Regeling vervalt per 01-07-2025

Uitvoeringsregeling subsidie verbetering toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland 2024

Geldend van 28-05-2024 t/m 30-06-2025

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie verbetering toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland 2024

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Overwegende dat de provincie Noord-Holland de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Noord-Holland voor minder valide reizigers wil verbeteren door subsidie te verstrekken voor de aanleg van nieuwe bushaltes in Noord-Holland Noord;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie verbetering toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland 2024

Artikel 1

Op deze regeling is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

Subsidie wordt alleen verstrekt aan de gemeenten in de regio Noord-Holland Noord waar vanwege de start van het nieuwe Vervoerplan in juli 2024 er nieuwe bushaltes moeten worden gerealiseerd.

Artikel 3

Subsidie kan worden verstrekt voor de aanleg van nieuwe bushaltes in Noord-Holland Noord conform de toegankelijkheidseisen genoemd in de CROW publicatie nr. 337, Richtlijn Toegankelijkheid uit 2014, waardoor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Noord-Holland voor minder valide reizigers wordt verbeterd.

Artikel 4

 • 1. Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

  • a.

   een begroting van de kosten van de activiteit;

  • b.

   een inhoudelijke beschrijving van de activiteit;

  • c.

   een plattegrond met exacte locatieaanduiding van de betreffende bushalte.

 • 2. In een aanvraag kunnen meerdere individuele bushaltes worden opgenomen.

Artikel 5

 • 1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 1 februari 2024 tot en met 30 juni 2024, vóór 17:00 uur is ontvangen.

 • 2. Een aanvraag die buiten de in het vorige lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 6

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor deze regeling vast op € 1.330.000,-.

Artikel 7

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4. Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  voor dezelfde activiteit reeds subsidie is ontvangen van Gedeputeerde Staten;

 • b.

  de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen.

Artikel 9

 • 1. Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van grondverwerving.

 • 2. BTW-kosten vallen niet onder de subsidiabele kosten als deze door de subsidieaanvrager op een andere manier kunnen worden gecompenseerd.

Artikel 10

 • 1. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 120.000,- per eenzijdige bushalte locatie.

 • 2. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 3. Bij subsidies van minder dan € 10.000,- wordt volstaan met subsidievaststelling zonder voorafgaande subsidieverlening.

Artikel 11

Gedeputeerde Staten nemen in de beschikking tot subsidieverlening verplichtingen op met betrekking tot de uiterste datum waarop de gesubsidieerde activiteit moet zijn uitgevoerd.

Artikel 12

 • 1. De aanvraag tot vaststelling wordt ingediend uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit is voltooid.

 • 2. Gedeputeerde Staten stellen voor de aanvraag tot vaststelling een formulier beschikbaar op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 12a

Een vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit op grond van deze regeling ingediende aanvraag om subsidie wordt aangemerkt als een aanvraag om subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 13

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 juli 2025.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie verbetering toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland 2024.

Ondertekening

Haarlem, 23 januari 2024

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris