Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Brabantse Delta 2024

Geldend van 09-02-2024 t/m heden

Intitulé

Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Brabantse Delta 2024

Het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 12 september 2023

gelet op artikel(en) 120 en 122 van de Waterschapswet;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing 2024:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Kosten voor het watersysteem: netto-kosten van de kostendrager watersysteembeheer zoals opgenomen in de begroting van het waterschap en die gedekt worden met behulp van de watersysteemheffing;

 • b.

  gebied van het waterschap: het gebied dat is aangegeven op de bij het provinciaal reglement behorende kaart waarin de zorg voor het watersysteem aan het waterschap is opgedragen;

 • c.

  ingezetene: degene die blijkens de basisregistratie personen bij het begin van het kalenderjaar woonplaats heeft in het gebied van het waterschap en aldaar gebruik heeft van woonruimte;

 • d.

  zakelijk gerechtigden ongebouwd, niet zijnde natuurterreinen: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van ongebouwde onroerende zaken die geen natuurterreinen zijn in het gebied van het waterschap;

 • e.

  zakelijk gerechtigden natuurterreinen: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht in het gebied van het waterschap het genot hebben van natuurterreinen;

 • f.

  zakelijk gerechtigden gebouwd: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van gebouwde onroerende zaken in het gebied van het waterschap;

 • g.

  verharde openbare wegen: de rijbaan van een openbare weg en andere verharde delen van het kadastraal perceel die dienstbaar zijn aan het verkeer over de weg.

Artikel 2 Kostentoedeling watersysteembeheer

 • 1. De kosten voor het watersysteembeheer worden als volgt aan de heffingplichtige categorieën toegedeeld:

  • a.

   29,9% aan de ingezetenen;

  • b.

   9,5% aan de zakelijk gerechtigden van ongebouwde onroerende zaken, die geen natuurterreinen zijn;

  • c.

   0,2% aan de zakelijk gerechtigden van natuurterreinen;

  • d.

   60,4% aan de zakelijk gerechtigden van gebouwde onroerende zaken.

 • 2. De waarde in het economische verkeer van de onroerende zaken bedoeld in het vorige artikellid, onderdelen b, c en d, wordt bepaald naar de waarde die de onroerende zaken op de waardepeildatum hebben naar de staat en hoedanigheid waarin zij op die datum verkeren.

 • 3. De waardepeildatum is 1 januari 2022.

Artikel 3 Tariefdifferentiatie

 • 1. Voor verharde openbare wegen wordt een tariefdifferentiatie als bedoeld in artikel 122, derde lid, onder c, van de Waterschapswet, toegepast. Het tarief na toepassing van de tariefdifferentiatie is 250% hoger dan het tarief dat blijkens de verordening op de watersysteemheffing voor ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen, geldt.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De kostentoedelingsverordening “Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 2019”, laatstelijk gewijzigd bij besluit van het algemeen bestuur op 9 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid van dit artikel genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastingjaren waarvoor zij heeft gegolden.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

 • 3. Deze verordening vindt voor het eerst toepassing in het belastingjaar dat aanvangt op 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing Waterschap Brabantse Delta 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 15 november 2023,

De dijkgraaf,

drs. C.J.G.M. de Vet

de secretaris-directeur,

dr. A.F.M. Meuleman