Besluit aanwijzing toezichthouders gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen

Geldend van 03-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Besluit aanwijzing toezichthouders gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen

van de afdeling Veiligheid en vergunningen (Domein Fysiek) van de ABG-organisatie;

mevrouw P.A.M. (Monique) van Bavel, algemeen directeur van de ABG-organisatie,

namens de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Gilze en Rijen, Baarle-Nassau en Alphen-Chaam;

gelet op de artikelen 18.6 en 18.7 van de Omgevingswet en artikel 5.11 van de Algemene Wet bestuursrecht;

omdat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet:

besluit:

Artikel 1

Personen in dienst van de ABG-organisatie, alsmede personen die contractueel in opdracht van de ABG-organisatie werkzaam zijn (zoals uitzendkrachten, gedetacheerden, inhuurkrachten en zzp’ers) en, die zijn aangesteld in de functie van:

 • Medewerker toezicht en handhaving A aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht en hen te belasten met het toezicht en handhaving op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

  • a.

   de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, Woningwet en de Omgevingswet,

  • b.

   gemeentelijke omgevingsplannen;

  • c.

   overige gemeentelijke verordeningen en regelingen;

  • d.

   het Bouwbesluit, de Erfgoedwet, de Ontgrondingenwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Woningwet voor zover nog van toepassing in het kader van overgangsrecht op 1 januari 2024;

  • e.

   wetten, regelingen en verordeningen die ter vervanging gaan strekken van de wetten, regelingen en verordeningen genoemd onder a, b, c en d, voor zover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen.

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde personen zijn tevens bevoegd om met medeneming van de benodigde apparatuur een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens de Omgevingswet gesteld voorschrift dit vereist, gelet op de door dat voorschrift beschermde belangen.

Artikel 3

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024.

Artikel 4

Eerdere besluiten tot aanwijzing van toezichthouders onder welke benaming dan ook voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de wetten zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals dat artikel luidde direct voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, worden per 1 januari 2024 ingetrokken.

Ondertekening

Rijen, 8 januari 2024

mevrouw P.A.M. (Monique) van Bavel, algemeen directeur van de ABG-organisatie