Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen Regio Deal gemeente Borger-Odoorn

Geldend van 09-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen Regio Deal gemeente Borger-Odoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn,

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; en

 • -

  De artikelen 2 en 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn 2022,

Overwegende dat:

 • -

  het college het verduurzamen en toekomstbestendig maken van particuliere woningen wil stimuleren en zich als partij bij de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe aan dit doel heeft verbonden;

 • -

  niet iedereen voldoende financiële middelen heeft om de eigen woning te kunnen verduurzamen;

 • -

  het college daarom, onder voorwaarden, een subsidie wil verlenen waardoor de eigenaar-bewoner beter in staat is om zijn woning te verduurzamen,

Besluit vast te stellen:

 • -

  de “Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen Regio Deal gemeente Borger-Odoorn”.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • 2. Aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college om verlening van subsidie ingevolge de regeling;

 • 3. Aanvrager: natuurlijke persoon die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte en geregistreerde onroerende zaak, een aanvraag heeft ingediend;

 • 4. Bestaande woning: een woning die op het moment van de indiening van een aanvraag in het kader van deze regeling een woonbestemming heeft en in eigendom is van de eigenaar-bewoner;

 • 5. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn.

 • 6. Duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende voorzieningen en bijbehorende criteria volgens bijlage 1, onderdelen 1 t/m 14;

 • 7. Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe: tijdelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Borger-Odoorn, de Provincies Drenthe en Overijssel en het Rijk, gericht op het versterken van de brede welvaart in de regio (binnen de gemeentegrenzen van deze gemeenten);

 • 8. Subsidie: een door de gemeente Borger-Odoorn te verlenen geldbedrag, ten behoeve van huiseigenaren met beperkte financiële mogelijkheden, dat uitsluitend kan worden gebruikt voor het energetisch verduurzamen van de eigen woning en niet terug betaald hoeft te worden, mits voldaan is aan de gestelde voorwaarden in deze regeling;

 • 9. Subsidieplafond: het maximaal beschikbare budget voor verlening van subsidies.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

De subsidie vloeit voort uit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Doel van de Regio Deal is de brede welvaart in de regio te versterken. Met deze regeling wordt beoogd woningeigenaren met een lager inkomen te stimuleren om één of meerdere energiebesparende of duurzame voorzieningen te treffen zoals vermeld in bijlage 1 van deze regeling. Het doel hiervan is de energiekosten te verlagen, een bijdrage te leveren aan het structureel bestrijden en voorkomen van energiearmoede en het verbeteren van het wooncomfort.

Artikel 3 Reikwijdte subsidieregeling

 • 1. Deze regeling is van toepassing op alle koopwoningen die behoren tot de gemeente Borger-Odoorn;

 • 2. Deze regeling is van toepassing op de bewoner die tevens eigenaar is van een bestaande woning;

 • 3. De Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn is van toepassing, tenzij er is vermeld dat daarvan wordt afgeweken.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn benoemd in de bij deze regeling behorende ‘Bijlage 1: Duurzame Energielijst’;

 • 2. Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten (incl. btw) in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten voor het aanschaffen, aanbrengen, installeren en het in bedrijf stellen van de voorziening(en).

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend één dag na inwerkingtreding van deze regeling;

 • 2. Aanvragen kunnen worden ingediend zowel voorafgaand aan als na het aanbrengen van de voorzieningen; Aanvragen die worden gedaan ná uitvoering van de voorzieningen, dienen uiterlijk zes maanden na de factuurdatum te zijn ingediend;

 • 3. De aanvraag dient te bestaan uit het volledig en naar waarheid ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, samen met de in het aanvraagformulier gevraagde bewijsstukken, te weten:

  • a.

   Het adres van de koopwoning waarin de energiebesparende voorzieningen worden aangebracht en waar de aanvrager ook woont;

  • b.

   1: indien een aanvraag wordt gedaan voorafgaand aan de uitvoering:

   Een zowel door de aanvrager als het bedrijf dat de uitvoering verzorgt ondertekende offerte of opdrachtbevestiging van het desbetreffende bedrijf (of, indien aanvraag achteraf wordt ingediend de factuur van het bedrijf), met daarop ten minste:

   • i.

    datum offerte en dagtekening waarop akkoord is gegeven voor de offerte;

   • ii.

    naam en adres van de eigenaar-bewoner(s) waar de werkzaamheden uitgevoerd worden;

   • iii.

    het bedrijf dat de werkzaamheden gaat verrichten (naam, logo en bedrijfsgegevens);

   • iv.

    omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en specificatie van de toe te passen materialen waarvoor de subsidie aangevraagd wordt;

   • v.

    de met de aannemer overeengekomen opdrachtsom voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

  • 2: indien een aanvraag wordt gedaan na afloop van de uitvoering:

   Een door het bedrijf ingediende factuur waarop ten minste vermeld staat:

   • i.

    factuurdatum;

   • ii.

    naam en adres van de eigenaar-bewoner(s) waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn;

   • iii.

    naam, logo en bedrijfsgegevens van het bedrijf dat de voorzieningen heeft aangebracht;

   • iv.

    omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en specificatie van de toegepaste materialen waarvoor de subsidie aangevraagd wordt;

   • v.

    het factuurbedrag voor de uitgevoerde werkzaamheden.

  • c.

   een inkomensverklaring met het geregistreerd inkomen, zoals vermeld in de BRI (basisregistratie inkomen), op te vragen bij de belastingdienst (https://mijn.belastingdienst.nl);

  • d.

   Eigendomsinformatie woning, zoals geregistreerd in de ‘Basisregistratie Kadaster’ (op te vragen via www.mijn.overheid.nl (tabblad Wonen);

  • e.

   Een kopie van de bankpas van de aanvrager of een kopie van een recent bankafschrift waaruit blijkt dat de rekening op naam van de aanvrager staat en waarop de aangevraagde vergoeding bijgeschreven dient te worden;

 • 4. De aanvraag kan online worden ingediend op www.regiodealzuidoostdrenthe.nl/subsidieaanvraag of fysiek per post naar het op het aanvraagformulier vermelde adres;

 • 5. De binnengekomen aanvragen worden beoordeeld door de, hiertoe door de gemeente Emmen, vanuit haar rol als penvoerder voor de deelnemende gemeenten aangewezen en gemandateerde personen en/of organisatie die belast is met de uitvoering van deze regeling;

 • 6. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren;

 • 7. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen;

 • 8. Indien de aanvraag nog niet is gecompleteerd is en ondertussen het subsidieplafond is bereikt, dan wordt de aanvraag niet meer in behandeling genomen.

Artikel 6 Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • 1. Het subsidieplafond voor de gehele looptijd is vastgesteld op een maximumbedrag van €3.728.844,- voor de uitvoering van de subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen Regio Deal door de samenwerkende gemeenten de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe;

 • 2. Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend bedraagt de in totaal aan te vragen subsidie maximaal €4.000 van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening(en) zoals genoemd in ‘Bijlage 1: Duurzame energielijst’ beschreven voorzieningen.

Artikel 7 Subsidiecriteria

 • 1. Subsidie voor voorzieningen zoals genoemd in ‘Bijlage 1: Duurzame Energielijst’ wordt alleen verleend aan natuurlijke personen die eigenaar én bewoner zijn van de woning waarvoor aanvraag wordt gedaan, zoals vermeld in artikel 3 onder lid 2;

 • 2. Subsidie voor voorzieningen zoals genoemd in ‘Bijlage 1: Duurzame Energielijst’ wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen met een jaarlijks geregistreerd inkomen van maximaal de door de Rijksoverheid vastgestelde inkomensgrens die van toepassing is voor het in aanmerking komen van een sociale huurwoning op basis van een meerpersoonshuishouden. De maximale inkomensgrens wordt gerelateerd aan het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan (voor 2023 geldt een maximale inkomensgrens van € 48.625);

 • 3. Indien de aanvraag wordt gedaan vóór uitvoering van de werkzaamheden dan dienen deze uiterlijk 18 maanden na de dagtekening van de subsidiebeschikking te zijn uitgevoerd;

 • 4. De ontvangen subsidie mag alleen gebruikt worden voor het financieren van door de aanvrager voorgestelde energiebesparende voorzieningen in het kader van deze regeling. De verleende subsidie wordt teruggevorderd indien niet onomstotelijk kan worden aangetoond dat:

  • a.

   de voorzieningen waarvoor subsidie is aangevraagd overeenkomstig de aanvraag zijn aangebracht; én:

  • b.

   de voorzieningen niet door het bedrijf zijn uitgevoerd binnen de criteria van deze regeling;

 • 5. De subsidie is stapelbaar met andere subsidies, zoals de Isolatiesubsidie Drenthe, ISDE subsidie en de Subsidieregeling verduurzaming Volkshuisvesting Drenthe en eventuele andere (in de toekomst) beschikbare subsidies, voor zover aanvrager daarvoor in aanmerking komt en voor zover dat toegestaan is vanuit andere regelingen en tot maximaal het totale investeringsbedrag. Indien de toe te kennen subsidie samen met andere subsidies die de aanvrager heeft ontvangen of nog zal ontvangen het maximum van 100% van de subsidiabele kosten van de betreffende activiteit(en) overstijgt, kan de subsidie vanuit deze regeling, voor dat deel waarmee het maximum van 100% van de subsidiabele kosten van de betreffende activiteit wordt overschreden, door de gemeente Borger-Odoorn worden teruggevorderd.

