Subsidie verduurzaming woningen lage energielabels gemeente Druten

Geldend van 16-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2024

Intitulé

Subsidie verduurzaming woningen lage energielabels gemeente Druten

Artikel 1. Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de Algemene subsidieverordening Druten 2020 wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 • a)

  Aanvraag: een verzoek om subsidie.

 • b)

  Bestaande woning: een bewoonbare grondgebonden woning die is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner vóór de aanvraag in het kader van onderhavige subsidieregeling en is gelegen in de gemeente Druten.

 • c)

  Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van een Bestaande Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Bestaande Woning of direct na renovatie van deze woning hier het hoofdverblijf zal hebben.

 • d)

  Energiebesparende maatregel(en): één (of meer) maatregel(en) in, op of aan een Bestaande Woning die beoogt/beogen energie te besparen door te isoleren of energiezuinig te ventileren.

 • e)

  Gemeente: de gemeente Druten.

 • f)

  Verordening: Algemene subsidieverordening Druten 2020.

 • g)

  Doe-het-zelf: de aanvrager voert de isolatiewerkzaamheden zelf uit (aankoop en aanbrengen van isolatiemaatregelen).

 • h)

  Rd-waarde: warmteweerstand van het isolatiemateriaal, uitgedrukt in m2 K/W.

 • i)

  U-waarde: warmtegeleiding van glas, uitgedrukt in W/m2.

 • j)

  Materiaalkosten: kosten voor nieuw isolatiemateriaal (bijv. minerale wol, gespoten isolatieschuim, dubbel glas) en de benodigde constructie (bijv. een raamwerk om het isolatiemateriaal tussen te klemmen).

 • k)

  Arbeidskosten: kosten die verband houden met het verrichten van arbeid voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal en de benodigde constructie door een installatiebedrijf.

Artikel 2. Doel van de regeling

Met deze subsidieregeling wil het college van burgemeester en wethouders stimuleren dat eigenaar-bewoners van bestaande slecht geïsoleerde woningen in de gemeente Druten energiebesparende maatregelen treffen.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op bestaande grondgebonden woningen met alle volgende kenmerken:

 • 1.

  niet zijnde onderdeel van een VvE of met een status monument;

 • 2.

  gelegen in de gemeente Druten;

 • 3.

  in bezit van Eigenaar- Bewoners;

 • 4.

  met een maximale WOZ waarde van € 358.000 in 2022;

 • 5.

  met een bouwjaar van vóór 1992;

 • 6.

  die vallen in de categorie slecht geïsoleerde woning: een woning met een energielabelklasse D, E, F, G of een met die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn:

  • a.

   de vloer en de bodem;

  • b.

   de gevel, waaronder de spouwmuur;

  • c.

   het dak en de zoldervloer en vlieringvloer;

  • d.

   de ramen.

Artikel 4. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. De raad stelt voor de regeling een subsidieplafond vast conform artikel 5 van de Verordening.

 • 2. Indien het subsidieplafond is bereikt wordt er geen subsidie meer verleend.

 • 3. Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - voor die beslissing als datum (en tijdstip) van ontvangst van die aanvraag geldt.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden algemeen

 • 1. Per bestaande woning wordt slechts éénmaal subsidie verstrekt.

 • 2. Het college beoordeelt welke kosten voor subsidiëring in aanmerking komen.

 • 3. De betreffende maatregel(en) mag/mogen niet eerder dan de inwerkingtreding van deze regeling genomen zijn.

 • 4. Het maximale subsidiebedrag per bestaande woning bedraagt € 1.600.

 • 5. De subsidie kan gecombineerd worden met andere subsidies of leningen.

 • 6. Het subsidiebedrag is onafhankelijk van de kosten van de energiebesparende maatregel(en). Indien de kosten van de energiebesparende maatregel(en), na aftrek van de te verwachten andere subsidies zoals de ISDE subsidie, lager is (zijn) dan het maximale subsidiebedrag van € 1.600 dan bedraagt de subsidie maximaal de kosten van de maatregel(en), met een maximum van € 1.600.

Artikel 6. Subsidievoorwaarden maatregelen:

 • 1. Er moet tenminste 1 energiebesparende maatregel uitgevoerd worden.

