Beleidsregel Basissubsidie Culturele Amateurkunsten Roermond

Geldend van 14-02-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Basissubsidie Culturele Amateurkunsten Roermond

gezien het voorstel van 21 november 2023;

overwegende dat in aansluiting bij de vastgestelde Meerjarencultuurvisie ‘Cultuur Werkplaats Roermond 2023-2026: Roermond werkt aan cultuur’ en de vastgestelde begroting, verenigingen en amateurkunsten een wezenlijk onderdeel uitmaken van de culturele infrastructuur in Roermond. Naast het bevorderen van talentontwikkeling, dragen zij ook bij aan de sociale cohesie in de wijken en kernen van Roermond. Amateurkunst nodigt inwoners op laagdrempelige manieren uit om cultuur te maken en te beleven, ongeacht leeftijd, afkomst, talent of voorkeuren.

gelet op het bepaalde in artikel 3, tweede, vierde en vijfde lid en hoofdstuk 4 van de Algemene subsidieverordening Roermond 2008;

besluit:

Vast te stellen de Beleidsregel Basissubsidie Culturele Amateurkunsten Roermond.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • Organisatie voor amateurkunst: culturele vereniging, stichting of andere organisatie met rechtspersoonlijkheid, die activiteiten zonder beroepsmatig karakter verricht, vaak gerund door vrijwilligers, en die gedurende een periode van minimaal een jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag een primaire taak vervult op het gebied van kunst en cultuur, binnen één van de in artikel 6 genoemde categorieën.

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is het ondersteunen van amateurverenigingen, -stichtingen en collectieven om hun kerntaken te kunnen uitvoeren. Onderdeel van de kerntaken is mogelijk maken van cultuurparticipatie en -educatie in de gemeente Roermond.

De aanvrager biedt laagdrempelig gelegenheid tot deelname aan kunstzinnige en culturele activiteiten en genereert daarmee ook een maatschappelijke meerwaarde. Dat betekent concreet dat naast het feit dat leden/ deelnemers in gezamenlijkheid hun hobby beoefenen, de vereniging/ stichting/ collectief ook activiteiten uitvoert waardoor inwoners, wijkbewoners, of bijzondere doelgroepen kunnen deelnemen van de (verenigings)activiteiten en/of daarvan kunnen genieten.

De subsidieregel heeft als doel:

 • Het behouden en stimuleren van een bruisend verenigingsleven in de gemeente Roermond.

 • Het behouden van aanbod en een laagdrempelige toegang voor een breed publiek mogelijk maken. Wij vinden het belangrijk om ambachten, amateurkunsten, heemkundeverenigingen en het verenigingsleven onder de aandacht te brengen van inwoners uit de gemeente zodat deze nog meer naar waarde worden geschat.

 • Naast het meer traditionele aanbod van amateurkunsten, cultuurbeoefening met ‘nieuwe’ vormen van amateurkunsten, waaronder wereldcultuur en streetculture (urban) mogelijk te maken.

 • Meer inwoners met diverse achtergronden te activeren om deel te nemen aan cultuur, zodat inwoners in onze gemeente zich meer met elkaar verbonden voelen en ontwikkelkansen voor iedereen worden gecreëerd.

 • Een bijdrage leveren aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen (zoals positieve gezondheid en de strijd tegen eenzaamheid).

 • Het behouden en doorgeven van immaterieel erfgoed, waartoe de vele amateurkunstverenigingen die Roermond rijk is, behoren.

 • Aanvragers te steunen in het interesseren van de jeugd en deze doelgroep aan zich te binden (kennismaking en talentontwikkeling).

Artikel 3 Aanvragers

 • 1. Voor een per kalenderjaar te verstrekken waarderingssubsidie op basis van deze regeling komen in aanmerking in Roermond gevestigde organisaties voor amateurkunst.

 • 2. Uitgesloten zijn organisaties die een budgetsubsidie ontvangen van gemeente Roermond, carnavalsverenigingen en organisaties die activiteiten van godsdienstige aard ontplooien.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1. De aanvrager heeft minimaal 15 leden dan wel de activiteiten van aanvrager komen ten goede van en worden bezocht door ten minste 15 deelnemers. Indien dit niet het geval is, moet de aanvrager een uitzonderlijke sociaal-maatschappelijke impact aantonen, bijvoorbeeld door middel van een uniek aanbod of het bereik van een nieuwe doelgroep.

 • 2. De activiteiten van de aanvrager vinden plaats in de gemeente Roermond.

 • 3. De aanvrager verzorgt ten minste 3 openbare optredens per jaar, zoals concerten, uitvoeringen, workshop, excursies of activiteiten rondom carnaval, Kerst, de intocht Sinterklaas of de jaarafsluiting.

 • 4. De aanvrager spant zich in om een zo breed mogelijk publiek te trekken voor de in lid 3 genoemde optredens/ activiteiten. Dit moet blijken uit het bij de subsidieaanvraag in te dienen overzicht van marketing en communicatie activiteiten.

 • 5. De activiteiten van de aanvrager dragen aantoonbaar bij aan talentontwikkeling en/of educatie.

 • 6. De activiteiten van de aanvrager dragen bij aan de artistieke ontwikkeling van de leden / deelnemers.

 • 7. De activiteiten vinden onder voldoende en deskundige begeleiding plaats.

 • 8. Indien de aanvrager bij de uitvoering van zijn activiteiten gebruikt maakt van een professional (zoals een dirigent) past de aanvrager de Fair Practice Code toe.

 • 9. Het is voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, mogelijk lid te worden van een vereniging, dan wel (tegen betaling) deel te nemen aan de activiteiten van de aanvrager.

 • 10. De aanvrager houdt zich aantoonbaar aan de Cultural Governance Code en Code Diversiteit en Inclusie.

Artikel 5 Subsidieverplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht zijn activiteiten online zichtbaar te maken voor inwoners van en bezoekers aan Roermond. Dit dient specifiek gemaakt te worden in het projectplan. Dit betreft in ieder geval promotie via de website www.cultuurroermond.nl, aangevuld met uitingen in eventuele lokale en regionale digitale media-aandacht of verspreiding van drukwerk.

 • 2. De aanvrager dient naast subsidie, contributie of het heffen van een eigen bijdrage andere middelen te verwerven voor de uitvoering van activiteiten.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bestaat uit een basisbedrag, vermeerderd met een bedrag per actief lid of deelnemer aan activiteiten van de aanvrager, mits dat lid of die deelnemer op 1 september van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend jonger is dan 23 jaar en woonachtig is in Roermond. De totale subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de totale begroting van de aanvrager.

 • 2. Het basisbedrag als bedoeld in het eerste lid bedraagt per aanvrager in de categorie:

  a. instrumentale muziekverenigingen:

  € 5.800,-

  b. schutterijen:

  € 4.000,-

  c. vocale verenigingen:

  € 3.300,-

  d. toneelverenigingen:

  € 1.000,-

  e. cultuurhistorische verenigingen:

  € 1.200,-

  f. streetculture en wereldcultuur (waaronder urban en audiovisuele activiteiten):

  € 1.000,-

   
 • 3. Het bedrag per lid of deelnemer als bedoeld in het eerste lid bedraagt 50% van de contributie met een maximum van € 65,-.

 • 4. Indien het eigen vermogen van de aanvrager in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend groter is dan de eigen begroting, inclusief het subsidiebedrag waarop de aanvrager aanspraak zou maken op grond van het bepaalde in de leden 1 tot en met 3, dan wordt het meerdere op de te verstrekken subsidie in mindering gebracht.

 • 5. Niet als eigen vermogen worden beschouwd vermogensbestanddelen waarvoor expliciet bij bestuursbesluit van uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de aanvraag is ingediend, een duidelijk vastgestelde bestemming is aangegeven inclusief vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning (bestemmingsreserves). Het bestuursbesluit dient gedateerd te zijn en te blijken uit een verslag van een bestuursvergadering. De bestemmingsreserves dienen tevens te blijken uit de jaarrekening van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de aanvraag is ingediend, dienen in verband te staan met de doelstellingen/activiteiten van de organisatie, en dienen noodzakelijk en reëel te zijn.

Artikel 7 Indieningsdatum aanvraag subsidieverlening

Aanvragen moeten voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, zijn ingediend.

Artikel 8 Indieningsvereisten aanvraag subsidieverlening

 • 1. Aanvragen kunnen digitaal via www.roermond.nl/subsidie worden ingediend.

 • 2. Aanvragen moeten worden ingediend via het bij deze regeling horende aanvraagformulier in de bijlage I inclusief de bijbehorende, volledig ingevulde bijlagen.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Een subsidie kan worden geweigerd als:

 • 1.

  de aanvraag niet of onvoldoende aansluit bij de doelstellingen zoals vermeld in artikel 2;

 • 2.

  de aanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals bedoeld in artikel 3;

 • 3.

  niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 4;

 • 4.

  de aanvraag niet tijdig is ingediend;

 • 5.

  de aanvrager reeds een andere gemeentelijke subsidie ontvangt.

Artikel 10 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Voor de uitvoering van deze regeling geldt een subsidieplafond van € 250.000 per jaar.

 • 2. Op subsidieaanvragen wordt beslist op volgorde van ontvangst, met dien verstande dat de datum van ontvangst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd.

Artikel 11 Directe vaststelling

Indien de subsidie wordt verstrekt aan een ontvanger die reeds eerder een waarderingssubsidie heeft ontvangen, wordt deze verleend onder gelijktijdige vaststelling. In dat geval hoeft de ontvanger van de subsidie geen aanvraag om subsidievaststelling in te dienen.

Artikel 12

Indien de aanvrager niet eerder een waarderingssubsidie heeft ontvangen, dient deze een aanvraag tot vaststelling in uiterlijk 1 mei na afloop van het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verstrekt.

Artikel 13 Intrekking

De Beleidsregel Culturele Verenigingen wordt ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin hij wordt geplaatst.

Artikel 15 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Basissubsidie Culturele Amateurkunsten Roermond.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 21 november 2023.

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, J. van Putten

de burgemeester, Y.F.W. Hoogtanders

Bijlage I Aanvraagformulier

 • 1.

  Contactgegevens

  • A.

   Naam aanvragende entiteit of niet-natuurlijke persoon

  • B.

   Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel, indien van toepassing

  • C.

   Bedrag dat je wil aanvragen

  • D.

   Vestigingsplaats

  • E.

   Naam contactpersoon

  • F.

   Functie contactpersoon

  • G.

   Adres

  • H.

   Plaats

  • I.

   Postcode

  • J.

   Telefoonnummer

  • K.

   E-mailadres

  • L.

   Wanneer van toepassing: website van je organisatie of link naar sociale media

  • M.

   IBAN (NL99BANK0123456789) van de vereniging/stichting/aanvrager

  • N.

   Ondertekening

 • 2.

  Jaarplan

  Uit het jaarplan moet in ieder geval duidelijk worden:

  • De activiteiten die gaan plaatsvinden (zowel eventuele reguliere repetities als optredens/ voorstellingen / uitvoeringen);

  • Toelichting op het doel van die activiteiten;

  • Toelichting op de beoogde doelgroep van de activiteiten en het verwachte bereik;

  • Een toelichting op de manier waarop de aanvrager voldoet aan de voorwaarden zoals benoemd in artikel 4 (waaronder talentontwikkeling en educatie; codes);

  • Locatie van de activiteiten;

  • Het aantal leden;

  • Overzicht van marketing en communicatie activiteiten en een toelichting op de wijze waarop doelgroep(en) worden bereikt.

Verplichte bijlagen:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier inclusief handtekening van een bevoegd bestuurder

 • Begroting, inclusief balans (eventuele reserves moeten inzichtelijk zijn)

 • Bij rechtsvorm stichting en vereniging: opgave van de bestuurssamenstelling

 • Bij rechtsvorm stichting en vereniging: statuten van de organisatie (in geval van eerste aanvraag)