Verruiming openingstijden horecabedrijven tijdens de jaarwisseling

Geldend van 25-12-2009 t/m heden

Intitulé

Verruiming openingstijden horecabedrijven tijdens de jaarwisseling

De burgemeester van Westland;

Gelet op het bepaalde in artikel 2.3.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2007 dat luidt:

 • 1.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid, of in geval van bijzondere omstandigheden, te zijner beoordeling, voor een of meer horecabedrijven tijdelijk andere dan de krachtens artikel 2.3.1.4 geldende sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 13b van de Opiumwet.

Besluiten:

 • 1 Op grond van artikel 2.3.1.5 APV Westland de eindtijd voor de Westlandse horecabedrijven, zoals gesteld in artikel 2.3.1.4 APV lid 1 tot en met 3, van 31 december op 1 januari te stellen op 05.00 uur;

 • 2 Het besluit onder 1 van onbepaalde duur te laten zijn.

Ondertekening

Westland, 17 november 2009,
Dit aanwijzingsbesluit is in werking getreden op 25 december 2009
De burgemeester van de Gemeente Westland,
de burgemeester - J. van der Tak

Toelichting

Indienen bezwaarschrift

Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift schrijven naar het College van burgemeester en wethouders, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Hij moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de argumenten voor het bezwaar;

 • e.

  de handtekening van de indiener.