Regeling vervalt per 01-01-2026

Subsidieregeling Lokaal Preventieakkoord – Gezonde Leefstijl (GALA) gemeente Westerkwartier 2024

Geldend van 01-02-2024 t/m 31-12-2025 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Subsidieregeling Lokaal Preventieakkoord – Gezonde Leefstijl (GALA) gemeente Westerkwartier 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

gelet op titel 4.2, subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

B E S L U I T :

vast te stellen de Subsidieregeling Lokaal Preventieakkoord – Gezonde Leefstijl (GALA) gemeente Westerkwartier 2024.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Lokaal Preventieakkoord – Gezonde Leefstijl (GALA): doelstellingen en afspraken die gemaakt zijn tussen diverse maatschappelijke organisaties uit de gemeente Westerkwartier;

 • b.

  subsidieontvanger: de natuurlijke persoon of rechtspersoon zonder winstoogmerk die de subsidie ontvangt;

 • c.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaalde periode maximaal beschikbaar is voor het verstrekken van de subsidies (artikel 5 Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019);

 • d.

  kopgroep: een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Westerkwartier die verantwoordelijk is voor de grote lijnen van het lokaal preventieakkoord en die de subsidieaanvragen op het einde van het traject beoordeelt;

 • e.

  werkgroep: organisaties die actief zijn op het thema gezonde leefstijl. Zij mede-beoordelen de aanvragen en kunnen een rol spelen om de maatregelen/activiteiten verder vorm te geven;

 • f.

  kartrekker: degene die in een werkgroep als kartrekker is aangesteld. Organisaties die een aanvraag boven de € 1.500,00 willen doen stemmen de aanvraag van tevoren af met de kartrekker.

 • g.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening van toepassing

Deze subsidieregeling geeft uitvoering aan de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 3 Reikwijdte en ambitie

Deze subsidieregeling is van toepassing op de verlening van subsidies voor eenmalige of jaarlijks terugkerende activiteiten om de gezondheid van inwoners van de gemeente Westerkwartier te verbeteren en die passen binnen de themagebied gezonde leefstijl.

Artikel 4 Criteria

Voor het aanvragen van een subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  de activiteit waarvoor u subsidie vraagt moet zich richten op de inwoners van de gemeente Westerkwartier;

 • b.

  de aanvraag draagt bij aan de ambities en doelstellingen van het Lokaal Preventieakkoord Westerkwartier;

 • c.

  binnen de aanvraag wordt door meerdere partijen samengewerkt;

 • d.

  er is sprake van cofinanciering (geld of tijd);

 • e.

  in principe vindt er geen vergoeding in uren plaats. Uitzondering hierop is wanneer het noodzakelijk is een professional in te huren voor de uitvoering van een activiteit;

 • f.

  het project/activiteit heeft potentie om het over te dragen naar andere plekken binnen de gemeente Westerkwartier

 • g.

  de aanvraag wordt ingediend voorafgaand aan de activiteit;

 • h.

  de aanvrager zorgt voor een eindevaluatie;

 • i.

  een aanvraag boven de € 1.500,00 is van tevoren afgestemd met de kartrekker van de werkgroep Lokaal Preventieakkoord.

Artikel 5 Aanvraagperiode, aanvragers en aanvraagvereisten

 • 1. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 december 2025.

 • 2. Subsidie op grond van artikel 2 kan worden aangevraagd door partners van het Lokaal preventieakkoord.

 • 3. Subsidie op grond van artikel 2, kan worden aangevraagd door rechtspersonen.

 • 4. De aanvraag wordt door middel van een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier ingediend. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de volgende website: https://www.westerkwartier.nl/lokaal-preventieakkoord

 • 5. De kopgroep streeft ernaar om betrokkenen binnen 3 weken na het bespreken van de subsidieaanvragen te informeren over het besluit.

 • 6. Een subsidieaanvraag boven de € 1.500,00 gaat in ieder geval vergezeld met:

  • Een beschrijving van het doel van de activiteit/het project;

  • Een beschrijving van de doelgroep van de activiteit/het project;

  • Het aantal (beoogde) deelnemers;

  • Een beschrijving van het samenwerkingsverband die bij de activiteit/het project is betrokken;

  • De aanvraag is verbredend ten opzichte van het bestaande aanbod;

  • Waar de activiteit plaatsvindt en wat het tijdspad van de activiteit/het project is;

  • Een begroting met daarin ook de opgenomen cofinanciering;

 • 7. Een subsidieaanvraag onder de € 1.500,00 gaat in ieder geval vergezeld met:

  • a.

   Een beschrijving van het doel van de activiteit/het project;

  • b.

   Een beschrijving van de doelgroep van de activiteit/het project;

  • c.

   Waar de activiteit plaatsvindt en wat het tijdspad van de activiteit/het project is;

  • d.

   Een begroting met daarin ook de opgenomen cofinanciering.

Artikel 6 Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

 • 1. Subsidiabel zijn die kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college nodig zijn voor het organiseren van de activiteit of het project, waaronder in ieder geval:

  • a.

   accommodatiekosten;

  • b.

   materiaalkosten;

 • 2. De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   onvoorziene uitgaven.

 • 3. De begroting is reëel en sluitend en bestaat uit de kosten die noodzakelijk zijn om de activiteit of het project uit te voeren.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden en eisen zoals gesteld in de artikelen 4 tot en met 6.

Artikel 8 Subsidieplafond en verdelingsmaatstaf

 • 1. Er is sprake van een subsidieplafond, dat dezelfde hoogte heeft als het door de Rijksoverheid toegekende uitvoeringsbudget. Voor het jaar 2024 en 2025 is er jaarlijks maximaal €40.000 beschikbaar voor de ambities en doelstellingen van het Lokaal Preventieakkoord – Gezonde Leefstijl (GALA) gemeente Westerkwartier.

 • 2. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 3. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is.

 • 4. Wordt het subsidieplafond op enige dag overschreden, dan wordt de volgorde van binnenkomst van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen bepaald door middel van loting.

 • 5. De eerst getrokken aanvraag wordt als hoogste gerangschikt.

 • 6. De hoogst gerangschikte aanvraag komt het eerst in aanmerking voor subsidie.

 • 7. Subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 9 Subsidiehoogte

De kopgroep adviseert over de hoogte van het bedrag van de toe te kennen subsidie. Hierbij wordt rekening gehouden met het beschikbare budget, de subsidievoorwaarden en de hoogte van de subsidieaanvraag in relatie tot de beoogde resultaten.

Artikel 10 Rechtmatigheid

 • 1. Bij het ondertekenen van het aanvraagformulier verklaart de aanvrager dat de aangeleverde gegevens betrouwbaar zijn.

 • 2. De aanvrager kan worden verplicht om mee te werken aan de beoordeling van de betrouwbaarheid en geldigheid van de verstrekte gegevens.

 • 3. Het college kan specifieke controlemaatregelen bij de aanvrager uitvoeren om de aangeleverde gegevens te controleren.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan van het bepaalde in deze subsidieregeling afwijken voor zover toepassing van ervan leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan, onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling uitvoeringsbudget lokaal Preventieakkoord gemeente Westerkwartier 2022.

 • 2. Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Lokaal Preventieakkoord – Gezonde Leefstijl (GALA) gemeente Westerkwartier 2024.

 • 3. Deze subsidieregeling werkt terug tot en met 1 januari 2024.

 • 4. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2025.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, d.d. 23 januari 2024

A. van der Tuuk, burgemeester

R. Kleijnen, gemeentesecretaris