Subsidieregeling Eigen Woning Aanpak Arnhem-Oost 2.0.

Geldend van 01-02-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Eigen Woning Aanpak Arnhem-Oost 2.0.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

Overwegende het volgende:

• Er is in de gemeente Arnhem sprake van hardnekkige problemen en achterstanden op het gebied van onderwijs, werk, veiligheid en leefbaarheid, gezondheid en wonen.

• Deze opeenstapeling van problemen worden het meest gevoeld in Arnhem-Oost.

• In de kwetsbare wijken Arnhemse Broek, Geitenkamp, Klarendal, Presikhaaf - West en Malburgen staat de leefbaarheid onder druk. Om de leefbaarheid in deze wijken te verbeteren heeft het kabinet het Volkshuisvestingsfonds in het leven geroepen. Gemeenten en regio's kunnen met geld uit dit fonds investeren in leefbaarheid en verduurzaming van de particuliere woningvoorraad en het opknappen van de openbare ruimte in de meest kwetsbare gebieden. Hierbij maakt verduurzaming een belangrijk onderdeel uit van al deze plannen, omdat dit bijdraagt aan het realiseren van een toekomstbestendige woningvoorraad, aan lager energieverbruik en zo dus ook aan een betere bestaanszekerheid.

• Het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) heeft ten behoeve van het verduurzamen van woningen in deze gebieden een subsidie aangevraagd bij het Volkshuisvestigingsfonds.

• Er is voor bepaalde woningen in de postcodegebieden 6821,6822, 6823, 6824, 6826, 6828, 6832, 6833, 6834 en 6841 subsidie ontvangen van het Volkshuisvestingsfonds, onder meer voor het verduurzamen en renoveren van ca. 1.750 woningen in de eerste tranche en 1.750 woningen in de tweede tranche. Deze woningen zijn opgenomen in het Plan van Aanpak voor de aanvraag voor subsidie van het Volkshuisvestingsfonds van de eerste (juni 2021) en tweede tranche (oktober 2023).

• De gemeenteraad heeft bij besluit van 21 juli 2021 het college de opdracht gegeven om de gebiedsgerichte aanpak Arnhem-Oost samen met bewoners en andere partners langs de ontwikkellijnen verder uit te werken in uitvoeringsplannen (zoals bijvoorbeeld plan van aanpak Volkshuisvestingsfonds). Inmiddels is dit verder uitgewerkt in een het Gebiedsplan van het Nationaal Programma Arnhem-Oost (NPAO) en een bijbehorende uitvoeringsagenda.

• Deze uitwerkingsplannen voorzien onder meer in twee subsidieregelingen vanaf 4 april 2022 waarmee eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders onder bepaalde voorwaarden subsidie kunnen krijgen om hun woning te renoveren en verduurzamen.

• Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat het verstrekken van subsidies voor de verduurzaming van woningen makkelijker, effectiever en efficiënter kan door met één subsidieregeling te werken die gericht is op (energiebesparende) maatregelen die voor verbetering van het labels zorgen. Deze regeling dient als basis voor de individuele initiatieven én voor een collectieve aanpak per deelcluster of straat.

• Als uitgangspunt gold dat slecht geïsoleerde woningen werden opgeknapt zodat er gemiddeld drie labelsprongen worden gemaakt of de woning naar label B gaat. Hierbij wordt uitgegaan van de NTA 8800 norm of een opvolgende norm. Om deze gemiddelde labelstappen te halen zal per woning een woonplan worden opgemaakt met maatregelen die nodig zijn om de gewenste eindsituatie te bereiken. De clusters met adressen die mee mogen doen zijn bepaald in bijlage 1.

• In deze nieuwe subsidieregeling wordt subsidie gegeven op basis van minimaal twee te nemen maatregelen en niet meer op de hierboven omschreven aanpak op basis van labelsprongen. Daarom is het opstellen en registreren van een startlabel niet meer verplicht. Uit een onderzoek van Witteveen+Bos van december 2023 is gebleken dat, door te sturen op bepaalde (energiebesparende) maatregelen in plaats van energielabels, ook de gewenste energie¬prestaties gehaald kunnen worden. Dit monitoren we aan de hand van de eindlabels die we na de verduurzaming laten opstellen. Als startsituatie wordt de lijst met labels gebruikt van RVO uit 2021.

• Deze regeling geldt voor anderhalf jaar, zodat wederom ervaring opgedaan kan worden. Na evaluatie van de regeling wordt deze eventueel bijgesteld en volgt verdere aanpak van de clusters en woningen.

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 en 4 van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016;

BESLUIT

vast te stellen de Subsidieregeling Eigen Woning Aanpak Arnhem-Oost 2.0.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. ASV: de Algemene Subsidieverordening Arnhem.

 • b. Achterstallig onderhoud: onderhoud dat door de eigenaar van de woning niet is uitgevoerd en dat noodzakelijk is om de woning in goede staat te houden en de woning te kunnen verduurzamen.

 • c. Betaalbaarheidsgrens: grens zoals bepaald door het Rijk die geldt op de datum van de aanvraag.

 • d. Bijlagen: de bij dit besluit behorende bijlagen 1 en 2.

 • e. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem.

 • f. Collectieve aanpak: actie vanuit de gemeente om bij één of meerdere straten, bouweenheden isolatieadvies in de vorm van een woonplan, begeleiding en een uitvoerende partij aan te bieden.

 • g. Individuele aanpak: actie vanuit de eigenaar om zijn woning te verduurzamen.

 • h. Cluster: Straten met woningen in Arnhem-Oost zoals door het college als deelbuurt aangewezen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

 • i. Eindsituatie: de bereikte situatie van de woning, na het treffen van ten minste twee en maximaal vier van de (energiebesparende) maatregelen zoals genoemd in het woonplan.

 • j. Eigenaar-bewoner: natuurlijk persoon die:

  • een woning in eigendom heeft waarin hij/zij zijn/haar hoofdverblijf heeft; of

  • een woning maximaal een half jaar geleden in eigendom heeft verkregen en direct na het verduurzamen gaat betrekken; of

  • gerechtigde is van een appartementsrecht zoals bedoeld in artikel 106 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en in het desbetreffende appartement zijn hoofdverblijf heeft; of

  • een appartementsrecht maximaal een half jaar geleden in eigendom heeft verkregen en direct na het verduurzamen gaat betrekken.

 • k. Eigenaar-verhuurder: een natuurlijke persoon of rechtspersoon met maximaal drie verhuurde woningen in Arnhem in eigendom, niet zijnde een instelling als bedoeld in artikel 18a of 19 van de Woningwet.

 • l. Eigenaar: eigenaar-bewoner of eigenaar- verhuurder.

 • m. Energetisch grootste impact: Maatregel die het meest positieve effect heeft op het energieverbruik in een woning.

 • n. GelrePas: een persoonsgebonden pas die verstrekt is op grond van de Verordening GelrePas gemeente Arnhem en die recht geeft op bepaalde voorzieningen.

 • o. Energielabel: Label volgens de NTA 8800 en BRL 9500-01 zoals geregistreerd of te registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of een opvolgende rijksnorm

 • p. Hoofdbewoner: de hoofdbewoner zoals ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

 • q. ISDE-subsidie: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing van het Ministerie van EZK en eventuele opvolgende regelingen.

 • r. Woonplan: isolatieadvies met daarin minimaal twee energiebesparende maatregelen om de woning te verduurzamen, dat is opgesteld door een door de gemeente aangewezen deskundige op het gebied van verduurzaming.

 • s. Offerte: aanbod met prijsopgave en beschrijving voor het op deskundige wijze aanbrengen of installeren van de toegepaste maatregelen, deze moet voldoen aan het bepaalde bij het aanvraagformulier.

 • t. SVVE-subsidie: Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) van het Ministerie van BZK bestemd voor (gemengde) Verenigingen van Eigenaars (VvE's), woonverenigingen en wooncoöperaties die energie willen besparen in hun gebouw(en) en eventuele opvolgende regelingen.

 • u. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

 • v. Schil: de grens tussen de binnenzijde van een woning en de buitenwereld.

 • w. VvE: Vereniging van Eigenaars die ten doel heeft het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren.

 • x. Woning: woning in de zin van artikel 1, derde lid van de Woningwet met een WOZ-waarde tot en met de betaalbaarheidsgrens en die gebouwd is vóór 1983.

 • y. Woningcorporatie: een instelling als bedoeld in artikel 18a of 19 van de Woningwet.

 • z. WOZ-waarde: waarde Waardering Onroerende Zaken.

 • aa. WOZ-beschikking: de beschikking verzonden aan de eigenaar van de woning van het lopende kalenderjaar

 • bb. Taxatieverslag: bijlage bij de WOZ-beschikking waaruit woningtype, woonoppervlakte en WOZ-waarde blijkt.

 • cc. Meldcode: de code die vanuit de ISDE/SVVE subsidie geldt voor toepassing van bepaalde materialen en welke vereist is om ISDE/SVVE subsidie aan te kunnen vragen.

 • dd. Branchegerelateerd bedrijf: bedrijf dat in een handelsregister van een lidstaat van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is ingeschreven in de sectie bouwnijverheid, bouwinstallatiebedrijf of een vergelijkbare sectie.

 • ee. Wet: de Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 2: Subsidiëring

 • 1. Het college kan aan de eigenaar-bewoner en eigenaar-verhuurder van een woning of een appartementsrecht in een VvE in een cluster bedoeld in artikel 1 sub h, met inachtneming van het bepaalde in deze regeling, subsidie verstrekken voor de kosten van:

  • a.

   de volgende maatregelen:

   • isolatie schil van de woning (bouwdelen gevel, spouw, vloer, dak, glas. Isolatie van één bouwdeel is één maatregel),

   • isolerende deur,

   • ventilatie (inclusief eventuele asbestonderzoek en verwijdering),

   • kierdichting.

  • b.

   achterstallig onderhoud ten behoeve van de uitvoering van de maatregelen zoals genoemd in artikel 2, eerste lid onder a van deze regeling.

 • 2. Het is verplicht om minimaal twee maatregelen (zoals genoemd in artikel 2, eerste lid) uit te voeren die, volgens het woonplan, energetisch de grootste impact hebben. Eén van de maatregelen moet een isolatiemaatregel aan de schil van de woning betreffen.

 • 3. Maximaal vier maatregelen zoals in artikel 2, eerste lid, benoemd en opgenomen in het op te stellen woonplan komen in aanmerking voor de subsidie.

Artikel 3: Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt € 8 miljoen totaal.

 • 2. Toekenning van de subsidie vindt plaats op volgorde van de indiening van complete aanvragen tot het subsidieplafond is bereikt (wie het eerst komt wie het eerst maalt).

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Aanvragen voor deze regeling kunnen bij het college worden ingediend van 1 februari 2024 tot 1 augustus 2025.

 • 2. Naast de gegevens en bescheiden die op grond van de ASV moeten worden overgelegd dient de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens te overleggen:

  • a.

   het adres waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en gegevens over de eigenaar en bewoner van het pand;

  • b.

   een kopie van de complete meest recente WOZ-beschikking met bijbehorende taxatieverslag waaruit het eigendom, de WOZ-waarde, het woningtype en grootte blijkt;

  • c.

   het woonplan als bedoeld in artikel 1, sub r van de regeling;

  • d.

   in geval van collectieve aanpak de door aanvrager ondertekende overeenkomst behorend bij de uitvoering van de maatregelen;

  • e.

   gespecificeerd Offerte(s) van de aannemer voor de te nemen maatregelen;

  • f.

   een kopie van de Gelrepas (indien van toepassing);

  • g.

   indien de subsidieaanvraag wordt ingediend door een eigenaar-bewoner en zich richt op activiteiten waarvoor een VvE verantwoordelijk is een toestemmingverklaring nodig van die vereniging.

  • h.

   indien de aanvraag wordt ingediend door een VvE moet deze extra gegevens overleggen zoals aangegeven bij het aanvraagformulier.

Artikel 5: Criteria verduurzamen gehele woning

Maatregelen tot het renoveren en verduurzamen van woningen komen slechts in aanmerking voor subsidiering op grond van deze regeling indien:

 • a. de woning binnen een op grond van deze regeling door het college aangewezen cluster ligt;

 • b. de aanvrager de eigenaar-bewoner of eigenaar- verhuurder is van de woning of de VvE dit namens eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders doet;

 • c. de woning een bouwjaar heeft tot 1983;

 • d. de woning een maximale WOZ-waarde heeft tot aan de betaalbaarheidsgrens.

 • e. tenminste twee maatregelen uit het woonplan, die energetisch de meeste effect hebben, worden uitgevoerd. Waarvan één maatregel een isolatiemaatregel aan de schil van de woning betreft.

Artikel 6: Verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

 • a. Bij de verantwoording van de subsidie dienen desgevraagd facturen, betalingsbewijzen, foto’s te worden overgelegd.

 • b. De subsidieontvanger verleent alle medewerking aan evaluatie, monitoring en controle door de gemeente of door de gemeente aangewezen bedrijven.

 • c. Een subsidieontvanger informeert het college binnen 5 jaar na vaststelling subsidie direct schriftelijk over onder meer:

  • 1.

   verkoop door de eigenaar van de woning waarvoor subsidie is verstrekt;

  • 2.

   ontwikkelingen bij de eigenaar die ertoe kunnen leiden dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden nagekomen;

  • 3.

   beslissingen of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend.

 • d. Isolatie dient op een natuurvriendelijke wijze plaats te vinden, waarbij wordt voldaan aan de eisen van de Omgevingswet en aanverwante regelgeving.

Artikel 7: Weigeringsgronden

De subsidieverstrekking kan naast de in artikel 10 ASV én artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gevallen in ieder geval geweigerd worden indien gegronde reden bestaat aan te nemen dat:

 • a. de aanvrager of de aanvraag niet aan de eisen van de regeling voldoet;

 • b. de aanvrager geen eigenaar is of een VvE niet namens eigenaren aanvraagt voor de woning(en) waarop de aanvraag ziet;

 • c. de aanvraag niet ziet op een woning uit een door het college in bijlage 1 aangewezen cluster;

 • d. de aanvraag niet ziet op woning met het bouwjaar vóór 1983;

 • e. de aanvraag niet ziet op een woning met een WOZ-waarde tot aan de betaalbaarheidsgrens

 • f. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • g. de uit te voeren activiteiten niet bestaan uit twee maatregelen uit het woonplan die de meeste energetische impact hebben.

Artikel 8: Hoogte subsidie

 • 1. Van renovatie en verduurzaming van een woning van een eigenaar als bedoeld in deze regeling worden de kosten van de activiteiten gesubsidieerd zoals opgenomen in bijlage 2. Bij berekening van de hoogte van subsidie wordt rekening gehouden met een eigen bijdrage van de aanvrager van minimaal 10%. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de soort maatregel en de bijbehorende kosten waarvoor subsidie wordt gevraagd. Bij een VvE geldt deze eigen bijdrage per woning/appartement. Het maximale subsidiebedrag per woontype is terug te vinden in bijlage 2.

 • 2. Op grond van een op deze regeling verleende subsidie zal bij de individuele aanpak ten behoeve van de subsidieaanvrager een storting op een depot bij de SVn worden gedaan, na het overleggen van een getekende offerte/opdracht dan wel een factuur voor de betreffende werkzaamheden. Deze stukken dienen te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de bijlage bij het aanvraagformulier. Van dit artikellid kan worden afgeweken indien er sprake is van een beperkt subsidiebedrag.

 • 3. Op grond van een op deze regeling verleende subsidie zal bij de collectieve aanpak ten behoeve van de subsidieaanvrager het subsidiebedrag gereserveerd worden, na het overleggen van een getekende overeenkomst met de gemeente voor de betreffende werkzaamheden. Deze stukken dienen te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in bijlage bij het aanvraagformulier. Uitbetaling van de subsidie vindt direct aan de aannemer plaats.

 • 4. Tevens zal bij de collectieve aanpak de ISDE-subsidie door de gemeente worden voorgeschoten en dient het resterende bedrag als eigen bijdrage aan de gemeente voldaan te worden alvorens namens de eigenaar opdracht aan de aannemer wordt verstrekt.

 • 5. Bij een GelrePashouder komt ook de eigen bijdrage voor subsidie in aanmerking.

 • 6. In bijzondere omstandigheden kan ten behoeve van een Gelrepashouder van de hoogte van de subsidie zoals vermeld in bijlage 2 worden afgeweken. Deze bijzondere omstandigheden moeten zijn gelegen in het feit dat de kosten voor de twee meest noodzakelijke maatregelen hoger zijn dan de in bijlage 2 genoemde bedragen voor het betreffende woontype en de aanvrager binnen zijn middelen van bestaan geen enkele ruimte heeft om zelf een (resterende) bijdrage te betalen. Hierbij dient het subsidieplafond ex artikel 3 nog niet te zijn bereikt.

Artikel 9: Terugvordering van subsidie

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht aan het college het voornemen tot verkoop van een met subsidiegelden verbeterde woning te melden. Is de VvE subsidieontvanger dan dient de eigenaar-bewoner of de eigenaar- verhuurder van de woning een voornemen tot verkoop te melden.

 • 2. Het college is bevoegd om van de subsidieontvanger de subsidie, indien deze hoger is dan €500,00, binnen een maand na de verkoop van de woning terug te vorderen, overeenkomstig de hieronder vermelde tabel. De termijn gaat in op de datum van het besluit tot subsidievaststelling.

  Verkoop binnen periode

  Percentage bedrag terugvordering

  1 jaar

  50%

  2 jaar

  40%

 • 3. Het college kan vanwege dringende redenen en/of persoonlijke omstandigheden van de bewoner-eigenaar van terugvordering afzien.

Artikel 10: Vaststelling subsidie

Binnen een termijn van acht weken na realisatie, doch uiterlijk twee jaar na de beschikking waarin de subsidie wordt verleend, wordt de subsidie vastgesteld. Hiervoor dient de subsidieontvanger ten minste de volgende stukken te overleggen:

 • a. Een ingevuld digitaal formulier dat daartoe door het college is vastgesteld;

 • b. Facturen, betaalbewijzen en foto’s van de werkzaamheden die zijn verricht;

 • c. Een nieuw geregistreerd energielabel.

Artikel 11: Afwijkingsmogelijkheid

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 12: Intrekking en overgangsregeling

 • 1. De Subsidieregeling Collectieve aanpak particuliere woningen Arnhem-Oost wordt per 31 januari 2024 ingetrokken.

 • 2. De Subsidieregeling Individuele aanpak particuliere woningen Arnhem-Oost wordt per 31 januari 2024 ingetrokken.

 • 3. Aanvragen die gedaan zijn op basis van deze regelingen vóór 1 februari 2024, worden conform de van toepassing zijnde regelingen afgehandeld tenzij de Subsidieregeling Eigen Woning Aanpak Arnhem-Oost 2.0 gunstiger uitpakt.

Artikel 13: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2024.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Eigen Woning Aanpak Arnhem-Oost 2.0.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 januari 2024,

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

Toelichting

Artikel 1

Sub h en x

Bij het aanwijzen van clusters – zoals nu is gebeurd in bijlage 1 – is gekeken naar woningen met label C of slechter of waar het label niet bekend is. Hierbij is uitgegaan van de geregistreerde energielabels van de woning zoals die bij de aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds in 2021 geraadpleegd zijn bij Rijksdienst voor ondernemend Nederland. De informatie van de Rijksdienst is deels indicatief. Actuele energielabels kunnen hier dus van afwijken. Door vooraf te sturen op de "meest ingrijpende maatregelen" hanteren wij een aanpak waarbij woningen de grootste kans maken om drie labelsprongen te maken of te verduurzamen tot minimaal label B

Bij de aanvraag van de subsidie wordt gekeken naar het bouwjaar van de woning, die moet liggen vóór 1983. Uitsluitend woningen met een bouwjaar van vóór 1983 komen in aanmerking voor SEWA-subsidie. Woningen van voor 1983 zijn tijdens de bouw namelijk slecht tot matig geïsoleerd. Deze woningen kunnen met een aantal maatregelen energiezuiniger gemaakt worden, zoals door toepassing van dak-, vloer- en gevelisolatie en HR++ glas.

Artikel 2

Kosten moeten direct verband houden met het verduurzamen van de woning door het uitvoeren van de volgende maatregelen:

 • isolatie schil van de woning. Het gaat om isolatie van de bouwdelen gevel, spouw, vloer, dak en glas. Isolatie van één bouwdeel wordt gezien als één maatregel,

 • de voordeur vervangen door een isolerende deur,

 • aanbrengen van ventilatie, zoals mechanische ventilatie. De kosten van eventuele asbestonderzoek & verwijdering mogen meegenomen worden.

 • kierdichting

Daarnaast komen kosten voor achterstallig onderhoud ten behoeve van de uitvoering van bovengenoemde maatregelen in aanmerking voor subsidie.

Het is verplicht om minimaal twee van bovengenoemde maatregelen uit te voeren. Dit moeten de twee maatregelen zijn die, volgens het woonplan, energetisch de meeste energiebesparing opleveren. Eén van de maatregelen moet een isolatiemaatregel aan de schil van de woning betreffen. Maximaal vier maatregelen komen in aanmerking voor de subsidie.

Deze benadering draagt eraan bij dat de voorwaardelijke eindsituatie, zoals deze is aangegeven in het woonplan, wordt bereikt

Artikel 3

Het gemeentebestuur heeft voor aanpak van de leefbaarheid van de kwetsbare wijken een subsidie verkregen. Het bedrag van die subsidie dat uitgegeven gaat worden aan deze regeling is aan een subsidieplafond gebonden. Dit wordt in dit artikel geregeld. Om de aanpak goed te laten verlopen én ervoor te zorgen dat er niet meer geld uitgegeven wordt - zolang het subsidieplafond het toestaat - de subsidie verdeeld via het criterium “wie het eerst komt wie het eerst maalt”.

Artikel 4

Het is mogelijk dat een aanvraag wordt ingediend zowel door de vereniging voor eigenaren, als door de eigenaar. Indien er activiteiten moeten worden verricht waar de vereniging voor eigenaren toestemming voor moet geven, is de aanvrager van de subsidie op grond van artikel 4 van deze regeling verplicht om een toestemmingsverklaring van de vereniging te overleggen.

Artikel 5

Zoals bepaald wordt in bijlage 1 aangegeven welke woningen in aanmerking komen voor een subsidie. Hierbij worden de clusters aangegeven. Daarbij geldt dat woningen vóór 1983 moeten zijn gebouwd.

De maatregelen/activiteiten die verricht moeten worden om de benodigde energiebesparing te realiseren moeten nader gespecificeerd worden in de aanvraag door middel van een woonplan en worden in de subsidieverleningsbeschikking opgenomen.

Wanneer een VvE de aanvraag voor de eigenaren doet, moet hij extra informatie overleggen over de VvE en zijn contactpersoon.

Artikel 6

De eigenaar - bewoner moet – behalve als hij in het bezit is van een Gelrepas – minimaal een eigen bijdrage betalen voor het verduurzamen van zijn woning. De hoogte van deze eigen bijdrage is geheel afhankelijk van de te nemen maatregelen en de bijbehorende kosten. Voor dit laatste kan ook de Toekomst Bestendig Wonen Lening of een lening bij het Warmtefonds worden ingezet. Ook een eigenaar-verhuurder moet een eigen bijdrage betalen.

Omdat na de aanpak van de woningen geëvalueerd wordt en er ook verantwoording afgelegd moet worden over de ontvangen subsidiegelden, is de aanvrager verplicht mee te werken aan de monitoring, evaluatie en controle van deze aanpak. Ook is hij verplicht om direct belangrijke ontwikkelingen te melden aan het college. De belangrijkste situaties zijn opgenomen in de regeling, maar deze zijn niet uitputtend bedoeld.

Artikel 7

Zoals eerder aangegeven dient de aanvraag ingediend te worden door de eigenaar of de VvE. Om de subsidie effectief daar te gebruiken waar de leefbaarheid het meest onder druk staat, is ervoor gekozen clusters aan te wijzen waarvoor subsidie beschikbaar is. Deze worden genoemd in bijlage 1 van de regeling, De hierin aanwezige grondgebonden woningen van voor 1983 met een WOZ-waarde tot aan de betaalbaarheidsgrens komen in aanmerking voor subsidie. Van belang is verder dat er met de activiteiten/maatregelen het doel van de subsidie wordt gerealiseerd: verduurzaming van woningen om daarmee de leefbaarheid te vergroten.

Artikel 8

Alle eigenaar-bewoners betalen een eigen bijdrage tenzij het een eigenaar-bewoner betreft die een GelrePas heeft. Mocht de financiering van de eigen bijdrage een probleem voor de eigenaar-bewoner zijn dan kan hiervoor de Toekomst Bestendig Wonen Lening of een lening bij het Warmtefonds worden ingezet. Daarnaast kunnen alle eigenaar-bewoners/VvE’s een ISDE- /SVVE-subsidie aanvragen bij het Rijk. Bij de collectie aanpak zal de gemeente dat voor de eigenaar-bewoners doen.

Eigenaar-verhuurders betalen sowieso een eigen bijdrage. De maximaal te subsidiëren bedragen per type woning staan vermeld in bijlage 2.

Artikel 9

Door de verduurzaming van de woning, wordt de woning ook meer waard. Dit artikel stelt het college in staat om – bij een subsidie hoger dan € 500,00 – subsidie terug te vorderen bij de verkoop van de woning. Hiermee wordt voorkomen dat woningeigenaren profiteren van deze subsidie en de opvolgende eigenaren hier wel voor moeten betalen. Onder het bedrag van € 500,00 valt de kosten- baten analyse negatief uit.

In geval de VvE de aanvrager van de subsidie is, dient de eigenaar – bewoners van de woning die wordt verkocht zich te melden.

Naarmate er meer tijd is verstreken na de vaststelling van de subsidie, kan het college een minder groot percentage van de verstrekte subsidie terugvorderen. Bij de terugvordering worden eventuele persoonlijke redenen en/of dringende redenen van de verkoop van de woning meegewogen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de financiële situatie van betrokkene (bijv. executieverkoop), maar ook eventuele gezondheidsredenen of redenen gelegen in het werk om te moeten verhuizen. Daarnaast kan er sprake zijn van een woning geen of te weinig overwaarde heeft om het bedrag te kunnen voldoen.

Artikel 10

Binnen twee jaar na de oplevering van de werkzaamheden in de woning, wordt de subsidie vastgesteld. Met de vaststelling van de subsidie worden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Hiervoor is van belang dat er een aantal stukken wordt overgelegd. Bij het formulier om de subsidie te laten vaststellen zullen eisen aan deze stukken nader worden gespecificeerd.

Artikel 11

Niet alle situaties kunnen vooraf worden overzien. Vandaar dat het college de mogelijkheid krijgt om in bijzondere gevallen ten gunste van de regeling af te wijken ten behoeve van een aanvrager.

Artikel 12

Uit de tussentijdse evaluatie is gebleken dat de subsidieregelingen onvoldoende overzichtelijk en werkbaar waren. Vandaar dat deze regelingen nog vóór het einde van de looptijd worden ingetrokken. In de nieuwe situatie is er één subsidieregeling die gericht is op minimaal twee maatregelen die voldoende labelstappen zullen bewerkstelligen is. Indien een aanvraag is ingediend voor de inwerkingtreding van deze nieuwe regeling, zal deze aanvraag worden afgehandeld conform de oude regeling. Dit laatste kent alleen een uitzondering indien de nieuwe regeling gunstiger uitpakt.

