Verklaring van overbrenging inventaris van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Hengelo 1990 – 1996

Geldend van 08-02-2024 t/m heden

Intitulé

Verklaring van overbrenging inventaris van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Hengelo 1990 – 1996

conform art. 12 van de Archiefwet en art. 9, derde lid, van het Archiefbesluit 1995

De eerste ondertekenaar,

S.W.J.G. Schelberg, burgemeester,

verklaart namens het college van burgemeester en wethouders van Hengelo hebben overgebracht naar de tweede ondertekenaar,

J. Eshuis, secretaris,

die verklaart als beheerder van de archiefbewaarplaats van de gemeente Hengelo daarin te hebben opgenomen ter verdere bewaring:

 • -

  Inventaris van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Hengelo 1990 – 1996

Met een omvang van 78 m1

De inhoud daarvan is nader beschreven in de hierbij als bijlage opgenomen inventaris van het over te brengen archief. Bij de overgebrachte archiefbescheiden zijn in dit archief op grond van artikel 15, eerste lid, onder a, b en c van de Archiefwet 1995, enkele beperkingen aan de openbaarheid gesteld. Bijgaand de lijst van inventarisnummers van dit archief met daarbij de gestelde beperking.

Ondertekening

Hengelo,

De eerste ondertekenaar,

de secretaris,

J. Eshuis

De tweede ondertekenaar,

de burgemeester,

S.W.J.G. Schelberg

Bijlage

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden:

Burgemeester en wethouders van Hengelo, gelet op artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet 1995

BESLUITEN: Beperkingen te stellen aan de openbaarheid van de Dienst Stadsontwikkeling 1990-1996,

volgens de hierna gegeven specificatie.

Beperking ter bescherming van persoonlijke levenssfeer

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de navolgende dossiers beperkt openbaar:

Dossiers Beperkingsduur Openbaar in:

 • -

  1.731.2 Planologische regelingen o.a. art 49 WRO A t/m Z namen

 • -

  1.733.321 Aanschrijvingen o.g.v. de Woningwet

 • -

  1.733.322 Onbewoonbaarverklaringen

 • -

  1.777.33 Overlast verkeerslawaai, map 1+2+3

  • -

   Rijksweg A1 zaak Leushuis/Rijksweg A1

 • -

  2.07.351.11 t/-2.07.351.34 (grondtransacties)

 • -

  2.08 (Dossiers met daarin personalia)

Op de inventarisnummers geldt een beperkingsduur van 100 jaar (2096).

Inzage in de documenten kan eventueel in overleg met de archivaris van de gemeente Hengelo.