Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 6 februari 2024, houdende de instelling van de Adviescommissie professionele kunsten 2025-2028 en de regeling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie professionele kunsten 2025-2028)

Geldend van 14-02-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 6 februari 2024, houdende de instelling van de Adviescommissie professionele kunsten 2025-2028 en de regeling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie professionele kunsten 2025-2028)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 1.13 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant;

Overwegende dat het wenselijk is een nieuwe adviescommissie in te stellen teneinde een transparante en objectieve beoordeling te waarborgen van de subsidieaanvragen onder paragraaf 1 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant;

Besluiten vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

commissie: Adviescommissie professionele kunsten 2025-2028;

subsidieregeling: Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant.

Artikel 2 Instelling

Er is een Adviescommissie professionele kunsten 2025-2028.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

De commissie heeft tot taak Gedeputeerde Staten:

 • a.

  te adviseren over subsidieaanvragen voor wat betreft de aspecten genoemd in de artikelen 1.6, derde lid, en 1.12 van de subsidieregeling; en

 • b.

  gevraagd advies te geven op het terrein van professionele kunsten aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

 • 1. De commissie bestaat uit een flexibele schil van ten minste 3 en maximaal 24 leden, en een onafhankelijke voorzitter.

 • 2. Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en de leden.

 • 3. De voorzitter heeft expertise op het gebied van professionele kunsten.

 • 4. Gedeputeerde Staten dragen er bij de benoeming van de leden zorg voor dat de expertise van de leden van de flexibele schil een afspiegeling vormt van de disciplines in het culturele veld, waaronder:

  • a.

   Podiumkunsten dans, circus en theater;

  • b.

   Podiumkunsten muziek en opera;

  • c.

   Beeldende kunst;

  • d.

   Design, ontwerp en ontwikkelfuncties;

  • e.

   Film en audiovisuele kunst; en

  • f.

   Literatuur.

 • 5. Gedeputeerde Staten kunnen een lid als plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 6. De leden, de voorzitter en een eventuele plaatsvervangend voorzitter worden benoemd voor de duur van twee jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming.

Artikel 5 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

 • a.

  door het intrekken van de subsidieregeling;

 • b.

  op het moment dat de duur waarvoor de benoeming geldt, is verstreken;

 • c.

  door het nemen van ontslag als lid;

 • d.

  door het overlijden van het lid;

 • e.

  door een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten.

Artikel 6 Commissiesecretariaat

 • 1. Gedeputeerde Staten voorzien in het secretariaat van de adviescommissie en wijzen daartoe een secretaris en een plaatsvervangend secretaris aan.

 • 2. De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de commissie.

 • 3. De secretaris nodigt namens de voorzitter de leden van de commissie uit.

 • 4. De secretaris voert het contact met de subsidieaanvragers indien dit voor de advisering noodzakelijk is.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als noodzakelijk om haar taak naar behoren te kunnen vervullen.

 • 2. De samenstelling van de commissie wordt per vergadering door de voorzitter en de secretaris bepaald, afhankelijk van de vereiste expertise in relatie tot de te behandelen subsidieaanvragen.

 • 3. Per vergadering zijn minimaal 3 leden en ten hoogste 5 leden aanwezig, en daarnaast de voorzitter en secretaris.

 • 4. Per vereiste expertise in relatie tot de te behandelen subsidieaanvragen vindt de behandeling van een subsidieaanvraag plaats door de commissie in vaste samenstelling onder leiding van de voorzitter, behoudens in een situatie als bedoeld in artikel 8, vierde lid.

 • 5. Een lid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen.

 • 6. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 8 Besluitvorming

 • 1. Elk lid van de commissie heeft een stem.

 • 2. De commissie komt tot een advies op basis van meerderheid van stemmen.

 • 3. De leden dienen zich bij hun oordeel over een aanvraag te baseren op de door de aanvrager bij de aanvraag verstrekte gegevens en documenten en onthouden zich van contact met de aanvragers.

 • 4. Een lid onthoudt zich van deelname aan de besprekingen, advisering en stemming over subsidieaanvragen in geval van directe of indirecte betrokkenheid bij een van de ingediende aanvragen.

 • 5. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

 • 6. De commissie brengt uiterlijk binnen 18 weken na afloop van het aanvraagtijdvak, een gemotiveerd advies over de subsidieaanvragen uit aan Gedeputeerde Staten.

 • 7. Het advies bevat het meerderheidsstandpunt van de commissie en wordt per subsidievereiste gemotiveerd.

 • 8. Het advies wordt opgesteld door de secretaris en namens de commissie ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 9 Verslaglegging

 • 1. De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering, dat een beknopte, zakelijke weergave inhoudt van het besprokene en de vergaderorde.

 • 2. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 10 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1. De leden van de commissie adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2. Voor zover leden van de commissie bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

 • 3. De leden van de commissie communiceren niet naar buiten over wat er in de vergadering is besproken.

Artikel 11 Archiefbescheiden

De secretaris draagt na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie alle archiefbescheiden over aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 12 Werkwijze

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie over de te volgen werkwijze, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 13 Vergoeding

 • 1. De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen een vergoeding overeenkomstig artikel 2.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2. De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen een reiskostenvergoeding conform artikel 2.4.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en artikel 2.1 van de Regeling decentrale politieke ambtsdragers, waarbij de vergoeding plaatsvindt op basis van:

  • a.

   openbaar vervoer 2e klasse trein; of

  • b.

   € 0,19 per km inclusief parkeren.

Artikel 14 Intrekking

Het Reglement Adviescommissie professionele kunsten 2021-2024 wordt ingetrokken.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement Adviescommissie professionele kunsten 2025-2028.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 6 februari 2024

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. G.H.E. Derks MPA

Toelichting behorende bij het Reglement Adviescommissie professionele kunsten 2025-2028

Naar aanleiding van de evaluatie van het subsidieproces voor het toekennen van subsidies op grond van paragraaf 1 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant (professionele kunsten 2025-2028), zal een nieuwe adviescommissie zich buigen over de subsidieaanvragen die in 2024 zijn ingediend. Daartoe wordt een nieuw reglement vastgesteld en wordt het Reglement Adviescommissie professionele kunsten 2021-2024 ingetrokken.

De nieuwe commissie zal werken met een flexibele schil. Deze flexibele schil bestaat uit minimaal 3 en maximaal 24 leden. De voorzitter is geen onderdeel van deze flexibele schil. De samenstelling van de Adviescommissie professionele kunsten wordt per vergadering door de voorzitter en de secretaris bepaald. Zij selecteren per vergadering de leden uit de flexibele schil die beschikken over de vereiste deskundigheid in relatie tot de te behandelen subsidieaanvragen. Aan de vergaderingen nemen de voorzitter en secretaris zelf deel en daarnaast ten minste 3 en maximaal 5 geselecteerde leden uit de flexibele schil op basis van hun deskundigheid. De commissie vergadert voor de vereiste expertise in dezelfde samenstelling voor vergelijkbare aanvragen. Op deze wijze is geborgd dat de commissie per deelplafond adviezen uitbrengt die op dezelfde wijze tot stand zijn gekomen en die met elkaar kunnen worden vergeleken. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. G.H.E. Derks MPA