Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Ameland

Geldend van 02-02-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Ameland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor de eenmalige energietoeslag 2023;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel beleidsregels vast te stellen voor deze vorm van bijzondere bijstand voor de gemeente Ameland

besluit vast te stellen de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Ameland.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland;

 • c.

  inkomen:

  • a.

   de hoogte van de bijstandsnorm per 1 juli 2023 voor niet-pensioengerechtigden;

  • b.

   de hoogte van het AOW-inkomen per 1 juli 2023 voor pensioengerechtigden;

  • c.

   bij een huishouden waarbij er sprake is van zowel een inkomen voor pensioen- en niet- pensioengerechtigden, wordt de norm voor pensioengerechtigden toegepast;

 • d.

  peildatum: 1 Juli 2023;

 • e.

  referteperiode: Juli 2023;

 • f.

  Vermogen: gebaseerd op de regels voor de berekening van de zorgtoeslag 2023 of 2024.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2023 bedraagt € 1.300,- en is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen. Tot een laag inkomen wordt gerekend < 120% van de voor dat huishouden geldende bijstandsnorm of de voor dat huishouden geldende AOW-norm en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Bij het toepassen van de zorgtoeslag wordt in zekere mate rekening gehouden met het vermogen. Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag dient u eveneens recht te hebben op zorgtoeslag en hier een beschikking van 2023 of 2024 te overleggen als bewijs, of een kopie van een bankafschrift met daarop de overschrijving van het maandbedrag zorgtoeslag van 2023 of 2024.

 • 3. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de voor dat huishouden toepasselijke norm.

 • 4. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • c.

   in 2023 kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen hebben gekregen;

 • ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Huishoudens met een laag inkomen kunnen gebruik maken van het aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via info@ameland.nl. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend met ingang van 1 december 2023 tot uiterlijk 1 september 2024.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6:

De toelage kan alleen verleend worden op adressen met een permanente woonbestemming.

Artikel 7. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 december 2023 en juli 2023 is de peildatum om het inkomen vast te stellen. Deze maand is tevens de refertemaand t.b.v. het vaststellen van de 120% norm.

 • 2. De beleidsregels 2023 komen in de plaats van de Beleidsregels Energietoeslag 2022 en treden vanaf 1 december 2023 in werking.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels eenmalige, energietoeslag 2023 gemeente Ameland.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 12 december 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

Leo Pieter Stoel

Burgemeester

Iwan Valk

Secretaris-directeur

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 staat niet op zichzelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt rekening gehouden op basis van de berekening zo die plaatsvindt in de Wet op de Zorgtoeslag. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Daar kan de gemeente andere groepen aan toevoegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregeling. Of dat mogelijk is zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 5) en hier zo nodig ook beleidsuitgangspunten voor te formuleren. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.