Subsidieregeling Verleden Beleefd 2024

Geldend van 01-02-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Verleden Beleefd 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

Gelet op artikel 2, derde lid en artikel 4 van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies,

En op het beleidsplan Verleden Beleefd 2024 - 2034

Besluit

Vast te stellen de ‘Subsidieregeling Verleden Beleefd 2024’.

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen voor verstrekking van subsidies Verleden Beleefd

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 • 1. NKS: Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019.

 • 2. Erfgoed: onze nalatenschap van het verleden, waarmee we leven in het heden. Deze nalatenschap geven we door aan toekomstige generaties, zodat zij er ook van kunnen leren, het kunnen bewonderen en ervan kunnen genieten. Het gaat om monumenten en archeologie, maar ook gebruiken en tradities (immaterieel erfgoed), collecties en verhalen.

 • 3. Verleden Beleefd: het Beleidsplan Verleden Beleefd 2024-2034 dat is vastgesteld op 20 december 2023, is het kader voor deze regeling.

 • 4. Organisatie: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die activiteiten zonder winstoogmerk verricht ten behoeve van de gemeente Nijmegen.

 • 5. Subsidie: een financiële tegemoetkoming voor activiteiten die een bijdrage leveren aan het betekenisvol beleven van het erfgoed van Nijmegen.

 • 6. Betekenisvol beleven: het ervaren of beleven van, en deelnemen aan activiteiten of verbeeldingen erfgoed en de Nijmeegse geschiedenis, zonder voorbij te gaan aan de inhoud. De deelnemer krijgt door de activiteit een wezenlijk inzicht in het verhaal en de betekenis voor de maatschappelijke opgaven van vandaag de dag.

 • 7. Visualisatie: het op enigerlei wijze (bijvoorbeeld digitaal of fysiek) uitbeelden van een gebeurtenis, ontwikkeling, gebruik, traditie of object uit het verleden, waarbij een nieuwe betekenis voor de ervaring van het verhaal (of plek, etc) wordt gegeven.

 • 8. Activiteit: een activiteit is een project, programma of bezigheid waarbij bezoekers betrokken worden bij een historisch verhaal of verbeelding in de stad.

 • 9. De Basis ErfgoedInfrastructuur: bestaat uit de basis erfgoedinstellingen van de gemeente Nijmegen, namelijk: Valkhof Museum, Museum De Bastei, Radboud Erfgoed, het Regionaal Archief Nijmegen, Stevenskerk, Stichting Maelwael Van Lymborch en Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Deze partijen hebben een rol in het erfgoedveld, zoals omschreven in Verleden Beleefd

 • 10. Code Diversiteit & Inclusie: instrument om culturele diversiteit in de organisatie te verankeren.

 • 11. Fair Practice Code: gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur (en erfgoed) en de creatieve industrie.

 • 12. Governance Code Cultuur: instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuur- en erfgoedsector.

 • 13. Als vrijwilligersorganisatie wordt aangemerkt: een niet-professionele organisatie zonder winstoogmerk, die een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid of rechtspersoon in oprichting, die functioneert op basis van vrijwilligerswerk.

 • 14. Vrijwilligerswerk: werk dat in enig georganiseerd verband wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving waar geen financiële waardering tegenover staat, uitgezonderd een onkosten- en/of reiskostenvergoeding.

Artikel 2: Beleidsdoelstelling

De gemeente stelt verschillende subsidies beschikbaar die bijdragen aan de uitvoering van de visie Verleden Beleefd 2024 – 2034.

Daarbij gaat het om de essenties:

 • 1.

  betekenisvol beleven van erfgoed en verhalen over Nijmegen in:

  • a.

   de Romeinse tijd

  • b.

   de middeleeuwen

  • c.

   de strategische ligging

  • d.

   de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw

 • 2.

  Innovatieve samenwerkingen

 • 3.

  Sectoroverstijgende activiteiten staan centraal

Artikel 3: De aanvraag

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd door organisaties die actief en aantoonbaar bijdragen aan de beleving van het erfgoed en de geschiedenis van Nijmegen.

 • 2. De activiteiten vinden (grotendeels) in de gemeente Nijmegen plaats.

 • 3. Indien van toepassing maakt de aanvrager inzichtelijk hoe de culturele code (artikel 1 lid 10, 11 en 12) in de betreffende periode vertaald worden in concrete uitvoering van beleid.

 • 4. De subsidieaanvraag, voor de verschillende deelregelingen, moet overeenkomstig onderstaand schema vóór de daar genoemde datum te worden ingediend:

  Deelregeling

  aanvragen indienen

  Verwijzing

  De Basis ErfgoedInfrastructuur

  Voor 1 maart 2024

  Voor 2025 en verder voor 1 november van het daar aan voorafgaande jaar.

  Hoofdstuk 1

  Projectsubsidies

  Gedurende het hele jaar.

  Hoofdstuk 2

  Waarderingssubsidie

  Voor 1 maart 2024

  Voor 2025 en verder voor 1 november van het daar aan voorafgaande jaar.

  Hoofdstuk 3

  Aanjaagfonds

  Gedurende het hele jaar.

  Hoofdstuk 4

 • 5. Aanvragen worden behandeld op datum van ontvangst, tenzij bij een deelregeling anders is bepaald. Indien een aanvraag onvolledig is, wordt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen, beschouwd als datum van ontvangst.

Artikel 4: Indieningsvereisten aanvraag

 • 1. De aanvragen moeten digitaal ingediend worden via het daarvoor beschikbare gestelde webformulier op www.nijmegen.nl/subsidies.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in de NKS, moeten de volgende gegevens ingediend worden:

  • a.

   Een projectplan of meerjarenbeleidsplan met aandacht voor de geformuleerde criteria per deelregeling,

  • b.

   Een sluitende, realistische begroting met dekkingsplan aansluitend op de looptijd van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, en een uitgebreide toelichting daarop.

  • c.

   Als een aanvrager voor het eerst subsidie aanvraagt bij de gemeente Nijmegen, voegt de aanvrager ook de volgende documenten als bijlage toe:

   • Een actueel exemplaar van het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

   • De meest recente statuten.

   • Een actueel rekeningafschrift.

Artikel 5: Subsidieplafond

Per deelregeling geldt een subsidieplafond.

Artikel 6: Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de NKS, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd voor activiteiten:

  • a.

   Met een overwegend politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter.

  • b.

   Met een fondsenwervende doelstelling.

  • c.

   Die ook zonder financiële steun van de gemeente kunnen plaatsvinden.

  • d.

   Die een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben, indien dat blijkt uit de begroting.

 • 2. Een aanvraag wordt geweigerd indien:

  • a.

   het subsidieplafond voor de deelregeling is bereikt.

  • b.

   een volledige aanvraag niet voor de datum als vermeld in artikel 3 lid 4 is ingediend.

  • c.

   als niet voldaan is aan het bepaalde in deze regeling.

Artikel 7: Niet-subsidiabele kosten

Als niet-subsidiabele kosten gelden:

 • 1.

  De kosten voor de oprichting en de vervaardiging van gedenktekens.

 • 2.

  De kosten voor de uitgave van boeken en schriftelijke publicaties.

Artikel 8: Procedure en besluitvorming

Bij de besluitvorming wordt de volgende procedure gevolgd:

 • 1.

  De aanvrager krijgt een digitale bevestiging van ontvangst van de subsidieaanvraag.

 • 2.

  Alle aanvragen worden ambtelijk getoetst aan de formele vereisten zoals deze zijn opgenomen in de geldende NKS en de Subsidieregeling Verleden Beleefd 2024.

 • 3.

