Regeling vervallen per 14-02-2024

Normenkader SED organisatie 2023

Geldend van 14-02-2024 t/m 13-02-2024

Intitulé

Normenkader SED organisatie 2023

Het algemeen bestuur van de SED organisatie;

Overwegende dat het noodzakelijk is een normenkader vast te stellen ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur en de jaarrekeningcontrole.

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 13 november 2023

b e s l u i t :

het normenkader SED organisatie 2023 vast te stellen.

Normenkader SED organisatie 2023

Programma

Onderdeel

Interne wet- en regelgeving:

Externe wet- en regelgeving:

Bedrijfsvoering

Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Personeelsreglement SED Organisatie

Ambtenarenwet 2017

Fiscale wetgeving

Sociale verzekeringswetten

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

CAO sgo

CAO gemeenten

Pensioenwetgeving

Wet normering Topinkomens (WNT)

Beleidsregels WNT 2023

Uitvoeringsbesluit WNT

Uitvoeringsregeling WNT

Verantwoordingsmodel WNT 2023

Wet op de identificatieplicht

Organisatie

Organisatieverordening SED organisatie

Directiestatuut SED organisatie

Bestuurlijk convenant opdrachtgever - opdrachtnemer SED

Gemeenschappelijke regeling SED organisatie

Mandaatregeling SED organisatie

Mandaatregeling SED directie 2022

Budgethoudersregeling SED Organisatie 2022

Beheerregeling Informatiebeheer SED organisatie 2021

Reglement van orde van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur

Interne klachtenregeling SED organisatie

Regeling melding vermoeden misstand

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, WOZ-ambtenaar, invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder SED organisatie

Archiefverordening SED organisatie 2015

Gemeentewet

Algemene wet bestuursrecht

Inkoop en contractbeheer

Richtlijn gunnen overheidsopdrachten (2014/24/EU)

Aanbestedingswet 2012

Aanbestedingsreglement Werken 2016

Klachtenregeling (Klachtenmeldpunt SED Organisatie)

Gids Proportionaliteit, 2e herziening, 1 januari 2020

Gids Proportionaliteit, 3e herziening, 1 januari 2022

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene financiële middelen

Financiële verordening SED organisatie 2023

Bijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie

Controleverordening SED Organisatie 2023

Grondwet

Burgerlijk Wetboek

Gemeentewet

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Wet gemeenschappelijke regelingen

Algemene wet bestuursrecht

Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden

Treasurybeheer

Treasurystatuut 2017

Wet financiering decentrale overheden

Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

Regeling schatkistbankieren decentrale overheden

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

Wet houdbare overheidsfinanciën

Ondertekening

Aldus besloten door het AB van de SED organisatie in zijn openbare vergadering van 21 november 2023.

Het AB voornoemd,

de algemeen directeur,

C.M. Minnaert

de voorzitter,

R.A.P. Wortelboer