Vaststelling Besluit mandaat en machtiging GLB-NSP SNN Drenthe

Geldend van 02-02-2024 t/m heden

Intitulé

Vaststelling Besluit mandaat en machtiging GLB-NSP SNN Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en het besluit van Provinciale Staten van Drenthe van 8 november 2023 betreffende vaststelling van de Verordening Europese landbouwsubsidies provincie Drenthe 2023-2027;

overwegende dat het gewenst is mandaat en machtiging te verlenen aan het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) inzake de uitvoering van subsidies in het kader van de Verordening Europese landbouwsubsidies provincie Drenthe 2023-2027 voor het Nationaal Strategisch Plan (NSP) van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB);

BESLUITEN:

het Besluit mandaat en machtiging GLB-NSP SNN provincie Drenthe vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om namens Gedeputeerde Staten besluiten te nemen;

 • b.

  machtiging: de bevoegdheid om namens Gedeputeerde Staten handelingen te verrichten, niet zijnde besluiten of privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Artikel 2 Mandaat en machtiging

 • 1.

  Aan het Dagelijks Bestuur van het SNN (hierna: DB-SNN) wordt voor de taken en bevoegdheden genoemd in artikel 3, met inbegrip van de ondertekening van stukken, mandaat en machtiging verleend.

 • 2.

  Het DB-SNN is bevoegd ten aanzien van de taken en bevoegdheden die krachtens dit besluit kunnen worden uitgeoefend ondermandaat te verlenen. Deze besluiten worden schriftelijk genomen.

 • 3.

  Onder de in artikel 3 genoemde taken en bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele of administratieve aard.

 • 4.

  Waar dit besluit betrekking heeft op het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling wordt voor mandaat gelezen: machtiging.

 • 5.

  Op het ondermandaat zijn de bepalingen van dit mandaatbesluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Omvang van het mandaat

Het mandaat strekt zich uit over de navolgende taken en bevoegdheden:

Subsidie:

 • a.

  het nemen van besluiten tot verlening, intrekking, wijziging of weigering van subsidie;

 • b.

  het nemen van besluiten tot verlening van voorschotten;

 • c.

  het betalen van voorschotten overeenkomstig de voorschotverlening;

 • d.

  het nemen van besluiten tot subsidievaststelling;

 • e.

  het betalen van het subsidiebedrag overeenkomstig de subsidievaststelling onder verrekening van betaalde voorschotten;

 • f.

  het opschorten van de verplichting tot betaling van een subsidiebedrag of een voorschot, met ingang van de dag waarop gedeputeerde staten de subsidieontvanger schriftelijk in kennis hebben gesteld van het ernstige vermoeden dat er grond bestaat om toepassing te geven aan artikel 4:48 of 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht, tot en met de dag waarop de beschikking omtrent intrekking of wijziging is bekendgemaakt of de dag waarop sedert de kennisgeving van het ernstige vermoeden dertien weken is verstreken;

 • g.

  het nemen van besluiten tot terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of voorschotten;

 • h.

  het invorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of voorschotten bij dwangbevel;

 • i.

  het vaststellen van formulieren en modellen ten behoeve van de subsidieverstrekking;

 • j.

  het verrichten van de noodzakelijke handelingen in het kader van transparantieverplichtingen, het doen van kennisgevingen en het rapporteren op gebied van staatssteun in het kader van de subsidieregeling;

 • k.

  het voldoen aan de transparantieverplichting als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie ten aanzien van subsidieverlening waarbij het steuncomponent meer dan € 500.000,-- bedraagt;

 • l.

  het voeren van het financiële beheer van de beschikte projecten;

 • m.

  het beoordelen van voortgangsrapportages;

 • n.

  het benoemen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 Awb;

Informatieverstrekking:

 • o.

  het nemen van besluiten met toepassing van de Wet open overheid;

Rechtsbescherming:

 • p.

  het nemen van besluiten op bezwaar;

 • q.

  het nemen van besluiten tot het instellen van een (hoger) beroepsprocedure (procesbesluit);

 • r.

  het optreden als gemachtigde in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures, waaronder begrepen het opstellen, ondertekenen en indienen van processtukken en het optreden als gemachtigde ter zitting.

Werkgroepen:

 • s.

  het namens de provincie deelnemen aan diverse landelijke werkgroepen bijvoorbeeld het B-team GLB en de werkgroep Monitoring, Evaluatie en Financiën (MEF)

Artikel 4 Voorschriften bij gebruik mandaat

 • 1.

  Bij de uitoefening van dit besluit wordt in elk geval in acht genomen:

  • a.

   het daaromtrent gestelde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, beleidsregel, richtlijn en specifieke instructies;

  • b.

   het door het bevoegde bestuursorgaan vastgestelde beleid;

 • 2.

  ln de volgende gevallen worden voorgenomen beslissingen in elk geval aan Gedeputeerde Staten voorgelegd:

  • a.

   bij (te verwachten)politiek-bestuurlijke en financiële risico's;

  • b.

   indien bestuurlijk is aangegeven, dat een wijziging, aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid gewenst is dan wel indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid over te gaan;

  • c.

   indien gedeputeerde staten dit hebben aangegeven;

  • d.

   bij twijfel omtrent de reikwijdte/toepassing van dit mandaatbesluit.

 • 3.

  Het niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid leidt niet tot een onbevoegd genomen besluit.

Artikel 5 Ondertekening

Besluiten die krachtens dit besluit worden genomen worden als volgt ondertekend:

Gedeputeerde Staten van Drenthe:

Namens deze:

Dagelijks Bestuur SNN

1. Besluiten die krachtens dit besluit in ondermandaat worden genomen worden als volgt ondertekend:

Gedeputeerde Staten van Drenthe:

Namens deze:

Dagelijks bestuur SNN

Namens deze:

(naam houder ondermandaat)

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat GLB-NSP SNN provincie Drenthe.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 30 januari 2024

Kenmerk 4.1/20240000126

Uitgegeven: 1 februari 2024

Ondertekening