Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2024

Geldend van 31-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

gelet op artikel 4:2 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Oldenzaal 2022;

b e s l u i t :

overwegende

 • dat het op basis van artikel 4: 2 lid 3 van de Algemene plaatselijke Verordening Oldenzaal 2022, hierna APV2022 het college jaarlijks collectieve festiviteiten kan aanwijzen waarbij de geluidsnormen bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.18, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 van de APV2022 niet gelden;

 • dat het op basis van artikel 4:2 lid 3 ten minste vier weken voor het begin van een nieuw kalenderjaar bekend gemaakt moet worden;

 • dat het college op basis van artikel 4:2 lid 3 van de APV2022 bevoegd is om collectieve festiviteiten aan te wijzen en

 • dat onder ‘collectieve festiviteiten’ wordt verstaan: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden.

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2024.

Artikel 1

Op basis van 4:2, lid 3 van de APV2022 worden de volgende collectieve festiviteiten aangewezen voor het kalenderjaar 2024:

 • a.

  Jong treft Oud op 3 februari 2024;

 • b.

  Carnaval, vrijdag 9 februari 2024 en zaterdag 10 februari 2024, carnavalszondag 11 februari 2024, carnavalsmaandag 12 februari 2024 en carnavalsdinsdag 13 februari 2024;

 • c.

  Maxima’s Night Out! op vrijdag 26 april 2024;

 • d.

  Koningsdag op zaterdag 27 april 2024;

 • e.

  Boeskool is Lös van dinsdag 20 augustus tot en met zondag 25 augustus 2024;

 • f.

  Oldenzaal Muzikaal op vrijdag 6 september 2024;

 • g.

  Kermis van vrijdag 27 september tot en met maandag 30 september 2024;

 • h.

  Elfde van de Elfde op maandag 11 november 2024;

 • i.

  Kerstmiddag op dinsdag 24 december 2024 en;

 • j.

  Stroadl Festival op vrijdag 29 december 2024.

Artikel 2

Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting is niet meer dan 70 dB(A) of

85 dB(C), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.

Artikel 3

Op de aangewezen dagen wordt het ten gehore brengen van extra muziek hoger dan de geluids-norm, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieube-heer en artikel 4:5 van de APV2022, uiterlijk om 01.00 uur beëindigd.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Het Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2024 treedt in werking op de dag na het bekendma-ken van dit besluit.

Artikel 5 Citeertitel

Het besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten Oldenzaal 2024.

Ondertekening

Vastgesteld op 23 januari 2023

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester