Verklaring van overbrenging inventaris van het secretarie-archief van de gemeente Hengelo 1972 – 1979

Geldend van 08-02-2024 t/m heden

Intitulé

Verklaring van overbrenging inventaris van het secretarie-archief van de gemeente Hengelo 1972 – 1979

conform art. 12 van de Archiefwet en art. 9, derde lid, van het Archiefbesluit 1995

De eerste ondertekenaar,

S.W.J.G. Schelberg, burgemeester,

verklaart namens het college van burgemeester en wethouders van Hengelo te hebben overgebracht naar de tweede ondertekenaar,

J. Eshuis, secretaris,

die verklaart als beheerder van de archiefbewaarplaats van de gemeente Hengelo daarin te hebben opgenomen ter verdere bewaring:

 • -

  Inventaris van het secretarie-archief van de gemeente Hengelo 1972 – 1979

Met een omvang van 79 m1

De inhoud daarvan is nader beschreven in de hierbij als bijlage opgenomen inventaris van het over te brengen archief. Bij de overgebrachte archiefbescheiden zijn in dit archief op grond van artikel 15, eerste lid, onder a, b en c van de Archiefwet 1995, enkele beperkingen aan de openbaarheid gesteld.

Bijgaand de lijst met dossiers van dit archief met daarbij de gestelde beperking.

Ondertekening

Hengelo,

De eerste ondertekenaar,

de secretaris,

J. Eshuis

De tweede ondertekenaar,

de burgemeester,

S.W.J.G. Schelber

Bijlage

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden:

Burgemeester en wethouders van Hengelo, gelet op artikel 15, eerste lid van de Archiefwet 1995

BESLUITEN:

Beperkingen te stellen aan de openbaarheid van het secretarie-archief van de gemeente Hengelo 1972-1979

volgens de hierna gegeven specificatie.

Beperking ter bescherming van persoonlijke levenssfeer. Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de navolgende dossiers beperkt openbaar:

Dossiers:

Classificatiecodes:

 • -

  1.778.521 Aanschrijvingen. 1972 t/m 1979

 • -

  1.778.522 Onbewoonbaarverklaring diverse percelen. A t/m Z 1972 t/m 1979

 • -

  1.842.8 Stichting Blijf van mijn lijf 1972 t/m. 1979

 • -

  2.07.351.11 t/m. -2.07.351.32 (grondtransacties)

 • -

  2.07.351.52 Schadevergoedingen 1972 t/m. 1979

 • -

  2.08, Romeince cijfers I t/m. XII: Dossiers met daarin personalia

Op de inventarisnummers geldt een beperkingsduur van 100 jaar (2072).

Inzage in de documenten kan eventueel in overleg met de archivaris van de gemeente Hengelo.