Gemeente Rhenen - Subsidieregeling gezond en actief leven en Sportakkoord II Rhenen 2024-2026

Geldend van 15-02-2024 t/m heden

Intitulé

Gemeente Rhenen - Subsidieregeling gezond en actief leven en Sportakkoord II Rhenen 2024-2026

Beleidsregels incidentele subsidie Gezond en Actief Leven gemeente Rhenen 2024 t/m 2026

Burgemeester en Wethouders van Rhenen;

Overwegende:

 • Dat gemeenten en GGD’en, zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS zich gezamenlijk inzetten voor een gezond en actief leven met een stevige sociale basis;

 • Dat deze partijen op landelijk niveau het Gezond en Actief Leven Akkoord hebben gesloten (hierna: GALA);

 • dat het gewenst is om activiteiten en initiatieven te stimuleren die de gezondheid en de sociale basis versterken van de inwoners van de gemeente Rhenen;

 • dat het gewenst is dat deze activiteiten en initiatieven lokaal bijdragen aan de preventiedoelen van het GALA-akkoord en aan die van het Plan van Aanpak Gezond en Actief Leven gemeente Rhenen;

 • dat hiertoe aan de gemeente Rhenen geoormerkte Rijksmiddelen ter beschikking zijn gesteld voor 2024-via een Brede Specifieke Uitkering (Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026);

 • Dat het college door de gemeenteraad op grond van de Algemene subsidieverordening Rhenen 2019 bevoegd is om subsidie toe te kennen;

 • Dat het college op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd is om beleidsregels vast te stellen waarin zij aangeeft hoe zij met haar bevoegdheid omgaat;

 • Dat het college daarom deze beleidsregels GALA gemeente Rhenen voor de periode 2024 tot en met 2026 heeft vastgesteld.

Artikel 1 Doel van de subsidie

Het Gezond en Actief Leven Akkoord richt zich op het terugdringen van gezondheidsachterstanden, door het versterken van de sociale basis, sport, cultuur, voeding, bewegen en een gezonde leefomgeving (preventie).

Gesubsidieerde initiatieven of activiteiten leveren een bijdrage aan één of meer van de doelstellingen van Plan van Aanpak Gezond en Actief Leven gemeente Rhenen, dat voortkomt uit het Gezond en Actief Leven akkoord en/of het Sportakkoord II:

Doelen Gezond en Actief leven Akkoord

 • Terugdringen gezondheidsachterstanden

 • Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten

 • Het versterken van (de verbinding met) de sociale basis

 • Een gezonde leefstijl

 • Versterking van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid

 • Vitaal ouder worden

Doelen Sportakkoord II

 • Vergroten van het bereik

  • Inclusie en diversiteit

  • Vaardig in bewegen

 • Fundament op orde

  • Sociaal veilige sport

  • Vitale sportaanbieders

 • Meer (zichtbare) betekenis:

  • Het creëren van bewustwording van de waarde van sport en bewegen en de neveneffecten die het met zich meebrengt in de maatschappij.

De doelstellingen van het GALA zijn vertaald naar 3 hoofdthema’s en 15 onderdelen. Voor deze subsidieregeling, zijn onderstaande onderdelen uit het GALA-akkoord van toepassing. Gesubsidieerde activiteiten of initiatieven dienen bij te dragen aan één of meer van deze onderdelen volgens de kaders van het GALA-akkoord én het plan van aanpak GALA Rhenen 2024-2026.

Onderdeel

Doel van de subsidie & te subsidiëren activiteiten

Sportakkoord II

Activiteiten dragen bij aan:

