Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard tot instelling van een rekenkamer (Verordening rekenkamer Nissewaard)

Geldend van 09-02-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard tot instelling van een rekenkamer (Verordening rekenkamer Nissewaard)

De raad van de gemeente Nissewaard;

gelezen het voorstel van de griffier;

gelet op artikel 81a en artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Bestuur van 16 januari 2024;

besluit de volgende verordening vast te stellen:

Verordening rekenkamer Nissewaard.

Artikel 1 Instelling en samenstelling van de rekenkamer

Er is een rekenkamer, die bestaat uit een lid en een plaatsvervangend lid. Het lid en plaatsvervangend lid worden directeur respectievelijk plaatsvervangend directeur genoemd.

Artikel 2 Benoeming, ontslag en op non-activiteit stelling

De directeur en de plaatsvervangend directeur worden benoemd, ontslagen of op non-activiteit gesteld zoals bedoeld in de artikelen 81c en 81d van de Gemeentewet, door een afzonderlijk besluit.

Artikel 3 Budget van de rekenkamer

 • 1. De raad stelt jaarlijks bij de begroting een bedrag beschikbaar voor de rekenkamer. Dit bedrag is exclusief BTW.

 • 2. De directeur van de rekenkamer is bevoegd binnen zijn budget uitgaven te doen voor de uitvoering van de werkzaamheden van de rekenkamer.

Artikel 4 Vergoeding

De directeur en de plaatsvervangend directeur ontvangen vanuit het totaal beschikbaar gestelde budget een vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten volgens de overeenkomst die met hen na de aanbestedingsprocedure wordt gesloten.

Artikel 5 Onderwerpkeuze en onderzoeksprogramma en - opzet

 • 1. Voorafgaande aan het opstellen van het onderzoeksprogramma overlegt de rekenkamer met de raad over de door de rekenkamer te verrichten werkzaamheden.

 • 2. Bij de selectie van onderwerpen hanteert de rekenkamer de volgende criteria:

  • a.

   het onderzoek heeft betrekking op de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van beleid;

  • b.

   er is een substantieel belang;

  • c.

   het betreft door de gemeente te beïnvloeden beleid;

  • d.

   er is evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen in de opvolgende onderzoeken;

  • e.

   de resultaten zijn communiceerbaar naar de inwoners van Nissewaard.

 • 3. De rekenkamer stelt zelf de onderwerpen voor onderzoek vast, formuleert de probleemstelling en de onderzoeksvragen en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 4. Het definitieve onderzoeksprogramma biedt de rekenkamer rechtstreeks ter kennisname aan de gemeenteraad aan.

 • 5. Als de raad aan de rekenkamer vraagt een onderzoek in te stellen, dan beantwoordt zij dit verzoek binnen een maand. De rekenkamer motiveert of zij al dan niet gevolg geeft aan dit verzoek. Als de rekenkamer gevolg geeft aan het verzoek, dan geeft zij onder vermelding van een plan van aanpak en een tijdplanning aan welke invloed dat heeft op het onderzoeksprogramma.

Artikel 6 Behandeling door de raad

 • 1. De rekenkamer biedt schriftelijk een onderzoeksrapport aan de raad aan.

 • 2. De raad stelt de rekenkamer zo spoedig mogelijk na ontvangst van het onderzoeksrapport in de gelegenheid het rapport toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden in een vergadering van de commissie die het onderzoeksonderwerp het meest aangaat.

 • 3. De raad behandelt het onderzoeksrapport uiterlijk drie maanden na publicatie van het rapport.

Artikel 7 Evaluatie

De raad evalueert periodiek de uitoefening van de werkzaamheden van de rekenkamer, in ieder geval een half jaar voor de contractbeëindiging. De evaluatie wordt voorbereid door de Auditcommissie.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rekenkamer Nissewaard.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nissewaard op 31 januari 2024.

de griffier,

de voorzitter,