Mandaat- en aanwijzingsbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede voor directeur publieke gezondheid gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht

Geldend van 06-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Mandaat- en aanwijzingsbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede voor directeur publieke gezondheid gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht

Gelet op artikel 4 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede besloten tot vaststelling van het volgende besluit:

Artikel 1 Mandaat en aanwijzing

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders verleent mandaat aan de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van de GGDrU tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het nemen en ondertekenen van besluiten als bedoeld in de bijlage bij dit besluit.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders wijst de Directeur Publieke Gezondheid aan als toezichthouder als bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang.

Artikel 2 Schakelbepaling

Onder de verlening van het mandaat als bedoeld in artikel 1 wordt mede verstaan:

 • a.

  Het toestaan van het verlenen van ondermandaat voor het nemen en ondertekenen van besluiten aan medewerkers van de GGDrU;

 • b.

  Het voorbereiden van de besluiten als bedoeld in artikel 1;

 • c.

  Het doen uitvoeren van de besluiten als bedoeld in artikel 1, met in begrip van het verrichten van alle feitelijke handelingen en privaatrechtelijke rechtshandelingen die daartoe strekken.

Artikel 3 Uitgezonderde besluiten en beslissingen

 • 1. Van de mandaatverlening als bedoeld in artikel 1 zijn uitgesloten de bevoegdheden tot het nemen van de navolgende besluiten en beslissingen:

  • a.

   Het verlenen van een ondermandaat voor de bevoegdheid tot het aanwijzen van een persoon als toezichthouder;

  • b.

   Het verlenen van een ondermandaat voor de bevoegdheid tot het aanwijzen van een andere door de wet genoemde functionaris als bedoeld in artikel 1 sub a tot en met c van de bijlage bij dit mandaatbesluit;

  • c.

   Het nemen van een besluit op bezwaar gericht tegen een primair besluit als bedoeld in artikel 1;

  • d.

   Het behandelen van beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen bij de bestuursrechter tegen primaire besluiten en besluiten op bezwaar en hoger beroepsprocedures gericht tegen uitspraken van de rechtbank.

 • 2. Onder de uitsluitingsgronden als bedoeld in het eerste lid onder c en d valt niet het verlenen van ondersteuning ten behoeve van de voorbereiding van het nemen van een besluit op bezwaar respectievelijk van de behandeling van het beroep en hoger beroep en van de voorlopige voorziening.

Artikel 4 Instructies

 • 1. Ten aanzien van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden verleent het college van burgemeester en wethouders uitsluitend schriftelijke instructies, tenzij sprake is van een spoedeisend geval.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders stemt zijn schriftelijke instructies als bedoeld in het eerste lid vooraf af met de Directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU.

Artikel 5 Uitvoering van het mandaat

Het algemeen bestuur stemt schriftelijk in met de verlening van dit mandaat aan de Directeur Publieke Gezondheid door kennisgeving daarvan aan het college van burgemeester en wethouders voordat de Directeur Publieke Gezondheid het mandaat uitvoert dan wel doet uitvoeren.

Artikel 6 Wijze van ondertekening

Een op grond van dit mandaat genomen besluit wordt door de (onder)gemandateerde ondertekend met de vermelding “Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, namens het college ………………………………………………..[naam en aanduiding functie]”.

Artikel 7 Intrekking vorig mandaatbesluit

Het in de collegevergadering van 15 juni 2021 vastgestelde mandaatbesluit wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerstvolgende dag na die van bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit kan aangehaald worden als Mandaat- en aanwijzingsbesluit college Wijk bij Duurstede - DPG GGDrU.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 16 januari 2024 te Wijk bij Duurstede.