Nadere regels subsidies Ondernemersfonds gemeente Gilze en Rijen 2024

Geldend van 14-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Nadere regels subsidies Ondernemersfonds gemeente Gilze en Rijen 2024

[Deze publicatie betreft een rectificatie vanwege een onjuiste rubricering en typfout in de titel. De oorspronkelijke publicatie is op 2 februari 2024 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2024, 53736.]

Het college van de gemeente Gilze en Rijen,

gelet op het bepaalde in:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Algemene subsidieverordening gemeente Gilze en Rijen 2016;

overwegende dat:

 • het Ondernemersfonds gemeente Gilze en Rijen lokale ondernemers verbindt en ervoor zorgt dat ondernemers gezamenlijke initiatieven kunnen financieren;

 • het met betrekking tot het financieren van initiatieven uit het ‘Ondernemersfonds’ wenselijk is nadere regels te formuleren, zodat duidelijk is in welke gevallen en onder welke voorwaarden een aanvraag voor een subsidie voor deze initiatieven kan worden ingediend, waaraan die aanvraag voor subsidie dient te voldoen en hoe deze aanvraag wordt beoordeeld;

BESLUIT:

vast te stellen:

de “Nadere regels subsidies Ondernemersfonds gemeente Gilze en Rijen 2024”.

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen;

 • aanvrager: samenwerkende ondernemers en/of een ondernemersvereniging die activiteiten verrichten of ten goede komen aan ondernemers en inwoners van de gemeente Gilze en Rijen;

 • subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.

Artikel 2 Beleidsdoelen

Subsidie wordt verleend aan activiteiten van, voor en door ondernemers. Het gaat om activiteiten met een algemeen belang. Er is sprake van gezamenlijk financiering. De activiteiten stimuleren de lokale economie en het vestigingsklimaat.

Artikel 3 Subsidietype

In deze regeling wordt één type subsidie onderscheiden, namelijk activiteitensubsidie.

Artikel 4 Algemene voorwaarden en criteria

 • 1. De aanvraag voor een subsidie als bedoeld in deze regeling dient schriftelijk te worden ingediend met behulp van een daartoe door het college aangewezen en beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 2. De aanvrager is in de gemeente Gilze en Rijen gevestigd.

 • 3. De activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd vindt plaats binnen gemeente Gilze en Rijen.

 • 4. Uitsluitend de kosten die resteren na aftrek van overige inkomsten en eventuele winsten, en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit of het realiseren van het doel komen voor subsidie in aanmerking.

 • 5. Geen subsidie wordt verleend voor activiteiten waarvoor reeds op grond van een andere regeling aanspraak bestaat op een financiële bijdrage of subsidie.

 • 6. Geen subsidie wordt verleend voor activiteiten bestaande uit feesten en vieringen voor eigen leden zoals jubilea en naar het oordeel van het college naar hun aard vergelijkbare activiteiten.

 • 7. De subsidie wordt niet verleend voor het compenseren van gederfde omzet.

HOOFDSTUK 2 ACTIVITEITENSUBSIDIE ONDERNEMERSFONDS

Artikel 5 Aanvraag activiteitensubsidie

 • 1. Een aanvraag voor een activiteitensubsidie kan worden ingediend door samenwerkende ondernemers en/of een ondernemersvereniging.

 • 2. Een aanvraag bevat:

  • a.

   een activiteitenplan (omvat in ieder geval doel en beschrijving activiteit, motivatie, doelgroep, toelichting waaruit draagvlak onder doelgroep blijkt, planning inclusief start en verwachte einddatum, hoogte van het benodigde subsidiebedrag);

  • b.

   een sluitende begroting, inclusief de aan te vragen subsidie;

  • c.

   een overzicht van de betrokken ondernemers en/of ondernemersvereniging;

  • d.

   aanvraag ondertekend en gedateerd door de aanvrager.

 • 3. De aanvrager maakt duidelijk dat er genoeg (minimaal drie) ondernemers zijn die de uitvoering van de activiteiten ondersteunen.

 • 4. De aanvrager motiveert dat de activiteiten zonder subsidie niet uitgevoerd kunnen worden.

 • 5. In de aanvraag wordt cofinanciering inzichtelijk gemaakt.

Artikel 6 Voorwaarden en criteria activiteitensubsidies

 • 1. Voor activiteitensubsidie komen uitsluitend activiteiten in aanmerking die

  • a.

   op basis van cofinanciering;

  • b.

   worden verricht door samenwerkende ondernemers en/of ondernemersverenigingen;

  • c.

   ten behoeve van het stimuleren van de lokale economie en een goed vestigingsklimaat, binnen gemeente Gilze en Rijen.

 • 2. Een aanvraag kan alleen worden ingediend met een schriftelijk advies van één van de ondernemersverenigingen binnen de gemeente Gilze en Rijen, tenzij de aanvrager een ondernemersvereniging is. Het advies van de ondernemersvereniging bevat o.a. de haalbaarheid van de activiteit, het draagvlak bij ondernemers en een oordeel over de totale kosten van de activiteit ten opzichte van de aan te vragen subsidie.

 • 3. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde activiteiten kan subsidie verleend worden voor alle naar het oordeel van het college noodzakelijke kosten voor het uitvoeren van de activiteiten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze regeling.

 • 4. Het college neemt een besluit over de aanvraag.

 • 5. De aanvraag voor een activiteitensubsidie wordt, conform het bepaalde in artikel 8, beoordeeld aan de hand van kwalitatieve selectiecriteria. De aanvraag voor een activiteitensubsidie kan worden afgewezen als de aanvraag naar het oordeel van het college onvoldoende voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria. Het college kan bij die beoordeling tevens betrekken de diversiteit van de aanvragers en de diversiteit van de aangevraagde activiteiten.

 • 6. Subsidie kan gedurende het hele jaar aangevraagd worden.

 • 7. In beginsel wordt een subsidie uit het Ondernemersfonds ten behoeve van een activiteit eenmalig verstrekt.

 • 8. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en/of tot de gelden in het Ondernemersfonds niet meer beschikbaar zijn.

 • 9. Voor activiteitensubsidies geldt het subsidieplafond als bedoeld in artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht: € 30.000 per jaar.

 • 10. De activiteit moet binnen 1 jaar na ontvangst na ontvangst van de subsidie in overeenstemming met de financiële onderbouwing uitgevoerd zijn.

Artikel 7 Berekening van de activiteitensubsidie

 • 1. De hoogte van de activiteitensubsidie wordt bepaald op basis van een voorafgaand aan de activiteit door de aanvrager overgelegde offerte of activiteitenbegroting.

 • 2. De hoogte van de activiteitensubsidie bedraagt, onverminderd het bepaalde in deze nadere regels, maximaal 50% van het geoffreerde of het begrote bedrag, waarbij het maximum van het toe te kennen subsidiebedrag € 7.500 bedraagt.

 • 3. Beoordeeld wordt of de hoogte van aanvraag redelijkerwijs in verhouding staat tot de totale kosten van de activiteit en het totaalbedrag van de beschikbare middelen in het Ondernemersfonds.

Artikel 8 Verdeling van de middelen voor activiteitensubsidie

 • 1. De aangevraagde activiteitensubsidie wordt beoordeeld op grond van een kwalitatieve selectie, waarbij per aanvraag wordt gekeken naar de mate van:

  • a.

   stimulering van de lokale economie en het vestigingsklimaat;

  • b.

   collectiviteit van de activiteit, op korte en lange termijn;

  • c.

   cofinanciering (bijdragen van derden aan de activiteiten);

  • d.

   legitimiteit (de mate waarin de activiteiten aansluiten bij onze beleidsdoelen en onze wettelijke taken).

Artikel 9 Subsidieverantwoording activiteitensubsidie

 • 1. Onverminderd het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Gilze en Rijen 2016 meldt de aanvrager, binnen twee weken nadat de activiteit is verricht, bij de gemeente of en hoe de activiteit heeft plaatsgevonden.

 • 2. Binnen drie maanden na afronding van de activiteit, levert de aanvrager een financiële verantwoording aan.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 10 Bijzondere omstandigheden

Het college handelt in overeenstemming met deze nadere regels, tenzij dat voor één of meerdere belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de nadere regels te dienen doelen.

Artikel 11 Looptijd van de regeling

Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2024.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels subsidies Ondernemersfonds gemeente Gilze en Rijen 2024”.

Ondertekening

Gilze en Rijen, 30 januari 2024

Burgemeester en Wethouders van Gilze en Rijen

De secretaris

M. van Bavel

De burgemeester

D. Alssema