Artikel 8 Beslistermijn en Subsidieverdeling

 • 1. Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen acht weken na datum van binnenkomst. Deze termijn kan eenmaal onder opgaaf van redenen, voordat de termijn als bedoeld in voorgaande zin is verstreken, met twee weken worden verlengd;

 • 2. Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag met offerte of koopovereenkomst - voor die beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt;

 • 3. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het beschikbare subsidieplafond zou worden overschreden, wordt de volgorde van ontvangst van deze aanvragen bepalend voor toekenning, waarbij de eerst ingediende aanvragen voorrang krijgen op de later ingediende aanvragen. De volgorde wordt bepaald door het tijdstip van ontvangst van de aanvraag, op basis van registratie in het systeem van de organisatie die opdracht en mandaat heeft voor de uitvoering van de regeling.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde de ASV kan het college de subsidie weigeren indien:

 • 1.

  niet voldaan wordt aan in deze regeling gestelde subsidiecriteria;

 • 2.

  het subsidieplafond is bereikt of door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden, waarbij in dat laatste geval een maximale subsidie verleend wordt ter hoogte van het nog beschikbare bedrag tot aan de grens van het subsidieplafond;

Artikel 10 Subsidievaststelling en voorwaarden

 • 1. Het college stelt de subsidie direct vast zonder een daaraan voorafgaand besluit tot subsidieverlening;

 • 2. Het subsidiebedrag wordt betaalbaar gesteld, nadat het besluit tot de subsidievaststelling is bekendgemaakt;

 • 3. Als niet aan alle voorwaarden zoals genoemd in deze regeling wordt voldaan, kan de subsidie worden teruggevorderd;

 • 4. Het college kan eventuele bewijsstukken, zoals facturen, opvragen waarmee kan worden aangetoond dat de werkzaamheden overeenkomstig de ingediende aanvraag zijn uitgevoerd. Deze dienen minimaal vijf jaar te worden bewaard. Het college is gerechtigd om door middel van een huisbezoek te controleren of het werk volgens de ingediende aanvraag is uitgevoerd, met inachtneming van onder artikel 7 lid 3 genoemde termijn.

Artikel 11 Duurzame Energielijst

Het college kan de Duurzame Energielijst (bijlage 1) uitbreiden, inkorten of aanpassen. Eventuele mutaties in de Duurzame Energielijst zijn niet van toepassing op ontvangen aanvragen die voor de datum waarop de mutaties zijn doorgevoerd.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze regeling indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als " Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gemeente Borger-Odoorn.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024 en vervalt van rechtswege op 1 januari 2026. Aanvragen die zijn ontvangen vóór 1 januari 2026 worden afgehandeld volgens de bepalingen van deze regeling.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn, gehouden op 16 januari 2024.

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn,

de plaatsvervangend

secretaris,

L.E. Helder - Klamer

de burgemeester,

mr. J. Seton

Bijlage 1 Duurzame Energielijst

 • 1.

  Dakisolatie (of zolderisolatie, mits de zolderverdieping geen verblijfsruimte is)

 • 2.

  Vloerisolatie

 • 3.

  Spouwmuurisolatie

 • 4.

  Paneelisolatie of isolerende buitendeur (al dan niet i.c.m. isolatieglas – zie punt 7)

 • 5.

  Isolatie van een massieve muur

 • 6.

  Bodemisolatie (niet toepassen indien vloerisolatie mogelijk is)

 • 7.

  Isolatieglas, zoals HR++, vacuüm of Triple (U waarde: minimaal 1,2 W/m2K)

 • 8.

  Raamkozijn en/of gevelbekleding bij het vervangen van glas

 • 9.

  Hybridewarmtepomp of volledig elektrische warmtepomp

 • 10.

  Warmtepompboiler

 • 11.

  Zonneboilersysteem

 • 12.

  Warmteterugwinning uit douchewater

 • 13.

  Ventilatiesysteem met warmteterugwinning (energetisch rendement minimaal 90%)

 • 14.

  Zonnepanelen