Verklaring van overbrenging inventaris van het secretarie-archief van de gemeente Hengelo 1980 – 1989

Geldend van 08-02-2024 t/m heden

Intitulé

Verklaring van overbrenging inventaris van het secretarie-archief van de gemeente Hengelo 1980 – 1989

conform art. 12 van de Archiefwet en art. 9, derde lid, van het Archiefbesluit 1995

De eerste ondertekenaar,

S.W.J.G. Schelberg, burgemeester,

verklaart namens het college van burgemeester en wethouders van Hengelo hebben overgebracht naar de tweede ondertekenaar,

J. Eshuis, secretaris,

die verklaart als beheerder van de archiefbewaarplaats van de gemeente Hengelo daarin te hebben opgenomen ter verdere bewaring:

 • -

  Inventaris van het secretarie-archief van de gemeente Hengelo 1980 – 1989

Met een omvang van 161 m1

De inhoud daarvan is nader beschreven in de hierbij als bijlage opgenomen inventaris van het over te brengen archief. Bij de overgebrachte archiefbescheiden zijn in dit archief op grond van artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet 1995, enkele beperkingen aan de openbaarheid gesteld. Bijgaand de lijst van inventarisnummers van dit archief met daarbij de gestelde beperking.

Ondertekening

Hengelo,

De eerste ondertekenaar,

de secretaris,

J. Eshuis

De tweede ondertekenaar,

de burgemeester,

S.W.J.G. Schelber

Bijlage

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden:

Burgemeester en wethouders van Hengelo, gelet op artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet 1995

BESLUITEN: Beperkingen te stellen aan de openbaarheid van het secretarie-archief van de gemeente Hengelo 1980-1989

volgens de hierna gegeven specificatie.

Beperking ter bescherming van persoonlijke levenssfeer

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de navolgende dossiers beperkt openbaar:

Dossiers Beperkingsduur Openbaar in:

 • -

  1.754.213.1 Aanwijzing woonwagenlocaties 1980-1989

 • -

  1.754.213.1 Standplaatsen woonwagens 1980-1989

 • -

  1.754.213.1 Aanschrijving verwijdering woonwagens 1980-1989

 • -

  1.755.2 Kantmeldingen 1980-1989

 • -

  1.755.3 Wijziging geboortedatum persoonsregister 1980-1989

 • -

  1.756.1 Naturalisatie 1980-1989

 • -

  1.776.11 Afstandsverklaringen, vergunningen recht tot begraven, afkoop onderhoudsrecht, vergunningen plaatsing stenen en beplanting, overboeking grafruimten, 1980-1989

 • -

  1.777.811 Uitvoering Planschadevergoedingsverordening 1980 t/m.

 • -

  1.778.521 Onbewoonbaarverklaring diverse percelen 1980-1989

 • -

  1.778.538 Garantie hypothecaire geldleningen 1980-1989

 • -

  1.842.8 Stichting "Blijf van mijn lijf Twente" 1980 t/m

 • -

  2.07.351.11 t/-2.07.351.34 (grondtransacties)

 • -

  2.08, Romeince cijfers I t/m. XII: Dossiers met daarin personalia

Op de inventarisnummers geldt een beperkingsduur van 100 jaar (2089).

Inzage in de documenten kan eventueel in overleg met de archivaris van de gemeente Hengelo.