  Wanneer de aanvraag niet volledig blijkt te zijn, krijgt de aanvrager het verzoek om de gegevens binnen een week aan te vullen. Gebeurt dit niet, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 4.

  Als de aanvraag voldoet aan de formele voorwaarden, wordt deze beoordeeld aan de hand van de gestelde essenties en uitgangspunten.

 • 5.

  De beoordeling gebeurt voor de deelregeling Basis ErfgoedInfrastructuur (hoofdstuk 2) in samenhang van het geheel van alle aanvragen, zoals omschreven in het desbetreffende hoofdstuk. Voor de overige deelregelingen Projecten (en meerjarigeprogramma’s) (hoofdstuk 3), Waarderingsubsidies (hoofdstuk 4) en Aanjaagfonds (hoofdstuk 5) gebeurt de beoordeling op volgorde van binnenkomst.

 • 6.

  Tijdens de behandeling van de aanvraag wordt geen informatie gegeven over de voortgang.

Hoofdstuk 2: De Basis ErfgoedInfrastructuur

De deelregeling Basis ErfgoedInfrastructuur is bedoeld om het erfgoedecosysteem in Nijmegen, waarvan zeven organisaties de basis vormen, te behouden en te versterken.

Artikel 10: Subsidiabele kosten

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • 1.

  (een bijdrage in) de exploitatiekosten bestaande uit huisvestingskosten (huur, gas-water-licht, schoonmaak en verzekeringen) en personeelskosten (dat personeel dat minimaal nodig is voor een goede bedrijfsvoering van de organisatie) voor zover deze niet door andere inkomsten worden gedekt.

Artikel 11: Hoogte van de subsidie

 • 1. De aanvragen worden in samenhang binnen de deelregeling beoordeeld,

 • 2. Bij de beoordeling kijken we naar:

  • a.

   in welke mate de organisatie bijdraagt aan de beleidsdoelstelling uit de Visie Verleden Beleefd 2024-2034 en met name zoals genoemd in artikel 12. De hoogte van de subsidie wordt hierop afgestemd.

  • b.

   de redelijkheid van de exploitatiekosten die nodig zijn om het voortbestaan van de organisatie of instelling te garanderen.

 • 3. Indien indexering van een subsidie van toepassing is wordt de indexering gehanteerd zoals die door de raad bij de grondslagen van de Stadsbegroting wordt vastgelegd.

Artikel 12: Subsidiecriteria

Het college verstrekt subsidie aan een organisatie indien deze uitvoering geeft aan twee of meer van onderstaande criteria (zie toelichting):

 • 1.

  Betekenisvol presenteren van het verhaal van Nijmegen, bijvoorbeeld op basis van de eigen collectie, ten behoeve van publieksbereik en/of educatie.

 • 2.

  Er innovatieve (en sectoroverstijgende) samenwerkingen worden gezocht in de presentatie van dit verhaal.

 • 3.

  De organisatie een vooroplopende positie in het erfgoednetwerk in neemt.

Artikel 13: Aanvullende voorwaarden voor subsidieverlening

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor een periode van maximaal vier jaar.

 • 2. Subsidie kan alleen aangevraagd worden door de basisinstellingen die niet op basis van een andere regeling inkomsten heeft, zijnde de Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, Stichting Maelwael Van Lymborch en Stichting Stevenskerk.

 • 3. In aanvulling op artikel 4, levert de aanvrager de volgende gegevens aan:

  • Het jaarverslag, de jaarrekening inclusief balans van de voorgaande twee jaren.

  • Een plan waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de waarden die ten grondslag liggen aan de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit vertaald worden in beleid, begroting en/of dagelijks handelen.

Artikel 14: Weigeringsgronden

Subsidie wordt (deels) geweigerd indien

 • a.

  een organisatie of instelling op basis van een andere subsidieregeling of op een andere manier voorzien is van voldoende inkomsten om de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren.

 • b.

  wanneer de organisatie niet kan aantonen dat er aan de criteria in artikel 12 wordt voldaan.

