Regeling vervalt per 01-11-2024

Tijdelijk addendum Beleidsregels Bijzondere bijstand energiekosten 2023

Geldend van 01-03-2024 t/m 31-10-2024

Intitulé

Tijdelijk addendum Beleidsregels Bijzondere bijstand energiekosten 2023

Besluiten:

 • 1.

  een tijdelijk addendum beleidsregels Individuele Bijzondere Bijstand Energiekosten 2023 vast te stellen;

 • 2.

  de raad middels bijgaande collegebrief te informeren over het tijdelijk addendum beleidsregel Individuele Bijzondere Bijstand Energiekosten 2023.

Perssamenvatting:

Het college heeft het tijdelijk addendum op de beleidsregels Individuele Bijzondere Bijstand (IBB) Energiekosten 2023 vastgesteld. Hiermee komen inwoners met een laag inkomen tot 130% van het sociaal minimum in aanmerking voor een tegemoetkoming in hun energiekosten, wanneer zij niet voldoende gebruik kunnen maken van reeds bestaande regelingen, zoals de eenmalige energietoeslag 2023, het tijdelijk noodfonds voor energie en/of een DUO bijdrage. Deze regeling voor de Individuele Bijzondere Bijstand Energiekosten 2023 geldt dan ook als sluitstuk op alle andere regelingen die gericht zijn op compensatie van de gestegen energiekosten. Het tijdelijk addendum gaat in vanaf 1 maart 2024, waarna inwoners tot 1 november 2024 een aanvraag kunnen doen via de gemeentewebsite.

Als aanvulling op artikel 7 lid 1 Beleidsregels Bijzondere bijstand 2022 geldt het volgende.

Extra ondersteuning energiekosten

Artikel 1. Doelgroep Tijdelijke Beleidsregels Bijzondere Bijstand

Een verstrekking in het kader van deze beleidsregels is bedoeld voor de aanvrager en eventuele partner:

 • a.

  die als gevolg van de energiecrisis in het jaar 2023 te maken heeft met een jaarafrekening energiekosten die de kosten van een normaal gasverbruik en normaal energiegebruik te boven gaan;

 • b.

  die zelf een rechtstreekse betalingsverplichting heeft aan de energieleverancier;

 • c.

  die door onvoldoende draagkracht de energiekosten niet meer uit eigen middelen kan voldoen; en

 • d.

  voor wie andere regelingen geen of onvoldoende steun bieden.

Artikel 2. Welk bedrag komt in aanmerking:

 • 1. De kosten van energie in 2023 die door de energieleverancier in rekening worden gebracht

  • a)

   min de kosten van normaal gasverbruik en normaal elektriciteitsgebruik

  • b)

   min de eenmalige energietoeslag (€ 800,-) als daar recht op was (de eenmalige energietoeslag wordt verdeeld over 12 maanden en is € 66,67 )

  • c)

   min andere vergoedingen die verstrekt zijn of worden verstrekt voor hetzelfde doel. Dit betreft in ieder geval een eventuele compensatie uit het Tijdelijk Noodfonds Energie en/of de tegemoetkoming in energiekosten die rechthebbende studenten ontvangen vanuit DUO.

 • 2. Voor het bepalen van de kosten die door de energieleverancier worden gerekend wordt uitgegaan van het gemiddelde maandbedrag van de jaar- of eindafrekening voor de maanden in 2023 waar de jaar- of eindafrekening betrekking op heeft. Voor de maanden in 2023 waarvoor nog geen jaarafrekening beschikbaar is, geldt de door energieleverancier geadviseerde maandtermijn.

 • 3. Voor het bepalen van de kosten van normaal gasverbruik en normaal elektriciteitsgebruik, zoals bedoeld onder artikel 2 lid 1 onderdeel a, wordt de NIBUD-norm gehanteerd.

 • 4. Als de feitelijke kosten het gevolg zijn van een bovengemiddeld verbruik wat niet noodzakelijk wordt geacht, kan de bijzondere bijstand worden afgewezen of lager worden vastgesteld.

 • 5. Het dient te gaan om energiekosten te gaan die te relateren zijn aan een woonadres binnen de gemeente Leiden.

 • 6. Het bedrag wordt ‘om niet’ (gratis) verstrekt.

Artikel 3. Draagkracht en vermogen

 • 1. Er vindt geen vermogenstoets plaats.

 • 2. Een huishouden met inkomen tot 130% van het sociaal minimum wordt gezien als “onvoldoende draagkrachtig”, zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel b.

 • 3. Bij inkomens vanaf 130% van het sociaal minimum zijn de bestaande draagkrachtregels voor inkomen van toepassing.

Artikel 4. De aanvraag

Een aanvraag voor extra ondersteuning bij energiekosten vanuit de bijzondere bijstand kan worden ingediend tot 1 november 2024 met het aanvraagformulier van de bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand wordt toegekend voor het jaar 2023.

Artikel 5. Bewijsstukken

De volgende aanvullende bewijsstukken zijn belangrijk en worden overlegd door de aanvrager:

 • Inkomensgegevens van alle inkomsten van de aanvrager en eventuele partner in de maand augustus 2023 of, bij wisselende inkomsten, het gemiddelde van de drie maanden voorafgaande aan 1 september 2023.

 • in 2023 ontvangen jaar- of eindafrekeningen die betrekking hebben op (een deel van) 2023;

 • bewijzen van de geadviseerde termijnbedragen, zoals een bericht (brief of email) van de energieleverancier waarin staat wat het nieuwe termijnbedrag voor energiekosten is;

 • op 2023 betrekking hebbende energiecontracten;

 • op 2023 betrekking hebbende beschikking eenmalige energietoeslag;

 • op 2023 betrekking hebbende beschikkingen of bewijzen die betrekking hebben op vergoedingen voor hetzelfde doel, dat wil zeggen compensatie voor energiekosten, zoals vergoedingen uit het Tijdelijk Noodfonds Energie of van DUO.

Artikel 6. Duur en inwerkingtreding

 • Dit tijdelijke addendum treedt in werking vanaf 1 maart 2024.

 • Dit tijdelijke addendum eindigt van rechtswege op 1 november 2024.

Ondertekening

Toelichting:

Dit addendum is een aanvulling op de Beleidsregels Bijzondere bijstand Leiden 2022

Artikel 1

Geen toelichting.

Artikel 2

Er moet een verhoging van de energierekening zijn door de stijgende prijzen vanuit de energieleverancier. Als er een wijziging in het huishouden is, zoals de inschrijving van een extra persoon op het adres, wordt het NIBUD normbedrag aangehouden van het aantal personen dat in de betreffende periode op het adres woont.

NIBUD normbedragen:

Het Nibud gaat uit van twee normen: één voor gasverbruik en één voor elektriciteitsverbruik. Voor gasverbruik gelden er verschillende normen per type woning. Voor elektriciteitsverbruik gelden er verschillende normen per aantal personen in een huishouden. We gaan voor gasverbruik uit van het gemiddelde gasverbruik voor alle type woningen, namelijk 164,- euro per maand. Voor het elektriciteitsgebruik differentiëren we wel naar het aantal personen. Dat leidt tot de volgende normentabel, waarbij kosten voor elektriciteit en gas, zoals door Nibud in 2023 genormeerd, inwisselbaar zijn:

Aantal personen in huishouden

Normbedrag gas per maand

Normbedrag elektriciteit

Totaal per maand

1

€ 164

€ 41

€ 205

2

€ 164

€ 75

€ 239

3

€ 164

€ 116

€ 280

4

€ 164

€ 160

€ 324

5 of meer

€ 164

€ 185

€ 349

Rekenvoorbeeld

Een huishouden met twee personen heeft een energierekening van 350 euro per maand. Het normbedrag vanuit NIBUD is 239 euro per maand. Verder geldt dat dit huishouden recht heeft op de eenmalige energietoeslag. Aangezien dit wordt verrekend als voorliggende voorziening, is het maanbedrag relevant. De totale eenmalige energietoeslag is € 800. Als we € 800. Delen door 12 maanden komen we uit op een maanbedrag van € 66,67.

Dit leidt tot het volgende rekenvoorbeeld:

Maandelijkse door energieleverancier in rekening gebrachte kosten

€ 350

Minus de Nibud Norm

€ 239

Minus maandbedrag eenmalige energietoeslag

€ 66,67

Totaal bijzondere bijstand energiekosten per maand

€ 44,33

Artikel 3

Dit artikel sluit aan op de Beleidsregels Bijzondere bijstand 2022 Leiden.

Artikel 4

Een aanvraag kan worden ingediend vanaf de datum van bekendmaking van deze beleidsregels tot 1 november 2024. Wanneer er sprake is van kostendelers is er recht op de bijzondere bijstand voor de kostendeler die de energierekening betaalt. Dit is op de bankrekening zichtbaar aan de afschrijving van de energiekosten.

Artikel 5

Geen toelichting.

Artikel 6

Geen toelichting.