Uitvoeringsregeling Lokale Energie-initiatieven

Geldend van 01-02-2024 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling Lokale Energie-initiatieven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze,

Gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4 en artikel 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Aa en Hunze 2021;

Overwegende dat het gewenst is lokale projecten te bevorderen die gericht zijn op de energietransitie van de gebouwde woonomgeving in de gemeente Aa en Hunze.

Besluiten vast te stellen de: Uitvoeringsregeling Lokale Energie-initiatieven

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze.

 • b)

  Organisatie: een rechtspersoon of lokaal energie-initiatief zonder winstoogmerk.

 • c)

  Lokaal energie-initiatief: een groep bewoners, uit de gemeente Aa en Hunze, die een organisatievorm hebben waarbij op enigerlei wijze een bestuur op vrijwillige basis de verantwoordelijkheid neemt voor het uit te voeren project.

Artikel 2 Doel

Het ondersteunen van Lokale energie-initiatieven zonder winstoogmerk in de gemeente Aa en Hunze, met als doel bewoners te ondersteunen bij het structureel verlagen van de energierekening en het energieverbruik.

Artikel 3 Voorwaarden voor subsidiëring

Om voor subsidieverlening in aanmerking te komen dienen het project en het lokaal energie-initiatief aan de volgende eisen te voldoen:

 • 1.

  Subsidie wordt verleend aan een groep bewoners, uit de gemeente Aa en Hunze, die een organisatievorm hebben waarbij op enigerlei wijze een bestuur op vrijwillige basis de verantwoordelijkheid neemt voor het uit te voeren project.

 • 2.

  Het lokaal energie-initiatief heeft betrekking op de gebouwde woonomgeving en staat ten dienste van huishoudens binnen de gemeente Aa en Hunze.

 • 3.

  Het lokaal energie-initiatief ondersteunt huishoudens bij het verlagen van de energierekening en het energieverbruik.

 • 4.

  Het lokaal energie-initiatief moet aantoonbaar bijdragen aan de ambities voor de gebouwde woonomgeving uit het Uitvoeringsplan Transitievisie Warmte Gemeente Aa en Hunze 2024-2026 door een verbinding te maken met een of meer van de vier actielijnen:

  • 1.

   Stimuleren en verduurzamen op natuurlijke momenten, want wij respecteren de verschillende woon- en leefsituaties van inwoners;

  • 2.

   Het faciliteren, stimuleren en versterken van lokale energie-initiatieven, want zij vormen de basis voor een aanpak van onderop;

  • 3.

   Gebiedsgerichte aanpak, want het is een collectieve uitdaging;

  • 4.

   Sociale energie aanpak, want inwoners kunnen het niet alleen.

 • 5.

  Het lokaal energie-initiatief overlegt bij de aanvraag een initiatiefplan met daarin:

  • -

   een begroting inclusief het benodigde subsidiebedrag;

  • -

   een beschrijving van de mate van zelfwerkzaamheid;

  • -

   en de motivering waaruit blijkt dat aan de doelstelling van de uitvoeringsregeling Lokale Energie-initiatieven van de gemeente Aa en Hunze wordt voldaan.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor kosten van activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding en/of realisatie van een project dat naar het oordeel van het college in voldoende mate voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen:

 • a)

  bijeenkomsten, evenementen en vergaderlocaties;

 • b)

  publiciteit;

 • c)

  inhuur van externe adviseurs, coördinatoren en/of procesregisseurs;

 • d)

  trainingen en opleidingen;

 • e)

  software (licenties).

Artikel 5 Subsidiebudget

 • 1. Het subsidiebudget voor de in artikel 4, onder a t/m e genoemde activiteiten bedraagt vanaf vaststelling van deze regeling tot en met 31 december 2025 € 100.000,-.

 • 2. Voor elk volgend kalenderjaar zal voor het subsidiëren van initiatieven een subsidiebudget door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Artikel 6 Procedurebepalingen

 • 1. Een lokaal initiatief kan maximaal tweemaal per jaar een aanvraag indienen met een gezamenlijk maximum tot en met 31 december 2025 van € 10.000,-.

 • 2. Een aanvraag voor deze subsidie moet zijn ontvangen uiterlijk 6 weken voor het begin van de activiteit of aanvang van het project waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 3. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 4. De aanvraag kan schriftelijk of per email ingediend worden bij de Gemeente Aa en Hunze middels het aanvraagformulier op de website van Aa en Hunze.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening gemeente Aa en Hunze 2021 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd als:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd een commercieel doel dienen.

 • b.

  de organisatie in het kalenderjaar al de maximale subsidie heeft ontvangen op basis van deze regeling.

Artikel 8 Niet-subsidiabele kosten

De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten die voortvloeien uit door de gemeente Aa en Hunze opgelegde belastingen en/of leges;

 • b.

  kosten voor (het aanbrengen van) fysieke maatregelen die ingrijpen op de gebouwschil of gebouwgebonden maatregelen als verwarmen, isoleren, koelen, verlichten, opslag, warm tapwater en ventileren.

 • c.

  Loonkosten dan wel vergoedingen voor werkgroepleden of hun familieleden.

Artikel 9 Verplichtingen

 • 1. Het college kan bij de subsidieverlening aanvullende verplichtingen opleggen.

 • 2. De aanvrager zorgt na afloop van het project voor een inhoudelijk verslag van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend en van de resultaten.

 • 3. De verslaglegging van de activiteiten kan beschikbaar worden gesteld voor andere initiatieven zodat deze daarvan kennis kunnen nemen.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking één dag na bekendmaking.

 • 2. De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Lokale Energie-initiatieven Gemeente Aa en Hunze.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 12 december 2023

de heer R.L.H. Schoonderbeek

secretaris

de heer A.W. Hiemstra

burgemeester