Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels Voorrangsregeling Beroepsgroepen 2024

Geldend van 01-02-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels Voorrangsregeling Beroepsgroepen 2024

Zaaknummer: Z23-104474

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelezen het advies van afdeling Stedelijke Ontwikkeling van 19 december 2023;

gelet op artikel 2.8.2 van de Huisvestingsverordening Amstelveen 2022;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregels Voorrangsregeling Beroepsgroepen 2024

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • a.

  aangrenzende gemeenten: Dit zijn de gemeenten die direct aan Amstelveen grenzen, namelijk; Aalsmeer, Amsterdam, Haarlemmermeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen;

 • b.

  beroepsgroepen: een aantal functiegroepen in zorg- en onderwijsinstellingen die op basis van inkomen en maatschappelijke waarde voor de regeling in aanmerking komen. In het onderwijs gaat het hierbij om bevoegde leerkrachten in het primair onderwijs en in de zorg zijn dit verpleegkundigen, verzorgenden of helpenden;

 • c.

  bevoegde leerkracht: leraren die in het bezit zijn van een diploma voor de lerarenopleiding;

 • d.

  jongerencontract: een huurcontract voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar oud, met een tijdelijke duur van vijf jaar.

 • e.

  kandidaat: een persoon die zich via de gemeentewebsite heeft aangemeld voor de regeling Voorrangsregeling Beroepsgroepen 2024;

 • f.

  peildatum: de datum waarop wordt getoetst of kandidaten aan de gestelde criteria voldoen;

 • g.

  woningaanbod: de sociale huurwoning die Eigen Haard aanbiedt aan de geselecteerde kandidaten;

 • h.

  woningzoekende: een persoon die op zoek is naar een (sociale huur) woning.

Artikel 2 Selectiecriteria

 • 1.

  Voor deze regeling komen kandidaten in aanmerking die voldoen aan één van de twee onderstaande voorwaarden:

 • a.

  Kandidaten zijn werkzaam in de zorg en voldoen aan beide volgende woorwaarden:

  • i.

   Kandidaten zijn medewerker in jeugdzorg-, thuiszorg-, zorginstelling of ziekenhuis en verlenen directe zorg of ondersteuning aan patiënten en cliënten.

Kandidaten bekleden één van de volgende functies:

 • Helpende (niveau 2);

 • Verzorgende (niveau 3);

 • Verpleegkundige (niveau 4).

 • b.

  Kandidaten zijn werkzaam in het primair onderwijs en voldoen aan de volgende woorwaarden:

 • i.

  Kandidaten zijn bevoegd leerkracht in het primair onderwijs (LB, LC, LD CAO PO);

 • ii.

  Kandidaten zijn geen zij-instromers, leerkrachten in opleiding of onderwijs ondersteunend personeel.

 • 2.

  Kandidaten dienen bovendien te voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:

 • a.

  Kandidaten werken tenminste 24 uur per week bij een zorg- of primair onderwijsinstelling binnen de gemeente Amstelveen;

 • b.

  Kandidaten hebben een aanstelling van tenminste één jaar;

 • c.

  Kandidaten hebben een huishoudensinkomen op basis waarvan zij in aanmerking komen voor een sociale huurwoning (verzamelinkomen is niet hoger dan €47.699,- voor eenpersoonshuishoudens en €52.671,- voor meerpersoonshuishoudens, prijspeil 2024).

 • d.

  Kandidaten staan ingeschreven bij WoningNet regio Amsterdam.

 • 3.

  Kandidaten moeten daarnaast ook aan tenminste één van de volgende voorwaarden voldoen, waarbij de voorwaarden een rangorde kent:

 • a.

  Kandidaat is dreigend dakloos: Door het aflopen van een tijdelijk huurcontract wordt de kandidaat gedwongen binnen zes maanden zijn of haar woonruimte te verlaten;

 • b.

  Kandidaat woont ten minste één jaar buiten een straal van veertig kilometer van de locatie waar de kandidaat permanent werkzaam is of wordt. Deze afstand wordt hemelsbreed gemeten; er wordt niet gekeken naar de duur of afstand van de reis.

 • 4.

  Kandidaten die al zelfstandig wonen in een sociale huurwoning met een regulier huurcontract in de gemeente Amstelveen, aangrenzende gemeenten en de gemeente Diemen komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Artikel 3 Selectieproces

 • 1.

  Kandidaten die kunnen aantonen dreigend dakloos te zijn hebben voorrang op kandidaten die een lange reisafstand tot werk hebben. Verder krijgen kandidaten die een langere reisafstand hebben voorrang op kandidaten met kortere reisafstanden. Indien nodig wordt er bij gelijke gevallen gekeken naar het moment van aanmelden. In alle andere gevallen beslist het lot.

 • 2.

  Voor alle genoemde voorwaarden is de datum van aanvraag tevens de peildatum.

 • 3.

  Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare woningen, dan worden eerst de 30 kandidaten geselecteerd die dreigend dakloos zijn, daarna volgen de kandidaten met de langste reisafstand tot de werklocatie in Amstelveen.

 • 4.

  In beginsel worden 15 woningen beschikbaar gesteld voor zorgmedewerkers en 15 voor primair onderwijsmedewerkers in 2024. Pas als bij sluiting van de aanmeldingstermijn blijkt dat de ene categorie onvoldoende kandidaten oplevert, zullen extra kandidaten uit de andere categorie in aanmerking komen.

 • 5.

  Indien een aanvraag onvolledig is, krijgt de aanvrager een week de tijd de voor het aanvullen van de ontbrekende gegevens. Het moment waarop een aanvraag wordt ontvangen is het moment van de aanvraag.

 • 6.

  De gemeente toetst of de aanvrager in aanmerking komt voor de regeling. Uiterlijk 8 weken na sluiting van de regeling zal een beslissing op de aanvraag worden genomen.

Artikel 4 Aanbiedingsproces

 • 1.

  Woningcorporatie Eigen Haard doet een éénmalig woningaanbod. Indien een aangeboden woning wordt geweigerd, vervalt het recht op verdere deelname aan Voorrangsregeling Beroepsgroepen 2024.

 • 2.

  De geselecteerde kandidaten zullen in willekeurige volgorde via een wachtlijst op WoningNet direct bemiddeld worden naar een passende woning, waarbij beschikbaarheid van geschikte woningen bij woningcroporatie Eigen Haard leidend is.

 • 3.

  Voor deze regeling krijgen kandidaten jonger dan 28 in principe een sociale huurwoning met een jongerencontract van vijf jaar; kandidaten ouder dan 28 krijgen een reguliere sociale huurwoning met een huurcontract voor onbepaalde tijd.

 • 4.

  Woningcorporatie Eigen Haard houdt bij het woningaanbod rekening met de huishoudensgrootte en het inkomen.

 • 5.

  Als het aantal van 30 aangeboden woningen bereikt is, stopt de verhuur van woningen binnen deze regeling.

 • 6.

  Een kinderwens is geen argument om voorrang of een grotere woning te krijgen.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt inwerking op 1 februari 2024.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als Beleidsregels Voorrangsregeling Beroepsgroepen 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2023.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens