Aanwijzingsbesluit toezichthouders OMWB 2024

Geldend van 03-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders OMWB 2024

De directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,

overwegende dat:

 • de gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht, Zundert en de provincie Noord-Brabant deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, hierna te noemen OMWB;

 • met de deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Brabant dienstverleningsovereenkomsten zijn aangegaan inzake de uitvoering van wettelijke basistaken, additionele wettelijke taken en adviesdiensten;

 • de aard en de omvang van de uit te voeren taken zijn vastgelegd in een bij iedere dienstverleningsovereenkomst behorend individueel werkprogramma;

 • dat het van belang is toezichthouders aan te wijzen met het oog op de naleving van wet- en regelgeving voor zover het toezicht daarop door het bevoegde gezag op basis van de gemeenschappelijke regeling, de dienstverleningsovereenkomst en het werkprogramma aan de OMWB is overgedragen;

Gelet op:

 • afdeling 10.1.1 en artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 18.1, 18.6 en 18.6a van de Omgevingswet;

 • de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant of zoals nadien gewijzigd;

 • artikel 12.2 van de met de deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Brabant gesloten dienstverleningsovereenkomst;

 • de mandaatbesluiten van de colleges van de deelnemers waarbij zij mandaat verlenen aan de directeur van de OMWB, ieder voor zover deze op de datum van dit besluit in werking zijn getreden of later in werking zullen treden;

Besluit:

Vast te stellen het navolgende: Aanwijzingsbesluit toezichthouders OMWB 2024

Artikel 1

Personen in dienst van de OMWB, alsmede personen die contractueel in opdracht van de OMWB werkzaam zijn (zoals uitzendkrachten, gedetacheerden, inhuurkrachten en zzp’ers) en, die zijn aangesteld in de functie van:

 • Medewerker handhaving 00

 • Medewerker handhaving 0

 • Medewerker handhaving I

 • Medewerker handhaving II

 • Medewerker handhaving III

 • Medewerker handhaving IV

 • Medewerker Ontwikkeling II

 • Medewerker Ontwikkeling III

 • Medewerker Ontwikkeling IV

 • Medewerker beleidsuitvoering I

 • Medewerker beleidsuitvoering II

 • Medewerker Beleidsuitvoering III

 • Manager II

aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht en hen te belast met het toezicht en handhaving op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

 • a.

  de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Omgevingswet, het Vuurwerkbesluit, de Wet aanvullende regeling veiligheid wegtunnels, de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer, de Havenbeveiligingswet en het besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;

 • b.

  de provinciale omgevingsverordening en gemeentelijke omgevingsplannen;

 • c.

  overige provinciale en gemeentelijke verordeningen en regelingen;

 • d.

  het Bouwbesluit, de Wet natuurbescherming, de Erfgoedwet, de Ontgrondingenwet, de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet ruimtelijke ordening en de Woningwet voor zover nog van toepassing in het kader van overgangsrecht op 1 januari 2024;

 • e.

  wetten, regelingen en verordeningen die ter vervanging gaan strekken van de wetten, regelingen en verordeningen genoemd onder sub a, voor zover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen.

Artikel 2

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies, dan wel tot beëindiging van de inhuurovereenkomst.

Artikel 3

De bevoegdheid van de aan te wijzen personen beperkt zich tot de werkzaamheden die door die gemeente/provincie aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant zijn opgedragen.

Artikel 4

Voor zover in regelingen op basis van de onder artikel 1 genoemde wetten autonome bepalingen zijn opgenomen, worden de onder artikel 1 genoemde personen eveneens aangewezen als toezichthouder op de naleving van die bepalingen. Onder autonome bepalingen wordt in dit geval verstaan bepalingen die zelfstandig door het bevoegd gezag zijn opgesteld zonder dat deze dienen ter uitvoering van een bepaalde regeling.

Artikel 5

Aan de toezichthouders wordt een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde ‘Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb’.

Artikel 6

Het Besluit aanwijzing toezichthouders OMWB 2013 en het Aanvullend aanwijzingsbesluit toezichthouders OMWB wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders OMWB 2024.

Artikel 8

Dit besluit treedt, na bekendmaking, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 12 december 2023.

A.L.E. Arbouw

Directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant