Delegatieverordening Maashorst

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Delegatieverordening Maashorst

De raad van de gemeente Maashorst;

overwegende dat het wenselijk is ter bevordering van doelmatig- en doeltreffendheid van het bestuur van de gemeente Maashorst om bepaalde bevoegdheden van de raad over te dragen aan het college;

dat deze delegatie noodzakelijk is vanwege nieuwe wetgeving en verscherpte eisen uit de rechtspraak;

dat de raad in een separaat besluit de bevoegdheid over delen van het omgevingsplan en het voorbereidingsbesluit delegeert aan het college volgens de Omgevingswet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 28 november 2023;

gelet op het bepaalde in artikelen 108, 147 en 156 van de Gemeentewet, de artikelen opgenomen in afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht, en artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling;;

b e s l u i t

vast te stellen de

Delegatieverordening Maashorst

Artikel 1. Delegatie

  • 1. De bevoegdheden van de raad worden overeenkomstig de omschrijving in de opsomming van het derde lid gedelegeerd of overgedragen overeenkomstig artikel 156 van de Gemeentewet aan het college om deze uit te voeren onder toepassing van de voorafgaande inlichtingenplicht uit artikel 2.

  • 2. Aanvullend op de omschrijving van de overgedragen bevoegdheden wordt voor de omvang hiervan in de opsomming van het derde lid verwezen naar de wettelijke grondslag en indicatief naar een of meer artikelen, dat laatste met de bedoeling hiermee de bevoegdheden niet te beperken zodat de bevoegdheid overeenkomstig de omschrijving ten volle kan worden uitgeoefend.

  • 3. De in het eerste en tweede lid genoemde opsomming van de gedelegeerde of overgedragen bevoegdheden zijn schematisch weergegeven naar omschrijving, grondslag en een of meer artikelen, te weten:

Omschrijving van de bevoegdheid

wettelijke grondslag

gelet op artikel(en)

beslissen op aan de Raad gerichte verzoeken op grond van de AVG

AVG: Algemene verordening gegevensbescherming

12, 15 tot en met 22

inregelen van het elektronisch verkeer inclusief de verzending door en naar de Raad

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

2:13, 2:14

toepassen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, dan wel het overeenkomstig toepassen conform een wettelijk voorschrift en/of hiertoe besluiten

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

3:10 (afdeling 3.4)

het in de gelegenheid stellen van de aanvrager van een beschikking en van belanghebbenden die de beschikking niet hebben aangevraagd om hun zienswijze naar voren te brengen

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

4:7, 4:8

meedelen dat beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden gegeven en noemen van een termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

4:14, eerste lid

meedelen dat beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven en noemen van een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

4:14,

derde lid

meedelen dat redelijkerwijs noodzakelijke informatie aan buitenlandse instantie is gevraagd

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

4:15,

eerste lid, sub b

verzoeken aan aanvrager om schriftelijk in te stemmen met uitstel van de beslistermijn

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

4:15,

tweede lid, sub a

meedelen dat beslistermijn is opgeschort, in geval van overmacht

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

4:15,

derde lid

meedelen dat opschorting eindigt onder vermelding van termijn waarbinnen beschikking alsnog wordt gegeven

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

4:15,

vierde lid

besluiten tot het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

4:18,

eerste lid

besluiten tot terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

4:20

nemen van beslissingen over nadeelcompensatie

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

4:126

beslissen over rechtstreeks beroep

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

7:1a

meedelen dat een verzuim kan worden hersteld

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

7:10,

tweede lid

besluiten tot verdagen van beslissing op bezwaarschrift

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

7:10,

derde lid

verder uitstellen van beslissing op bezwaarschrift

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

7:10,

vierde lid

meedelen dat toepassing is gegeven aan artikel 7:10, tweede, derde of vierde lid

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

7:10,

vijfde lid

beslissen op bezwaarschriften voor de bevoegdheden die zijn overgedragen op basis van deze verordening

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

7:12

reageren op een verzoek tot schadevergoeding

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

8:90

voeren van overleg waarbij de raad als bestuursorgaan van de gemeente is betrokken

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

10:30, 10:41

aanwijzen van locaties voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap

Gemeentewet

108 en 147

Besluiten tot voeren van rechtsgedingen, handelen in voorbereiding hierop, en optreden in rechte en voorzien in de formele procesvertegenwoordiging ter zake

Gemeentewet

160, eerste lid onder e

beslissen op een verzoek om publieke informatie, mits de raad meewerkt om de gevraagde stukken aan het college te overleggen bij een actuele kwestie

Wet open overheid (Woo)

4.1

besluiten op verzoek om hergebruik

Wet hergebruik van overheidsinformatie

4,

vierde lid

besluiten tot het verdagen van een beslissing op verzoek om hergebruik

Wet hergebruik van overheidsinformatie

4,

vijfde lid

(niet) verstrekken van informatie

Wet hergebruik van overheidsinformatie

4,

achtste lid

besluiten tot het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer

Wegenwet

9 en 11

besluiten tot het vaststellen van grenzen van de bebouwde kom of kommen

Wegenverkeerswet 1994

20a

indelen van het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen, vaststellen van openbare ruimten, toekennen nummeraanduidingen, vaststellen standplaatsen en vaststellen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten en standplaatsen

Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

6

Artikel 2. Voorafgaande inlichtingenplicht

  • 1. Het college geeft de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de overgedragen bevoegdheden indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente.

  • 2. In het geval van het eerste lid neemt het college geen beslissing nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

  • 3. Onverminderd het hiervoor bepaalde verschaft het college op verzoek van de raad inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden.

Artikel 3. Informatieverstrekking

Overeenkomstig artikel 88, zesde lid, van de Gemeentewet stelt de raad de regel vast dat het college bevoegd is, met inachtneming van artikel 2 en voor zover dat noodzakelijk is voor een zorgvuldige uitvoering, om informatie ten aanzien waarvan een verplichting tot geheimhouding is opgelegd en die tevens aan de raad is verstrekt te verstrekken aan anderen.

Artikel 4. Intrekking

De Delegatieverordening Landerd 2018 van gemeente Landerd, respectievelijk de Delegatieverordening van gemeente Uden wordt ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024 dan wel bij latere bekendmaking op de eerste dag daarna en werkt terug tot en met 1 januari 2024.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2023.

Ondertekening

De raad voornoemd,

de griffier,

mr. N.E. Gradisen

de voorzitter,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)