Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Impuls Jongerencultuur 2024

Geldend van 02-02-2024 t/m 04-04-2024

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Impuls Jongerencultuur 2024

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 30 januari 2024, kenmerk 399873, aangaande het vaststellen van een openstellingsperiode en een subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 31 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Impuls Jongerencultuur’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 31 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Impuls Jongerencultuur’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 een openstellingsperiode en een subsidieplafond dient te worden vastgesteld;

  • gelet op artikel 31.7, vierde lid, en artikel 31.8 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023;

besluiten vast te stellen:

Artikel I

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 31 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Impuls Jongerencultuur’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023, kunnen worden ingediend van 2 februari 2024 tot en met 30 september 2024.

Artikel II

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 31 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Impuls Jongerencultuur’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023, voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 456.085,--.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 30 januari 2024.

Drs. J.M.M Polman, voorzitter

Drs. M.J.C. Franken, secretaris