Verklaring van overbrenging inventaris van het secretarie-archief van de gemeente Hengelo 1930 – 1971

Geldend van 08-02-2024 t/m heden

Intitulé

Verklaring van overbrenging inventaris van het secretarie-archief van de gemeente Hengelo 1930 – 1971

conform art. 12 van de Archiefwet en art. 9, derde lid, van het Archiefbesluit 1995

De eerste ondertekenaar,

S.W.J.G. Schelberg, burgemeester,

verklaart namens het college van burgemeester en wethouders van Hengelo hebben overgebracht naar de tweede ondertekenaar,

J. Eshuis, secretaris,

die verklaart als beheerder van de archiefbewaarplaats van de gemeente Hengelo daarin te hebben opgenomen ter verdere bewaring:

  • -

    Inventaris van het secretarie-archief van de gemeente Hengelo 1930 – 1971

Met een omvang van 200 m1

De inhoud daarvan is nader beschreven in de hierbij als bijlage opgenomen inventaris van het over te brengen archief. Bij de overgebrachte archiefbescheiden zijn in dit archief op grond van artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet 1995, enkele beperkingen aan de openbaarheid gesteld.

Bijgaand de lijst met inventarisnummers van dit archief met daarbij de gestelde beperking.

Ondertekening

Hengelo,

De eerste ondertekenaar,

de secretaris,

J. Eshuis

De tweede ondertekenaar,

de burgemeester,

S.W.J.G. Schelberg

Bijlage

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden:

Burgemeester en wethouders van Hengelo, gelet op artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet 1995

BESLUITEN:

Beperkingen te stellen aan de openbaarheid van het secretarie-archief de gemeente Hengelo 1930-1971 volgens de hierna gegeven specificatie.

Beperking ter bescherming van persoonlijke levenssfeer Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de navolgende inventarisnummers beperkt openbaar:

Inventarisnummers:

54

Verleende vergunningen standplaatsen woonwagens – 1964

69

Namen, adoptie, titels – 1930-1971

72

Geboorte, erkenning, wettiging – 1930-1971

89

Nationaliteit diverse personen – 1961-1971

91

Afgifte identiteitspapieren – 1955-1971

93

Verstrekken inlichtingen over personen – 1930-1971

95

Naturalisatie – 1966-1971

2307

Zenuw- en zielszieken – 1930-1935

2323

Lijders aan de vallende ziekte - 1935-1953

2396

Bewijzen van onvermogen patiënten krankzinnigengestichten

1930-1943

2406

Register voor krankzinnigen – 1887-1957

2407

Psychiatrische verpleging – alfabetische serie – 1929-1966

2427

Doofstommen, slechthorenden, blinden en lichamelijk gebrekkigen – alfabetische lijst -1931-1967

2459

Algemene Bijstandswet – inlichtingen diverse personen – 1965-1971

2462

Algemene Bijstandswet – bezwaren – 1965-1971

2578

Wet Werkloosheidsvoorziening – bezwaarschriften – 1967-1971

2592

Registratie opname krankzinnigen – 1921-1957

2613

Stichting Gezinsoord Overijssel – opname van gezinnen – 1961-1966

4031

Strafbaarheid – correspondentie inzake veroordelingen - 1948

4112-4114

Schadegevallen W.A. verzekering - 1954-1971

4999

Schorsing ambtenaar - 1943

5086

Beroepszaak ambtenaar – 1954-1955

5119

Toekenning uitkering ongevallenrente a-z op naam 1931-1943

5142

Uitkering aan weduwe ambtenaar – 1930-1971

5356

Besluiten betreffende het ontslag van politiepersoneel – 1930-1966

Op de inventarisnummers geldt een beperkingsduur van 100 jaar (2045).

Inzage in de documenten kan eventueel in overleg met de archivaris van de gemeente Hengelo.