Subsidieregeling uitvoeringbudget lokaal Sportakkoord gemeente Westerkwartier 2024

Geldend van 01-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Subsidieregeling uitvoeringbudget lokaal Sportakkoord gemeente Westerkwartier 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

gelet op titel 4.2, subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

B E S L U I T :

vast te stellen de Subsidieregeling uitvoeringbudget lokaal Sportakkoord gemeente Westerkwartier 2024.

Artikel 1 Doel van de subsidie

In 2020 is het lokaal Sportakkoord opgesteld gesteld en ondertekend door de gemeente Westerkwartier in samenwerking met vele sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Hierbij heeft de gemeente Westerkwartier, namens alle partners, aanspraak gemaakt op het uitvoeringsbudget, welke door de Rijksoverheid is toegewezen. Deze subsidieregeling is bedoeld om het uitvoeringsbudget beschikbaar te kunnen stellen voor het uitvoeren van de actiepunten uit het Sportakkoord Westerkwartier. In 2023 is het sportakkoord herzien. Hieruit is een Sportakkoord II ontstaan. Het lokaal Sportakkoord II richt zich op de volgende pijlers:

 • Inclusie en diversiteit (voorheen: Inclusief sporten en bewegen)

 • Vitale sportaanbieders (voorheen: Vitale sport- en beweegaanbieders) &

 • Ruimte voor sport en bewegen (voorheen: Duurzame sportinfrastructuur)

 • Vaardig in bewegen – jeugd & jongeren (voorheen: van jongs af aan vaardig in bewegen)

Artikel 2 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Sportakkoord: afspraken die gemaakt zijn tussen diverse partijen vanuit de sportaanbieders alsook de maatschappelijke organisaties uit de gemeente Westerkwartier. In deze afspraken komt tot uiting hoe zij met elkaar ambities op gebied van sport en beweging willen bereiken;

 • b.

  kopgroep: een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Westerkwartier die verantwoordelijk is voor de grote lijnen van het lokaal preventieakkoord en die de subsidieaanvragen op het einde van het traject beoordeelt;

 • c.

  werkgroep: organisaties die actief zijn op de pijlers van het lokaal sportakkoord. Zij mede-beoordelen de aanvragen en kunnen een rol spelen om de maatregelen/activiteiten verder vorm te geven;

 • f.

  kartrekker: degene die in een werkgroep als kartrekker is aangesteld. Organisaties die een aanvraag boven de € 1.500,00 willen doen stemmen de aanvraag van tevoren af met de kartrekker.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

Voor het indienen van een subsidie, gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  de activiteit waarvoor u subsidie vraagt moet zich richten op de inwoners van de gemeente Westerkwartier;

 • b.

  de aanvraag draagt bij aan de ambities en doelstellingen van het Lokaal Sportakkoord Westerkwartier;

 • c.

  binnen de aanvraag wordt door meerdere partijen samengewerkt;

 • d.

  er is sprake van cofinanciering (geld of tijd);

 • e.

  in principe vindt er geen vergoeding in uren plaats. Uitzondering hierop is wanneer het noodzakelijk is een professional in te huren voor de uitvoering van een activiteit;

 • f.

  het project/activiteit heeft potentie om het over te dragen naar andere plekken binnen de gemeente Westerkwartier

 • g.

  de aanvraag wordt ingediend voorafgaand aan de activiteit;

 • h.

  de aanvrager zorgt voor een eindevaluatie;

 • i.

  een aanvraag boven de € 1.500,00 is van tevoren afgestemd met de kartrekker van de werkgroep Lokaal Sportakkoord.

Artikel 4 Overige voorwaarden

 • 1. Er is sprake van een subsidieplafond, dat dezelfde hoogte heeft als het door de Rijksoverheid toegekende uitvoeringsbudget. Voor het jaar 2024 en 2025 is jaarlijks een budget van € 44.577 beschikbaar. In 2026 wordt er een bedrag van € 34.275 beschikbaar gesteld.

 • 2. De kopgroep komt 7 keer per jaar bijeen voor het beoordelen van subsidieaanvragen en voor het evalueren en bijstellen van het Sportakkoord.

 • 3. Het jaarlijks beschikbare subsidiebudget wordt evenredig verdeeld over een aantal aanvraag-momenten per jaar.

 • 4. De kopgroep bepaald hoe hoog de toegekende subsidie wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met het beschikbare budget, de subsidievoorwaarden en de hoogte van de subsidieaanvraag in relatie tot de beoogde resultaten.

 • 5. De kopgroep streeft ernaar om betrokkenen binnen 3 weken na het bespreken van de subsidieaanvragen te informeren over het besluit.

Artikel 5 Aanvragen regeling

Een aanvraag kan gedaan worden middels het aanvraagformulier Sportakkoord. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de volgende website: https://www.westerkwartier.nl/lokaal-sportakkoord. Punten die beschreven moeten worden in een conceptaanvraag boven de € 1.500,00, zijn:

 • o

  Een beschrijving van het doel van de activiteit/het project;

 • o

  Een beschrijving van de doelgroep van de activiteit/het project;

 • o

  Het aantal (beoogde) deelnemers;

 • o

  Een beschrijving van het samenwerkingsverband die bij de activiteit/het project is betrokken;

 • o

  De aanvraag is verbredend ten opzichte van het bestaande aanbod;

 • o

  Waar de activiteit plaatsvindt en wat het tijdspad van de activiteit/het project is;

 • o

  Een begroting met daarin ook de opgenomen cofinanciering;

Punten die beschreven moeten worden in een aanvraag onder de €1.500,00, zijn:

 • o

  Een beschrijving van het doel van de activiteit/het project;

 • o

  Een beschrijving van de doelgroep van de activiteit/het project;

 • o

  Waar de activiteit plaatsvindt en wat het tijdspad van de activiteit/het project is;

 • o

  Een begroting met daarin ook de opgenomen cofinanciering.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling uitvoeringbudget lokaal Sportakkoord gemeente Westerkwartier 2024.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan, onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling uitvoeringsbudget lokaal Sportakkoord gemeente Westerkwartier 2020.

 • 2. Deze subsidieregeling werkt terug tot en met 1 januari 2024.

 • 3. Deze subsidieregeling eindigt op de datum dat de landelijke Regeling Sportakkoord wordt beëindigd.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, 23 januari 2024

A. van der Tuuk, burgemeester

R. Kleijnen, gemeentesecretaris