Leidraad heffing gemeentelijke belastingen Land van Cuijk 2024

Geldend van 08-02-2024 t/m heden

Intitulé

Leidraad heffing gemeentelijke belastingen Land van Cuijk 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk,

Overwegende dat het wenselijk is om voor de uitvoering van de heffing van gemeentelijke belastingen de uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen en diverse beleidsregels op dit terrein opnieuw vast te stellen voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk;

gelet op de volgende wetgeving en andere regelingen behorende bij:

Hoofdstuk 1 van deze leidraad

 • op de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • op de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met de artikelen 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid , en 237 van de Gemeentewet;

 • op artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

 • op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

 • alsmede op het betreffende artikel in de voor de gemeente Land van Cuijk geldende belastingverordeningen, waarin aan het college de bevoegdheid is toegekend nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen.

Hoofdstuk 2 van deze leidraad

 • op het artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen,

 • op de artikelen 231, en 244 van de Gemeentewet juncto artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Hoofdstuk 3 van deze leidraad:

 • op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

 • op artikel 253 van de Gemeentewet,

 • op het bepaalde over de belastingplicht in de verordening onroerendezaakbelastingen, baatbelasting, rioolheffing, reinigingsheffingen, liggelden woonschepen, reclamebelasting en Bedrijfsinvesteringszone (BIZ).

Hoofdstuk 4 van deze leidraad

 • op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

 • op hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken,

 • op hoofdstuk 3 “Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie” opgenomen in deze leidraad.

Besluit:

 • 1.

  Met ingang van de in lid 3 hierna genoemde datum van inwerkingtreding, vervallen te verklaren de eerder door de voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis vastgestelde uitvoeringsregelingen gemeentelijke belastingen alsmede de door diezelfde voormalige gemeenten eerder vastgestelde beleidsregels met betrekking tot:

  • a.

   het toekennen van een proceskostenvergoeding

  • b.

   ambtshalve verminderingen

  • c.

   bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen

  • d.

   aanwijzen belastingplichtige in een keuzesituatie

  • e.

   aanwijzen WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

  • f.

   verlenging grafrechten gemeentelijke begraafplaatsen;

 • met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Vast te stellen de Leidraad heffing gemeentelijke belastingen Land van Cuijk 2024.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Leidraad heffing gemeentelijke belastingen Land van Cuijk 2024

Inhoud:

Hoofdstuk:

Onderwerp:

1.

Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen

2.

Beleidsregels ambtshalve vermindering

3.

Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige in een keuzesituatie

4.

Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

Hoofdstuk 1 Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen

Artikel 1 Algemene bepaling

 • 1. Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990, artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen in de belastingverordeningen van de gemeente Land van Cuijk op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders nadere regels kan geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling worden rechten aangemerkt als gemeentelijke belastingen.

 • 3. De op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen bedoeld in artikel 233 van de Gemeentewet, worden voor de toepassing van deze regeling aangemerkt als bij wege van aanslag geheven belastingen, met dien verstande dat wordt verstaan onder de aanslag of de voorlopige aanslag: het gevorderde, onderscheidenlijk het voorlopig gevorderde bedrag. Artikel 2 blijft bij de op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen buiten toepassing.

Artikel 2 Aangifte

 • 1. De belastingplichtige voor de rioolheffing, de scheepvaartrechten en de toeristenbelasting aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar een aangiftebiljet is uitgereikt of een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen een maand na het verstrijken van die zes maanden bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om uitreiking van een aangiftebiljet.

 • 2. Formulieren voor het doen van aangifte worden door de aangewezen heffingsambtenaar separaat vastgesteld.

 • 3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dienen de in het aangiftebiljet gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden ingevuld. Het aangiftebiljet wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden ingeleverd of toegezonden.

Artikel 3 Gebruik nachtverblijfregister ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting

Bij de vaststelling van feiten ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting kan de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, bedoelde gemeenteambtenaar het door belastingplichtige bijgehouden nachtverblijfregister raadplegen.

Artikel 4 Regels voor ontheffing verplichting tot het toevoegen van een accountantsverklaring bij de aangifte toeristenbelasting en gebruik nachtverblijf register.

 • 1. Bij de aangifte dient een verklaring, van een accountant, die is ingeschreven in het accountantsregister, zoals bedoeld in de Wet op de Accountants-administratieconsulenten, te worden gevoegd, waaruit blijkt dat de aangegeven ontvangen vergoedingen in overeenstemming zijn met de maatstaf van heffing zoals bedoeld in de geldende verordening toeristenbelasting.

