sub d van de Gemeentewet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

vast te stellen: Toewijzingsbeleid ligplaatsen Plaspoelhaven.

1. Ligplaatsen voor recreatieboten

In de Plaspoelhaven zijn 66 ligplaatsen voor de recreatievaart gerealiseerd.

Zie de tekening op Bijlage A . De afmetingen van de ligplaatsen staan in onderstaande tabel.

afbeelding binnen de regeling

De ligplaatsen 61 t/m 66 zijn bedoeld voor eigen gebruik door de exploitant.

Dat kan zijn om bestuursleden die belangstelling voor een ligplaats hebben een voorlopige plek te verhuren (dus wel tegen betaling) in afwachting van een definitieve plek. De plaats op de wachtlijst blijft dan behouden, zodat uiteindelijk een definitieve ligplaats kan worden ingenomen. Voorwaarde is dat alleen zittende bestuursleden deze plekken kunnen huren, dus bij het vervallen van het bestuurslidmaatschap, moet de ligplaats vrij gegeven worden.

Verder kunnen deze plekken gebruikt worden voor bijvoorbeeld verhuur van sloepjes aan dagrecreanten. De exploitant kan er ook voor kiezen om deze plaatsen individueel te verhuren.

In dat geval gelden de gebruikelijke toewijzingsregels.

De ligplaatsen 9 t/m 11 zijn bestemd voor drie voormalige huurders van een ligplaats in de haven, de zogenaamde oude rechthebbenden. Deze ligplaatsen mogen alleen aan deze oude rechthebbenden verhuurd worden. Bij het vrijkomen van deze ligplaatsen, mag de exploitant deze ligplaats verhuren aan een andere belangstellende op de wachtlijsten (zie hierna). In dat geval dient de volgorde van de wachtlijsten aangehouden te worden.

De overige 57 ligplaatsen zijn bedoeld voor de verhuur aan bewoners in het voorrangsgebied en het overige toewijzingsgebied.

Voorwaarden boten

De ligplaatsen zijn bedoeld voor recreatieboten. Opblaasboten, kano’s, sup’s en dergelijke komen niet in aanmerking voor een ligplaats. Uitzondering daarop zijn gemotoriseerde opblaasboten.

Voorwaarde voor een ligplaats is ook dat dat de boot of toekomstige boot eigendom dient te zijn/ te worden van de aanmelder.

2. Toewijzingsgebied en voorrangsgebied

Voor de toewijzing van de huur van een ligplaats komen alle inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg in aanmerking. Dit is het nieuwe, verruimde toewijzingsgebied. Belangstellenden waarvan de woning in de nabijheid van de haven ligt (voorrangsgebied) hebben echter voorrang bij de toewijzingen.

Voorrangsgebied

Het voorrangsgebied is het gebied waarvan de woningen liggen op een maximale loopafstand van 400 meter tot het midden van de fiets-voetgangersbrug over de Plaspoelhaven. Zie het gebied met een roze kleur op de tekening van Bijlage B. Het midden van de fiets-voetgangersbrug is met een rode stip op de kaart aangegeven.

Eigenaren en/of gebruikers van winkel- of bedrijfspanden in het gebied, die niet woonachtig zijn in de gemeente, komen niet in aanmerking voor een ligplaats.

Tot het voorrangsgebied worden ook gerekend:

  • a.

    woningen/percelen die: 1) via de achterzijde van de woning/het perceel rechtstreeks en op een (verkeers)veilige wijze toegang hebben tot de openbare weg; én 2) waarbij vanuit die achteruitgang van de woning of het perceel de maximale loopafstand tot het op de kaart aangegeven uitgangspunt (het midden van de brug) niet meer bedraagt dan maximaal 400 m.

  • b.

    woningen in de zone met een oranje streeparcering aan de Voorburgseweg, mits de bewoners kunnen aantonen dat zij een achter ontsluiting hebben op het aangrenzende parkeerterrein aan de Oude Trambaan.

3. Aanmelding en wachtlijsten

Belangstellenden voor een ligplaats kunnen zich aanmelden bij de Stichting Plaspoelhaven, zijnde de exploitant van de haven. Dat kan via de website : Plaspoelhaven – Leidschendam.

Belangstellenden kunnen zich via de website aanmelden vanaf maandag 19 februari 2024, 12:00 uur. Aanmeldingen die eerder dan deze datum en tijd worden gedaan, worden niet in behandeling genomen. Dit “niet in behandeling nemen” geldt niet voor belangstellenden die wonen in het voorrangsgebied.

Belangstellenden van een woning die in het voorrangsgebied ligt of daartoe wordt gerekend, worden in volgorde van aanmelding op de “Wachtlijst voorrangsgebied” geplaatst.

Belangstellenden buiten het voorrangsgebied worden in volgorde van aanmelding op de “Reservewachtlijst” geplaatst.

4. Toewijzing ligplaatsen

Een vrijgekomen ligplaats wordt toegewezen aan de hoogstgeplaatste op de Wachtlijst voorrangsgebied.

Indien op het moment dat een ligplaats vrijkomt geen belangstellenden op de Wachtlijst voorrangsgebied vermeld staan, wordt de ligplaats toegewezen aan de hoogstgeplaatste op de Reservewachtlijst.

Indien de afmetingen van de boot van de hoogstgeplaatste op de Wachtlijst voorrangsgebied niet past binnen de vrijgekomen ligplaats, wordt deze ligplaats toegewezen aan de eerstvolgende op de Wachtlijst voorrangsgebied, of – als er geen eerstvolgende op de Wachtlijst voorrangsgebied staat – aan de hoogstgeplaatste op de Reservewachtlijst.

Indien de afmetingen van de boot van deze hoogstgeplaatste ook niet past binnen de vrijgekomen plaats, wordt de ligplaats toegewezen aan de eerstvolgende op de Reservewachtlijst.

Verplichtingen na toewijzing

Degene aan wie een ligplaats is toegewezen (ligplaatshouder), overlegt aan de exploitant de volgende documenten:

  • een bewijs dat de boot of toekomstige boot zijn of haar eigendom is / zal worden;

  • een bewijs van verzekering van Wettelijke Aansprakelijkheid;

  • een bewijs van inschrijving op het woonadres.

Overdracht ligplaats

Het is een ligplaatshouder niet toegestaan om bij een verhuizing de ligplaats over te dragen aan de nieuwe eigenaar/bewoner. De ligplaatshouder doet bij verhuizing zo spoedig mogelijk mededeling aan de exploitant van de haven en levert de ligplaats in.

Als een ligplaatshouder verhuist binnen de gemeente dan mag men de ligplaats aanhouden. Dit dient wel gemeld te worden bij de exploitant.

Er is geen bezwaar of beroep bij de gemeente mogelijk tegen de aanwijzing door de exploitant van een ligplaats.

5. Overig en inwerkingtreding

Het “Toewijzingsbeleid ligplaatsen Plaspoelhaven”, vastgesteld door het college op 30 augustus 2022, wordt ingetrokken.

Dit nieuwe Toewijzingsbeleid ligplaatsen Plaspoelhaven treedt inwerking de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 13 februari 2024.

R.J. den Haan, M.W. Vroom

secretaris, burgemeester

Bijlagen

A. Tekening ligplaatsen

afbeelding binnen de regeling

B. Tekening met voorrangsgebied

afbeelding binnen de regeling