Artikel 15: Subsidieplafond

 • 1. Onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad is het subsidieplafond:

  • a.

   voor 2024 € 275.000,-

  • b.

   voor de daarop volgende jaren € 310.000,- per jaar (prijspeil 2024)

Hoofdstuk 3: Projectsubsidies (en meerjarige Programma’s)

Een Projectsubsidie is een subsidie voor een specifieke projecten of activiteiten of meerjarige programma’s.

Artikel 16: Subsidiabele kosten

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten, projecten en programma’s gericht op:

 • a.

  actiev;e participatie, waarbij het gaat om vernieuwende activiteiten geïnitieerd vanuit instellingen met (artistiek) inhoudelijke invulling die de toegang tot het Nijmeegse erfgoed en de bijbehorende verhalen voor (groepen) inwoners die nu niet of nauwelijks actief participeren, aantoonbaar vergroot.

 • b.

  het gebied van erfgoed, die een vernieuwend karakter hebben en gericht zijn op participatie en de kennis, beleving en waardering van het erfgoed vergroten.

 • c.

  activiteiten die collecties van Nijmeegse erfgoedinstellingen op een vernieuwende manier zichtbaar en beleefbaar maken.

 • d.

  ontwerpend onderzoek gericht op de inzet van cultuurhistorische en archeologische waarden als dragers en aanjagers van omgevingskwaliteit en als inspiratiebron bij gebiedsontwikkeling.

Artikel 17: Aanvullende voorwaarden voor subsidieverlening

 • 1. Subsidie kan per project of activiteit één maal worden aangevraagd.

 • 2. Subsidie voor een meerjaren erfgoedprogramma kan jaarlijks voor twee jaar worden aangevraagd.

 • 3. College kan tot 100% van de gevraagde subsidiabele kosten toe kennen.

 • 4. Indien indexering van een subsidie van toepassing is wordt de indexering gehanteerd zoals die door de raad bij de grondslagen van de Stadsbegroting wordt vastgelegd.

Artikel 18: Subsidiecriteria

Het college verstrekt jaarlijks subsidie aan een organisatie voor eenjarige activiteiten, indien de activiteit uitvoering geeft aan één of meerdere van onderstaande criteria (zie toelichting):

 • 1.

  Betekenisvol beleven

 • 2.

  Innovatie in samenwerking

 • 3.

  Publieksbereik, educatie en/of participatie

 • 4.

  Meerwaarde voor de stad

Artikel 19: Weigeringsgronden

 • 1. Subsidie wordt geweigerd voor activiteiten die gesubsidieerd worden vanuit de deelregelingen Waarderingssubsidies of het Aanjaagfonds.

 • 2. Subsidie wordt geweigerd voor activiteiten die niet (grotendeels) in Nijmegen worden georganiseerd.

 • 3. Subsidie wordt geweigerd als er al eerder subsidie voor het project of de activiteit is aangevraagd. Dit geldt niet voor meerjaren programma’s.

Artikel 20: Subsidieplafond

 • 1. Onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad is het subsidieplafond €180.000,- per jaar (prijspeil 2024).

 • 2. Voor de meerjaren subsidie wordt de subsidie per jaar verleend en hoort bij het subsidieplafond voor het betreffende jaar.

Hoofdstuk 4: Waarderingssubsidies

Een waarderingssubsidie is een subsidie die wordt toegekend als blijk van waardering voor activiteiten met een overwegend kleinschalig of kortdurend karakter of een relatief lage activiteitenfrequentie, die worden uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties. De subsidie geldt als een symbolische bijdrage aan de activiteit.

Artikel 21: Subsidiecriteria

 • 1. De subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend door rechtspersonen (verenigingen of niet-professionele stichtingen) die als vrijwilligersorganisatie een statutaire zetel in de gemeente Nijmegen hebben, ingeschreven zijn in de handelsregisters van de Kamer van Koophandel en in Nijmegen actief zijn.