Inclusie en diversiteit

 • Vergroten financiële toegankelijkheid

 • Vergroten sociale toegankelijkheid

 • Vergroten praktische toegankelijkheid

 • Effectieve toeleiding van inactieve mensen naar sport

Sociaal veilige sport

 • Meer waarborgen voor sociaal veilige sport

 • Meer aandacht voor en bespreekbaar maken van veilige sport

 • Versterken van de keten voor sociale veiligheid

 • Extra ondersteunende infrastructuur rondom sociale veiligheid

Vitale sportaanbieders

 • Hogere kwaliteit van mensen in de sector

 • Versterken van de uitvoeringskracht

 • Effectieve clubondersteuning aan sportaanbieders

 • Lokaal beter match tussen vraag en aanbod

Vaardig in bewegen

 • Meer aandacht voor bewegen bij de jongste jeugd

 • Betere kansen voor kinderen om sporten en bewegen te ontdekken

 • Meer inzet op motorische ontwikkeling en veelzijdig bewegen bij kinderen

 • Verhogen sportdeelname en verlagen sportuitval bij jongeren

Ruimte voor sport en bewegen

 • Verduurzamen sportinfrastructuur

 • Meer kosteneffectieve en maatschappelijk verantwoorde exploitatie van sportaccommodaties

 • Betere spreiding en bereikbaarheid van sportinfrastructuur

 • Versterken beweegvriendelijke omgeving

 • Efficiënter ruimtegebruik van sportinfrastructuur

Maatschappelijke waarde van topsport

 • Meer aandacht voor maatschappelijk verantwoorde prestaties

 • Behoud en verrijking waardevolle topsportprestaties

 • Betere benutting van het platform topsport voor bijdrage maatschappelijke doelen

 • Vergroten zichtbaarheid en bereik van topsport

Terugdringen gezondheidsachterstanden

Activiteiten versterken de lokale wijkgerichte aanpak van gezondheidsachterstanden, doordat deze zich ten minste richten op wijken en dorpen, binnen de gemeentegrenzen, waar bovengemiddeld veel personen met een gezondheidsachterstand woonachtig zijn.

Kansrijke Start

Activiteiten dragen bij aan de lokale ketenaanpak Kansrijke Start, inclusief bewezen interventies. De lokale coalitie werkt actief samen rond de eerste 1000 dagen van kinderen. Het aanbod en de verbindingen tussen geboortezorg, kraamzorg, JGZ en sociaal domein worden verder uitgewerkt.

Mentale Gezondheid

Activiteiten dragen bij aan de bredere gezondheidsaanpak van de gemeente Rhenen en de landelijke aanpak ‘Mentale gezondheid van ons allemaal’ waardoor:

 • Het voor alle inwoners gebruikelijker is om te praten over hun mentale gezondheid (bijv. met behulp van een lotgenotencontactplatform).

 • Alle inwoners beter weten waar ze binnen de gemeenten laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden (bijv. via mentale gezondheidscentra)

 • Alle inwoners weten welke handvatten er zijn om met hun mentale gezondheid aan de slag te gaan.

 • Inwoners laagdrempelig ondersteuning en hulp kunnen krijgen gericht op zelfzorg (bijv. via een herstelacademie).

 • Er kansrijke en/of effectieve interventies voor mentale gezondheidsbevordering beschikbaar zijn (Overzicht geselecteerde interventies (loketgezondleven.nl)

 • De mentale gezondheid voor inwoners met psychische klachten wordt versterkt.

Aanpak overgewicht en obesitas

Activiteiten dragen bij aan:

 • de inbedding van GLI (gecombineerde Leefstijlinterventie) programma’s voor volwassenen, en/of

 • Aan uitvoering van het Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, n/of

 • de inzet van aanvullende leefstijlinterventies die buiten vergoeding van de zorgverzekeraar vallen (databank loket Gezond Leven), gericht op het tegengaan van overgewicht, stimuleren van meer bewegen en stimuleren van gezonder eten. Het doel is dat voor meer inwoners een gezonde levensstijl een vanzelfsprekend onderdeel van hun leven wordt.

Valpreventie

Activiteiten dragen bij aan het doel dat er minder ouderen (65+) op e spoedeisende hulp terecht komen naar aanleiding van een val, door:

 • Het opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico (signaleren)

 • Het uitvoeren van een valrisico-inschatting (screenen)

 • Valpreventief beweegaanbod (volgens de drie erkende interventies genoemd in het GALA-akkoord: Vallen verleden Tijd, Otago, In Balans)

 • (doorgeleiding naar) structureel beweegaanbod voor ouderen, volgend op een valpreventieve interventie.

