Verordening gemeentelijke rekenkamer Rijswijk 2024

Geldend van 08-02-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening gemeentelijke rekenkamer Rijswijk 2024

De gemeenteraad van Rijswijk

Bijeen in de openbare vergadering op 30 januari 2024

gelezen het voorstel van de griffie

gelet op de artikelen 81k en 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT :

 • -

  Vast te stellen de Verordening gemeentelijke rekenkamer Rijswijk 2024;

 • -

  Het budget voor de rekenkamer voor het uitvoeren van de werkzaamheden te verhogen met €18.000,- (in totaal €78.000) en de gevolgen te verwerken in de 1e Halfjaarrapportage;

 • -

  De vaste maandelijkse vergoeding voor de voorzitter en leden van de rekenkamer aan te passen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • -

  rekenkamer: gemeentelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 81a van de Gemeentewet;

 • -

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamer.

Artikel 2. Rekenkamer

 • 1. Er is een rekenkamer.

 • 2. De rekenkamer bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter;

 • 3. De raad benoemt de voorzitter en de overige leden van de rekenkamer.

Artikel 3. Klankbordgroep

 • 1. Er is een klankbordgroep voor de rekenkamer. De raad benoemt uit zijn midden een klankbordgroep;

 • 2. De klankbordgroep bestaat uit maximaal 4 raadsleden. De raad kan daarnaast plaatsvervangers benoemen die hen bij afwezigheid kunnen vervangen.

 • 3. De rekenkamer heeft minimaal 2 x per jaar overleg met de Klankbordgroep

 • 4. In een klankbordgroep komen aan de orde:

  • -

   De (onderzoek)activiteiten van de rekenkamer

  • -

   Mogelijke onderzoeksonderwerpen, met inachtneming van artikel 182 van de Gemeentewet

Artikel 4. Herbenoeming

 • 1. De leden van de rekenkamer, waaronder de voorzitter, kunnen maximaal 1 keer voor een periode van zes jaar worden herbenoemd.

 • 2. De raad kan de voorzitter of een lid van de rekenkamer ontslaan op gronden zoals genoemd in artikel 81c lid 6 en lid 7 van de Gemeentewet.

Artikel 5. Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De rekenkamer heeft een ambtelijk secretaris

 • 2. Burgemeester en wethouders wijzen de ambtelijk secretaris aan

 • 3. De ambtelijk secretaris wordt functioneel aangestuurd door de voorzitter van de rekenkamer.

Artikel 6. Budget

 • 1. De rekenkamer oefent haar taak uit binnen een aan haar door de raad toegekend budget;

 • 2. De volgende kosten komen ten laste van het in het eerste lid genoemde budget:

  • 1.

   de vergoeding voor de voorzitter en de leden conform artikel 7

  • 2.

   de inhuur van externe onderzoeksbureaus

  • 3.

   overige uitgaven die de rekenkamer nodig heeft voor de uitoefening van haar taak

 • 3. De rekenkamer is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 7. Vergoeding

 • 1. De voorzitter en leden ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste maandelijkse vergoeding. Deze vergoeding wordt betaald uit het budget als bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze Verordening.

 • 2. De vergoeding bedraagt voor de voorzitter €420,- en voor gewone leden €315,- per maand. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd met dezelfde indexering die geldt voor de vergoeding voor raadsleden.

Artikel 8. Monitoring aanbevelingen

De griffie verstrekt de raad jaarlijks een overzicht van alle aanbevelingen die door de raad zijn overgenomen. Dit betreft zowel de aanbevelingen die aan het college zijn gericht als de aanbevelingen die aan de raad zelf zijn gericht. In het overzicht wordt vermeld op welke wijze de aanbevelingen worden uitgevoerd.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. De Verordening op de uitoefening van de rekenkamerfunctie gemeente Rijswijk 2018 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke rekenkamer Rijswijk 2024

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadvergadering van 30 januari 2024

De gemeenteraad,

De griffier,

J.A. Massaar, bpa

De voorzitter,

H. Sahin