 • 2. Subsidie wordt alleen verstrekt voor de uitvoering van de volgende isolatiemaatregelen:

  • a.

   het aanbrengen van minimaal 20 m2 vloer- of bodemisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m2 K/W;

  • b.

   het aanbrengen van minimaal 20 m2 dakisolatie aan de binnenzijde van het dak, met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van een niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie;

  • c.

   het vervangen van minimaal 8 m2 bestaand glas (enkel of dubbel) door HR++ glas of beter met een U-waarde van 1,2 of lager;

  • d.

   het aanbrengen van gevelisolatie aan de binnenzijde van de woning van minimaal 10 m2, waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 3,5 m2 K/W is.

 • 3. Spouwmuurisolatie en isolatie van de buitenzijde van de gevel kan voor subsidie in aanmerking komen wanneer er aangetoond wordt dat er maatregelen zijn genomen om verstoring van mogelijke aanwezige fauna te voorkomen. Hierbij geldt dat:

  • a.

   het aanbrengen van gevelisolatie aan de buitenzijde van de woning van minimaal 10 m2, waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 3,5 m2 K/W is;

  • b.

   het aanbrengen van isolatie in de spouwmuur van de woning van minimaal 10 m2, waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 1,1 m2 K/W is.

 • 4. Er kan subsidie worden verstrekt voor energiezuinige ventilatie indien het gaat om voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor een CO2-gestuurde ventilatie of het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met warmteterugwinning met een rendement van ten minste 90%.

 • 5. Energiezuinige ventilatie zoals beschreven in lid 4 komt enkel voor subsidie in aanmerking in combinatie met isolatiemaatregelen.

 • 6. De aanvrager is verantwoordelijk voor het aantonen dat de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd voldoen aan de bovenstaande specificaties. Dit kan bijvoorbeeld doormiddel van de specificaties op de offerte of de factuur.

 • 7. Zowel maatregelen uitgevoerd door de aanvrager zelf als door een erkend (bouw)bedrijf komen in aanmerking voor subsidie mits de maatregelen voldoen aan de bovenstaande specificaties.

 • 8. Bij doe-het-zelf worden alleen de materiaalkosten vergoed. Arbeidskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook worden de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uitgevoerd.

Artikel 7. Aanvraag, uitbetaling en vaststelling subsidie

 • 1. Een aanvraag voor de subsidie wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een door de gemeente aangewezen website/portal en onder opgave van ieder geval:

  • a.

   de te treffen maatregelen;

  • b.

   een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes; en

  • c.

   de specificaties van de getroffen maatregelen.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen 2 weken. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 3. Het college beslist binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na aanvulling daarvan, over de aanvraag.

 • 4. Het college kan de beslistermijn met maximaal 4 weken verdagen. Zij doet hiervan voor afloop van de beslistermijn mededeling aan de aanvrager.

 • 5. De aanvraag kan alleen voorafgaand aan de te treffen maatregelen worden aangevraagd.

 • 6. De maatregelen waarvoor subsidie is aangevraagd en verleend, dienen binnen 9 maanden na de subsidiebeschikking uitgevoerd zijn.

 • 7. Betaling vindt nadat de maatregel(en) is(zijn uitgevoerd plaats, tenzij:

  • a.

   gebruik wordt gemaakt de offertes verstrekt via het platform Energiebespaarders van de gemeentelijke isolatieaanpak. In dat geval, wordt de subsidie direct verrekend als korting.

  • b.

   Indien de leverancier of uitvoerende partij hieraan mee wil werken kan de subsidie ook rechtstreeks aan de uitvoerende partij of leverancier worden verstrekt. Na goedkeuring van de proforma factuur wordt het subsidiebedrag aan de uitvoerende partij uitgekeerd.

 • 8. Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

 • 9. De ontvanger dient binnen 12 weken na de uitvoering van de maatregel(en) een vaststelling van de subsidie aan te vragen.

 • 10. Voor de vaststelling van de subsidie dient de aanvrager het volgende aan te leveren:

  • a.

   de facturen voor de maatregel(en) waarvoor subsidie is aangevraagd; en

  • b.

   foto’s van de situatie voor en na het aanbrengen van de maatregelen waarvoor subsidie is aangevraagd.

Artikel 8. Weigeringsgronden

Naast de in artikel 9 van de Verordening genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in de artikel 10 van de Verordening opgenomen verplichtingen, is:

de subsidieontvanger verplicht ervoor zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is(zijn) en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke vergunningen en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) worden verkregen.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 11. Verantwoording van de subsidie

Het college behoudt zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidie VWLE Druten’

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt en werkt vervolgens terug tot en met 1 februari 2024.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Druten op 19 december 2023.

De Burgemeester,

S.W.P.J. Sengers

Secretaris,

B.P.P. Janssen