Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de verordening commissie Luchtvaartzaken Aalsmeer 2024

Geldend van 08-02-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de verordening commissie Luchtvaartzaken Aalsmeer 2024

Zaaknummer:Z24-009663

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

gehoord hebbende de woordvoerders Luchtvaartzaken d.d. 9 januari 2024;

besluit vast te stellen de:

Verordening commissie Luchtvaartzaken Aalsmeer

Artikel 1 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie heeft tot taak:

  • a.

   het adviseren van de raad;

  • b.

   overleggen over acties of strategische zaken inzake luchtvaartzaken;

  • c.

   het voeren van overleg met het college van B&W of de portefeuillehouder.

 • 2.

  De commissie adviseert de raad over:

  • a.

   zaken die betrekking hebben op de luchtvaart in relatie tot de balans van een goede leefomgeving in Aalsmeer;

  • b.

   zienswijzen of andere input die vanuit diverse gremia gevraagd wordt;

 • 3.

  De commissie fungeert als klankbord voor het college van B&W en de portefeuillehouder over de positiebepaling en strategie wat betreft onderwerpen die te maken hebben met de gevolgen van de luchtvaart voor (de leefomgeving van de) gemeente Aalsmeer.

Artikel 2 samenstelling commissie

 • 1.

  Van iedere fractie mogen er maximaal 2 leden deelnemen in de commissievergadering, één lid en één plaatsvervanger;

 • 2.

  De leden zijn (zelfstandig) raadslid of commissielid van de gemeenteraad van Aalsmeer;

 • 3.

  Een lid kan zich alleen laten vervangen door zijn/haar plaatsvervanger;

 • 4.

  De commissie vergadert samen met de portefeuillehouder, ambtenaren voor de ondersteuning en de commissiegriffier;

 • 5.

  De leden van de commissie kiezen uit hun midden de voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter;

 • 6.

  De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter mogen deelnemen aan de beraadslaging;

 • 7.

  De griffier of diens plaatsvervanger is aanwezig in de commissie en coördineert de voorbereiding.

Artikel 3 Benoeming en ontslag

Het lidmaatschap van de commissie eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij tussentijds ontslag van het raadslid. Indien een tussentijdse vacature ontstaat, kan de betreffende fractie een nieuw lid aanmelden bij de voorzitter.

Artikel 4 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie Luchtvaartzaken;

b. het leiden van de vergaderingen;

c. het doen naleven van deze verordening;

d. het ondertekenen van de stukken die van deze commissie uitgaan voor zover dit niet de bevoegdheid van het college betreft;

e. het fungeren als schakel tussen de leden van de raadscommissie en het college van B&W;

f. het ambassadeurschap namens de gemeenteraad.

Artikel 5 Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter belegt de vergaderingen. Hij draagt zorg voor het tijdig verzenden van de uitnodigingen voor de vergaderingen. Hierbij wordt – spoedeisende gevallen uitgezonderd – uitgegaan van tenminste vijf dagen voor de betreffende vergadering;

 • 2.

  De voorzitter kan de commissie met spoed bijeenroepen in geval de actualiteit daarom vraagt. Eventueel kan hier een digitaal overleg voor worden georganiseerd;

 • 3.

  De uitnodigingen vermelden datum, tijd en plaats en de te behandelen onderwerpen. De voor de behandeling van die onderwerpen relevante stukken worden tegelijkertijd aan de leden ter beschikking gesteld;

 • 4.

  De voorzitter is belast met het leiden van de vergaderingen van de commissie en het doen naleven van deze verordening. De voorzitter neemt deel aan de beraadslagingen;

 • 5.

  De voorzitter vertegenwoordigt de commissie in de raadsvergadering;

 • 6.

  De voorzitter wordt bij de uitvoering van zijn taken ondersteund door de secretaris van de commissie.

Artikel 6 Secretariaat

 • 1.

  In overleg tussen de voorzitter van de commissie en de griffier wordt een ambtelijk secretaris aangewezen;

 • 2.

  De ambtelijk secretaris en griffie dragen in overleg met de voorzitter zorg voor:

  • a.

   organisatorische en facilitaire aspecten van vergaderingen en bijeenkomsten van de commissie;

  • b.

   voorbereiding van de voorlopige agenda’s;

  • c.

   opstellen van een afsprakenlijst;

  • d.

   voorbereiding van notities, brieven en voorstellen ten behoeve van of namens de commissie.

Artikel 7 Vergaderingen en verslaglegging

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als dat voor haar taakuitoefening noodzakelijk is met een minimum van 4 vergaderingen per jaar (2 voor het zomerreces en 2 na het zomerreces);

 • 2.

  Bij de uitnodiging voor de vergadering zit een agenda, die in concept wordt voorgesteld door de voorzitter en die na de opening van de vergadering door de commissie wordt vastgesteld;

 • 3.

  De volgende gesprekspartners zijn aanwezig bij de vergaderingen: portefeuillehouder, ambtelijke ondersteuning en griffier. Overige gesprekspartners zijn op uitnodiging van de voorzitter, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, aanwezig bij de vergaderingen van de commissie. Commissieleden kunnen suggesties aandragen voor onderwerpen voor agendering en gesprekspartners. De commissievoorzitter bewaakt of de onderwerpen en/of gesprekspartners passen binnen de reikwijdte van de commissie en of het een goede bespreking oplevert;

 • 4.

  De vergaderingen en vergaderstukken van de commissie zijn openbaar daar waar de wet dat toestaat;

 • 5.

  Raadsleden en commissieleden hebben toegang tot de vergaderstukken;

 • 6.

  De informatie uit de vergadering en vergaderstukken wordt openbaar gemaakt voor zover de wet dat toelaat;

 • 7.

  Van iedere vergadering van de commissie wordt een afsprakenlijst gemaakt. De afsprakenlijst wordt in de daaropvolgende vergadering vastgesteld door de commissie.

Artikel 8 Informatie

 • 1.

  Het college draagt zorg voor het aanleveren van informatie aan de commissie, die nodig is voor het uitoefenen van haar taken als bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  De commissie informeert de raad over gemaakte afspraken met haar gesprekspartners.

Artikel 9 Inspreekrecht en deelname aan beraadslaging

 • 1.

  Inwoners kunnen in een vergadering, maximaal 5 minuten, het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn, met uitzondering van een agendapunt dat op verzoek van een fractie of zelfstandig raadslid is geagendeerd;

 • 2.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de commissiegriffier onder vermelding van zijn naam en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden. De inspraak kan door middel van beeld en/of geluid mits dat vooraf aan de griffie is toegestuurd;

 • 3.

  De commissie kan gastsprekers uitnodigen in de commissie om de commissieleden te informeren over onderwerpen die betrekking hebben op de luchtvaartzaken. De voorzitter bepaalt of de gastspreker de gelegenheid wordt geboden;

 • 4.

  De commissie kan tevens gastsprekers uitnodigen om aan tafel mee te praten over onderwerpen die op de agenda staan.

Artikel 10 Communicatie

 • 1.

  De commissie kan persberichten doen uitgaan. Daartoe kan de commissie worden bijgestaan door een communicatiemedewerker van de gemeente Aalsmeer.

 • 2.

  Omwille van de snelheid worden deze persberichten achteraf beoordeeld in de commissie.

Artikel 11 Geheimhouding

 • 1.

  De commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd in artikel 88 lid 5 van de Gemeentewet, omtrent het in de vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overlegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig zijn en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen in acht genomen totdat de commissie de geheimhouding opheft.

 • 2.

  De mondelinge informatie in besloten commissievergaderingen is voortaan van rechtswege geheim. De geheimhoudingsplicht geldt voor alle personen die bij de behandeling in de vergadering aanwezig zijn en alle personen die van het behandelde of van de stukken kennis dragen.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt inwerking op de dag na bekendmaking;

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie Luchtvaartzaken Aalsmeer 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 februari 2024.

De griffier,

drs. O.F. Matheijsen

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte