Aanwijzingsbesluit Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) betreffende Energiek Leiden

Geldend van 13-02-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) betreffende Energiek Leiden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

Gelet op:

 • artikel 160, eerste lid aanhef en onder a van de Gemeentewet;

 • de artikelen 14,106 en 107 van het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie (VWEU);

 • het Vrijstellingsbesluit van de Commissie voor diensten van algemeen economisch belang 2012/21/EU, PbEU 2012/ L7 (hierna: Vrijstellingsbesluit DAEB).

Overwegende dat:

 • Energiek Leiden een coöperatie UA is van en voor bewoners die activiteiten verricht die zijn gericht op de energietransitie en specifiek is opgericht om de overstap naar een duurzame, leefbare en energie-neutrale leefomgeving in Leiden te versnellen met inbreng van haar bewoners;

 • De winst van de activiteiten van Energiek Leiden weer wordt geïnvesteerd in lokale duurzaamheidsprojecten;

 • Diensten van Algemeen Economisch Belang (hierna: DAEB) hun grondslag vinden in de artikelen 14 en 106, tweede lid van het VWEU;

 • Om gebruik te kunnen maken van de bijzondere positie die een DAEB inneemt binnen de Europese staatssteunregelgeving, een onderneming in de zin van voornoemde artikelen, specifiek met het beheer van een DAEB kan worden belast;

 • De inbedding in en de kennis van de lokale context voor een beleid gericht op efficiënte en duurzame energietransitie van groot belang is;

 • Energiek Leiden als lokaal bewonersinitiatief beschikt over een uniek lokaal netwerk van relevante stakeholders, kennis en ervaring om integraal diensten en producten m.b.t. de energietransitie aan te bieden in Leiden;

 • Als onderdeel van het beleid van Gebiedsgerichte Warmtetransitie van de gemeente Leiden, de gemeente het netwerk van initiatieven voor energietransitie verder wil uitbouwen, handvatten wil bieden en meer slagkracht wil geven samen met Energiek Leiden;

 • In Leiden de Transitievisie Warmte is vastgesteld met concrete keuzes voor prioritaire wijken die van het gas af zullen gaan en ook wordt gewerkt aan energiebesparing (met als onderlegger het vastgestelde Isolatieoffensief 2023-2030) en een rechtvaardige energietransitie (met als onderlegger het Plan van aanpak bestrijding energiearmoede);

 • Het naar mening van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden noodzakelijk is om de diensten aan Energiek Leiden toe te vertrouwen, omdat daarmee in hoge mate wordt bijgedragen aan de doelstellingen en ambities van het Plan van aanpak Gebiedsgerichte warmtetransitie 2023-2030 en de Transitievisie Warmte 2022-2026 van de gemeente Leiden en daarmee voldoet aan de belangen van de burgers binnen deze gemeente;

 • Energiek Leiden diensten lokaal, onafhankelijk en zonder winstoogmerk aanbiedt wat aansluit bij de behoeften en belangen van grote groepen inwoners en bedrijven;

 • De gemeente Leiden heeft geconstateerd dat het opzetten en begeleiden van buurt- en wijkinitiatieven m.b.t. energietransitie in Leiden, het versnellen van lokale warmteprojecten in Leiden en het ondersteunen van bewoners door gratis energieadviezen en kleine duurzame maatregelen aan te bieden diensten zijn die zonder overheidsbijdrage onvoldoende door marktpartijen worden ingevuld. De gangbare praktijk in Nederland, is dat lokale partijen een bijdrage ontvangen van de gemeente om zo inwoners van onafhankelijk maar kwalitatief goed van advies te voorzien;

 • De gemeente Leiden heeft geconstateerd dat de diensten door de markt niet, of niet onder de gewenste condities met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid, gelijke behandeling en betaalbaarheid worden geleverd;

 • In het kader van de sociale/maatschappelijke tweedeling, een lokale partij die al jaren actief is in de stad en die een groot netwerk heeft de ‘toegankelijkheid’ van alle doelgroepen in de stad bij de energietransitie beter kan waarborgen ten behoeve van een inclusieve energietransitie in Leiden;

 • De dienstverlening van Energiek Leiden zich specifiek richt op het informeren, begeleiden, samenbrengen en doorverwijzen van inwoners van Leiden, die gestimuleerd moeten worden in het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Daarmee is de dienstverlening gericht op maatschappelijke meerwaarde. Zonder overheidsbijdrage zou deze dienst onvoldoende door marktpartijen worden ingevuld.

