Verordening op de heffing en invordering van een Baatbelasting (druk)riolering c.a. buitengebied Cuijk 2005

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een Baatbelasting (druk)riolering c.a. buitengebied Cuijk 2005

De raad van de gemeente Cuijk;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2009;

Gelet op artikel 222 van de Gemeentewet;

B e s l u i t :

Vast te stellen de volgende verordening:

De verordening tot 1e wijziging van de Verordening Baatbelasting (druk)riolering c.a. buitengebied Cuijk 2005 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • Deze verordening verstaat onder:

 • a een onroerende zaak:

  1. een gebouwd eigendom;

  2. een gedeelte van een onder 1. bedoeld eigendom dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

  3. een samenstel van twee of meer van de onder 1. bedoelde eigendommen of onder 2 bedoelde gedeelten daarvan die naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen.

 • b een bedrijfspand:

  alle onroerende zaken waarvan de ondergrond op de plankaart van het op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze verordening vigerende bestemmingsplan is bestemd voor bedrijfsdoeleinden, horecadoeleinden, maatschappelijke doeleinden of recreatieve doeleinden.

 • c een burgerwoning:

  alle onroerende zaken die niet vallen onder de begripsomschrijving "bedrijfspand" of die waarvan de ondergrond op de plankaart van het op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze verordening vigerende bestemmingsplan is bestemd voor woondoeleinden.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1 Onder de naam "Baatbelasting (druk)riolering buitengebied Cuijk 2005" wordt in de vorm van een heffing ineens een directe belasting geheven ter zake van de onroerende zaken gelegen in de gemeente binnen de rode omlijning op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaarten, die op 1 januari 2005 zijn gebaat door de in het tweede lid genoemde voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde voorzieningen omvatten de aanleg van (druk)riolering of de plaatsing van een Indivueel Behandelingssysteem Afvalwater (IBA).

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1 De belasting wordt geheven van degene die van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, eerste lid, het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die op het tijdstip van ingang van de heffing dan wel, indien de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse aanslag, bij de aanvang van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registers is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De maatstaf van heffing is een bedrag per onroerende zaak.

Artikel 5 Belastingtarief

 • De belasting bedraagt:

  a. voor een bedrijfspand                             € 5.670,--

  b. voor een burgerwoning                           € 3.400,--

Artikel 6 Regeling inzake heffing in de vorm van een jaar¬lijkse belasting

 • 1 In afwijking van het bepaalde in artikel 2 wordt op verzoek van de belastingplichtige de belasting geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting gedurende 20 jaren. Het verzoek genoemd in de eerste volzin dient binnen 4 weken na de dagtekening van de aanslag schriftelijk bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b. van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar te worden ingediend.

 • 2 Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 3 De jaarlijkse belasting bedraagt de annuïteit van het totaal verschuldigde, berekend op basis van een periode van 20 jaren en een rentevoet van 5,5 %.

 • 4 De belasting voor de nog niet verstreken belastingjaren kan elk jaar op verzoek worden afgekocht. De afkoopsom wordt bepaald op de contante waarde van de op 1 januari van het belastingjaar, waarin de afkoop plaatsvindt, nog te verschijnen belastingbedragen berekend naar een rentevoet van 5,5 %. Het verzoek genoemd in de eerste volzin dient vóór 15 maart van het belastingjaar, waarin de afkoop plaatsvindt, schriftelijk bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b. van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar te worden ingediend.

 • 5 A. Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak als bedoeld in het eerste lid eindigt of wijzigt als gevolg van het overdragen van eigendom, bezit of beperkt recht, wordt de jaarlijkse heffing overeenkomstig het eerste lid gecontinueerd.

  B. De belasting kan na wijziging van de belastingplicht als bedoeld in dit lid onder a, overeenkomstig het vierde lid van dit artikel worden afgekocht.

 • 6 Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en in de loop van het belastingtijdvak de eigendom, het bezit of het beperkt recht van een gedeelte van de onroerende zaak wordt overgedragen, wordt, voor de verdeling van de resterende belastingschuld, de maatstaf van heffing als bedoeld in artikel 4 voor de betreffende onroerende zaken opnieuw vastgesteld voor de nog niet verstreken belastingjaren.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1 De aanslagen als bedoeld in artikel 2 (heffing ineens) moeten worden betaald binnen 3 maanden na de dagtekening van de aanslag.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid gelden voor aanslagen als bedoeld in artikel 6 (jaarlijkse belasting) de navolgende termijnen van betaling:

  A. De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

  B. In afwijking inzoverre van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan minder is dan € 4.000,00 dat de aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke maandelijkse termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

  C. In gevallen bedoeld in het tweede lid, onder b. geldt in afwijking inzoverre van het aldaar bepaalde, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in elf gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de baatbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burge¬meester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de baatbelasting.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 2 De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2010.

   

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Cuijk van 14 december 2009.
 
 
C.G.W.M. Selman                       L.M. Schoots  
Griffier,                                    Voorzitter