 • 2. Het college kan subsidie verstrekken aan een organisatie, indien deze bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen van de Visie Verleden Beleefd 2024-2034 en daar uitvoering aan geeft middels één of meerdere van onderstaande criteria:

  • a.

   Betekenisvol beleven

  • b.

   Innovatie in samenwerking

  • c.

   Publieksbereik, educatie en/of participatie

  • d.

   Meerwaarde voor de stad

Artikel 22: Aanvullende voorwaarden voor subsidieverstrekking

 • 1. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal €4.999,-.

 • 2. Een subsidieaanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders vóór 1 november voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3. Bij akkoord wordt de subsidie verleend en direct vastgesteld. Het bijbehorende subsidiebedrag wordt daarop direct en volledig uitgekeerd.

Artikel 23: Weigeringsgronden

 • 1. Subsidie wordt geweigerd voor organisaties die niet in Nijmegen zijn gevestigd.

 • 2. Subsidie wordt geweigerd voor organisaties die geen vrijwilligersorganisatie zijn.

 • 3. Subsidie wordt geweigerd als het betrekking heeft op een specifieke activiteit.

Artikel 24: Subsidieplafond

Onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad is het subsidieplafond €10.000,- per jaar (prijspeil 2024).

Hoofdstuk 5: Het Aanjaagfonds

Voor instellingen of organisaties met ideeën om op een innovatieve manier nieuwe doelgroepen aan te spreken kunnen (voorbeeld)projecten worden aangejaagd. Voor initiatieven op het gebied van (immaterieel) erfgoed, erfgoedvrijwilligers en/of erfgoededucatie. Het kan een verkenning zijn voor een toekomstig groter project of een project waarin in elk geval meer of nieuwe mensen deelnemen aan erfgoed.

Artikel 25: Subsidiabele kosten

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • 1.

  activiteiten gericht op:

  • a.

   actieve participatie, waarbij het gaat om vernieuwende activiteiten geïnitieerd vanuit instellingen met (artistiek) inhoudelijke invulling die de toegang tot het Nijmeegse erfgoed en de bijbehorende verhalen voor (groepen) inwoners die nu niet of nauwelijks actief participeren, aantoonbaar vergroot.

  • b.

   het gebied van erfgoed die een duidelijk vernieuwend karakter hebben en gericht zijn op participatie en de kennis, beleving en waardering van het erfgoed vergroten.

  • c.

   publieksbereik in de erfgoedsector, activiteiten die collecties van Nijmeegse erfgoedinstellingen op een vernieuwende manier zichtbaar en beleefbaar maken.

  • d.

   ontwerpend onderzoek gericht op de inzet van cultuurhistorische en archeologische waarden als dragers en aanjagers van omgevingskwaliteit en als inspiratiebron bij gebiedsontwikkeling.

 • 2.

  Het college kan om dringende redenen afwijken van het bepaalde in het eerste lid.

Artikel 26: Subsidiecriteria

 • 1. Het college kan subsidie verstrekken aan activiteiten, indien de activiteit uitvoering geeft aan één of meerdere van onderstaande criteria:

  • a.

   Het betekenisvol beleven van

   • De romeinse tijd

   • De middeleeuwen

   • De strategische, landschappelijke ligging

   • De tweede wereldoorlog en de werderopbouw

  • b.

   Innovatieve (en/of sectoroverstjgende) samenwerking

  • c.

   Publieksbereik, educatie en/of participatie met een meerwaarde voor de inwoners en/of bezoekers van de stad

  • d.

   Passend bij het citymarketingbeleid van de gemeente Nijmegen.

Artikel 27: Aanvullende voorwaarden voor subsidieverstrekking

 • 1. Het subsidiebedrag bedraagt per jaar minimaal €5.000,- en maximaal €20.000,-.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten.

