Algemeen Plafondbesluit 2024

Geldend van 07-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Algemeen Plafondbesluit 2024

Het Algemeen Bestuur van Regio Achterhoek

Overwegende

Dat er subsidieplafonds moeten worden vastgesteld voor de Nadere regels Projecten Achterhoek Visie 2030.

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2021;

Besluit

Het Algemeen Plafondbesluit 2024 vast te stellen.

Artikel 1 Plafonds Nadere regels Projecten Achterhoek Visie 2030

De subsidieplafonds van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 ten aanzien van de Nadere regels Projecten Achterhoek Visie 2030 als volgt vast te stellen:

  • a.

    Voor subsidies ten behoeve van projecten op het gebied van Smart Economy en Smart Living een bedrag van € 3.200.000,=;

  • b.

    Voor subsidies ten behoeve van overige projecten die vallen binnen de Achterhoek Visie 2030 (niet zijnde Smart Economy of Smart Living) een bedrag van € 750.000,=.

Artikel 2 De wijze van verdeling van de plafonds

De verdeling van de middelen ten aanzien van de in dit besluit opgenomen artikelen vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Een aanvraag wordt in die volgorde opgenomen zodra zij volledig is.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking in het Blad gemeenschappelijke regeling en werkt terug tot 1 januari 2024.

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Achterhoek op 31 januari 2024,

mr. M. Boumans MBA MPM, de voorzitter

drs. S. Veneman MBA , de secretaris