Subsidieregeling Dorpenfonds gemeente Weststellingwerf 2024

Geldend van 22-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Subsidieregeling Dorpenfonds gemeente Weststellingwerf 2024

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Weststellingwerf, gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2020 besluit vast te stellen de Subsidieregeling Dorpenfonds gemeente Weststellingwerf 2024:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  adviesbureau: onafhankelijke professionele organisatie die aantoonbaar ervaring heeft op het gebied begeleiding van non-profit organisaties, bewoners- en woningbouwinitiatieven en ruimtelijke ontwikkelingsprocedures;

 • b.

  Asv 2020: Algemene Subsidieverordening Weststellingwerf 2020

 • c.

  belangenbehartigende organisatie: een rechtspersoon in de gemeente Weststellingwerf die in haar statuten als doelstelling heeft opgenomen het behartigen van de belangen van het dorp of de dorpsbewoners, respectievelijk de wijk of de wijkbewoners, respectievelijk de kern of de bewoners van die kern. Als belangenbehartigende organisaties onderscheiden wij de plaatselijke belangen, de VKD en wijkverenigingen;

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf;

 • e.

  plaatselijk belang: privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk die blijkens de statuten tot hoofddoel heeft om de belangen van de dorpsbewoners te behartigen, gevestigd in de gemeente Weststellingwerf;

 • f.

  VKD: Vereniging Kleine Dorpen Westellingwerf, de overkoepelende vereniging van plaatselijke belangen in Weststellingwerf, uitgezonderd Noordwolde en Wolvega;

 • g.

  wijkvereniging: vereniging van wijkbewoners in Wolvega die zich straat overstijgend inzet voor de leefbaarheid in een nader omgeschreven geografisch deel van het dorp;

 • h.

  woningbouwinitiatief: een project om te komen tot een woningbouwproject geïnitieerd door een plaatselijk belang.

Artikel 2 Subsidieplafond

Het college stelt voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 7 en artikel 17, jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 3 Wijze van verdeling

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 4 Verantwoording

Indien de verleende subsidie meer dan € 5.000 bedraagt, bevat de aanvraag tot vaststelling, in afwijking van artikel 20 van de Asv, een door het college vastgesteld verantwoordingsformulier.

Paragraaf 2 Leefbaarheidsinitiatieven

Artikel 5 Doel

De subsidie heeft tot doel het bevorderen van de leefbaarheid en de sociale samenhang in de dorpen en wijken van de gemeente Weststellingwerf.

Artikel 6 Aanvrager

 • 1. Een subsidie, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid en tweede lid kan worden aangevraagd door belangenbehartigende organisaties.

 • 2. Een subsidie, zoals bedoeld in artikel 7, derde lid kan worden aangevraagd door privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk en gevestigd in de gemeente Weststellingwerf.

Artikel 7 Activiteiten

 • 1.

  Werkbudget: voor activiteiten die bijdragen aan het in artikel 5 van deze subsidieregeling genoemde doel, het versterken van de belangenbehartigende organisatie of aanjaagbudget voor kleinschalige dorpsinitiatieven. Met dien verstande dat dit bedrag niet gereserveerd wordt indien niet strikt noodzakelijk is voor het te dienen doel.

 • 2.

  Procesbudget: voor activiteiten horend bij het proces rondom het opstellen van een dorps- of wijkplan of het concretiseren van een onderdeel van dit plan.

 • 3.

  Projectbudget: activiteiten die bijdrage aan het in artikel 5 van deze subsidieregeling genoemde doel.

Artikel 8 Criteria

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 7, tweede en derde lid in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  de continuïteit, verantwoordelijkheid, eigendom, uitvoering, beheer en duurzame karakter van de activiteiten zijn geborgd in concrete afspraken tussen betrokken partijen;

 • b.

  de betrokken en belanghebbende bewoners en organisaties zijn geïnformeerd over de activiteit.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en artikel 12 van de Asv wordt de subsidie geweigerd als de activiteit het organiseren van een eenmalig (dorps- of buurt)feest, borrel of barbecue of daarmee gelijk te stellen activiteit betreft:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  als voor dezelfde activiteit reeds door het college subsidie is of kan worden verstrekt;

 • c.

  de activiteit geheel of deels bestaat uit een bestaande periodiek terugkerende activiteit;

 • d.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en artikel 12 van de Asv wordt de subsidie geweigerd als de activiteit het organiseren van een eenmalig (dorps- of buurt)feest, borrel of barbecue of daarmee gelijk te stellen activiteit betreft;

 • e.

  de uitkomst van het te verlenen bedrag onder de € 500 uitkomt;

 • f.

  in geval de subsidie wordt verstrekt op basis van artikel 7, tweede lid: de aanvrager al twee keer in het lopende kalenderjaar een subsidie heeft ontvangen op basis van deze wettelijke grondslag;

 • g.

  in geval de subsidie wordt verstrekt op basis van artikel 7, derde lid: de intentie is dat de activiteit slechts eenmaal wordt georganiseerd.

Artikel 10 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 7, tweede en derde lid.

Artikel 11 Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Niet voor subsidie in aanmerking komen de volgende kosten:

 • a.

  kosten die zijn gemaakt vóór indiening van de aanvraag;

 • b.

  kosten voor de inzet van professionele partijen, tenzij de betreffende werkzaamheden van dien aard zijn dat deze niet kunnen worden uitgevoerd door de aanvrager zelf;

 • c.

  vrijwilligersuren.

Artikel 12 Berekening van uurtarieven

De kosten voor de inzet van professionele partijen, als bedoeld in artikel 11, onder b worden gebaseerd op de heersende tarieven in de betreffende branche en hierbij zijn de gemeentelijke aanbestedingsregels van toepassing.

Artikel 13 Hoogte van de subsidie

 • 1. Subsidie als bedoeld in artikel 7, eerste lid is gebaseerd op het aantal inwoners binnen het betreffende verzorgingsgebied en bedraagt per kalenderjaar:

  • a.

   minder dan 250 inwoners € 1.500;

  • b.

   250 tot 750 inwoners € 1.750;

  • c.

   750 tot 5000 inwoners € 2.000.

 • 2. Subsidie als bedoeld in artikel 7, eerste lid bedraagt per kalenderjaar voor VKD € 2.500.

 • 3. Subsidie als bedoeld in artikel 7, eerste lid bedraagt per kalenderjaar voor wijkverenigingen € 1.500.

 • 4. Subsidie als bedoeld in artikel 7, tweede lid bedraagt 100 procent van de subsidiabele kosten indien deze minder of gelijk zijn aan € 2.500, indien de subsidiabele kosten meer bedragen dan € 2.500 dan worden de subsidiabele kosten die boven de €2.500 uitkomen gesubsidieerd voor maximaal 50 procent. De totale subsidie bedraagt maximaal € 5.000.

 • 5. Een subsidie als bedoeld in artikel 7, derde lid bedraagt maximaal 40 procent van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 15.000.

Artikel 14 Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 7, eerste lid kan het gehele jaar worden aangevraagd, en kan worden verstrekt voor ten hoogstens 3 jaar.

 • 2. Een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 7, tweede lid en derde lid kan het gehele jaar worden ingediend, met dien verstande dat de kosten die gemaakt zijn voor indiening van de aanvraag niet subsidiabel zijn.

Paragraaf 3 Woningbouwinitiatieven

Artikel 15 Doel

De subsidie heeft tot doel het financieel ondersteunen en daarmee versnellen van lokale woningbouwplannen die zijn geïnitieerd door plaatselijk belangen in de gemeente Weststellingwerf. Met de subsidie wordt, met behulp van een adviesbureau, de haalbaarheid van de woonplannen getoetst en begeleid tot een principeverzoek aan het college.

Artikel 16 Aanvrager

Een subsidie, zoals bedoeld in artikel 17, kan worden aangevraagd door een belangenbehartigende organisatie.

Artikel 17 Activiteiten

De subsidie kan worden verstrekt voor het toetsen van de haalbaarheid van een woningbouwinitiatief en te komen tot een principeverzoek aan het college, onder begeleiding van een adviesbureau.

Artikel 18 Criteria

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 17, in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  plaatselijk belang is de initiatiefnemer en trekker van het project;

 • b.

  plaatselijk belang heeft een eigen dorpsvisie, soortgelijk dorpsplan of een algemeen onderzoek naar de woonbehoefte uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er een algemene behoefte is aan woningen;

 • c.

  plaatselijk belang richt zich op (oud)eigen inwoners of zij die een maatschappelijke verbondenheid hebben met het dorp.

 • d.

  plaatselijk belang en gemeente hebben samenwerkingsafspraken opgesteld

Artikel 19 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en artikel 12 van de Asv wordt de subsidie geweigerd als:

 • a.

  als het initiatief via een reguliere ruimtelijke ontwikkelingsprocedure te realiseren is;

 • b.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • c.

  als voor dezelfde activiteit reeds door het college subsidie is of kan worden verstrekt;

 • d.

  de aanvrager al eerder een subsidie heeft ontvangen voor hetzelfde initiatief op basis van deze wettelijke grondslag;

 • e.

  het evident is dat de realisatie van het woningbouwproject niet haalbaar is.

Artikel 20 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteiten als bedoeld in artikel 17. De geleverde diensten zijn in reële verhouding tot de aard en schaal van het initiatief.

Artikel 21 Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Niet voor subsidie in aanmerking komen de volgende kosten:

 • a.

  kosten die zijn gemaakt vóór indiening van de aanvraag;

 • b.

  vrijwilligersuren.

Artikel 22 Hoogte van de subsidie

Subsidie als bedoeld in artikel 17, bedraagt 100 procent van de subsidiabele kosten, met een maximum van €15.000.

Artikel 23 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 17, moet zijn ontvangen voor 1 oktober in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking, met dien verstande dat de kosten die gemaakt zijn voor indiening van de aanvraag niet subsidiabel zijn.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 24 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2026.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Dorpenfonds Weststellingwerf 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 23 januari 2024

Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf,

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage A Overzicht PB, inzet en verdeling werkbudget Dorpenfonds

Per kalenderjaar, periode 2024-2026

 
 

Werkbudget in

€ per jaar

Inwoners

per 1-1-2024

 

 
 
 

PB Dorpen < 250 inwoners

 
 

1

Nijetrijne

€ 1.500

131

2

Nijelamer

€ 1.500

141

3

Vinkega

€ 1.500

204

4

Oldelamer

€ 1.500

227

 

 
 

PB Dorpen 250 - < 750

 
 

5

Langelille

€ 1.750

272

6

Zandhuizen

€ 1.750

334

7

De Hoeve

€ 1.750

389

8

Sonnega-Oldetrijne

€ 1.750

448

9

Blesdijke

€ 1.750

500

10

Nijeholtpade

€ 1.750

533

11

Oosterstreek

€ 1.750

572

12

Noordwolde-Zuid

€ 1.750

650

13

Ter Idzard , Olde- en Nijeholtwolde

€ 1.750

654

 

PB Dorpen > 750

 

14

Boijl

€ 2.000

866

15

De Blesse- Peperga

€ 2.000

899

16

Steggerda

€ 2.000

1032

17

Oldeholtpade

€ 2.000

1093

18

Scherpenzeel, Munnekeburen, Spanga

€ 2.000

1117

19

Noordwolde

€ 2.000

3000*

20

Vereniging Kleine Dorpen

€ 2.500

Totaal dorpen **(excl Wolvega)

€ 36.000

Wijkverenigingen Wolvega

21

De Meenthe

€ 1.500

 

22

Prinsenhof

€ 1.500

 

23

De Senne

€ 1.500

 

24

Lindewijk

€1.500

 

Totaal

€ 42.250

* Noordwolde-Zuid valt officieel binnen de dorpsgrenzen van Noordwolde, maar heeft een eigen PB. De verdeling van het aantal inwoners Noordwolde en Noordwolde-Zuid is een raming op basis van verzorgingsgebied van de PB.

** Slijkenburg kent geen actief plaatselijk belang. Het college van B&W kan besluiten een nieuw plaatselijk belang of wijkvereniging toe te voegen aan bovenstaande lijst van begunstigden mbt het werkbudget.