Regeling vervalt per 15-11-2026

Subsidieregeling constructieve maatregelen blok B gemeente Oldambt 2023

Geldend van 01-02-2024 t/m 14-11-2026

Intitulé

Subsidieregeling constructieve maatregelen blok B gemeente Oldambt 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt,

gelet op de bestuurlijke afspraken die op 6 november 2020 zijn gemaakt met het Rijk;

gelet op de Algemene Subsidieregeling gemeente Oldambt 2019

B E S L U I T:

Vast te stellen de ‘Subsidieregeling constructieve maatregelen blok B gemeente Oldambt 2023’

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Oldambt;

 • b.

  Beoordelingsrapport: de beoordeling van de NCG op basis van checklist en opnamerapport van een constructeur, waarin staat of een pand al dan niet veilig genoeg is bij een aardbeving;

 • c.

  Blok B gebouwen: gebouwen die liggen in de gebieden die aangewezen zijn voor clustering in het kader van de bestuurlijke afspraken, zijnde de dorpen Nieuwolda, Nieuw Scheemda en ’t Waar, en waar de eerste beoordeling heeft plaatsgevonden op grond van de NPR:9998:2018 tijdvak 5 of actueler;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;

 • e.

  Constructeur: de deskundige die ingeschreven staat in het constructeursregister en die op grond van paragraaf 2 van deze regeling de gesubsidieerde activiteit gaat verrichten;

 • f.

  Eigenaar: natuurlijke persoon of rechtspersoon die het recht van eigendom of een zakelijk recht van opstal heeft met betrekking tot een woning gelegen op een adres genoemd in bijlage 1 bij deze regeling;

 • g.

  Constructieonderzoek: een onderzoek naar (de staat van) de constructie van de woning (op basis van NEN 8700), waarvoor subsidie is verleend op grond van paragraaf 2;

 • h.

  Constructieproblematiek: situatie waarin sprake is van gebrekkige constructie van het gebouw;

 • i.

  Gebouw: bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • j.

  Herstel van de constructie: geheel van bouwtechnische voorzieningen dat leidt tot het wegnemen van constructieproblematiek;

 • k.

  NCG: de Nationaal Coördinator Groningen;

 • l.

  IMG: het Instituut Mijnbouwschade Groningen;

 • m.

  Onderzoeksrapport: het rapport met bevindingen en conclusies van het constructieonderzoek;

 • n.

  Schaderapport: schaderapport van het IMG;

 • o.

  Uitvoerder: degene die de op grond van paragraaf 3 van deze regeling gesubsidieerde activiteiten gaat verrichten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 5 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Doel

Het doel van deze regeling is het leveren van een bijdrage aan de oplossing van de constructieve problemen voor gebouwen in blok B. Daarbij gaat het nadrukkelijk in eerste instantie om woningen en verblijfsruimten (daar waar gewoond wordt). Daarop volgen andere ruimten van gebouwen.

Artikel 4 Doelgroep Subsidie kan worden aangevraagd door een eigenaar van een gebouw in blok B die een beoordelingsrapport van NCG heeft waarin staat dat het gebouw wel op norm is, maar waar het advies gegeven wordt iets aan het gebouw te doen. Indien er geen schaderapport en/of definitief beoordelingsrapport is of wanneer hieruit niet valt af te leiden dat zich mogelijk constructieve problemen voordoen, dan mag het college besluiten om voor deze gebouwen de subsidie voor de kosten van constructieonderzoek te verstrekken. Het is hierbij wel van belang dat er sprake is van een duidelijke (objectief waarneembare) situatie van een gebrekkige constructie van het gebouw. Voorwaarde voor aanvraag is dat het juridische proces bij de NCG volledig is afgerond. Artikel 5

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  de kosten van constructieonderzoek;

 • b.

  de kosten van herstel of gedeeltelijke vernieuwing van de constructie;

 • c.

  de kosten van vervangende nieuwbouw.

Paragraaf 2 Constructieonderzoek

Artikel 6 Subsidiabele kosten

Voor subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 5, onderdeel a, komen in aanmerking: de kosten van constructieonderzoek, met inbegrip van de kosten voor het opstellen van een onderzoeksrapport.

Artikel 7 Aanvraag en aanvraagperiode

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend bij het college.

 • 2.

  Een aanvraag kan worden ingediend vanaf de dag nadat deze regeling is bekendgemaakt tot 15 november 2026.

 • 3.

  Een aanvraag bevat in ieder geval de volgende gegevens en documenten:

 • a.

  de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de aanvrager;

 • b.

  het adres van de woning ten behoeve waarvan de subsidie wordt aangevraagd;

 • c.

  het schaderapport (bij aanwezigheid) en het definitieve beoordelingsrapport;

 • d.

  een offerte of opdrachtbevestiging van de constructeur die het constructieonderzoek gaat verrichten.

 • 4.

