Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid tot ontheffingverlening parkeerschijfzones (Beleidsregels ontheffingverlening parkeerschijfzones Edam-Volendam 2024)

Geldend van 27-01-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid tot ontheffingverlening parkeerschijfzones (Beleidsregels ontheffingverlening parkeerschijfzones Edam-Volendam 2024)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op de Parkeernota Edam-Volendam, de Parkeerverordening Edam-Volendam 2020, het Aanwijsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2024 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat de gemeenteraad op 10 oktober 2019 kennis heeft genomen van de Evaluatienota parkeren Edam-Volendam van 27 augustus 2019 en dat de raad de aanbevelingen heeft overgenomen;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende Beleidsregels ontheffingverlening parkeerschijfzones Edam-Volendam 2024.

Artikel 1 Parkeerschijfzone Edam

  • 1. Volgens artikel 3, tweede lid van de parkeerverordening Edam-Volendam 2020 wordt voor de parkeerschijfzones in Edam per adres ten hoogste één ontheffing verleend.

  • 2. Voor Baandervesting 10 t/m 25 en ’t Marken 1, 4, 6 t/m 8, 11, 12, 14 t/m 16, 19 t/m 22, 24 en 28 t/m 44 wordt geen ontheffing verleend.

Artikel 2 Parkeerschijfzone Volendam

  • 1. Volgens artikel 3, tweede lid van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2020 wordt voor de parkeerschijfzone in Volendam per adres ten hoogste één ontheffing verleend.

  • 2. Voor Julianaweg 142 t/m 178B (even nummers) en Kielstraat 1 t/m 30 wordt geen ontheffing verleend, gezien de mogelijkheid om in de parkeergarage van het appartementencomplex te parkeren.

Artikel 3 Overgangsrecht

  • 1. Het aantal verleende tweede parkeerontheffingen per adres binnen de parkeerschijfzone in Volendam wordt bevroren per 1 januari 2020.

  • 2. Voor de parkeerschijfzones in Volendam worden ten hoogste twee ontheffingen verleend op één adres indien in 2019 al twee parkeerontheffingen op dat adres zijn verleend.

  • 3. Nieuwe aanvragen voor een tweede ontheffing op één adres worden afgewezen, uitgezonderd kentekenwijzigingen van reeds verleende ontheffingen.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

  • 1. De Beleidsregels ontheffingverlening parkeerschijfzones Edam-Volendam 2024 van 21 november 2023 worden ingetrokken.

  • 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking.

  • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels ontheffingverlening parkeerschijfzones Edam-Volendam 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam van 23 januari 2024,

de secretaris,

H. van der Woude.

de burgemeester,

L.J. Sievers.