 • 2. Aangezien de kosten van bedoelde accountantsverklaring voor de belastingplichtige in een redelijke verhouding moeten staan tot de verschuldigde belasting zal het college, op verzoek van de belastingplichtige, ontheffing van deze verplichting verlenen, onder de hierna aangegeven voorwaarden, aan de belastingplichtige wiens vergoedingen, in betreffend belastingjaar, minder bedragen dan € 300.000,00.

 • 3. De in lid 2 bedoelde ontheffing wordt verleend onder de volgende voorwaarden;

  • a.

   De belastingplichtige overlegt op verzoek van het college van burgemeester en wethouders de gegevens waaruit de aangegeven ontvangen vergoedingen blijken aan het college dan wel aan een door het college aangewezen ambtenaar belast met de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen.

  • b.

   De gegevens als bedoeld onder a. zijn de gegevens uit het nachtverblijfregister, indien belastingplichtige uit hoofde van artikel 2.3.2.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening verplicht is een nachtverblijfregister bij te houden, dan wel de gegevens uit de administratie die gevoerd wordt uit hoofde van artikel 52 van de Algemene wet rijksbelastingen.

Artikel 5 Voorlopige aanslag

 • 1. De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar legt een voorlopige aanslag op, indien het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld, na verrekening van voorheffingen en reeds opgelegde voorlopige aanslagen, zulks naar zijn mening rechtvaardigt.

 • 2. De bepaling van het bedrag van een voorlopige aanslag die wordt vastgesteld in het tijdvak waarover de belasting wordt geheven, dan wel na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan kan voor de toeristenbelasting, de scheepvaartrechten en de rioolheffingen geschieden op grond van de gegevens die hebben gediend ter vaststelling van de meest recente belastingaanslag over, dan wel met betrekking tot het meest recente tijdvak of kalenderjaar, met dien verstande dat daarbij op benaderende wijze rekening kan worden gehouden met wijzigingen in de wettelijke bepalingen betreffende de heffing van de gemeentelijke belasting alsmede met andere wijzigingen die voor de heffing van de gemeentelijke belasting van belang kunnen zijn. Ingeval de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld lager is dan het op de voet van de vorige volzin berekende bedrag, wordt de voorlopige aanslag gesteld op dit lagere bedrag.

Artikel 6 Rente

 • 1. Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vinden de algemene maatregel van bestuur bedoeld in artikel 29 van de Invorderingswet 1990 en de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

 • 2. In afwijking van de in het eerste lid bedoelde regeling wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van € 100,00 niet te boven gaat.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Land van Cuijk 2024.

Hoofdstuk 2 Beleidsregels ambtshalve vermindering

Reikwijdte en definities

 • 1.

  Deze beleidsregels gelden bij de heffing van gemeentelijke belastingen in de zin van artikel 219 van de Gemeentewet , met dien verstande dat onder gemeentelijke belastingen mede worden begrepen rechten die door de gemeente kunnen worden geheven.

 • 2.

  Van deze beleidsregels zijn uitgezonderd belastingaanslagen, waaraan ingevolge een wettelijk voorschrift een op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken gegeven beschikking tot vaststelling van de waarde ten grondslag heeft gelegen, voor zover op deze aanslagen artikel 18a, eerste lid, onder b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van (overeenkomstige) toepassing is.

 • 3.

  Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   de ambtshalve vermindering: de vermindering, ontheffing, teruggaaf of vrijstelling van belastingen bedoeld in artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 244 van de Gemeentewet;

  • b.

   de belanghebbende: de belastingplichtige of degene die de belasting als hoofdelijk medeaansprakelijke heeft betaald;

  • c.

   de vijfjaarstermijn: de termijn door welks verloop na het tijdstip van het ontstaan van de belastingschuld of het verlenen van een teruggaaf de bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag of een naheffingsaanslag vervalt. [1]

  • d.

   het bedrag van de vermindering: de vermindering van het belastingbedrag vermeerderd met (het daaraan toe te rekenen gedeelte van) de bestuurlijke boete of de kostenopslag, indien een bestuurlijke boete of een kostenopslag is toegepast. Het bedrag van de vermindering wordt berekend per belastingaanslag.

