Besluit categorale aanwijzing toezichthouders gemeente Eemsdelta 2024

Geldend van 08-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Besluit categorale aanwijzing toezichthouders gemeente Eemsdelta 2024

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta hebben de bevoegdheid toezichthouders aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift zijn belast. Uit het oogpunt van een goede uitvoering van toezicht- en handhavingstaken is het noodzakelijk gebruik te maken van deze bevoegdheid.

Besluit

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), alsmede:

- artikel 1 lid 1 van de Ambtenarenwet 2017,

- artikel 18.6 lid 1 van de Omgevingswet,

- artikel 92 van de Woningwet,

- artikel 18.20 lid 2 onder I van de Wet milieubeheer,

- artikel 8.3 van de Waterwet,

- artikel 33 lid 1 van de Huisvestingswet 2014,

- artikel 33 lid 1 van de Leegstandswet,

- artikel 41, lid 1 sub b van de Alcoholwet,

- artikel 34 lid 2 van de Wet op de kansspelen,

- artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen,

- artikel 18 van de Wet goed verhuurderschap,

- artikel 61, lid 3 van de Wet veiligheidsregio's,

- artikel 76a van de Participatiewet,

- artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen,

- artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers,

- artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,

- artikel 16 lid 1 van de Leerplichtwet 1969,

- artikel 6:2 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eemsdelta 2023,

- artikel 5.1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Eemsdelta 2022, en

- artikel 3.2 van en Huisvestingsverordening gemeente Eemsdelta 2023,

vast te stellen het Besluit categorale aanwijzing toezichthouders Awb gemeente Eemsdelta 2024 met dien verstande dat:

Artikel 1.

 • 1.

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   toezichthouder: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift (zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Awb).

  • b.

   legitimatiebewijs: het bewijs als bedoeld in artikel 5:12 van de Awb.

Artikel 2.

Als toezichthouders zijn met de inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit aangewezen:

 • 1.

  De personen die een dienstverband hebben bij de gemeente Eemsdelta en werkzaam zijn in de ondergenoemde functies in het team Toezicht & Handhaving in het cluster Fysieke Leefomgeving en Economie:

  • Teammanager Toezicht en handhaving

  • Toezichthouder Bouw / RO

  • Toezichthouder Publiek domein

  • Coördinerend toezichthouder Publiek domein

 • 2.

  De personen die een dienstverband hebben bij de gemeente Eemsdelta en werkzaam zijn in de ondergenoemde functies in het team Beleid, Expertise & OOV in het cluster Mens & Maatschappij:

  • Adviseur OOV A

  • Adviseur OOV B

 • 3.

  De personen die een dienstverband hebben bij de gemeente Eemsdelta en werkzaam zijn in de ondergenoemde functies in het team Beleid, Realisatie & Beheer Openbare Ruimte in het cluster Fysieke Leefomgeving en Economie:

  • Toezichthouder Werken in Openbare Ruimte

 • 4.

  De personen die een dienstverband hebben bij de gemeente Eemsdelta en werkzaam zijn in de ondergenoemde functies in het team Vergunningen, Ruimtelijke ordening & Vastgoedontwikkeling in het cluster Fysieke Leefomgeving en Economie:

  • BLVC Coördinator

 • 5.

  De personen die een dienstverband hebben bij de gemeente Eemsdelta en werkzaam zijn in de ondergenoemde functies in het team Inkomen in het cluster Mens & Maatschappij:

  • Sociaal rechercheur

 • 6.

  De personen die een dienstverband hebben bij de gemeente Eemsdelta en werkzaam zijn in de ondergenoemde functies in het team Werk & Participatie in het cluster Mens & Maatschappij:

  • Consulent Leerplicht

 • 7.

  De personen van buiten de organisatie die, op basis van inhuur of op een andere basis, werkzaam zijn in de functies als genoemd onder het eerste tot en met zesde lid en die voor de uitoefening van deze functie als onbezoldigd ambtenaar aangewezen zijn door burgemeester en wethouders.

Artikel 3.

 • 1.

  De toezichthouder als bedoeld in artikel 2 lid 1 en 7 is bevoegd om toezicht te houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen, alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen zijn vastgesteld of zullen worden vastgesteld, alsmede de voor de navolgende wetten en verordeningen in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert:

  • Omgevingswet;

  • Woningwet;

  • Erfgoedwet;

  • Wet milieubeheer;

  • Waterwet;

  • Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

  • Huisvestingswet 2014;

  • Leegstandswet;

  • Winkeltijdenwet;

  • Alcoholwet;

  • Wet op de Kansspelen;

  • Wet basisregistratie personen;

  • Wet goed verhuurderschap;

  • Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;

  • Algemene plaatselijke verordening Eemsdelta 2023;

  • Huisvestingsverordening gemeente Eemsdelta 2023;

  • Alle overige vigerende verordeningen die van toepassing zijn in en vastgesteld voor de gemeente Eemsdelta.

 • 2.

  De toezichthouder als bedoeld in artikel 2 lid 2 en 7 is bevoegd om toezicht te houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen, alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen zijn vastgesteld of zullen worden vastgesteld, alsmede de voor de navolgende wetten en verordeningen in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert:

  • Omgevingswet;

  • Woningwet;

  • Winkeltijdenwet;

  • Alcoholwet;

  • Wet op de Kansspelen;

  • Wet basisregistratie personen;

  • Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;

  • Algemene plaatselijke verordening Eemsdelta 2023;

  • Alle overige vigerende verordeningen op het taakveld van openbare orde en veiligheid die van toepassing zijn in en vastgesteld zijn voor de gemeente Eemsdelta.

 • 3.

  De toezichthouder als bedoeld in artikel 2 lid 3 en 7 is bevoegd om toezicht te houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen, alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen zijn vastgesteld of zullen worden vastgesteld, alsmede de voor de navolgende wetten en verordeningen in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert:

  • Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Eemsdelta 2022;

  • Artikelen 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:13a, 2:13b, 2:15, 2:16, 4:12a, 5:8, 5:9, 5:10 en 5:11 van de Algemene plaatselijke verordening Eemsdelta 2023.

 • 4.

  De persoon als bedoeld in artikel 2 lid 4 en 7 is bevoegd om toezicht te houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen, alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen zijn vastgesteld of zullen worden vastgesteld, alsmede de voor de navolgende wetten en verordeningen in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert:

  • Omgevingswet;

  • Woningwet;

  • Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Eemsdelta 2022;

  • Artikelen 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:13a, 2:13b, 2:15, 2:16, 4:12a, 5:8, 5:9, 5:10 en 5:11 van de Algemene plaatselijke verordening Eemsdelta 2023;

  • Alle overige vigerende verordeningen op het taakveld BLVC die van toepassing zijn in en vastgesteld voor de gemeente Eemsdelta.

 • 5.

  De persoon als bedoeld in artikel 2 lid 5 en 7 is bevoegd om toezicht te houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen, alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen zijn vastgesteld of zullen worden vastgesteld, alsmede de voor de navolgende wetten en verordeningen in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert:

  • Participatiewet;

  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

  • Leerplichtwet 1969.

 • 6.

  De persoon als bedoeld in artikel 2 lid 6 en 7 is bevoegd om toezicht te houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen, alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen zijn vastgesteld of zullen worden vastgesteld, alsmede de voor de navolgende wetten en verordeningen in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert:

  • Leerplichtwet 1969.

Artikel 4.

 • 1.

  De toezichthouder als bedoeld in artikel 2 lid 1 en 7 hebben op grond van artikel 18.7 van de Omgevingswet de bevoegdheid met medeneming van de benodigde apparatuur een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens de Omgevingswet gesteld voorschrift dit vereist, gelet op de door dat voorschrift beschermde belangen.

 • 2.

  De toezichthouder als bedoeld in artikel 2 lid 1 en 7 hebben op grond van artikel 6:3 van de Algemene plaatselijke verordening Eemsdelta 2023 de bevoegdheid een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, voor zover het toezicht ziet op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften die strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen.

Artikel 5.

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband of van de inhuur, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de onder artikel 2 genoemde functies.

Artikel 6.

Aan de in artikel 2 genoemde toezichthouders wordt ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder artikel 3 genoemde wetten en/of regelingen een legitimatiebewijs verstrekt.

Artikel 7.

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit categorale aanwijzing toezichthouders gemeente Eemsdelta 2024".

Artikel 8.

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024.

 • 2.

  Het besluit "Besluit categorale aanwijzing toezichthouders Awb Eemsdelta" van 23 februari 2021 en het besluit "Besluit categorale aanwijzing toezichthouders Awb Eemsdelta, onderdeel OOV" van 17 januari 2023 worden ingetrokken met inwerkingtreding van dit besluit.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta in de vergadering van 6 februari 2024.

B. Visser,

burgemeester

R.H.H. Koch,

secretaris