Regeling Ondersteuning Duurzaamheidsinitiatieven Beekdaelen

Geldend van 08-02-2024 t/m heden

Intitulé

Regeling Ondersteuning Duurzaamheidsinitiatieven Beekdaelen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen besluit,

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht,

de Regeling Ondersteuning Duurzaamheidsinitiatieven Beekdaelen vast te stellen.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Duurzaamheidsinitiatief: Een initiatief dat activiteiten met een duidelijk verbindend karakter uitvoert met het doel om Beekdaelen duurzaam te ontwikkelen zonder (commercieel) winstoogmerk. De activiteiten zijn primair gericht op het creëren van draagvlak en de bewustwording van de inwoners van Beekdaelen voor verduurzaming, CO2-reductie, klimaatadaptatie, circulariteit (sluiten van ketens) te bevorderen en/of te vergroten.

 • 2.

  Initiatiefnemer: Een aanvrager van duurzaamheidssubsidie voor die een initiatief van één of meer inwoners ten behoeve van het klimaatvriendelijker maken van Beekdaelen.

 • 3.

  Maatschappelijke meerwaarde: activiteiten die een meerwaarde hebben voor de lokale samenleving in het algemeen en het klimaat in het bijzonder.

 • 4.

  Duurzaamheidstafel: In de Duurzaamheidstafel komen mensen vanuit diverse geledingen en doelgroepen van de samenleving bijeen. De Duurzaamheidstafel beoordeelt ondersteuningsverzoeken vanuit duurzaamheidsinitiatieven en kent subsidies toe. Tevens is de Duurzaamheidstafel erop gericht om burgers meer bij de overheid te betrekken en te stimuleren om zaken proactief op te pakken.

 • 5.

  Duurzaamheidsopgave: Ambities van de gemeente Beekdaelen zoals omschreven in de Duurzaamheidsvisie Beekdaelen – “Beekdaelers samen aan zet!”.

 • 6.

  Duurzaamheidssubsidie: subsidie ten behoeve van een project van initiatiefnemer gericht op de verwezenlijking van een maatschappelijke meerwaarde binnen het duurzaam ontwikkelen van de gemeente Beekdaelen.

 • 7.

  Subsidieplafond: Een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie. Ieder jaar wordt door het college het subsidieplafond vastgesteld nadat de gemeenteraad in november de begroting heeft vastgesteld.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies voor de in artikel 3 bedoelde initiatiefnemers en de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Doelgroep

De initiatiefnemer is gevestigd of in substantiële mate werkzaam in de gemeente Beekdaelen en is actief bezig met het duurzaam door ontwikkelen van de gemeente Beekdaelen.

Artikel 4. Activiteiten

 • 1. Een bijdrage uit het subsidiebudget is bedoeld als bijdrage in de incidentele kosten die een initiatiefnemer maakt voor de opstart van activiteiten die een maatschappelijke meerwaarde hebben voor de lokale samenleving én die specifiek een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Beekdaelen, die staan vermeld in de Duurzaamheidsvisie Beekdaelen - “Beekdaelers samen aan zet”. De subsidie heeft hiermee een aanjaagkarakter. Structurele kosten komen niet voor subsidie conform deze regeling in aanmerking.

 • 2. De activiteiten sluiten aan op gemeentelijk beleid ten aanzien van de duurzame doorontwikkeling van de gemeente Beekdaelen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • a.

   Voorlichting en educatie over het onderwerp duurzaamheid;

  • b.

   Initiatieven gericht op het reduceren van het energieverbruik;

  • c.

   Initiatieven gericht op het opwekken van deze hernieuwbare duurzame energie;

  • d.

   Het tegen gaan van voedselverspilling;

  • e.

   Het beperken van wateroverlast en hittestress;

  • f.

   Het tegen gaan van zwerfafval en het optimaliseren van recycling;

  • g.

   Initiatieven gericht op het stimuleren van de deeleconomie waaronder de deelauto.

  • h.

   Het vergroenen van de leefomgeving en het verbeteren van de biodiversiteit (ook in de bodem).

 • 3. De activiteiten vinden plaats zonder (financieel) winstoogmerk.

 • 4. Er wordt geen subsidie verstrekt voor activiteiten die:

  • op een andere wijze dan ingevolge deze regeling dekkend worden gesubsidieerd of;

  • niet haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn.

Artikel 5. Aanvraag

De initiatiefnemer kan een aanvraag voor ondersteuning van een duurzaamheidsinitiatief in het kader van deze regeling indienen via het bij deze regeling horende Aanvraagformulier Regeling Ondersteuning Duurzaamheidsinitiatieven. De aanvraag wordt door de Duurzaamheidstafel beoordeeld.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag voor ondersteuning van een duurzaamheidsinitiatief in het kader van deze regeling kan worden ingediend binnen 1 van de 4 tranches. De tranches zijn als volgt ingedeeld:

  • Tranche 1: 1 januari tot en met 31 maart;

  • Tranche 2: 1 april tot en met 30 juni;

  • Tranche 3: 1 juli tot en met 30 september;

  • Tranche 4: 1 oktober tot en met 31 december.

 • 2. Activiteiten moeten plaatsvinden na afloop van de tranche waarin de aanvraag voor ondersteuning van het burgerinitiatief wordt ingediend.

Artikel 7. Beslistermijn

Het besluit op de aanvraag wordt genomen uiterlijk in de tranche volgend op de tranche waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie

 • 1. De toekenning en de hoogte van het bedrag is afhankelijk van de uitslag van de weging die de Duurzaamheidstafel toepast op het ingediende ondersteuningsverzoek.

 • 2. Ten behoeve van de weging hanteert de Duurzaamheidsinititatieftafel een door de Duurzaamheidstafel opgesteld en door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld wegingskader (= het aanvraagformulier).

 • 3. De Duurzaamheidstafel is bevoegd om tot een bedrag van € 10.000,- zelfstandig toekenningen te doen. Voor toekenningen boven € 10.000,- heeft de Duurzaamheidsinititatieftafel een adviserende rol en beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Subsidie wordt slechts verleend tot ten hoogste de in de gemeentebegroting opgenomen subsidiegelden (subsidieplafond).

 • 2. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij de Duurzaamheidsinititatieftafel totdat het voor de subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2020.

 • 2. In situaties waar deze regeling niet voorziet beslist de Duurzaamheidsinititatieftafel, zo nodig in overleg met het college van burgemeester en wethouders

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Ondersteuning Duurzaamheidsinitiatieven Beekdaelen.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen d.d. 23 juni 2020,

De secretaris,

Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers

De burgemeester,

Dhr. ing. E. Geurts