Regeling vervallen per 31-12-2024

Nadere regels tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties en sportorganisaties gemeente Hellendoorn

Geldend van 10-02-2024 t/m 30-12-2024

Intitulé

Nadere regels tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties en sportorganisaties gemeente Hellendoorn

Nijverdal, 12 december 2023, nr. 2023-024196

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn;

overwegende dat:

 • de energieprijzen in 2022 en 2023 buitengewoon sterk zijn gestegen;

 • deze stijging financiële gevolgen heeft (gehad) voor maatschappelijke organisaties en sportorganisaties in de gemeente Hellendoorn;

 • de gemeente het wenselijk vindt om eenmalig een financiële tegemoetkoming te verstrekken voor buitengewoon gestegen energiekosten in 2022 en 2023;

gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 4, 7 en 9 van de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021

B e s l u i t:

vast te stellen de

Nadere regels subsidie tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties en sportorganisaties gemeente Hellendoorn

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze Nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021;

 • b.

  bebouwd oppervlak: de oppervlakte van een gebouw of groep van ruimten gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies die de ruimte of groep van ruimten omhullen;

 • c.

  energiecontract: het contract met de energieleverancier, waarin de wijze van prijsbepaling en in sommige gevallen de prijs voor levering van energie is afgesproken;

 • d.

  energiekosten: kosten die betaald worden voor de levering van gas en elektra:

  • zoals die worden doorbelast in servicekosten of huur; of

  • de kosten die door de aanvrager met een zelfstandige aansluiting rechtstreeks aan de leverancier worden betaald;

 • e.

  gebouw: een bouwwerk dat een voor mensen toegankelijk overdekt geheel met wanden omsloten ruimte vormt, niet zijnde een woning, die wordt gebruikt door maatschappelijke organisaties en sportorganisaties;

 • f.

  gehuurd oppervlak: de oppervlakte in een zelfstandige ruimte;

 • g.

  maatschappelijke organisatie: privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk die statutair gevestigd is in de gemeente Hellendoorn en op basis van statuten als kernactiviteit heeft het organiseren van activiteiten voor inwoners op de gebieden welzijn en cultuur. Hieronder wordt ook verstaan een kerkgenootschap;

 • h.

  kerkgenootschap: een rechtspersoon gevestigd in de gemeente Hellendoorn die naast zijn religieuze activiteiten ook vrijwilligerswerk en maatschappelijke activiteiten verricht;

 • i.

  sportorganisatie: privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk die statutair gevestigd is in de gemeente Hellendoorn. De rechtspersoon is aangesloten bij een overkoepelende sportbond die is aangesloten bij het NOC*NSF;

 • j.

  subsidieplafond: het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor deze regeling, zoals aangeduid in artikel 7;

 • k.

  zelfstandige ruimte: een overdekte ruimte in een gebouw met een eigen toegangsdeur, niet zijnde een woning, die wordt gebruikt door maatschappelijke organisaties en sportorganisaties.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie voor een gebouw of zelfstandige ruimte kan uitsluitend worden verstrekt aan maatschappelijke organisaties en sportorganisaties die eigenaar of enige huurder zijn van het gebouw of de zelfstandige ruimte in de gemeente Hellendoorn en die energiekosten over 2022 en/of 2023 hebben betaald.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  Het gebouw of de zelfstandige ruimte waarvoor subsidie wordt aangevraagd bevindt zich in de gemeente Hellendoorn.

 • 2.

  Aanvrager van de subsidie is de eigenaar van het gebouw of de enige huurder van het gebouw of de zelfstandige ruimte.

 • 3.

  De energiekosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn betaald door de aanvrager van de subsidie.

 • 4.

  Een kerkgenootschap kan alleen voor subsidie in aanmerking komen indien zij naast religieuze activiteiten ook vrijwilligerswerk en maatschappelijke activiteiten verricht.

Artikel 4 Bij de aanvraag in te dienen gegevens

 • 1.

  Op basis van artikel 5, vierde lid van de ASV, vult de aanvrager het aanvraagformulier ‘tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties en sportorganisaties gemeente Hellendoorn’ volledig in via de website van de gemeente Hellendoorn en verstrekt daarbij de volgende gegevens:

  • a.

   indien de aanvrager de huurder is van een gebouw of zelfstandige ruimte het energiecontract, de huurovereenkomst waaruit de doorberekening van de energie blijkt, of een aan aanvrager gerichte door verhuurder opgestelde energierekening;

  • b.

   opgave van het aantal vierkante meters (m²) bebouwd oppervlak of gehuurd oppervlak;

  • c.

   het IBAN nummer waarop de subsidie gestort dient te worden.

 • 2.

  De aanvraag wordt digitaal met DigiD of e-herkenning ingediend.

Artikel 5 Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, tweede lid van de ASV, uiterlijk op 15 maart 2024 ingediend.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Het college verstrekt een eenmalige subsidie op basis van het aantal vierkante meters (m²) van het bebouwd oppervlak of het gehuurd oppervlak:

 • a.

  de hoogte van de subsidie bedraagt bij minder dan 400 m² € 500,-;

 • b.

  de hoogte van de subsidie bedraagt bij meer dan 400 m² € 1.000,-.

Artikel 7 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 100.000,-.

 • 2.

  Als het subsidieplafond wordt bereikt, wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 van de ASV weigert het college een subsidie als:

 • a.

  de aanvraag naar het oordeel van het college niet of niet geheel voldoet aan de voorwaarden voor subsidiëring als genoemd in deze nadere regels;

 • b.

  de aanvraag niet is aangevraagd door een aanvrager die niet bevoegd is namens de organisatie een aanvraag in te dienen;

 • c.

  de aanvrager een organisatie is op het gebied van onderwijs en zorg;

 • d.

  er meerdere aanvragen per gebouw of zelfstandige ruimte zijn ingediend. In dat geval wordt de aanvraag die na een ingediende volledige aanvraag is ingediend geweigerd.

Artikel 9 Behandeling van de aanvraag

 • 1.

  Op een volledige (ontvankelijke) aanvraag beslist het college binnen dertien weken na afloop van de termijn genoemd in artikel 5.

 • 2.

  Deze termijn kan door het college eenmaal, onder opgave van redenen, met ten hoogste acht weken worden verdaagd.

Artikel 10 Verplichtingen en verantwoording

Het college kan een inhoudelijke controle uitvoeren en aanvullende gegevens opvragen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen van deze nadere regels indien toepassing ervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag, volgend op die waarop ze bekend zijn gemaakt.

 • 2.

  Deze regeling wordt ingetrokken op 31 december 2024.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: “Nadere regels subsidie tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties en sportorganisaties gemeente Hellendoorn.”

Ondertekening

Het college voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,