Bijzonder mandaatbesluit directeur Onderhoud Enschede B.V.

Geldend van 06-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2018

Intitulé

Bijzonder mandaatbesluit directeur Onderhoud Enschede B.V.

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Enschede;

gelezen het voorstel d.d. 23 januari 2024,

overwegende, dat:

 • a.

  onder het Mandaatbesluit 2011 de bevoegdheden zoals omschreven in het ondermandaatbesluit d.d. 14 oktober 2016 door de directeur Leef Omgeving in ondermandaat zijn gegeven aan de directeur van Onderhoud Enschede;

 • b.

  het ondermandaat zoals hierboven genoemd is ingetrokken door het in werking treden van het Mandaatbesluit 2018 op 1 mei 2018;

 • c.

  gezien de intrekking een correctie dient plaats te vinden door met terugwerkende kracht op correcte wijze de betreffende bevoegdheden in mandaat te geven aan de directeur van Onderhoud Enschede B.V.;

 • d.

  gezien de privatisering van Onderhoud Enschede B.V. de organisatie niet valt onder de definitie van ‘uitvoeringsorganisatie’ zoals omschreven in het Organisatiebesluit en daarmee niet valt onder de reikwijdte van het Mandaatbesluit 2023, en derhalve het verlenen van bijzonder mandaat noodzakelijk is;

gelet op:

 • hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht.

BESLUIT:

vast te stellen het volgende "Bijzonder mandaatbesluit directeur Onderhoud Enschede B.V., inhoudende het verlenen van mandaat voor bevoegdheden op personeelsgebied aan de directeur Onderhoud Enschede B.V.

Artikel 1. Begripsomschrijving.

 • a.

  mandaat, als verzamelnaam - voor zover aan de orde - voor:

  • -

   de bevoegdheid om in naam van het college besluiten te nemen als bedoeld in artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht (mandaat);

  • -

   het verlenen van machtiging tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, als bedoeld in artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  directeur: directeur van Onderhoud Enschede B.V.

Artikel 2. Bijzonder mandaat directeur Onderhoud Enschede B.V.

 • 1. De bevoegdheden ten aanzien van personeelszaken met betrekking tot gedetacheerde medewerkers van de gemeente Enschede bij Onderhoud Enschede worden, gemandateerd aan de directeur Onderhoud Enschede B.V.

 • 2. Onderwerpen waarvoor aan de Directeur van Onderhoud Enschede BV geen mandaat is verleend zijn:

  • -

   de bevoegdheden van de secretaris zoals genoemd in artikel 4 van het Mandaatbesluit 2023.

Artikel 3. Geen ondermandaat en submachtiging

Ten aanzien van het bepaalde in artikel 2 is er geen bevoegdheid tot verlenen van ondermandaat en submachtiging.

Artikel 4. Beslis- en ondertekeningsbevoegdheid.

Degene aan wie de beslis- en vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend is tevens bevoegd het daarbij behorende document te ondertekenen.

Artikel 5. Aanhaling en inwerkingtreding.

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als “Bijzonder mandaatbesluit directeur Onderhoud Enschede B.V.".

 • 2. Dit besluit treedt in werking, met terugwerkende kracht tot en met 1 mei 2018, op de dag na de bekendmaking daarvan.

Ondertekening

Enschede, 23 januari 2024.

Het college voornoemd,

Secretaris (loco), E.A. Smit

Burgemeester, R.W. Bleker