Regeling vervallen per 13-04-2024

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond cofinanciering EFRO programma Zuid-Nederland

Geldend van 19-02-2024 t/m 12-04-2024

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond cofinanciering EFRO programma Zuid-Nederland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 6 februari 2024, kenmerk 379273, aangaande het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie en het vaststellen van een subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 20 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van cofinanciering voor het EFRO Programma Zuid-Nederland 2021-2027’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 20 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van cofinanciering voor het EFRO Programma Zuid-Nederland 2021-2027’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 een openstellingsperiode en een subsidieplafond dient te worden vastgesteld; 

 • overwegende dat subsidies worden verleend met een begrotingsvoorbehoud, zolang en voor zover de begroting nog niet door provinciale staten is vastgesteld;

 • gelet op artikel 20.6, tweede lid, en artikel 20.7 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023;

besluiten:

Artikel I

Aanvragen voor het verstrekken van subsidie voor projecten gericht op:

 • a.

  het bevorderen van innovatie met maatschappelijke en economische impact in Zuid-Nederland;

 • b.

  het bevorderen van de demonstratie, vermarkting en opschaling van kansrijke innovatieve oplossingen die de energietransitie bevorderen, in samenwerking met het mkb en maatschappelijke middenveld in Zuid-Nederland;

als bedoeld in artikel 20.3 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023, kunnen worden ingediend binnen de tenderperiode van 19 februari 2024, vanaf 9:00 uur tot en met 12 april 2024, tot 17:00 uur.

Artikel II

Het subsidieplafond voor de tenderperiode, genoemd in artikel I, bedraagt:

 • a.

  € 1.071.428,57 voor subsidies als bedoeld in artikel I, onder a;

 • b.

  € 1.071.428,57 voor subsidies als bedoeld in artikel I, onder b.

Artikel III

De vaststelling van de begroting door provinciale staten kan leiden tot een verlaging van het subsidieplafond, bedoeld in artikel II. Indien de binnen de openstellingsperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het verlaagde subsidieplafond te boven gaan, wordt het beschikbare bedrag verdeeld overeenkomstig artikel 20.9 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 6 februari 2024.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. M.C.J. Franken, secretaris