  Indien er geen schaderapport en/of definitief beoordelingsrapport is of geen volledig schade- of beoordelingsrapport en dit niet valt toe te rekenen aan de eigenaar, dan mag dit rapport buiten beschouwing worden gelaten.   

 • 5.

  De aanvraag gaat pas lopen als deze volledig is.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

De subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 5, onderdeel a, bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,- inclusief BTW per adres.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de ASV wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien en voor zover:

 • a.

  subsidieverlening niet in overeenstemming is met het doel van deze regeling;

 • b.

  niet wordt voldaan aan het gestelde in deze regeling;

 • c.

  het versterkingsproces bij NCG nog niet is afgerond (bijv. procedure voor bezwaar en beroep);

 • d.

  een aanvraag is ontvangen buiten het in artikel 7, tweede lid, genoemde tijdvak;

 • e.

  reeds eerder subsidie is verstrekt op grond van deze paragraaf;

 • f.

  de kosten voor constructieonderzoek op andere wijze zijn of worden vergoed;

Artikel 10 Subsidieverlening en bevoorschotting

 • 1.

  Het college besluit op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in deze paragraaf binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend en aan alle indieningsvereisten is voldaan.

 • 2.

  Bij toewijzing van de subsidie vindt de bevoorschotting plaats binnen 30 dagen.

Artikel 11 Subsidieverplichtingen

 • 1.

  Het constructieonderzoek wordt uitgevoerd door de constructeur zoals genoemd in de door de subsidieontvanger bij de aanvraag overgelegde offerte of opdrachtbevestiging.

 • 2.

  Het constructieonderzoek wordt uitgevoerd conform Eurocode 1997-1-1 (bestaande bouw), NEN 8700 en indien van toepassing F3O richtlijn (onderzoek en beoordeling van funderingen op staal).

 • 3.

  De subsidieontvanger geeft de constructeur binnen 4 weken na de subsidieverlening opdracht tot het verrichten van het constructieonderzoek.

 • 4.

  Het onderzoeksrapport bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 • a.

  een integrale beoordeling van de constructie en de draagkracht daarvan;

 • b.

  een advies over de eventueel te treffen maatregelen ter oplossing van de constructieproblematiek, inclusief de noodzaak en kosten daarvan.

 • 5.

  De subsidieontvanger stelt het onderzoeksrapport binnen vier weken na ontvangst daarvan ter beschikking aan het college.

 • 6.

  De subsidieontvanger doet onverwijld een schriftelijke melding aan het college zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

 • 7.

  Indien de subsidieontvanger het onderzoek wil laten uitvoeren door een andere constructeur dan degene als bedoeld in het eerste lid, moet bij het college een schriftelijk verzoek tot wijziging van de subsidie worden ingediend, waarbij in ieder geval wordt overgelegd: een offerte of opdrachtbevestiging van de constructeur die het constructieonderzoek gaat verrichten.

 • 8.

  Het college kan bij de subsidieverlening nadere verplichtingen opleggen met betrekking tot het constructieonderzoek. Het dringende advies wordt in elk geval meegegeven om bij NCG de beschikbare informatie op te vragen omtrent de beoordeling van het betreffende gebouw.

Artikel 12 Verantwoording en vaststelling

 • 1.

  In afwijking van artikel 16 van de ASV dient de subsidieontvanger binnen vier weken na ontvangst van het onderzoeksrapport bij het college schriftelijk een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van de volgende bescheiden:

 • a.

  het onderzoeksrapport, voor zover deze niet reeds op grond van artikel 11, vijfde lid, is verstrekt;

 • b.

  de factuur van de constructeur.

 • 2.

  Het college stelt de subsidie vast binnen 8 weken na ontvangst van de in het eerste lid genoemde aanvraag.

Paragraaf 3 Herstel of gedeeltelijke vernieuwing van de constructie

Artikel 13 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 5, onderdeel b, komen in aanmerking:

  • a.

   de kosten voor herstel of gedeeltelijke vernieuwing van de constructie, gebaseerd op de in het onderzoeksrapport opgenomen maatregelen;

  • b.

   bijkomende kosten die direct verband houden met herstel of gedeeltelijke vernieuwing van de constructie.

 • 2.

  Voor subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, komen in aanmerking: de kosten voor vervangende nieuwbouw van de woning, tot maximaal het bedrag dat zou zijn toegekend voor herstel of gedeeltelijke vernieuwing van de constructie.

 • 3.

  De in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde kosten komen alleen voor subsidie in aanmerking voor zover herstel of gedeeltelijke vernieuwing noodzakelijk is ter oplossing van de constructieproblematiek van de woning.

Artikel 14 Aanvraag en aanvraagperiode

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend bij het college.

 • 2.

  Een aanvraag kan worden ingediend vanaf de dag nadat deze regeling is bekendgemaakt tot 15 november 2026.

 • 3.

