Mandaatbesluit Overeenkomsten Leer- en onderwijsroutes Inburgering

Geldend van 14-02-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit Overeenkomsten Leer- en onderwijsroutes Inburgering

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen alsmede de Burgemeester van de gemeente Kampen;

Gelezen het voorstel met kenmerk 83803-2023.

Overwegende:

 • -

  dat de gemeente Zwolle en de regiogemeenten hebben besloten om de leer- en onderwijsroutes ten behoeve van Inburgering gezamenlijk in te kopen en te contracteren en hiertoe een aanbestedingsprocedure te organiseren;

 • -

  dat de gemeente Zwartewaterland voor de Onderwijsroute en de B1-route heeft meegedaan aan de gezamenlijke aanbesteding. En de Z-route zelf heeft aanbesteed bij de Opdrachtnemer die ook door de gezamenlijke gemeenten is gecontracteerd;

 • -

  dat de uitgangspunten voor de contractering van B1-route is vastgelegd in het Beschrijvend Document dd. 30-3-2021, CTM265208;

 • -

  dat de uitgangspunten voor de contractering van onderwijsroute HBO is vastgelegd in het offerte aanvraag met kernmerk 220420-Onderwijsroute hbo;

 • -

  dat de uitgangspunten voor de contractering van onderwijsroute MBO is vastgelegd in het Beschrijvend Document dd 24-2-2022, CTM290996;

 • -

  dat voornoemde aanbestedingsprocedures voor de B1 en de onderwijsroutes hebben plaatsgevonden en hebben geleid tot het afsluiten van Overeenkomsten voor leer- en onderwijsroutes met meerdere aanbieders, zulks op grond van het Mandaatbesluit aanbesteding;

 • -

  dat gemeente Zwolle en de regiogemeenten wensen samen te werken en in de uitvoering van de Overeenkomsten gezamenlijk contractmanagement uit te voeren;

 • -

  dat het wenselijk is zorg te dragen voor Mandatering en verlening van volmacht en machtiging van een aantal bevoegdheden in de afgesloten (Raam)Overeenkomsten voor leer- en onderwijsroutes Inburgering aan de gemeente Zwolle met het oog op de uitvoering van deze Overeenkomsten;

Gelet op Artikel 160 lid 1 onder d en Artikel 171 lid 2 Gemeentewet en Artikel 10:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

 • 1.

  Mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Zwolle tot:

  • a.

   het verlengen van de Overeenkomsten voor leer- en onderwijsroutes Inburgering op grond van Artikel 4.2 van de (Raam)Overeenkomst Onderwijsroute Mbo Stichting Deltion Business, op grond van Artikel 4.2 van de (Raam)Overeenkomst Onderwijsroute Hbo Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim en op grond van Artikel 4.2 van de (Raam)Overeenkomst Perceel 1 B1 Nl Training;

  • b.

   het wijzigen van de Overeenkomsten voor leer- en onderwijsroutes Inburgering op grond van Artikel 3 van de (Raam)Overeenkomst; Perceel 1 B1 Nl Training, op grond van Artikel 3 van de (Raam)overeenkomst Mbo Stichting Deltion Business en op grond van Artikel 3 van de (Raam)Overeenkomst Onderwijsroute Hbo Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim;

  • c.

   het ontbinden van de Overeenkomsten voor leer- en onderwijsroutes Inburgering op grond van Artikel 4.3 en 4.4 van de (Raam)Overeenkomst voor leer- en onderwijsroutes Inburgering Hbo Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim, op grond van Artikel 4.3 en 4.4. van de (Raam)Overeenkomst Onderwijsroute Mbo Stichting Deltion Business en op grond van Artikel 4.3 en Artikel 4.4 van de (Raam)Overeenkomst Perceel 1 B1 Nl Training;

  • d.

   het voorleggen aan de rechtbank Overijssel van een geschil op grond van Artikel 18 van de (Raam)Overeenkomst leer- en onderwijsroutes Inburgering; Perceel 1 B1 NL Training en Hbo Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim;

  • e.

   het voorleggen aan de rechtbank Overijssel van een geschil op grond van Artikel 19 van de (Raam)overeenkomst Onderwijsroute Mbo Stichting Deltion Business.

Voorwaarde voor het uitoefenen van het Mandaat is dat voorafgaand aan de uitoefening van de bevoegdheden zoals genoemd onder sub a t/m e de betreffende voorgenomen besluiten worden besproken in het Regionaal Ambtelijk Overleg Inburgering1.

__________________________________

1 Zie addendum ‘Afspraken ten aanzien van regionale inkoop inburgering’

 • 2.

  Volmacht te verlenen aan het afdelingshoofd van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Zwolle:

  • a.

   tot ondertekening namens gemeente Kampen van de Overeenkomsten die met toepassing van het Mandaat onder 1 sub a en b worden verlengd of gewijzigd, inclusief bijkomstige Overeenkomsten zoals een Verwerkersovereenkomst;

  • b.

   tot ondertekening namens gemeente Kampen van de documenten die in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden onder 1 sub c, d en e worden opgesteld.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders van gemeente Kampen verlenen machtiging tot het verrichten van handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, aan elke functionaris in dienst van en/of werkzaam onder verantwoordelijkheid van de gemeente Zwolle, en betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomsten voor leer- en onderwijsroutes inburgering, voor zover die binnen de normale uitoefening van zijn functie passen en worden verricht binnen het kader van die Overeenkomsten.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de collegevergadering van 6 februari 2024, ieder voor zover zijn eigen bevoegdheid strekt.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

N.J. Middelbos,

secretaris

S. de Rouwe,

burgemeester

Burgemeester van de gemeente Kampen

S. de Rouwe