Bijlage 1 Adressen SEWA (1.0, 2.0), 30 januari 2024

VBOJNR

STRAATNAAM

HUISNUMMER

HUISLETTER

TOEVOEGING

POSTCODE

WIJKNAAM

BUURTNAAM

WOONVORM

EIGENDOM

KOPPEL_ID

SEWA_VHF_tranche

398361

Agnietenstraat

8

 
 

6822JT

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JT,8

SEWA 1

422055

Agnietenstraat

27

 

4

6822JK

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JK,27-4

SEWA 1

301870

Agnietenstraat

41

 
 

6822JL

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JL,41

SEWA 1

398373

Agnietenstraat

62

 
 

6822JV

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JV,62

SEWA 1

398367

Agnietenstraat

35

 
 

6822JK

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JK,35

SEWA 1

310436

Agnietenstraat

2

 
 

6822JT

Klarendal

Klarendal-Noord

Eengezins

Koop

6822JT,2

SEWA 1

362187

Agnietenstraat

55

 
 

6822JL

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JL,55

SEWA 1

411397

Agnietenstraat

63

 
 

6822JL

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JL,63

SEWA 1

426216

Agnietenstraat

57

 
 

6822JL

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JL,57

SEWA 1

362191

Agnietenstraat

97

 
 

6822JM

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JM,97

SEWA 1

398363

Agnietenstraat

16

 
 

6822JT

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JT,16

SEWA 1

303665

Agnietenstraat

4

 
 

6822JT

Klarendal

Klarendal-Noord

Eengezins

Koop

6822JT,4

SEWA 1

394356

Agnietenstraat

22

 
 

6822JT

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JT,22

SEWA 1

426220

Agnietenstraat

73

 
 

6822JM

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JM,73

SEWA 1

362189

Agnietenstraat

64

 
 

6822JV

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JV,64

SEWA 1

362185

Agnietenstraat

49

 
 

6822JL

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JL,49

SEWA 1

411393

Agnietenstraat

31

 
 

6822JK

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JK,31

SEWA 1

420618

Agnietenstraat

20

A

 

6822JT

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JT,20A

SEWA 1

327285

Agnietenstraat

77

 
 

6822JM

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JM,77

SEWA 1

400698

Agnietenstraat

6

 
 

6822JT

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JT,6

SEWA 1

307318

Agnietenstraat

78

 
 

6822JV

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JV,78

SEWA 1

292456

Agnietenstraat

14

 
 

6822JT

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JT,14

SEWA 1

348491

Agnietenstraat

23

 
 

6822JK

Klarendal

Klarendal-Noord

Eengezins

Koop

6822JK,23

SEWA 1

288583

Agnietenstraat

26

 
 

6822JT

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JT,26

SEWA 1

310438

Agnietenstraat

45

 
 

6822JL

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JL,45

SEWA 1

332311

Agnietenstraat

107

 
 

6822JM

Klarendal

Klarendal-Noord

Eengezins

Koop

6822JM,107

SEWA 1

301874

Agnietenstraat

65

 
 

6822JL

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JL,65

SEWA 1

381484

Agnietenstraat

10

 
 

6822JT

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JT,10

SEWA 1

410013

Agnietenstraat

60

 
 

6822JV

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JV,60

SEWA 1

398369

Agnietenstraat

47

 
 

6822JL

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JL,47

SEWA 1

398371

Agnietenstraat

53

 
 

6822JL

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JL,53

SEWA 1

332309

Agnietenstraat

95

 
 

6822JM

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JM,95

SEWA 1

410009

Agnietenstraat

40

 
 

6822JV

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JV,40

SEWA 1

295051

Agnietenstraat

113

 
 

6822JM

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JM,113

SEWA 1

376457

Agnietenstraat

27

 

3

6822JK

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JK,27-3

SEWA 1

411399

Agnietenstraat

66

 
 

6822JV

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JV,66

SEWA 1

418650

Agnietenstraat

72

 
 

6822JV

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JV,72

SEWA 1

362181

Agnietenstraat

24

 
 

6822JT

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JT,24

SEWA 1

333653

Agnietenstraat

17

 
 

6822JK

Klarendal

Klarendal-Noord

Eengezins

Koop

6822JK,17

SEWA 1

310665

Agnietenstraat

93

 
 

6822JM

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JM,93

SEWA 1

307314

Agnietenstraat

44

 
 

6822JV

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JV,44

SEWA 1

282133

Agnietenstraat

76

 
 

6822JV

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JV,76

SEWA 1

391505

Agnietenstraat

27

 

2

6822JK

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JK,27-2

SEWA 1

288591

Agnietenstraat

69

 
 

6822JM

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JM,69

SEWA 1

288587

Agnietenstraat

59

 
 

6822JL

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JL,59

SEWA 1

292460

Agnietenstraat

91

 
 

6822JM

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JM,91

SEWA 1

343286

Agnietenstraat

33

 
 

6822JK

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JK,33

SEWA 1

411395

Agnietenstraat

56

 
 

6822JV

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JV,56

SEWA 1

379840

Agnietenstraat

27

 

5

6822JK

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JK,27-5

SEWA 1

398377

Agnietenstraat

111

 
 

6822JM

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JM,111

SEWA 1

321131

Agnietenstraat

20

B

 

6822JT

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JT,20B

SEWA 1

855113

Agnietenstraat

61

 

1

6822JL

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JL,61-1

SEWA 1

855115

Agnietenstraat

61

 

3

6822JL

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JL,61-3

SEWA 1

284534

Agnietenstraat

30

 
 

6822JT

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JT,30

SEWA 1

410015

Agnietenstraat

87

 
 

6822JM

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JM,87

SEWA 1

410011

Agnietenstraat

48

 
 

6822JV

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JV,48

SEWA 1

411391

Agnietenstraat

9

 
 

6822JK

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JK,9

SEWA 1

295045

Agnietenstraat

46

 
 

6822JV

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JV,46

SEWA 1

366310

Agnietenstraat

99

 
 

6822JM

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JM,99

SEWA 1

420620

Agnietenstraat

25

 
 

6822JK

Klarendal

Klarendal-Noord

Eengezins

Koop

6822JK,25

SEWA 1

341257

Agnietenstraat

89

 
 

6822JM

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JM,89

SEWA 1

348493

Agnietenstraat

38

 
 

6822JV

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JV,38

SEWA 1

333655

Agnietenstraat

28

 
 

6822JT

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JT,28

SEWA 1

295049

Agnietenstraat

85

 
 

6822JM

Klarendal

Klarendal-Noord

Eengezins

Koop

6822JM,85

SEWA 1

333659

Agnietenstraat

86

 
 

6822JW

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JW,86

SEWA 1

348495

Agnietenstraat

84

 
 

6822JW

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JW,84

SEWA 1

288589

Agnietenstraat

67

 
 

6822JL

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JL,67

SEWA 1

292454

Agnietenstraat

12

 
 

6822JT

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JT,12

SEWA 1

426218

Agnietenstraat

58

 
 

6822JV

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JV,58

SEWA 1

372735

Agnietenstraat

39

 
 

6822JL

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JL,39

SEWA 1

341259

Agnietenstraat

105

 
 

6822JM

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JM,105

SEWA 1

295043

Agnietenstraat

21

 
 

6822JK

Klarendal

Klarendal-Noord

Eengezins

Koop

6822JK,21

SEWA 1

333657

Agnietenstraat

42

 
 

6822JV

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JV,42

SEWA 1

303667

Agnietenstraat

7

 
 

6822JK

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JK,7

SEWA 1

295047

Agnietenstraat

54

 
 

6822JV

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JV,54

SEWA 1

331155

Agnietenstraat

27

 

1

6822JK

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JK,27-1

SEWA 1

341255

Agnietenstraat

51

 
 

6822JL

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JL,51

SEWA 1

348497

Agnietenstraat

101

 
 

6822JM

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JM,101

SEWA 1

284536

Agnietenstraat

109

 
 

6822JM

Klarendal

Klarendal-Noord

 
 

6822JM,109

SEWA 1

362183

Agnietenstraat

34

 
 

6822JT

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JT,34

SEWA 1

855114

Agnietenstraat

61

 

2

6822JL

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JL,61-2

SEWA 1

422057

Agnietenstraat

27

 

6

6822JK

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JK,27-6

SEWA 1

341253

Agnietenstraat

43

 
 

6822JL

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JL,43

SEWA 1

348489

Agnietenstraat

19

 
 

6822JK

Klarendal

Klarendal-Noord

Eengezins

Koop

6822JK,19

SEWA 1

288585

Agnietenstraat

32

 
 

6822JT

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822JT,32

SEWA 1

307322

Agnietenstraat

103

 
 

6822JM

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JM,103

SEWA 1

426214

Agnietenstraat

29

 
 

6822JK

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JK,29

SEWA 1

301872

Agnietenstraat

50

 
 

6822JV

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822JV,50

SEWA 1

332725

Akkerstraat

7

 

4

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822AH,7-4

SEWA 1

317379

Akkerstraat

1

 
 

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822AH,1

SEWA 1

383848

Akkerstraat

19

 
 

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822AH,19

SEWA 1

325122

Akkerstraat

3

 
 

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822AH,3

SEWA 1

301892

Akkerstraat

21

 
 

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822AH,21

SEWA 1

282141

Akkerstraat

31

 
 

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

Eengezins

Koop

6822AH,31

SEWA 1

431023

Akkerstraat

15

 
 

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822AH,15

SEWA 1

295938

Akkerstraat

7

 

3

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822AH,7-3

SEWA 1

326371

Akkerstraat

9

 
 

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822AH,9

SEWA 1

332723

Akkerstraat

7

 

2

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822AH,7-2

SEWA 1

354041

Akkerstraat

23

 
 

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822AH,23

SEWA 1

295940

Akkerstraat

5

 
 

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822AH,5

SEWA 1

402633

Akkerstraat

27

 
 

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

Eengezins

Koop

6822AH,27

SEWA 1

332319

Akkerstraat

7

 

1

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Koop

6822AH,7-1

SEWA 1

411545

Akkerstraat

17

 
 

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822AH,17

SEWA 1

857445

Akkerstraat

15

B

 

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

 
 

6822AH,15B

SEWA 1

410031

Akkerstraat

25

 
 

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822AH,25

SEWA 1

359961

Akkerstraat

11

 
 

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822AH,11

SEWA 1

359963

Akkerstraat

13

 
 

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

Appartement

Huur particulier

6822AH,13

SEWA 1

857444

Akkerstraat

15

A

 

6822AH

Klarendal

Klarendal-Noord

 
 

6822AH,15A

SEWA 1

298701

Akkerwindestraat

14

 
 

6832CW

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Huur particulier

6832CW,14

SEWA 1

398391

Akkerwindestraat

40

 
 

6832CW

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Huur particulier

6832CW,40

SEWA 1

856151

Akkerwindestraat

12

 

1

6832CW

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Appartement

Huur particulier

6832CW,12-1

SEWA 1

856150

Akkerwindestraat

12

 
 

6832CW

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Appartement

Huur particulier

6832CW,12

SEWA 1

298699

Akkerwindestraat

2

 
 

6832CW

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832CW,2

SEWA 1

410041

Akkerwindestraat

32

 
 

6832CW

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Huur particulier

6832CW,32

SEWA 1

359973

Akkerwindestraat

74

 
 

6832CX

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832CX,74

SEWA 1

321153

Akkerwindestraat

42

 
 

6832CW

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832CW,42

SEWA 1

282147

Akkerwindestraat

66

 
 

6832CX

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832CX,66

SEWA 1

327307

Akkerwindestraat

70

 
 

6832CX

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832CX,70

SEWA 1

369342

Bereklauwstraat

33

 
 

6832DC

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DC,33

SEWA 1

309595

Bereklauwstraat

9

 
 

6832DC

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DC,9

SEWA 1

360387

Bereklauwstraat

18

 
 

6832DG

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DG,18

SEWA 1

283620

Bereklauwstraat

19

 
 

6832DC

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DC,19

SEWA 1

291418

Bereklauwstraat

14

 
 

6832DG

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DG,14

SEWA 1

311001

Bereklauwstraat

20

 
 

6832DG

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Huur particulier

6832DG,20

SEWA 1

389157

Bereklauwstraat

4

 
 

6832DG

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DG,4

SEWA 1

348919

Bereklauwstraat

22

 
 

6832DG

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DG,22

SEWA 1

399842

Bereklauwstraat

83

 
 

6832DE

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DE,83

SEWA 1

380734

Bereklauwstraat

16

 
 

6832DG

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DG,16

SEWA 1

282563

Bereklauwstraat

3

 
 

6832DC

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DC,3

SEWA 1

283616

Bereklauwstraat

8

 
 

6832DG

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DG,8

SEWA 1

331778

Bereklauwstraat

2

 
 

6832DG

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DG,2

SEWA 1

361392

Bereklauwstraat

26

 
 

6832DG

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DG,26

SEWA 1

360385

Bereklauwstraat

15

 
 

6832DC

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DC,15

SEWA 1

331780

Bereklauwstraat

31

 
 

6832DC

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Huur particulier

6832DC,31

SEWA 1

302973

Bereklauwstraat

30

 
 

6832DG

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DG,30

SEWA 1

283618

Bereklauwstraat

12

 
 

6832DG

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DG,12

SEWA 1

425756

Bereklauwstraat

27

 
 

6832DC

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Huur particulier

6832DC,27

SEWA 1

291420

Bereklauwstraat

38

 
 

6832DG

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DG,38

SEWA 1

399838

Bereklauwstraat

17

 
 

6832DC

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DC,17

SEWA 1

348921

Bereklauwstraat

49

 
 

6832DD

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DD,49

SEWA 1

398799

Bereklauwstraat

1

 
 

6832DC

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DC,1

SEWA 1

361394

Bereklauwstraat

28

 
 

6832DG

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DG,28

SEWA 1

347889

Bereklauwstraat

25

 
 

6832DC

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DC,25

SEWA 1

380736

Bereklauwstraat

24

 
 

6832DG

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DG,24

SEWA 1

360389

Bereklauwstraat

35

 
 

6832DC

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DC,35

SEWA 1

356590

Bereklauwstraat

6

 
 

6832DG

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DG,6

SEWA 1

361396

Bereklauwstraat

40

 
 

6832DG

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832DG,40

SEWA 1

381646

Beukenlaan

126

 
 

6823MG

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MG,126

SEWA 1

418738

Beukenlaan

124

 
 

6823MG

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MG,124

SEWA 1

331814

Beukenlaan

134

 
 

6823MG

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MG,134

SEWA 1

326185

Beukenlaan

226

 
 

6823MK

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MK,226

SEWA 1

320085

Beukenlaan

188

 
 

6823MJ

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MJ,188

SEWA 1

377190

Beukenlaan

238

 
 

6823MK

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MK,238

SEWA 1

287490

Beukenlaan

130

 
 

6823MG

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MG,130

SEWA 1

299840

Beukenlaan

204

 
 

6823MJ

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MJ,204

SEWA 1

336579

Beukenlaan

174

 
 

6823MH

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MH,174

SEWA 1

401412

Beukenlaan

236

 
 

6823MK

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MK,236

SEWA 1

345373

Beukenlaan

190

 
 

6823MJ

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MJ,190

SEWA 1

358807

Beukenlaan

118

 
 

6823MG

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MG,118

SEWA 1

341325

Beukenlaan

224

 
 

6823MK

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MK,224

SEWA 1

418736

Beukenlaan

112

 
 

6823MG

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Huur particulier

6823MG,112

SEWA 1

303819

Beukenlaan

168

 
 

6823MH

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MH,168

SEWA 1

401408

Beukenlaan

114

 
 

6823MG

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MG,114

SEWA 1

299640

Beukenlaan

232

 
 

6823MK

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Huur particulier

6823MK,232

SEWA 1

358821

Biezenlaan

50

 
 

6832HW

Malburgen-Oost (Zuid)

Immerloo I

Eengezins

Koop

6832HW,50

SEWA 1

304322

Biezenlaan

42

 
 

6832HW

Malburgen-Oost (Zuid)

Immerloo I

Eengezins

Koop

6832HW,42

SEWA 1

345379

Biezenlaan

1

 
 

6832HT

Malburgen-Oost (Zuid)

Immerloo I

Eengezins

Koop

6832HT,1

SEWA 1

298789

Biezenlaan

20

 
 

6832HW

Malburgen-Oost (Zuid)

Immerloo I

Eengezins

Koop

6832HW,20

SEWA 1

324056

Biezenlaan

29

 
 

6832HV

Malburgen-Oost (Zuid)

Immerloo I

Eengezins

Koop

6832HV,29

SEWA 1

423493

Bontekoestraat

23

 

2

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826ST,23-2

SEWA 1

363049

Bontekoestraat

25

 

1

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,25-1

SEWA 1

281038

Bontekoestraat

3

 

3

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SP,3-3

SEWA 1

381284

Bontekoestraat

27

 

3

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,27-3

SEWA 1

336203

Bontekoestraat

4

 
 

6826SW

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826SW,4

SEWA 1

281046

Bontekoestraat

32

 
 

6826SW

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SW,32

SEWA 1

381280

Bontekoestraat

5

 

3

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SP,5-3

SEWA 1

418546

Bontekoestraat

7

 

2

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SP,7-2

SEWA 1

420658

Bontekoestraat

21

 

4

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826ST,21-4

SEWA 1

401596

Bontekoestraat

3

 

6

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SP,3-6

SEWA 1

320123

Bontekoestraat

44

 
 

6826SX

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SX,44

SEWA 1

306748

Bontekoestraat

27

 

1

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,27-1

SEWA 1

297428

Bontekoestraat

17

 

6

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826ST,17-6

SEWA 1

324196

Bontekoestraat

34

 
 

6826SW

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826SW,34

SEWA 1

381282

Bontekoestraat

15

 

5

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SR,15-5

SEWA 1

375101

Bontekoestraat

29

 

2

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,29-2

SEWA 1

297422

Bontekoestraat

9

 

1

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SR,9-1

SEWA 1

418552

Bontekoestraat

23

 

4

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826ST,23-4

SEWA 1

306744

Bontekoestraat

23

 

1

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826ST,23-1

SEWA 1

375103

Bontekoestraat

40

 
 

6826SX

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SX,40

SEWA 1

420423

Bontekoestraat

48

 
 

6826SX

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SX,48

SEWA 1

345537

Bontekoestraat

5

 

4

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SP,5-4

SEWA 1

420530

Bontekoestraat

3

 

1

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SP,3-1

SEWA 1

301842

Bontekoestraat

17

 

3

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826ST,17-3

SEWA 1

326527

Bontekoestraat

20

 
 

6826SW

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SW,20

SEWA 1

420415

Bontekoestraat

19

 

2

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826ST,19-2

SEWA 1

285424

Bontekoestraat

5

 

2

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SP,5-2

SEWA 1

379522

Bontekoestraat

7

 

3

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SP,7-3

SEWA 1

343318

Bontekoestraat

27

 

2

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,27-2

SEWA 1

365128

Bontekoestraat

1

 

3

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SP,1-3

SEWA 1

341155

Bontekoestraat

26

 
 

6826SW

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SW,26

SEWA 1

365130

Bontekoestraat

7

 

5

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SP,7-5

SEWA 1

297426

Bontekoestraat

11

 

1

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SR,11-1

SEWA 1

345539

Bontekoestraat

17

 

4

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826ST,17-4

SEWA 1

320117

Bontekoestraat

1

 

5

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SP,1-5

SEWA 1

413710

Bontekoestraat

1

 

6

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SP,1-6

SEWA 1

375091

Bontekoestraat

6

 
 

6826SW

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SW,6

SEWA 1

385635

Bontekoestraat

15

 

2

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SR,15-2

SEWA 1

306746

Bontekoestraat

25

 

4

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,25-4

SEWA 1

420425

Bontekoestraat

52

 
 

6826SX

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826SX,52

SEWA 1

336205

Bontekoestraat

21

 

1

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826ST,21-1

SEWA 1

401598

Bontekoestraat

17

 

1

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826ST,17-1

SEWA 1

358845

Bontekoestraat

29

 

5

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,29-5

SEWA 1

418550

Bontekoestraat

15

 

6

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SR,15-6

SEWA 1

326525

Bontekoestraat

13

 

5

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SR,13-5

SEWA 1

404125

Bontekoestraat

21

 

2

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826ST,21-2

SEWA 1

326215

Bontekoestraat

11

 

3

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SR,11-3

SEWA 1

385637

Bontekoestraat

23

 

6

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826ST,23-6

SEWA 1

420660

Bontekoestraat

21

 

5

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826ST,21-5

SEWA 1

375095

Bontekoestraat

15

 

3

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SR,15-3

SEWA 1

379528

Bontekoestraat

31

 

6

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,31-6

SEWA 1

381278

Bontekoestraat

5

 

1

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SP,5-1

SEWA 1

381518

Bontekoestraat

21

 

3

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826ST,21-3

SEWA 1

365434

Bontekoestraat

25

 

3

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SV,25-3

SEWA 1

418554

Bontekoestraat

24

 
 

6826SW

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SW,24

SEWA 1

303471

Bontekoestraat

25

 

2

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,25-2

SEWA 1

285428

Bontekoestraat

31

 

4

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,31-4

SEWA 1

303699

Bontekoestraat

9

 

6

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SR,9-6

SEWA 1

404127

Bontekoestraat

38

 
 

6826SX

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SX,38

SEWA 1

413712

Bontekoestraat

9

 

5

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SR,9-5

SEWA 1

341157

Bontekoestraat

31

 

2

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SV,31-2

SEWA 1

397313

Bontekoestraat

7

 

1

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SP,7-1

SEWA 1

344209

Bontekoestraat

1

 

1

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SP,1-1

SEWA 1

423491

Bontekoestraat

18

 
 

6826SW

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SW,18

SEWA 1

285426

Bontekoestraat

8

 
 

6826SW

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SW,8

SEWA 1

303469

Bontekoestraat

19

 

1

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826ST,19-1

SEWA 1

341153

Bontekoestraat

19

 

6

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826ST,19-6

SEWA 1

420413

Bontekoestraat

10

 
 

6826SW

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SW,10

SEWA 1

343038

Bontekoestraat

27

 

6

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,27-6

SEWA 1

320119

Bontekoestraat

5

 

6

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SP,5-6

SEWA 1

326217

Bontekoestraat

11

 

5

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SR,11-5

SEWA 1

403795

Bontekoestraat

9

 

2

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SR,9-2

SEWA 1

285430

Bontekoestraat

42

 
 

6826SX

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SX,42

SEWA 1

307288

Bontekoestraat

13

 

2

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SR,13-2

SEWA 1

375097

Bontekoestraat

21

 

6

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826ST,21-6

SEWA 1

385633

Bontekoestraat

11

 

6

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SR,11-6

SEWA 1

287538

Bontekoestraat

3

 

5

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SP,3-5

SEWA 1

287845

Bontekoestraat

31

 

1

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,31-1

SEWA 1

381520

Bontekoestraat

22

 
 

6826SW

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SW,22

SEWA 1

358843

Bontekoestraat

29

 

3

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,29-3

SEWA 1

307290

Bontekoestraat

29

 

6

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,29-6

SEWA 1

341147

Bontekoestraat

5

 

5

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SP,5-5

SEWA 1

343316

Bontekoestraat

19

 

5

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826ST,19-5

SEWA 1

420421

Bontekoestraat

46

 
 

6826SX

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SX,46

SEWA 1

358841

Bontekoestraat

19

 

3

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826ST,19-3

SEWA 1

281044

Bontekoestraat

29

 

1

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,29-1

SEWA 1

375099

Bontekoestraat

25

 

6

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SV,25-6

SEWA 1

420417

Bontekoestraat

19

 

4

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826ST,19-4

SEWA 1

320121

Bontekoestraat

7

 

4

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SP,7-4

SEWA 1

413716

Bontekoestraat

25

 

5

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SV,25-5

SEWA 1

297430

Bontekoestraat

50

 
 

6826SX

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SX,50

SEWA 1

345541

Bontekoestraat

30

 
 

6826SW

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826SW,30

SEWA 1

301840

Bontekoestraat

17

 

2

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826ST,17-2

SEWA 1

413714

Bontekoestraat

15

 

4

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SR,15-4

SEWA 1

343314

Bontekoestraat

13

 

1

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SR,13-1

SEWA 1

381516

Bontekoestraat

12

 
 

6826SW

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SW,12

SEWA 1

281042

Bontekoestraat

23

 

3

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826ST,23-3

SEWA 1

320125

Bontekoestraat

54

 
 

6826SX

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SX,54

SEWA 1

303467

Bontekoestraat

15

 

1

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SR,15-1

SEWA 1

379524

Bontekoestraat

17

 

5

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826ST,17-5

SEWA 1

281040

Bontekoestraat

11

 

4

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SR,11-4

SEWA 1

287843

Bontekoestraat

28

 
 

6826SW

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SW,28

SEWA 1

418548

Bontekoestraat

14

 
 

6826SW

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SW,14

SEWA 1

297424

Bontekoestraat

9

 

4

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SR,9-4

SEWA 1

343034

Bontekoestraat

1

 

2

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SP,1-2

SEWA 1

375093

Bontekoestraat

13

 

4

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SR,13-4

SEWA 1

343036

Bontekoestraat

16

 
 

6826SW

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826SW,16

SEWA 1

324190

Bontekoestraat

1

 

4

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SP,1-4

SEWA 1

420419

Bontekoestraat

29

 

4

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,29-4

SEWA 1

420656

Bontekoestraat

9

 

3

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SR,9-3

SEWA 1

341149

Bontekoestraat

7

 

6

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SP,7-6

SEWA 1

397315

Bontekoestraat

13

 

3

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SR,13-3

SEWA 1

324192

Bontekoestraat

3

 

2

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SP,3-2

SEWA 1

423495

Bontekoestraat

27

 

5

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,27-5

SEWA 1

324194

Bontekoestraat

11

 

2

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SR,11-2

SEWA 1

379526

Bontekoestraat

23

 

5

6826ST

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826ST,23-5

SEWA 1

418556

Bontekoestraat

27

 

4

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,27-4

SEWA 1

358847

Bontekoestraat

31

 

3

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,31-3

SEWA 1

403793

Bontekoestraat

3

 

4

6826SP

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SP,3-4

SEWA 1

341151

Bontekoestraat

13

 

6

6826SR

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826SR,13-6

SEWA 1

306750

Bontekoestraat

31

 

5

6826SV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826SV,31-5

SEWA 1

304494

Bontekoestraat

2

 
 

6826SW

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SW,2

SEWA 1

303701

Bontekoestraat

36

 
 

6826SW

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826SW,36

SEWA 1

418908

Broekstraat

127

 
 

6828PN

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Koop

6828PN,127

SEWA 1

283818

Broekstraat

121

 
 

6828PN

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Huur particulier

6828PN,121

SEWA 1

379784

Broekstraat

123

 
 

6828PN

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Koop

6828PN,123

SEWA 1

341934

Broekstraat

129

 
 

6828PN

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Eengezins

Koop

6828PN,129

SEWA 1

341533

Broekstraat

117

 
 

6828PN

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Koop

6828PN,117

SEWA 1

302374

Broekstraat

133

 
 

6828PN

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Koop

6828PN,133

SEWA 1

410581

Broekstraat

119

 
 

6828PN

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Koop

6828PN,119

SEWA 1

411459

Broekstraat

131

 
 

6828PN

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Koop

6828PN,131

SEWA 1

288398

Broekstraat

125

 
 

6828PN

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Koop

6828PN,125

SEWA 1

431395

Catharijnestraat

39

 

2

6822CA

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Huur particulier

6822CA,39-2

SEWA 1

332641

Catharijnestraat

53

 

1

6822CA

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Huur particulier

6822CA,53-1

SEWA 1

299718

Catharijnestraat

81

 
 

6822CB

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Huur particulier

6822CB,81

SEWA 1

316728

Catharijnestraat

79

 
 

6822CB

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Koop

6822CB,79

SEWA 1

309982

Catharijnestraat

73

 
 

6822CB

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Koop

6822CB,73

SEWA 1

371751

Catharijnestraat

117

 
 

6822CC

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Koop

6822CC,117

SEWA 1

306014

Catharijnestraat

53

 

2

6822CA

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Huur particulier

6822CA,53-2

SEWA 1

410683

Catharijnestraat

105

 
 

6822CB

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Koop

6822CB,105

SEWA 1

302707

Catharijnestraat

35

 
 

6822CA

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Huur particulier

6822CA,35

SEWA 1

422013

Catharijnestraat

95

 
 

6822CB

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Koop

6822CB,95

SEWA 1

316730

Catharijnestraat

103

 
 

6822CB

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Koop

6822CB,103

SEWA 1

402455

Catharijnestraat

83

 
 

6822CB

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Koop

6822CB,83

SEWA 1

388231

Catharijnestraat

19

 
 

6822CA

Klarendal

Klarendal-Zuid

Eengezins

Koop

6822CA,19

SEWA 1

323128

Catharijnestraat

77

 
 

6822CB

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Koop

6822CB,77

SEWA 1

380482

Catharijnestraat

55

 
 

6822CA

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Koop

6822CA,55

SEWA 1

363819

Catharijnestraat

115

 
 

6822CC

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Huur particulier

6822CC,115

SEWA 1

338365

Catharijnestraat

17

 
 