 • 3. Er kan voor eenzelfde culturele activiteit 1 keer subsidie worden aangevraagd.

Artikel 28: Weigeringsgronden

 • 1. Subsidie wordt geweigerd voor activiteiten, die gesubsidieerd worden vanuit de deelregelingen (Meerjarige) Projecten.

 • 2. Subsidie wordt geweigerd voor activiteiten die niet grotendeels in Nijmegen worden georganiseerd.

 • 3. Subsidie wordt geweigerd wanneer het subsidieplafond wordt bereikt.

Artikel 29: Subsidieplafond

Onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad is het subsidieplafond €20.000,- per jaar (prijspeil 2024).

Hoofdstuk 6: Overige bepalingen

Artikel 30: Toepasselijkheid NKS

De Nijmeegse Kaderverordening Subsidies is van toepassing voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 31: Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, mits hiervoor inhoudelijk belangen aangetoond kunnen worden.

Artikel 32: Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 februari 2024 onder gelijktijdige intrekking van ‘Subsidieregeling Particuliere Initiatieven Verleden Verbeeld 2017’.

Artikel 33: Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Subsidieregeling Verleden Beleefd 2024”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 23 januari 2024.

de gemeentesecretaris

A.P.W. van de Klift

de burgemeester

H.M.F. Bruls

Toelichting

Algemeen

Op 20 december 2023 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Verleden Beleefd 2024-2034 vastgesteld. In deze visie zijn de uitgangspunten en de essenties waarop wij het Nijmeegse verleden zichtbaar en beleefbaar willen maken benoemd. Verbeeldingen, projecten en programma’s over het Nijmeegse verleden moeten voldoen aan de volgende uitgangspunten

 • betekenisvol beleven”, door actieve deelname krijgt het erfgoed een extra lading en een relatie met maatschappelijke uitdagingen van het heden.

 • Innovatieve samenwerkingen, deze nieuwe manier van verhalen vertellen is het meest succesvol wanneer de historisch deskundigen samenwerken met partijen die ervaring hebben met verhalen vertellen. Hierdoor wordt een nieuw, groter en diverser publiek bereikt.

 • sectoroverstijgende activiteiten, waarmee de doelstelling van een activiteit niet alleen het vertellen van het historische verhaal is, maar ook een relatie wordt gelegd met bijvoorbeeld het Nijmegen van nu of met maatschappelijke opgaven die nu belangrijk zijn voor de stad.

Daarbij ligt de nadruk op de verhalen over:

 • de Romeinse tijd

 • de middeleeuwen

 • de strategische ligging

 • de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw

Met dit subsidiehuis wordt uitvoering gegeven aan Verleden Beleefd 2024-2034. Het subsidiehuis werkt de bovenstaande essenties en uitgangpunten uit in vier deelregelingen:

 • 1)

  Meerjarige subsidies voor de Basis ErfgoedInfrastructuur

 • 2)

  Projectsubsidies voor innovatieve projecten en meerjaren programma’s gericht op betekenisvol beleven

 • 3)

  Waarderingssubsidie voor kleine vrijwilligersorganisaties die al jarenlang historische verhalen en beelden voor iedereen toegankelijk maken.

 • 4)

  Aanjaagfonds voor het starten van bijzondere projecten en onderzoeken naar mogelijkheden om de verhalen van het Nijmeegse erfgoed op nieuwe manieren voor het voetlicht te kunnen brengen.

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen voor verstrekking van subsidies Verleden Beleefd

Deelregeling 1, de Basis ErgoedInfrastructuur (BEI) is gericht op de exploitatietekorten van drie van de organisaties in de BEI. De BEI-organisaties moeten ruimte hebben om te professionaliseren en het voortouw te nemen in projecten. Deze subsidie zal in onderlinge samenhang worden beoordeeld. Dat betekent dat wanneer het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, we zullen kijken naar de mate waarin de organisatie bijdraagt aan de doelstellingen van Verleden Verbeeld en of de aangevraagde exploitatie in verhouding staat tot deze bijdrage.