 • Het wenselijk is onduidelijkheid over de rechtmatigheid van de voorgenomen subsidie in het kader van naleving van de Europese staatsteunregelgeving weg te nemen voor Energiek Leiden en de gemeente door de dienstverlening van Energiek Leiden als DAEB aan te merken;

BESLUITEN

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) betreffende Energiek Leiden

Artikel I Aanwijzing diensten als DAEB

Aan te wijzen als Diensten van Algemeen Economisch Belang de volgende diensten van Energiek Leiden op grond van artikel 2, eerste lid, onder a van het Vrijstellingsbesluit DAEB:

 • Het activeren van bewoners om in hun wijk actief te worden in de energietransitie, door te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen (energiecoaches) en door het opzetten van wijkgebonden projecten zoals kleinschalige warmteopwek;

 • Het inbrengen van de belangen van bewoners(initiatieven) in de energietransitie bij de Leidse Warmtewissel;

 • Het ontwikkelen in samenwerking met andere partijen van coöperatieve projecten (dus met medezeggenschap en mede-eigenaarschap van bewoners) voor de opwek van duurzame energie (wind, zon, warmte), door het opzetten van een maatschappelijk dienstenbedrijf (ondersteuningsstructuur).

Het college daartoe subsidie kan verstrekken aan Energiek Leiden;

De diensten die aangeboden worden door Energiek Leiden van algemeen belang zijn voor de energietransitie voor bewoners van de gemeente Leiden;

De activiteiten die Energiek Leiden aanbiedt, worden niet aangeboden door de markt, onder de door de gemeente gewenste voorwaarden. Zonder subsidie van de gemeente zou het niet mogelijk zijn de activiteiten uit te voeren, althans niet op een voor de gemeente acceptabele wijze.

Artikel II. Betrokken onderneming, aard van de openbare dienstverplichtingen en grondgebied

De betrokken onderneming (in de zin van de Europese staatssteunregelgeving), de coöperatie Energiek Leiden UA, statutair gevestigd te Leiden, wordt door het college met de uitvoering van de dienst van algemeen economisch belang op het grondgebied van de gemeente Leiden belast, overeenkomstig de activiteitenomschrijving in het subsidiebesluit waarvan dit aanwijzingsbesluit onderdeel uitmaakt.

Artikel III Duur van de van de openbare dienstverplichtingen

Deze aanwijzing wordt verleend voor de duur van 10 jaar en vangt aan de dag na bekendmaking. Het college kan tussentijds besluiten de aanwijzing te beëindigen.

Artikel IV De parameters voor de berekening, de controle en de herziening van de compensatie:

De wijze van berekening, wordt conform artikel 5 van het DAEB Vrijstellingsbesluit vastgesteld in de subsidiebeschikking, waarvan dit aanwijzingsbesluit onderdeel is.

Artikel V De regelingen om overcompensatie te vermijden en terug te betalen:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden zal de dienstverlening en de financiële verantwoording regelmatig (laten) controleren, ten minste eenmaal per jaar, gedurende de periode welke Energiek Leiden met de in dit besluit genoemde diensten van algemeen economisch belang is belast en aan het einde van die periode.

De wijze van de controle op de DAEB-werkzaamheden en de mogelijkheid tot herziening van het subsidiebedrag in geval van (dreigende) overcompensatie worden conform artikel 5 van het DAEB Vrijstellingsbesluit vastgesteld in de subsidiebeschikking, waarvan dit aanwijzingsbesluit onderdeel is.

Artikel VII Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Leiden op 30 januari 2024,

de secretaris,

de burgemeester,