6822CA

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Huur particulier

6822CA,17

SEWA 1

354245

Catharijnestraat

101

 
 

6822CB

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Huur particulier

6822CB,101

SEWA 1

363817

Catharijnestraat

99

 
 

6822CB

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Huur particulier

6822CB,99

SEWA 1

371749

Catharijnestraat

111

 
 

6822CC

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Koop

6822CC,111

SEWA 1

371747

Catharijnestraat

49

 
 

6822CA

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Koop

6822CA,49

SEWA 1

422009

Catharijnestraat

69

 
 

6822CB

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Koop

6822CB,69

SEWA 1

396929

Catharijnestraat

39

 

1

6822CA

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Huur particulier

6822CA,39-1

SEWA 1

358503

Catharijnestraat

37

 
 

6822CA

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Koop

6822CA,37

SEWA 1

410679

Catharijnestraat

55

A

 

6822CA

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Koop

6822CA,55A

SEWA 1

284288

Catharijnestraat

41

A

 

6822CA

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Huur particulier

6822CA,41A

SEWA 1

415787

Catharijnestraat

71

 
 

6822CB

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Koop

6822CB,71

SEWA 1

402453

Catharijnestraat

75

 
 

6822CB

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Huur particulier

6822CB,75

SEWA 1

361965

Catharijnestraat

91

 
 

6822CB

Klarendal

Klarendal-Zuid

Eengezins

Huur particulier

6822CB,91

SEWA 1

388229

Catharijnestraat

15

 
 

6822CA

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Huur particulier

6822CA,15

SEWA 1

323126

Catharijnestraat

57

 
 

6822CB

Klarendal

Klarendal-Zuid

Eengezins

Huur particulier

6822CB,57

SEWA 1

332971

Catharijnestraat

51

 
 

6822CA

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Koop

6822CA,51

SEWA 1

388233

Catharijnestraat

63

 
 

6822CB

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Huur particulier

6822CB,63

SEWA 1

289681

Catharijnestraat

41

B

 

6822CA

Klarendal

Klarendal-Zuid

Appartement

Huur particulier

6822CA,41B

SEWA 1

382821

Creutzbergstraat

9

 
 

6823EH

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823EH,9

SEWA 1

411159

Creutzbergstraat

43

 
 

6823EJ

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823EJ,43

SEWA 1

283734

Creutzbergstraat

38

 
 

6823EK

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823EK,38

SEWA 1

286466

Creutzbergstraat

50

 
 

6823EL

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823EL,50

SEWA 1

322620

Creutzbergstraat

61

 
 

6823EJ

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Huur particulier

6823EJ,61

SEWA 1

348313

Creutzbergstraat

45

 
 

6823EJ

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823EJ,45

SEWA 1

279462

Creutzbergstraat

22

 
 

6823EK

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Huur particulier

6823EK,22

SEWA 1

402645

Creutzbergstraat

39

 
 

6823EH

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823EH,39

SEWA 1

300662

Creutzbergstraat

5

 
 

6823EH

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823EH,5

SEWA 1

325134

Creutzbergstraat

35

 
 

6823EH

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823EH,35

SEWA 1

357247

Creutzbergstraat

40

 
 

6823EK

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823EK,40

SEWA 1

303453

De Bitterstraat

19

 
 

6826RA

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826RA,19

SEWA 1

377202

De Bitterstraat

9

 
 

6826RA

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826RA,9

SEWA 1

303455

De Bitterstraat

21

 
 

6826RA

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826RA,21

SEWA 1

365102

De Bitterstraat

1

 

2

6826RA

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826RA,1-2

SEWA 1

320095

De Bitterstraat

13

 
 

6826RA

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826RA,13

SEWA 1

423259

De Bitterstraat

11

 
 

6826RA

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826RA,11

SEWA 1

281024

De Bitterstraat

5

 
 

6826RA

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826RA,5

SEWA 1

358825

De Bitterstraat

17

 
 

6826RA

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826RA,17

SEWA 1

343020

De Bitterstraat

1

 

5

6826RA

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826RA,1-5

SEWA 1

324184

De Bitterstraat

7

 
 

6826RA

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826RA,7

SEWA 1

397299

De Bitterstraat

3

 
 

6826RA

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826RA,3

SEWA 1

306842

De Bitterstraat

1

 

1

6826RA

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826RA,1-1

SEWA 1

377204

De Bitterstraat

15

 
 

6826RA

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826RA,15

SEWA 1

418750

De Bitterstraat

1

 

3

6826RA

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826RA,1-3

SEWA 1

358823

De Bitterstraat

1

 

4

6826RA

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826RA,1-4

SEWA 1

405246

De Houtmanstraat

83

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PG,83

SEWA 1

400524

De Houtmanstraat

68

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PK,68

SEWA 1

284350

De Houtmanstraat

5

 
 

6826PE

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826PE,5

SEWA 1

302519

De Houtmanstraat

17

 
 

6826PE

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826PE,17

SEWA 1

291490

De Houtmanstraat

2

 
 

6826PJ

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PJ,2

SEWA 1

362055

De Houtmanstraat

107

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PG,107

SEWA 1

400526

De Houtmanstraat

91

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PG,91

SEWA 1

396286

De Houtmanstraat

86

 
 

6826PL

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PL,86

SEWA 1

405730

De Houtmanstraat

127

 
 

6826PH

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PH,127

SEWA 1

380268

De Houtmanstraat

12

 
 

6826PJ

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PJ,12

SEWA 1

302527

De Houtmanstraat

135

 
 

6826PH

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PH,135

SEWA 1

387703

De Houtmanstraat

89

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PG,89

SEWA 1

405728

De Houtmanstraat

125

 
 

6826PH

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PH,125

SEWA 1

380272

De Houtmanstraat

71

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826PG,71

SEWA 1

400528

De Houtmanstraat

101

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PG,101

SEWA 1

347743

De Houtmanstraat

90

 
 

6826PL

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826PL,90

SEWA 1

323186

De Houtmanstraat

7

 
 

6826PE

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PE,7

SEWA 1

396288

De Houtmanstraat

88

 
 

6826PL

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826PL,88

SEWA 1

302517

De Houtmanstraat

9

 
 

6826PE

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PE,9

SEWA 1

323188

De Houtmanstraat

36

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PK,36

SEWA 1

291492

De Houtmanstraat

62

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PK,62

SEWA 1

410757

De Houtmanstraat

20

 
 

6826PJ

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PJ,20

SEWA 1

357731

De Houtmanstraat

95

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826PG,95

SEWA 1

388631

De Houtmanstraat

115

 
 

6826PH

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PH,115

SEWA 1

388633

De Houtmanstraat

119

 
 

6826PH

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826PH,119

SEWA 1

425634

De Houtmanstraat

6

 
 

6826PJ

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826PJ,6

SEWA 1

365600

De Houtmanstraat

97

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PG,97

SEWA 1

347739

De Houtmanstraat

70

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826PK,70

SEWA 1

342028

De Houtmanstraat

1

 
 

6826PE

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826PE,1

SEWA 1

287981

De Houtmanstraat

24

 
 

6826PJ

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PJ,24

SEWA 1

323198

De Houtmanstraat

93

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826PG,93

SEWA 1

404297

De Houtmanstraat

77

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PG,77

SEWA 1

388619

De Houtmanstraat

10

 
 

6826PJ

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PJ,10

SEWA 1

396284

De Houtmanstraat

75

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826PG,75

SEWA 1

362051

De Houtmanstraat

69

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PG,69

SEWA 1

287983

De Houtmanstraat

30

 
 

6826PJ

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826PJ,30

SEWA 1

302523

De Houtmanstraat

105

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PG,105

SEWA 1

371865

De Houtmanstraat

117

 
 

6826PH

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PH,117

SEWA 1

388629

De Houtmanstraat

52

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PK,52

SEWA 1

371863

De Houtmanstraat

73

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PG,73

SEWA 1

365598

De Houtmanstraat

8

 
 

6826PJ

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PJ,8

SEWA 1

365602

De Houtmanstraat

141

 
 

6826PH

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PH,141

SEWA 1

302525

De Houtmanstraat

123

 
 

6826PH

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PH,123

SEWA 1

284352

De Houtmanstraat

64

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PK,64

SEWA 1

425638

De Houtmanstraat

99

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PG,99

SEWA 1

425632

De Houtmanstraat

3

 
 

6826PE

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826PE,3

SEWA 1

357729

De Houtmanstraat

16

 
 

6826PJ

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PJ,16

SEWA 1

387701

De Houtmanstraat

82

 
 

6826PL

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PL,82

SEWA 1

425636

De Houtmanstraat

54

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826PK,54

SEWA 1

388621

De Houtmanstraat

18

 
 

6826PJ

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826PJ,18

SEWA 1

387699

De Houtmanstraat

28

 
 

6826PJ

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PJ,28

SEWA 1

310398

De Houtmanstraat

66

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826PK,66

SEWA 1

323194

De Houtmanstraat

80

 
 

6826PL

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PL,80

SEWA 1

371867

De Houtmanstraat

137

 
 

6826PH

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PH,137

SEWA 1

388627

De Houtmanstraat

50

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826PK,50

SEWA 1

388623

De Houtmanstraat

40

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826PK,40

SEWA 1

348461

De Houtmanstraat

81

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PG,81

SEWA 1

287985

De Houtmanstraat

44

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826PK,44

SEWA 1

310400

De Houtmanstraat

84

 
 

6826PL

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PL,84

SEWA 1

326691

De Houtmanstraat

32

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PK,32

SEWA 1

323196

De Houtmanstraat

85

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PG,85

SEWA 1

287987

De Houtmanstraat

121

 
 

6826PH

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826PH,121

SEWA 1

347741

De Houtmanstraat

72

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PK,72

SEWA 1

323192

De Houtmanstraat

60

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PK,60

SEWA 1

309467

De Houtmanstraat

34

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PK,34

SEWA 1

404295

De Houtmanstraat

4

 
 

6826PJ

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PJ,4

SEWA 1

404299

De Houtmanstraat

79

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PG,79

SEWA 1

405732

De Houtmanstraat

129

 
 

6826PH

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PH,129

SEWA 1

362057

De Houtmanstraat

133

 
 

6826PH

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826PH,133

SEWA 1

380270

De Houtmanstraat

42

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826PK,42

SEWA 1

326693

De Houtmanstraat

103

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PG,103

SEWA 1

371861

De Houtmanstraat

26

 
 

6826PJ

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PJ,26

SEWA 1

330779

De Houtmanstraat

11

 
 

6826PE

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PE,11

SEWA 1

405248

De Houtmanstraat

87

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826PG,87

SEWA 1

380274

De Houtmanstraat

78

 
 

6826PL

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826PL,78

SEWA 1

342030

De Houtmanstraat

48

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PK,48

SEWA 1

388635

De Houtmanstraat

131

 
 

6826PH

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PH,131

SEWA 1

342032

De Houtmanstraat

56

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826PK,56

SEWA 1

319019

De Houtmanstraat

15

 
 

6826PE

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PE,15

SEWA 1

309469

De Houtmanstraat

139

 
 

6826PH

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826PH,139

SEWA 1

426184

De Houtmanstraat

14

 
 

6826PJ

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

 
 

6826PJ,14

SEWA 1

293942

De Houtmanstraat

58

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PK,58

SEWA 1

370059

De Houtmanstraat

113

 
 

6826PH

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PH,113

SEWA 1

362053

De Houtmanstraat

74

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826PK,74

SEWA 1

333035

De Houtmanstraat

76

 
 

6826PL

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PL,76

SEWA 1

388625

De Houtmanstraat

46

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PK,46

SEWA 1

302521

De Houtmanstraat

92

 
 

6826PL

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826PL,92

SEWA 1

387705

De Houtmanstraat

109

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Koop

6826PG,109

SEWA 1

410755

De Houtmanstraat

13

 
 

6826PE

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826PE,13

SEWA 1

293944

De Houtmanstraat

111

 
 

6826PG

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826PG,111

SEWA 1

327639

De Houtmanstraat

22

 
 

6826PJ

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826PJ,22

SEWA 1

323190

De Houtmanstraat

38

 
 

6826PK

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Appartement

Huur particulier

6826PK,38

SEWA 1

347391

De Moorstraat

8

 
 

6826NV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826NV,8

SEWA 1

426797

De Moorstraat

10

 
 

6826NV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826NV,10

SEWA 1

375909

De Moorstraat

4

 
 

6826NV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826NV,4

SEWA 1

425290

De Moorstraat

18

 
 

6826NV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

 
 

6826NV,18

SEWA 1

398655

De Moorstraat

24

 
 

6826NV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826NV,24

SEWA 1

347393

De Moorstraat

20

 
 

6826NV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826NV,20

SEWA 1

349444

De Moorstraat

12

 
 

6826NV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826NV,12

SEWA 1

382442

De Moorstraat

16

 
 

6826NV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826NV,16

SEWA 1

321411

De Moorstraat

2

 
 

6826NV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826NV,2

SEWA 1

412420

De Moorstraat

22

 
 

6826NV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Huur particulier

6826NV,22

SEWA 1

421521

De Moorstraat

14

 
 

6826NV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826NV,14

SEWA 1

414453

De Moorstraat

6

 
 

6826NV

Presikhaaf-West

Presikhaaf III

Eengezins

Koop

6826NV,6

SEWA 1

321889

De Rijpstraat

16

 
 

6828ZL

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Koop

6828ZL,16

SEWA 1

314561

De Rijpstraat

18

 
 

6828ZL

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Koop

6828ZL,18

SEWA 1

324702

De Rijpstraat

26

 
 

6828ZL

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Koop

6828ZL,26

SEWA 1

411609

De Rijpstraat

6

 
 

6828ZL

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Eengezins

Koop

6828ZL,6

SEWA 1

429084

De Rijpstraat

28

 
 

6828ZL

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Koop

6828ZL,28

SEWA 1

280530

De Rijpstraat

22

 
 

6828ZL

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Koop

6828ZL,22

SEWA 1

400488

De Rijpstraat

14

 

2

6828ZL

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Huur particulier

6828ZL,14-2

SEWA 1

352098

De Rijpstraat

2

 
 

6828ZL

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Huur particulier

6828ZL,2

SEWA 1

421567

De Rijpstraat

12

 
 

6828ZL

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Eengezins

Koop

6828ZL,12

SEWA 1

395457

De Rijpstraat

30

 
 

6828ZL

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Eengezins

Koop

6828ZL,30

SEWA 1

363285

De Rijpstraat

24

 
 

6828ZL

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Koop

6828ZL,24

SEWA 1

321885

De Rijpstraat

4

 
 

6828ZL

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Koop

6828ZL,4

SEWA 1

304564

De Rijpstraat

2

A

 

6828ZL

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Koop

6828ZL,2A

SEWA 1

355107

De Rijpstraat

20

 
 

6828ZL

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Koop

6828ZL,20

SEWA 1

321887

De Rijpstraat

14

 

1

6828ZL

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Huur particulier

6828ZL,14-1

SEWA 1

396756

De Rijpstraat

8

 
 

6828ZL

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Koop

6828ZL,8

SEWA 1

285684

De Rijpstraat

10

 
 

6828ZL

Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

Appartement

Koop

6828ZL,10

SEWA 1

300682

Dennenweg

131

 
 

6823MP

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MP,131

SEWA 1

417016

Dennenweg

151

 
 

6823MR

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MR,151

SEWA 1

333579

Dennenweg

149

 
 

6823MR

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MR,149

SEWA 1

294979

Dennenweg

143

 
 

6823MR

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Huur particulier

6823MR,143

SEWA 1

344597

Dennenweg

109

 
 

6823MP

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MP,109

SEWA 1

421905

Dennenweg

115

 
 

6823MP

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Huur particulier

6823MP,115

SEWA 1

411309

Dennenweg

105

 
 

6823MP

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MP,105

SEWA 1

294977

Dennenweg

113

 
 

6823MP

Geitenkamp

Geitenkamp

Eengezins

Koop

6823MP,113

SEWA 1

285948

Distellaan

32

 

1

6833AZ

Malburgen-Oost (Noord)

Groene Weide

Eengezins

Koop

6833AZ,32-1

SEWA 1

285948

Distellaan

32

 

1

6833AZ

Malburgen-Oost (Noord)

Groene Weide

Eengezins

Koop

6833AZ,32-1

SEWA 1

285948

Distellaan

32

 

1

6833AZ

Malburgen-Oost (Noord)

Groene Weide

Eengezins

Koop

6833AZ,32-1

SEWA 1

285948

Distellaan

32

 

1

6833AZ

Malburgen-Oost (Noord)

Groene Weide

Eengezins

Koop

6833AZ,32-1

SEWA 1

314921

Distellaan

32

 

2

6833AZ

Malburgen-Oost (Noord)

Groene Weide

Appartement

Huur particulier

6833AZ,32-2

SEWA 1

344605

Distellaan

14

 
 

6833AZ

Malburgen-Oost (Noord)

Groene Weide

Eengezins

Koop

6833AZ,14

SEWA 1

336255

Distellaan

2

 
 

6833AZ

Malburgen-Oost (Noord)

Groene Weide

Eengezins

Koop

6833AZ,2

SEWA 1

318533

Distellaan

6

 
 

6833AZ

Malburgen-Oost (Noord)

Groene Weide

Eengezins

Koop

6833AZ,6

SEWA 1

317070

Dotterlaan

13

 
 

6832BD

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832BD,13

SEWA 1

338679

Dotterlaan

14

 
 

6832BD

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Huur particulier

6832BD,14

SEWA 1

331331

Dotterlaan

29

 
 

6832BE

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832BE,29

SEWA 1

421923

Dotterlaan

21

 
 

6832BD

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832BD,21

SEWA 1

420592

Dotterlaan

38

 
 

6832BE

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832BE,38

SEWA 1

357275

Dotterlaan

42

 
 

6832BE

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832BE,42

SEWA 1

410441

Dotterlaan

17

 
 

6832BD

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832BD,17

SEWA 1

286624

Dotterlaan

27

 
 

6832BD

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832BD,27

SEWA 1

409283

Dotterlaan

19

 
 

6832BD

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832BD,19

SEWA 1

300034

Dotterlaan

35

 
 

6832BE

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832BE,35

SEWA 1

286626

Dotterlaan

36

 
 

6832BE

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832BE,36

SEWA 1

381458

Dotterlaan

28

 
 

6832BE

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832BE,28

SEWA 1

291004

Dotterlaan

22

 
 

6832BD

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832BD,22

SEWA 1

331333

Dotterlaan

40

 
 

6832BE

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Huur particulier

6832BE,40

SEWA 1

332783

Dotterlaan

25

 
 

6832BD

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832BD,25

SEWA 1

325310

Dotterlaan

12

 
 

6832BD

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832BD,12

SEWA 1

364160

Dotterlaan

39

 
 

6832BE

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832BE,39

SEWA 1

384165

Dotterlaan

18

 
 

6832BD

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

Eengezins

Koop

6832BD,18

SEWA 1

394969

Dotterlaan

33

 
 

6832BE

Malburgen-Oost (Zuid)

Zeegsingel e.o.

<