Dit onderdeel betreft een ketenaanpak.

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) en vroegsignalering van alcoholproblematiek

Activiteiten dragen bij aan de uitvoering van het OKO of vroegsignalering van alcoholproblematiek. In te zetten interventies zijn in overeenstemming met de databank van het Centrum Gezond Leven van het RIVM.

Versterken sociale basis

Activiteiten dragen bij aan een sterkere sociale basis waar mensen omzien naar elkaar en hulpvragen voor elkaar oplossen. Activiteiten en initiatieven passen binnen de lokale wijkgerichte aanpak met aandacht voor kwetsbare groepen.

Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Laagdrempelige (indicatieloze voorzieningen met het doel om inzet van zwaardere zorg te voorkomen.

 • Inloopfunctie in de wijken waar dit aandacht vraagt.

Initiatieven die (kwetsbare) volwassenen activeren.

Mantelzorg

Activiteiten bevorderen de ondersteuning van mantelzorgers door het opstellen, verbeteren of bestendigen van een wijk- of dorpsaanpak, gericht op mantelzorg en respijtzorg en de uitvoering hiervan.

Eén tegen Eenzaamheid

Activiteiten zijn gericht op deelname aan of samenwerking met een lokale coalitie tegen eenzaamheid en gericht op de doelen uit het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.

Welzijn op Recept

Te subsidiëren activiteiten zijn gericht op de inzet of uitbreiding van Welzijn op recept in Rhenen. Welzijn op recept is een erkende interventie, waarbij een niet-medische behandeling wordt aangeboden voor mensen met psychosociale klachten, door verwijzing naar een welzijnsconsulent.

Artikel 2 Doelgroep

Deze subsidieregeling richt zich op inwoners van Rhenen in het algemeen en in het bijzonder op de doelgroep, waarbij sprake is van (een verhoogd risico op) gezondheidsachterstanden. O.a. (kwetsbare) jeugd en senioren en in het bijzonder inwoners met een lagere sociaaleconomische status (SES) en/of een migratieachtergrond hebben te maken met bovengemiddelde gezondheidsachterstand(en), dan wel bovengemiddelde gezondheidsrisico’s.

Artikel 3 Aanvrager

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden door organisaties met rechtspersoonlijkheid die een bijdrage leveren aan de ambities en doelen, zoals omschreven in artikel 1.

Artikel 4 Criteria

 • 1.

  Aanvragen komen uitsluitend voor behandeling in aanmerking indien er sprake is van een volledig ingevuld aanvraagformulier ‘Gezond en Actief Leven gemeente Rhenen’.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten en initiatieven die voldoen aan álle onderstaande criteria:

  • a.

   Activiteiten en initiatieven richten zich op doelstellingen en onderdelen uit het GALA-akkoord en het/of het Sportakkoord, genoemd in artikel 1.

  • b.

   Activiteiten en initiatieven passen binnen de kaders van het GALA-akkoord (bijv. bewezen effectieve of kansrijke interventies).

  • c.

   Activiteiten en initiatieven komen ten gunste van inwoners en/of wijken en kernen van de gemeente Rhenen en vinden plaats in de gemeente Rhenen, waarbij voorrang wordt gegeven aan die aanvragen die zich richten op de meer kwetsbare inwoner.

  • d.

   Activiteiten en initiatieven hebben geen winstoogmerk.

  • e.

   Activiteiten en initiatieven worden uitgevoerd in de betreffende periode waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

  • f.

   Activiteiten en initiatieven zijn toegankelijk en/of beschikbaar voor alle inwoners uit de doelgroep.

  • g.

   Het aangevraagde subsidiebedrag staat in verhouding tot de beoogde resultaten, ter beoordeling aan het college.

  • h.

   De organisatie die de aanvraag indient, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 3.

  Aanvrager moet verder bij de aanvraag om subsidie, op grond van deze beleidsregel een plan van aanpak opstellen. In dit plan van aanpak moet duidelijk en concreet aangegeven worden:

  • a.

   Voor welk(e) thema(s) en activiteit(en) subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   Met welk doel de activiteit(en) wordt uitgevoerd;

  • c.

   Hoe de doelgroep wordt bereikt;

  • d.

   Of en hoe de aanpak met de doelgroep is vormgegeven (draagvlak);

  • e.

   In welke periode worden de activiteiten uitgevoerd;

  • f.

   Welke planning wordt aangehouden om de activiteiten uit te voeren;

  • g.

   Of er sprake is van cofinanciering;

  • h.

   Wat de kosten zijn, blijkend uit een begroting (de hoogte van de subsidieaanvraag plus eventuele cofinanciering);

  • i.

   Wordt er samengewerkt met lokale partners (vrijwilligers/ professionals);

  • j.

   Wat het resultaat is (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden geformuleerd);

  • k.

   Hoe wordt bepaald of gemeten of het resultaat is bereikt.

  • l.

   Wat de verwachte impact de activiteit op langere termijn is;

Artikel 5 Aanvullende voorwaarden

Aan organisaties die een subsidieaanvraag indienen, wordt de volgende aanvullende voorwaarde gesteld: voor aanvragen die onderdeel uitmaken van een ketenaanpak (bestrijding van overgewicht, valpreventie, kansrijke start en gecombineerde leefstijlinterventies), wordt van de aanvrager verwacht dat deze zich committeert aan deelname aan de (nog op te richten) lokale coalitie om in co-creatie met gemeente en partners de ketenaanpak te kunnen realiseren.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Aanvullend op artikelen 4 en 5 van deze regeling, en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Rhenen 2019 (Algemene subsidieverordening Rhenen 2019) gelden de volgende weigeringsgronden:

 • a.

  Kosten welke in de aanvraag zijn opgenomen voor ureninzet voor het realiseren van de subsidieaanvraag en/of de verantwoording;

 • b.

  Kosten welke in de aanvraag zijn opgenomen, die niet werkelijk worden gemaakt maar tot minder inkomsten zouden kunnen leiden, bijvoorbeeld voor het gebruik van eigenruimten;

 • c.

  Kosten voor catering die niet direct ten gunste komen van de inwoners en het doel waarop de activiteit en/of het initiatief zich richt;

 • d.

  Kosten die met terugwerkende kracht in de aanvraag zijn opgenomen voor activiteiten en/of initiatieven die reeds zijn gestart;

 • e.

  het beleid krijgt al op een andere manier gestalte en/of de activiteit wordt reeds gesubsidieerd of al aangeboden in Rhenen;

 • f.

  Het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 7 Subsidiebedrag en subsidieplafond

Voor deze subsidieregeling geldt een subsidieplafond. Subsidie wordt slechts verleend tot ten

hoogste het subsidieplafond.

Indien een aanvraag voor subsidie boven het plafond uitkomt voor dat betreffende jaar dan wordt

deze afgewezen, dan wel deels toegekend tot het subsidieplafond is bereikt.

Voor subsidie op grond van deze regeling gelden per onderdeel onderstaande subsidieplafonds:

Hoofd- en subonderdelen GALA/Brede SPUK

2024

2025

2026

Hoofdonderdeel Sport, Bewegen en Cultuur

Lokaal Sportakkoord

€ 14.808

€ 14.808

€ 11.386

Hoofdonderdeel Terugdringen gezondheidsachterstanden

Terugdringen Gezondheidsachterstanden

€ 22.781

€ 22.781

€ 22.771

Kansrijke Start

€ 18.225

€ 18.225

€ 22.771

Mentale Gezondheid

€ 5.695

€ 5.695

€ 0

Aanpak overgewicht en obesitas

€ 19.934

€ 19.934

€ 0

Valpreventie

€ 54.106

€ 54.106

€ 55.790

OKO en vroegsignalering alcoholproblematiek

€ 2.848

€ 2.848

€ 0

Versterken sociale basis

€ 41.007

€ 41.007

€ 30.741

Mantelzorg

€ 11.391

€ 11.391

€ 10.247

Eén tegen Eenzaamheid

€ 11.391

€ 9.113

€ 0

Welzijn op recept

€ 10.821

€ 13.099

€ 15.371

Artikel 8 De aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan op grond van deze beleidsregels tot 1 juli 2026 worden ingediend.

 • 2.

  De subsidieaanvraag wordt ingediend middels een daartoe door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier in combinatie met het format Plan van Aanpak.

Artikel 9 aan subsidie te verbinden bijzondere verplichtingen

Bij subsidies hoger dan € 50.000, verleend voor activiteiten die meer dan een jaar in beslag nemen, kan de verplichting worden opgelegd tot het tussentijds afleggen van rekening en verantwoording over de tot dan verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. De verantwoording wordt niet vaker dan twee keer per jaar verlangd.

Artikel 10 Beoordeling bij overschrijding van het subsidieplafond

 • 1.

  Het college beoordeelt de aanvraag op basis van de voorwaarden uit deze subsidieregeling en de door het rijk beschikbaar gestelde financiële middelen (het subsidieplafond).

 • 2.

  De aanvragen die voldoen aan de criteria als bedoeld in artikel 4 en waarvoor verder ook geen grond tot weigering is als bedoeld in artikel 6 worden, indien het subsidieplafond wordt overschreden, op volgorde van binnenkomst toegekend.

Artikel 11 Verstrekking

Het college beslist, in afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Rhenen 2019, voor de aanvragen die tijdig en volledig worden ingediend, binnen 13 weken na ontvangst.

Artikel 12 Wijze van verstrekking en eindverantwoording incidentele subsidie tot en met €7.500

 • 1.

  Subsidies tot en met € 7.500 worden door burgemeester en wethouders verleend en direct ambtshalve vastgesteld. Indien toepassing wordt verleend aan het volgende lid, dan vindt eerst verlening plaats en daarna een aparte vaststelling binnen 13 weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht.

 • 2.

  Als bij verleningsbeschikking de subsidieaanvrager wordt verplicht om op de daarbij aan gegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen, vindt de vaststelling plaats binnen 13 weken nadat de gevraagde inlichtingen zijn verstrekt.

 • 3.

  In geval van verlening van een incidentele subsidie van ten hoogste € 7.500 wordt een voorschot verstrekt ter hoogte van de verleende subsidie.

Artikel 13 Eindverantwoording incidentele subsidies van meer dan €7.500

 • 1.

  Bij incidentele subsidies van meer dan € 7.500 dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling in bij het college.

 • 2.

  De aanvraag bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, hoe de samenwerking is verlopen en welke resultaten zijn bereikt en aan de verplichtingen is voldaan;

  • b.

   een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag).

 • 3.

  Bij subsidies van meer dan € 50.000 doch ten hoogste € 150.000 wordt het bepaalde in lid 2 van dit artikel aangevuld met een beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

 • 4.

  Bij subsidies van meer dan € 150.000 wordt het bepaalde in lid 2 van dit artikel aangevuld met een jaarrekening en een door een onafhankelijk accountant opgestelde controleverklaring. Deze dient bij de aanvraag tot vaststelling te worden gevoegd.

 • 5.

  Bij subsidieregeling of verleningsbeschikking kan worden bepaald dat op een andere manier wordt aangetoond in hoeverre de activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan.

Artikel 14 Slot- en overgangsbepalingen

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager, gemotiveerd afwijken van een artikel of artikelen van deze regeling voor zover toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2.

  In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet beslist het college.

 • 3.

  Deze regeling kan aangehaald worden onder de titel 'Subsidieregeling gezond en actief leven en Sportakkoord II Rhenen 2024-2026´.

 • 4.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking, en wordt ingetrokken per 31 december 2026. De regeling blijft van kracht voor besluiten die op grond van deze regeling zijn genomen.

Aldus vastgesteld op 6 februari 2024

P. Bonthuis drs. J.A. van der Pas

Secretaris, Burgemeester

Ondertekening