Regeling vervallen per 20-06-2024

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Domein I en Domein II gemeente Maashorst

Geldend van 17-02-2024 t/m 19-06-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Domein I en Domein II gemeente Maashorst

De burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst, ieder voor zover het zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft,

Dat de burgemeester dan wel het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft toezichthouders aan te wijzen, die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast,

Onder verwijzing naar Domeinlijst I, Openbare Ruimte, en Domeinlijst II, Milieu, Welzijn en Infrastructuur van het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar,

Gelet op;

 • Titel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering;

 • Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • Artikel 41, eerste lid sub b van de Alcoholwet juncto Alcoholregeling;

 • Artikel 34 tweede lid van de Wet op kansspelen;

 • Artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst;

 • Artikel 21 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Maashorst;

 • Artikel 12.2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst;

 • Artikel 18.6 van de Omgevingswet;

 • De Wet basisregistratie personen (Wet BRP);

Besluiten;

De buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II die in dienst zijn van de gemeente Maashorst, aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Awb en als zodanig belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wetten

Gezien de bevoegdheid als buitengewoon opsporingsambtenaar verkregen middels;

 • I.

  De akte van opsporingsbevoegdheid;

 • II.

  De akte van beëdiging

Artikel 1 Toezichthouder

De toezichthouder is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens;

 • a.

  De Alcoholwet;

 • b.

  De Wet op kansspelen;

 • c.

  De Algemeen Plaatselijke Verordening Maashorst;

 • d.

  De Afvalstoffenverordening van de gemeente Maashorst;

 • e.

  De Omgevingswet;

 • f.

  De Wet basisregistratie persoonsgegevens (BRP);

 • g.

  De Woningwet;

 • h.

  De Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst;

 • i.

  De Wegsleepverordening gemeente Maashorst;

 • j.

  De Wet goed verhuurderschap.

Artikel 2 Voorbehoud

De aanwijzing onder 1 a is slechts van toepassing indien de toezichthouder hiervoor, met goed gevolg, het examen toezichthouder Alcoholwet, voorheen de Drank- en Horecawet, heeft afgelegd.

Artikel 3 Geldigheid aanwijzing

De aanwijzing van toezichthouder als bedoeld in artikel 1 geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze aanwijzing treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Gemeenteblad en werkt terug tot 1 januari 2024. De aanwijzing geldt voor het hele grondgebied van de gemeente Maashorst.

Artikel 5 Intrekking voorgaand aanwijzingsbesluit

Het aanwijzingsbesluit toezichthouders Domein I en Domein II van de gemeente Maashorst van 15 maart 2022 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Uden,

Aldus vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst op 1 februari 2024

De secretaris

J.A.G.M. van Aaken

De burgemeester

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Maashorst op 1 februari 2024,

de burgemeester

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)