Hoofdstuk 2: De Basis ErfgoedInfrastructuur

De deelregeling Basis ErfgoedInfrastructuur is bedoeld om het erfgoedecosysteem in Nijmegen, waarvan zeven organisaties de basis vormen, te behouden en te versterken.

De Basis ErfgoedInfrastructuur bestaat uit acht instellingen in de gemeente Nijmegen, namelijk:

Basis ErfgoedInfrastructuur (BEI)

Regeling Basis Erfgoedinfrastructuur

Regeling Cultuur Nijmegen

Bedrijfsvoering Gemeente/Radboud Universiteit

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Valkhof Museum

Regionaal Archief Nijmegen

Stichting Maelwael van Lymborch

De Bastei

Radboud Erfgoed

Stevenskerk

 
 

Deze instellingen zijn nodig om het beleid uit te voeren, daarom hebben zij recht op een exploitatiesubsidie, mits zij niet al op basis van een andere subsidieregeling of via de gemeentelijke begroting van structurele inkomsten is voorzien.

Het Valkhofmuseum en De Bastei ontvangen een structurele subsidie vanuit de museumregeling bij Cultuur. Het Regionaal archief en Radboud Erfgoed staan op de begroting van de Gemeente en de Radboud Universiteit. Van deze organisaties verwachten wij gezien hun omvang en collectie wel een faciliterende houding en soms kartrekkende rol binnen het erfgoedveld. Net als de overige die organisaties, die een dergelijk structurele inkomsten moeten ontberen.

Concreet betekent dit dat de Stichting Stevenskerk, Gebroeders van Lymborch en Huis van de Nijmeegse Geschiedenis een beroep kunnen doen op deze regeling.

Het is een periodieke subsidie, die voor maximaal vier jaar wordt verstrekt voor ‘dagelijkse’ activiteiten van de aanvrager. Vaak gaat het om subsidies die nodig zijn voor het voortbestaan van een instelling of organisatie.

Hoofdstuk 3: Projectsubsidies (en meerjarige Programma’s)

Een projectsubsidie is een subsidie voor een specifieke projecten of activiteiten of meerjarige programma’s. Voor eenmalige activiteiten en projecten kan één maal een beroep op deze regeling worden gedaan. Voor meerjaren programma’s, zoals het Geschiedenisfestival, kan jaarlijks een subsidie worden aangevraagd.

Ook kan hiervoor twee jaar een subsidie worden aangevraagd, die dan wel geldt voor het subsidieplafond van het jaar waarin de subsidie daardwerkelijk gebruikt wordt. Dit is een regeling o de voortzetting van de meerjaren programma’s te kunnen garanderen.

Hoofdstuk 4: Waarderingssubsidies

Een waarderingssubsidie is een subsidie die wordt toegekend als blijk van waardering voor activiteiten met een overwegend kleinschalig of kortdurend karakter of een relatief lage activiteitenfrequentie, die worden uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties. De subsidie geldt als een symbolische bijdrage aan de activiteiten van die organisatie.

Hoofdstuk 5: Het Aanjaagfonds

Voor instellingen of organisaties met ideeën om op een innovatieve manier nieuwe doelgroepen aan te spreken kunnen (voorbeeld)projecten worden aangejaagd. Dit kan gaan om (voorbeeld)projecten maar ook om onderzoeken of communicatie-activiteiten.

Hoofdstuk 6: Overige bepalingen

In artikel 28 staat: ‘De Nijmeegse Kaderverordening Subsidies is van toepassing voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken’. Dit houdt in dat de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies word gevolgd bijvoorbeeld als het gaat om verlening, betaling, bevoorschotting en de vaststelling en verantwoording van de subsidies. Deze regels worden daarom niet herhaald in deze regeling.