Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling College Kerkrade 2024, inclusief de daarbij behorende Lijst College 2024

Geldend van 05-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling College Kerkrade 2024, inclusief de daarbij behorende Lijst College 2024

Overwegende, dat in het belang van een meer doelmatige besluitvorming en publieksvriendelijke dienstverlening, wenselijk is de uitoefening van bijgaande, bij dit besluit behorende, “Lijst College 2024”

nader aangegeven bevoegdheden op te dragen aan ambtelijk functionarissen;

Overwegende, dat het besluit strekkende tot vaststelling van de “Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling College Kerkrade 2022” met bijbehorende “Lijst College 2022”, aanpassing behoeft aan

bepaalde wijzigingen ten gevolge van gewijzigde regels op centraal en decentraal niveau dan wel aanpassing behoeft ten gevolge van interne organisatieveranderingen;

Gelet op het bepaalde in artikel 6, eerste, tweede en derde lid van de “Regeling ambtelijke organisatie gemeente Kerkrade”;

Gelet op artikel 3:40 en 3:42 Algemene wet bestuursrecht alsmede de artikelen 10:1 tot en met 10:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo. de artikelen 160 e.v. Gemeentewet;

Besluit:

In te trekken de “Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling College Kerkrade 2022”, met inbegrip van de daarbij behorende “Lijst College 2022”;

en

vast te stellen de “Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling College Kerkrade 2024”, inclusief de daarbij behorende “Lijst College 2024”:

I.

a. de bevoegdheid toe te kennen/te mandateren aan de in de in de “Lijst College 2024” vermelde functionarissen, om in naam en onder verantwoordelijkheid van het college, besluiten te nemen zoals vermeld in diezelfde lijst;

b. de bevoegdheid toe te kennen/volmacht te verlenen aan de in de “Lijst College 2024” vermelde functionarissen, om in naam en onder verantwoordelijkheid van het college, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, betreffende de in de “Lijst College 2024” vermelde bevoegdheden;

c. in aansluiting op het hiervoor onder a en b gestelde, de directeuren van de diverse domeinen aan wie mandaat is toegekend, toestemming te verlenen ondermandaat c.q. ondervolmacht toe te kennen aan de in de “Lijst College 2024” vermelde functionarissen (kolom ondermandaat/ondervolmacht) alsmede aan door betreffende directeuren expliciet aangewezen functionarissen van dat domein voor zover het betreft de bevoegdheden zoals omschreven in diezelfde lijst;

d. de bevoegdheid toe te kennen/te machtigen aan de in de “Lijst College 2024” vermelde functionarissen, om in naam en onder verantwoordelijkheid van het college, feitelijke handelingen te verrichten zoals aangegeven in diezelfde lijst;

II.

onder de uitoefening van de bevoegdheden uit de “Lijst College 2024” wordt naast het nemen van besluiten in de positieve of negatieve zin ook mede verstaan:

- het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen;

- het uitreiken van bewijs van ontvangst e.d;

- het verzoeken om aanvullende informatie;

- het voeren van correspondentie, die direct samenhangt met de opgedragen taken;

- het bekendmaken van besluiten/beschikkingen en de toezending daarvan;

- het nemen van besluiten m.b.t. dwangsommen in het kader van de Wet dwangsom;

- het toepassen van afdeling 3.4. op de voorbereiding van besluiten;

- het intrekken van besluiten;

- het buiten behandeling laten, c.q. niet in behandeling nemen van aanvragen, en alle andere besluiten/handelingen die genomen/verricht moeten worden binnen het kader van

de uitvoering van de verleende bevoegdheid;

III.

de hiervoor onder I. a t/m d omschreven toekenning van mandaat, ondermandaat, volmacht, ondervolmacht en machtiging geschiedt met in achtneming van de hierna onder IV. Vermelde algemene bepalingen;

IV.

ten aanzien van het hiervoor onder I, II en III omschreven mandaat, ondermandaat, volmacht, ondervolmacht en machtiging de navolgende algemene bepalingen vast te stellen:

Artikel 1: Grenzen aan (onder)mandaat/(onder)volmacht/(onder)machtiging

 • 1. Indien, met inachtneming van het gestelde in het tweede lid, bij of namens het college te nemen besluit, het beleid van het college is betrokken, legt de functionaris aan wie (onder)mandaat/(onder)volmacht/(onder)machtiging is toegekend, verder te noemen: (onder)gemandateerde, c.q. (onder)gevolmachtigde, c.q. (onder)gemachtigde, de aangelegenheid ter nadere besluitvorming voor aan het college.

 • 2. Voor toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt het beleid van het college geacht bij een te nemen besluit te zijn betrokken indien en voor zover:

  a. het nieuw beleid betreft dat (nog) niet is voorbereid, vastgesteld en bekendgemaakt, met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht c.q. met inachtneming van het bepaalde in de ‘Participatieverordening Gemeente Kerkrade’;

  b. het voornemen bestaat tot aanvulling c.q. wijziging van bestaand en bekendgemaakt beleid en bedoelde aanvulling c.q. wijziging toepassing behoeft van hetgeen is bepaald in de ‘Participatieverordening Gemeente Kerkrade’;

  c. het college dan wel één of meerdere leden van het college en/of de algemeen directeur zulks kenbaar heeft/hebben gemaakt.

 • 3. Indien (onder)gemandateerde of (onder)gevolmachtigde op enigerlei wijze zelf belanghebbende is bij de uitoefening van de bevoegdheid waarop het (onder)mandaat c.q. de (onder)volmacht c.q. (onder)machtiging betrekking heeft, legt hij de aangelegenheid ter besluitvorming voor aan het college.

Artikel 2: Domein overschrijdende zaken

Indien bij een uit te oefenen bevoegdheid een andere, gemeentelijke, organisatorische eenheid belang heeft of de betreffende zaak het taakgebied van een andere, gemeentelijke, organisatorische eenheid raakt, legt (onder)gemandateerde c.q. (onder)gevolmachtigde de zaak ter beslissing vooraf aan de directeur van die andere, gemeentelijke, organisatorische eenheid voor. Indien met deze geen overeenstemming wordt bereikt, legt (onder)gemandateerde c.q. (onder)gevolmachtigde c.q. (onder)gemachtigde de zaak ter beslissing voor aan het college.

Artikel 3: Rechtmatigheid

Indien bij de uitoefening van de (onder)mandaat-/(onder)volmacht-/(onder)machtigingsbevoegdheid sprake is van enig financieel belang, wordt integraal uitvoering gegeven aan de geldende verslaggevingeisen en interne beheersvoorschriften, richtlijnen en procedures.

Artikel 4: Bezwaar/administratief rechtelijke voorziening

Onverminderd het bepaalde in artikel 10:3, leden 2 en 3 Algemene wet bestuursrecht, is de (onder)gemandateerde:

a. Niet bevoegd tot het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift gericht tegen een bij (onder)mandaat genomen besluit;

b. Niet bevoegd tot het nemen van een beslissing indien een andere administratiefrechtelijke voorziening is gevraagd tegen een (onder)mandaat genomen besluit.

Artikel 5: Plaatsvervanging

 • 1. De directeur van het betreffende domein wordt vervangen door een of meerdere op voorstel van de directeur door het college aangewezen plaatsvervanger(s);

 • 2. De directeur van het betreffende domein regelt de plaatsvervanging van de functionarissen die staan vermeld op de “Lijst College 2024”.

Artikel 6: Ondertekening

 • 1. Een bij (onder)mandaat/(onder)volmacht genomen besluit wordt als volgt ondertekend:

  “namens het college”, gevolgd door de functieaanduiding van de (onder)gemandateerde/(onder)gevolmachtigde, handtekening van de (onder)gemandateerde/ (onder)gevolmachtigde, alsmede de naam van de (onder)gemandateerde/ (onder)gevolmachtigde.

 • 2. Een bij plaatsvervanging genomen besluit wordt als volgt ondertekend: “namens het college”, gevolgd door de functieaanduiding van de (onder)gemandateerde/ (onder)gevolmachtigde, “voor deze”, gevolgd door de functieaanduiding van de plaatsvervanger, handtekening van de plaatsvervanger, naam van de plaatsvervanger.

 • 3. In door het college te bepalen gevallen kan de ondertekening van documenten ingeval van mandaat plaatsvinden langs geautomatiseerde weg.

V.

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaat- volmacht- en machtigingregeling College Kerkrade 2024”.

 • 2. Dit besluit treedt na de bekendmaking met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2024.

Ondertekening

Kerkrade, 29 januari 2024

Het college, De secretaris,

mevr. dr. T.P. Dassen-Housen dhr. R.M.J.S. Stijns

Bijlage Lijst college

Zie bijlage in de bijgevoegde pdf