  Een aanvraag bevat in ieder geval de volgende gegevens en documenten:

 • a.

  de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de aanvrager;

 • b.

  het adres van de woning ten behoeve waarvan de subsidie wordt aangevraagd;

 • c.

  het onderzoeksrapport;

 • d.

  een offerte of opdrachtbevestiging van, of een overeenkomst met, de uitvoerder, waarin in ieder geval een opgave van de omvang en kosten van de te verrichten werkzaamheden is opgenomen.

 • 4.

  Indien de eigenaar in aanmerking wil komen voor een subsidie als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, moet bij de aanvraag tevens een toelichting en onderbouwing van de kosten worden overgelegd.

 • 5.

  De aanvraag gaat pas lopen als deze volledig is.

Artikel 15 Toetsingscriteria

 • 1.

  Om voor subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 5, onderdelen b en c, in aanmerking te komen moet zijn voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvraag wordt gedaan door een eigenaar die in het bezit is van een onderzoeksrapport als gesteld in paragraaf 2.

 • b.

  uit het onderzoeksrapport blijkt dat herstel of gedeeltelijk vernieuwing van de constructie noodzakelijk en mogelijk is;

 • c.

  de constructie wordt door de in het onderzoeksrapport geadviseerde maatregelen zodanig verbeterd dat de constructieproblematiek wordt opgelost;

 • d.

  de kosten van de onder c bedoelde verbetering overstijgen niet het in artikel 16 bedoelde maximum.

 • 2.

  Het in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde criterium is niet van toepassing indien de aanvrager aantoont dat het verschil tussen de maximaal te ontvangen subsidie en de in het onderzoeksrapport genoemde kosten voor herstel of gedeeltelijke vernieuwing is gedekt door betaling of financiering door de eigenaar zelf.

Artikel 16 Hoogte van de subsidie

De subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 5, onderdelen b en c, bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 150.000,- inclusief BTW per adres.

Artikel 17 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 ASV wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien en voor zover:

 • a.

  subsidieverlening niet in overeenstemming is met het doel van deze regeling;

 • b.

  niet wordt voldaan aan het gestelde in deze regeling;

 • c.

  het versterkingsproces bij NCG nog niet is afgerond (bijv. procedure voor bezwaar en beroep);

 • d.

  een aanvraag is ontvangen buiten het in artikel 14, tweede lid, genoemde tijdvak;

 • e.

  reeds eerder subsidie is verstrekt op grond van deze paragraaf;

 • f.

  de kosten voor herstel of gedeeltelijke vernieuwing van de constructie op andere wijze zijn of worden vergoed.

Artikel 18 Subsidieverlening en bevoorschotting

 • 1.

  Het college besluit op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in deze paragraaf binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend en aan alle indieningsvereisten is voldaan.

 • 2.

  Bij toewijzing van de subsidie vindt er bevoorschotting plaats op drie momenten:

 • bij de subsidieverleningsbeschikking (een derde van het aangevraagde subsidiebedrag);

 • bij de melding: start bouw (een derde van het aangevraagde subsidiebedrag);

 • bij de eindcontrole, na oplevering (een derde van het aangevraagde subsidiebedrag);

 • 3.

  Op alle drie momenten, zoals gesteld in het tweede lid, vindt betaling aan de eigenaar plaats binnen 30 dagen.

Artikel 19 Subsidieverplichtingen

 • 1.

  De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in de volgende volgorde: woningen en verblijfsruimten eerst, daarna andere ruimten van gebouwen.

 • 2.

  De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform het geldende Bouwbesluit en de overige geldende wet- en regelgeving.

 • 3.

  De activiteiten waarvoor subsidie is verleend moeten binnen twee jaar na de verleningsbeschikking volledig zijn uitgevoerd.

 • 4.

  Het college kan in bijzondere gevallen, op een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek van de subsidieontvanger, uitstel verlenen van de in het derde lid genoemde termijn.

 • 5.

  De subsidieontvanger doet onverwijld een schriftelijke melding bij het college zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 20 Verantwoording en vaststelling

 • 1.

  De subsidieontvanger dient binnen 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht bij het college schriftelijk een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van de volgende gegevens en bescheiden:

 • a.

  een inhoudelijk en financieel verslag omtrent de uitvoering en de resultaten van de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven;

 • b.

  een mededeling van andere inkomsten, waaronder subsidies, waarmee de activiteiten waarop de subsidie betrekking heeft zijn gefinancierd.

 • 2.

  Het college stelt de subsidie vast binnen 13 weken na ontvangst van de in het eerste lid genoemde aanvraag.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 21 Hardheidsclausule

Het college kan de bepalingen uit deze regeling buiten toepassing laten, indien naar zijn oordeel in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel uit deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 22 Inwerkingtreding en einddatum

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling vervalt met ingang van 15 november 2026, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor deze datum zijn aangevraagd.

Artikel 23 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling constructieve maatregelen blok B gemeente Oldambt 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt op 9 januari 2024

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Berlinda Aukema Cora-Yfke Sikkema