Verklaring van overbrenging inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Hengelo (1730) 1802 – 1917

Geldend van 08-02-2024 t/m heden

Intitulé

Verklaring van overbrenging inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Hengelo (1730) 1802 – 1917

conform art. 12 van de Archiefwet en art. 9, derde lid, van het Archiefbesluit 1995

De eerste ondertekenaar,

S.W.J.G. Schelberg, burgemeester,

verklaart namens het college van burgemeester en wethouders van Hengelo te hebben overgebracht naar de tweede ondertekenaar,

J. Eshuis, secretaris,

die verklaart als beheerder van de archiefbewaarplaats van de gemeente Hengelo daarin te hebben opgenomen ter verdere bewaring:

  • -

    Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Hengelo (1730) 1802 – 1917

Met een omvang van 80 m1

De inhoud daarvan is nader beschreven in de hierbij als bijlage opgenomen inventaris van het over te brengen archief. Bij de overgebrachte archiefbescheiden zijn in dit archief op grond van artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet 1995, enkele beperkingen aan de openbaarheid gesteld.

Bijgaand de lijst van inventarisnummers van dit archief met daarbij de gestelde beperking.

Ondertekening

Hengelo,

De eerste ondertekenaar,

de secretaris,

J. Eshuis

De tweede ondertekenaar,

de burgemeester,

S.W.J.G. Schelberg

Bijlage

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden:

Burgemeester en wethouders van Hengelo, gelet op artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet 1995,

BESLUITEN:

Beperkingen te stellen aan de openbaarheid van het archief van het gemeentebestuur van de gemeente Hengelo (1730) 1802-1917

volgens de hierna gegeven specificatie.

Beperking ter bescherming van persoonlijke levenssfeer. Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de navolgende inventarisnummers beperkt openbaar:

Inventarisnummers:

1274

Bevolkingsregister 1900-1939. ±13.000 kaarten.

Nb. In 1900 is men begonnen met een losbladig systeem voor het bevolkingsregister, de zogenaamde gezinskaarten. Deze serie bestaat uit vijf strekkende meter kaarten, opgeborgen in ladekasten.

1275

Register van kostgangers en dienstboden 1900-1939. 30.000 kaarten.

Nb. Deze serie is naast het bevolkingsregister aangelegd, op een kleiner formaat kaart. (10,75 strekkende meter).

Deze inventarisnummers zijn volledig openbaar m.i.v. het jaar 2040.

Inzage in de registers kan eventueel in overleg met de archivaris van de gemeente Hengelo.

Op de inventarisnummers geldt een beperkingsduur van 100 jaar (2039).

Inzage in de documenten kan eventueel in overleg met de archivaris van de gemeente Hengelo.