  • e.

   de belastingaanslag: de aanslag bedoeld in artikel 2, derde lid, onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen , met dien verstande dat voor de toepassing van deze beleidsregels mede wordt verstaan onder:

   • 1.

    de aanslag, de voorlopige aanslag, de navorderingsaanslag: het gevorderde bedrag, onderscheidenlijk het voorlopig gevorderde, het nagevorderde bedrag;

   • 2.

    het aanslagbiljet: de kennisgeving van het in onderdeel 1° bedoelde bedrag.

  • f.

   de belastingwet: algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels op het gebied van gemeentelijke belastingen.

Gevallen waarin ambtshalve vermindering wordt verleend

Ingeval het bedrag van de belasting had behoren te zijn vastgesteld op een bedrag dat ten minste € 10,00 per belastingaanslag lager is dan het te hoog vastgestelde bedrag van die belasting, verleent de heffingsambtenaar ambtshalve de vermindering waarvoor de belanghebbende redelijkerwijs in aanmerking komt, indien:

 • a.

  een bezwaarschrift of een verzoekschrift niet ontvankelijk wordt verklaard wegens het te laat indienen van het bezwaarschrift of het verzoekschrift dan wel om andere redenen van formele aard, of

 • b.

  uit enig feit blijkt dat een belastingaanslag tot een te hoog bedrag is vastgesteld en deze aanslag bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet gehandhaafd kan worden.

Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 2 vindt geen toepassing indien:

 • a.

  ten tijde van het ontvangen van het bezwaarschrift of het verzoekschrift, dan wel op het tijdstip waarop het in artikel 2, onder b, bedoelde feit ter kennis van de heffingsambtenaar komt, drie jaren zijn verstreken;

 • b.

  aannemelijk is dat de belanghebbende door opzet of grove schuld de wettelijke termijn voor het indienen van een bezwaarschrift of een verzoekschrift ongebruikt heeft laten verstrijken.

Jurisprudentie en beleidsbesluiten

 • 1.

  Een uitspraak van de Hoge Raad waarin een toepassing van de belastingwet besloten ligt die voor de belanghebbende gunstiger is dan de bij de heffing van de belasting gevolgde toepassing, leidt niet tot het ambtshalve verlenen van vermindering van belasting indien de belastingaanslag of de voldoening op aangifte onherroepelijk is komen vast te staan voor de dag, waarop de uitspraak door de Hoge Raad is gewezen, onderscheidenlijk voor de dagtekening van het beleidsbesluit of andere schriftelijke aanwijzing, tenzij het college van burgemeester en wethouders op dit punt een afwijkende regeling heeft getroffen.

 • 2.

  Hetgeen in het eerste lid is bepaald met betrekking tot een uitspraak van de Hoge Raad is in daartoe leidende gevallen van overeenkomstige toepassing op prejudiciële beslissingen van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen alsmede op rechterlijke uitspraken van het Hof en andere supranationale colleges.

 • 3.

  Een uitspraak van een rechtbank of gerechtshof is doorgaans geen aanleiding voor het ambtshalve verlenen van vermindering van belasting. Dit lijdt uitzondering indien het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt dat de uitspraak tot richtsnoer moet worden genomen. Het eerste lid is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Mededeling van afwijzing

Indien geen termen aanwezig zijn om ambtshalve een vermindering te verlenen, wordt daarvan gemotiveerd mededeling gedaan in de uitspraak waarin de niet-ontvankelijkheid wordt uitgesproken van een bezwaarschrift of een verzoekschrift, bedoeld in artikel 2, onder a.

Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Land van Cuijk 2024.

Hoofdstuk 3 Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige in een keuzesituatie

Inleiding

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat meer personen belastingplichtig zijn voor één belastingobject. In de gevallen waarin dat voorkomt, mag de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen worden gesteld. In deze gevallen wordt een voorkeursvolgorde gehanteerd bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt. Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Het zijn richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

Voorkeursvolgorde eigenarenheffing

 • 1.

  Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één roerende of onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 1.1

   de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

   • 1.1.1

    de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

   • 1.1.2

    de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

   • 1.1.3

    de erfpachter dan wel de beklemde meier;

  • 1.2

   de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

  • 1.3

   degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

 • 2.

  Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 2.1

   indien er binnen één categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in de gemeente Land van Cuijk wonen of gevestigd zijn:

   • 2.1.1

    degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt;

   • 2.1.2

    degene die in de gemeente woont of is gevestigd;

   • 2.1.3

    degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

   • 2.1.4

    een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

   • 2.1.5

    bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

   • 2.1.6

    degene die bij de cluster belastingen als genothebbende of gebruiker bekend is;

   • 2.1.7

    de eerstgerechtigde in de volgorde die de basisregistratie kadaster aanhoudt;

  • 2.2

   indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in de gemeente Land van Cuijk wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn:

   • 2.2.1

    degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

   • 2.2.2

    een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

   • 2.2.3

    bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

   • 2.2.4

    degene die bij de cluster belastingen als genothebbende of gebruiker bekend is;

   • 2.2.5

    de eerstgerechtigde in de volgorde die de basisregistratie kadaster aanhoudt;

  • 2.3

   indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Nederland wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn:

   • 2.3.1

    degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

   • 2.3.2

    degene die bij de cluster belastingen als genothebbende of gebruiker bekend is;

   • 2.3.3

    de eerstgerechtigde in de volgorde die de basisregistratie kadaster aanhoudt.

Voorkeursvolgorde gebruikersheffing

 • 3.

  Met betrekking tot de onroerendezaakbelastingen en de rioolheffing die worden geheven van gebruikers van niet-woningen respectievelijk bedrijfsruimten alsmede de reclamebelasting, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 3.1

   degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het belastingobject wordt aangemerkt;

  • 3.2

   degene die het huurcontract van het belastingobject op naam heeft;

  • 3.3

   degene die volgens het handelsregister het langst het adres van het belastingobject als vestigingsadres voert;

  • 3.4

   degene die een nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;

  • 3.5

   degene die bij de cluster belastingen al als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

  • 3.6

   degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

 • 4.

  Met betrekking tot de rioolheffing gebruikers van woningen, de afvalstoffenheffing en de liggelden woonschepen wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 4.1

   degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het belastingobject wordt aangemerkt;

  • 4.2

   degene die volgens de basisregistratie personen het langst staat ingeschreven op het adres van het belastingobject;

  • 4.3

   de oudste, in geval van gelijktijdige inschrijving op het adres;

  • 4.4

   degene die bij de cluster belastingen al als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

  • 4.5

   degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject naar voren komt.

 • 5.

  Indien aanslagen van verschillende gemeentelijke belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:

  • 5.1

   ingevolge de onderdelen 1 en 2 kan worden aangewezen;

  • 5.2

   ingevolge onderdeel 3 kan worden aangewezen;

  • 5.3

   ingevolge onderdeel 4 kan worden aangewezen;

  • 5.4

   ingevolge onderdeel 5 kan worden aangewezen.

 • 6.

  De onderdelen 1 tot en met 5 vinden geen toepassing indien:

  • 6.1

   de aanslag kan worden opgelegd aan degene die over het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen en diegene gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is;

  • 6.2

   bij de cluster belastingen bekend is dat één van de belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben en dit er niet toe leidt dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd.

 • 7.

  Indien de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 8.

  Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

 • 9.

  Indien al een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd, kunnen wijzigingen pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

 • 10.

  Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, zijn de onderdelen 1 tot en met 9 van overeenkomstige toepassing.

Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige in een keuzesituatie Land van Cuijk 2024.

Hoofdstuk 4 Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

Inleiding

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat voor een onroerende zaak in de zin van artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) meer personen (gelijksoortige, bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten) belanghebbende zijn. Op grond van artikel 24 van de Wet WOZ mag de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan een van de belanghebbenden plaatsvinden. De gemeente Land van Cuijk hanteert een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Het zijn richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige die de aanslag onroerendezaakbelastingen, rioolheffing of afvalstoffenheffing op zijn of haar naam krijgt.

Voorkeursvolgorde

 • 1.

  Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht zijn de “Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie” zoals die gelden voor de belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht (zie hoofdstuk 3 hiervoor) van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van gebruikers van niet-woningen zijn de “Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie” zoals die gelden voor de onroerendezaakbelastingen die worden geheven van gebruikers van niet-woningen (zie hoofdstuk 3 hiervoor) van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van gebruikers van woningen (huurders) zijn de “Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie zoals die gelden voor de rioolheffing van gebruikers en afvalstoffenheffing (zie hoofdstuk 3 hiervoor) van overeenkomstige toepassing.

Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Land van Cuijk 2024.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk,

Johan Postma

secretaris / algemeen directeur

Marieke Moorman

Burgemeester

Dit document is elektronisch verwerkt en daarom niet voorzien van een handtekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2024

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Johan Postma

de burgemeester,

Marieke Moorman